fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2273/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Λευθεριώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Μαρτίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ανακόπτουσας : _______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Διονύσου Αττικής (οδός _______ ), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Της καθ’ ης η ανακοπή : της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ » και το διακριτικό τίτλο «_______ », που εδρεύει στην Αθήνα (οδός _______ ) και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Χαρίκλειας Κηπουργού.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-2-2012 ανακοπή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 36931/3801/2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης κατά την εκφώνησή της από την προβλεπόμενη σειρά του σχετικού πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά  όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 28-2-2012 ανακοπή της, η ανακόπτουσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον της, ζητεί να διορθωθεί η υπ’ αριθμόν 8060/2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου και της υπ’ αριθμόν 8081/2012 περίληψη αυτής του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, δυνάμει των οποίων εκτίθεται στις 7-3-2012 σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, με επίσπευση της καθ’ ης και προς ικανοποίηση απαίτησής της, ύψους 2.633.194,48 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, ακίνητη περιουσία της (δικαίωμα 1/2 εξ αδιαιρέτου ψιλής κυριότητας), που περιγράφεται στη σχετική έκθεση, επειδή όπως ισχυρίζεται, η αξία της είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η ανακοπή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα. 933, 999, 954 παρ. 4 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, αφού ασκήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 999 και 954 παρ.4 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας, που εξετάστηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου αυτού (η καθ ης δεν εξέτασε μάρτυρα), και των εγγράφων που η ανακόπτουσα επικαλείται και προσκομίζει (η καθ ης δεν κατέθεσε σημείωμα), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Με την υπ’ αριθμόν 8060/30-12-2011 έκθεση κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 8081/2012 περίληψη αυτής (κατασχετήριας έκθεσης) του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 27.966/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατασχέθηκε για το ποσό των 250.000 ευρώ, που αποτελεί μέρος της συνολικής απαίτησης της καθ ης η ανακοπή, ύψους 2.633.194,48 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, και επισπεύδεται από αυτήν προς εξασφάλιση της ως άνω απαίτησής της σε βάρος της ανακόπτουσας στις 7-3-2012 δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας, που περιγράφεται με πληρότητα στην ανωτέρω έκθεση κατάσχεσης και περίληψη αυτής, και ειδικότερα το δικαίωμα 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητάς της επί μιας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας, εκτάσεως 406,30τμ και του ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου όπου έχει ανεγερθεί, εκτάσεως 807,50τμ, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Διονύσου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στη θέση «_______ » ή «_______ » στο υπ’ αριθμόν 191 Ο.Τ. και επί της οδού _______ . Το ως άνω δικαίωμα περιήλθε στην ανακόπτουσα δυνάμει του υπ’ αριθμόν 7.125/24-12-2004 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας – Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου. Το εν λόγω δικαίωμα της ανακόπτουσας (1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας) εκτιμήθηκε από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή στο ποσό των 238.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 159.000 ευρώ. Η αξία όμως του ως άνω ακινήτου, επί του οποίου και το δικαίωμα της ανακόπτουσας, είναι πολύ μεγαλύτερη, ενόψει του ότι βρίσκεται σε ήσυχη οικιστική περιοχή, της έκτασής του, των χώρων που αποτελείται (υπόγειο, ισόγειο, δύο υπέρ του ισογείου ορόφους) και της πολυτελούς κατασκευής του, όπως εμφαίνεται από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες, ανερχόμενη στο ποσό του 900.000 ευρώ, ώστε η αξία του κατασχεθέντος δικαιώματος 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ. Συνακόλουθα η τιμή πρώτης προσφοράς πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον στα δυο τρίτα της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε κατά τα ανωτέρω το ως άνω δικαίωμα, κατ’ άρθρ. 954 παρ. 2 ΚΠολΔ, και συγκεκριμένα στο ποσό των 250.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη στην ανακόπτουσα από τη διαφορά της τιμής εκτίμησης. Πρέπει, επομένως, η ένδικη ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσία βάσιμη, εφόσον δε ο υπολειπόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, πρέπει να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας οριζόμενα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού νομίμου αιτήματος της, να επιβληθούν σε βάρος της καθ’ ης (άρθρα 76 και 176 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την ανακοπή.

Διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αριθμόν 8060/30-12-2011 έκθεση κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 8081/2012 περίληψη αυτής (κατασχετήριας έκθεσης) του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή.

Ορίζει την αξία του δικαιώματος 1/2 εξ αδιαιρέτου ψιλής κυριότητας επί του αναγκαστικώς κατασχεθέντος και περιγραφομένου στην ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση ακινήτου, που εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό στο ποσό στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς του ως άνω δικαιώματος στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

Διατάσσει την επανάληψη των κατά νόμο γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 20η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα τη νόμιμη.

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης η ανακοπή τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 5η Μαρτίου 2012.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ