fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                        ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ

Αριθμός απόφασεως 3852/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτούμενο από τον Δικαστή Σοφία Δουλκίδου Πρόεδρο Πρωτοδικών, που όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβολαίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14-4-2006 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
Για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων :
1) Της εδρεύουσας στην Νίκαια Αττικής , οδός _______ , ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία « _______ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « _______ » που εκπροσωπείται νόμιμα,
2) Του _______ _______ του _______ , κατοίκου Νίκαιας Αττικής , οδός _______ , που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίνας Τούντα.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «_______ Ανώνυμη Εταιρία και τον διακριτικό τίτλο _______ , που εδρεύει στην Αθήνα (οδός _______ ) με αριθμό MAE _______ και ΑΦΜ _______ /ΦΑΕΕ Αθηνών , όπως εκπροσωπείται νόμιμα (πρώην “_______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”) ως καθολικής διαδόχου της πρώην “_______ Α.Ε.” με αριθμό MAE _______ λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης από την Τράπεζα με την επωνυμία “_______ Α.Ε.” και αλλαγής της επωνυμίας της , σε “_______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με αριθμό MAE _______ , που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-3055/1999 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε την 12-3-1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 1503/99 , Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η δε απορροφηθείσα Τράπεζα με την επωνυμία “_______ Α.Ε.” και με αριθμό MAE _______ , είχε εν τω μεταξύ συγχωνευθεί με την εκ μέρους της απορρόφηση της πρώην Τράπεζας «_______ Α.Ε.» που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-9312/1997 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε την 10-10-1997 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 7224/97, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ»), και εκπροσωπείται νόμιμα και παρίσταται δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παπαδημητρίου Άννας, δυνάμει του με αριθμό 15990/06-12-2005 Πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αθανασίου Σπανοπούλου.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 11-4-2006 αίτησή της για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν να διαταχθεί η εξάλειψη της υπέρ της καθ’ ης Τραπέζης και κατά αυτής εγγραφεισών, με βάση την υπ’ αριθμ. 5089/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) , προσημειώσεων υποθήκης και ειδικότερα:

Α. της προσημειώσεως υποθήκης ποσού 265.316 ελβετικών φράγκων πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της καθής και κατά της πρώτης των αιτούντων η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας στον τόμο ΡΛΕ , φύλλο 20 και αύξοντα αριθμό πρώτο επί των κάτωθι ακινήτων
I )Επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου κειμένου στη θέση « _______ » της περιφέρειας του Δήμου Νίκαιας , παλαιότερα του Δήμου Πειραιώς , μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και επί της διασταυρώσεως των οδών _______ (πρώην _______ ) , στην οποία φέρει τον αριθμό _______ , το οποίο εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Απριλίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού _______ _______ , προσαρτημένο στο υπ’αριθμ. 7874/97 συμβόλαιο της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση διακοσίων έξι και εβδομήντα εκατοστών ( 206,70 ) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό _______ , πλάτους μέτρων οκτώ και πενήντα εκατοστών ( 8,50), επί προσώπου Α-Δ μήκους μέτρων δεκαπέντε και τριάντα εκατοστών ( 15,30) , ΝΟΤΙΑ με γειτονική ιδιοκτησία ( πολυόροφο κτίσμα ) επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων δεκαπέντε και σαράντα εκατοστών ( 15,40) ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με γειτονική ιδιοκτησία επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και δεκαπέντε εκατοστών ( 14,15) και ΔΥΤΙΚΑ με την οδό _______ ( πρώην _______ ), πλάτους δέκα μέτρων , επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων δώδεκα και ογδόντα πέντε εκατοστών ( 12,85).
Το παραπάνω περιήλθε στην πρώτη των αιτούντων δυνάμει του υπ’ αριθμ. 10870/00 συμβολαίου της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νίκαιας στον τόμο 299 με αριθμό 326.

Β. της προσημειώσεως υποθήκης ποσού 137.080 ελβετικών Φράγκων πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της καθής και κατά του δεύτερου των αιτούντων, η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας στον τόμο PΝE φύλλο 21 και αύξοντα αριθμό πρώτο στα κάτωθι ακίνητα

I ) Επί τριών αυτοτελών , ανεξάρτητων και διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών ήτοι των ι) υπό στοιχεία Δέλτα κεφαλαίο αριθμό ένα ( Δ-1) διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου , ιι) υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο αριθμός τέσσερα (Υ4) αποθήκης υπογείου και ιιι) υπό στοιχεία Ύψιλόν κεφαλαίο δέλτα μικρό (Υ-δ) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου μιας πολυκατοικίας αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο (PILOUS), από πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο πάνω από το ισόγειο (PILOTIS) ορόφους, κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Νίκαια, της περιφέρειας της πόλεως και Δήμου Νίκαιας, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως και Δήμου Νίκαιας, στον συνοικισμό _______ , μέσα στο υπ’αριθμ. εννέα (9) οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό _______ , έκτασης του οικοπέδου μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δύο και ογδόντα πέντε εκατοστών (202,85),εμφαινομένου του οικοπέδου στο από Ιανουάριου 1995 τοπογραφικό, διάγραμμα της Αρχιτέκτονας .-Μηχανικού _______ _______ με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α , προσαρτημένο στο υπ’αριθμ. 30160/95 συμβόλαιο του Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη-Γρηγοριάδου , το οποίο συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί προσώπου Α-Β μέτρων δέκα ,(10) με την οδό _______ , ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Β-Γ μέτρων είκοσι και είκοσι οκτώ (20,28) με ακίνητο ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Γ-Δ μέτρων δέκα (10) με ακίνητο ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Δ-Α μέτρων είκοσι και είκοσι εννέα εκατοστών (20,29) με ακίνητο ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη. Το παραπάνω (Δ-1) διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τον ν.3741/29, τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ, σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ.30604/95 πράξη σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη-Γρηγοριάδου, εμφαίνεται στο από Ιανουάριου 1995 σχεδιάγραμμα κάτοψης του τρίτου και τετάρτου τυπικού ορόφου της Αρχιτέκτονας Μηχανικού _______ _______ , καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του ορόφου , πλην των κοινοχρήστων χώρων και αποτελείται από είσοδο , σαλοτραπεζαρία , κουζίνα , δύο (2) κοιτώνες, λουτρό και οφφίς, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και έντεκα εκατοστά (82,11), επιφάνεια , ημιυπαίθριων χώρων μέτρα τετραγωνικά είκοσι τρία και ενενήντα έξι εκατοστά (23,96), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια δέκα οκτώ και είκοσι ένα (318,21), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μετρά κυβικά εκατόν πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (105,85) δηλαδή συνολικό όγκο μετρά κυβικά τετρακόσια είκοσι τέσσερα και έξι εκατοστά (424,06), ποσοστό συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου,εκατόν εβδομήντα επτά χιλιοστά (177/000), τα οποία αναλογούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τρία και τριάντα πέντε εκατοστά (33,35) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει στις γενικές δαπάνες, και στις δαπάνες καθαριότητας, κατά εκατόν ογδόντα οχτώ
χιλιοστά (188/00) στις δαπάνες ανελκυστήρα κατά διακόσια είκοσι, δύο χιλιοστά (222/000), έχει ψήφους εκατόν εβδομήντα επτά (177) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με την οδό _______ , μέσω της πρασιάς , στην οποία έχει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με νοτιοδυτικό όριο ακινήτου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο ακινήτου στον οποίο έχε ημιυπαίθριο χώρο εν μέρει και εν μέρει με πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και με φρέαρ ανελκυστήρα και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με βορειοανατολικό όριο ακινήτου, εν μέρει, και εν μέρει με φρέαρ ανελκυστήρα και με ημιυπαιθρίους χώρους του
διαμερίσματος αυτού.

II) Η παραπάνω (Υ-4) αποθήκη του υπογείου , που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία , σύμφωνα με τον ν.3741/29, τα άρθρα 1002 κα, 1117 του Α.Κ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.30604/95 πράξη σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη- Γρηγοριάδου, εμφαίνεται, στο από Ιανουάριου 1995 σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου της Αρχιτέκτονος Μηχανικού _______ _______ , αποτελείται από έναν χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετράγωνα τρία και οκτώ εκατοστά (3,08), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά οκτώ και εξήντα δύο εκατοστά (8,62), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29), ποσοστό συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου τρία χιλιοστά (3/000), τα οποία αναλογούν σαράντα ένα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,41), έχει ψήφους τρεις (3) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με αποθήκη καυσίμων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με νοτιοδυτικό όριο ακινήτου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την υπό στοιχεία Υ-3 αποθήκη υπογείου και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με διάδρομο υπογείου.

III) Ο παραπάνω (Υ-δ) χώρος στάθμευσης του υπογείου, που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τον ν.3741/29, τα άρθρα 1002 και 117 του ΑΚ σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ.30604/95 πράξη σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη – Γρηγοριάδου , εμφαίνεται στο από Ιανουάριου 1995 σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ιης Αρχιτέκτονας Μηχανικού _______ _______ , έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δέκα και δώδεκα εκατοστά (10,12), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά είκοσι οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά (28,33), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά έντεκα κα, ογδόντα επτά εκατοστά (11,87), ποσοστό συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου επί του κκοπέδου δέκα χιλιοστά ( 10/000), τα οποία αναλογούν σε μέτρα τετράγωνα τρια και εβδομήντα εννέα εκατοστά (3,79), έχει ψήφους δέκα (10) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με το υπέδαφος της πρασιάς της οδού _______ , ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με λεβητοστάσιο εν μέρει, και εν μέρει με αποθήκη καυσίμων και με διάδρομο υπογείου ,ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με μη καλυπτόμενο από κτίσματα χώρο του υπογείου και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με μη καλυπτόμενο από κτίσματα χώρο του υπογείου.

Τα παραπάνω περιήλθαν στον δεύτερο των αιτούντων δυνάμει του υπ’αριθμ. _______ συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη- Γρηγοριάδου , που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νίκαιας στον τόμο 247 με αριθμό 83 σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 30604/95 πράξη σύστασης της ίδιας ως άνω Συμβ/φου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 247 με αριθμό 82 και υπ’αριθμ. 30876/95 πράξη τροποποίησης, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 248 με αριθμό 470. Το ποσό της οφειλής που απέρρεε από την υπ’ αρ. _______ σύμβαση δανείου έχει εξοφληθεί ολοσχερώς και η καθής δεν έχει καμία απαίτηση από τους αιτούντες από την προαναφερόμενη αιτία, όπως και η ίδια συνομολογεί.

Κατά συνέπεια επήλθε μεταβολή των πραγματικών περιστατικών, ήτοι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς η ως άνω απαίτηση της Τραπέζης, προς ασφάλεια της οποίας έχουν εγγραφεί οι εν λόγω προσημειώσεις υποθήκης και για το λόγο αυτό υπάρχει έννομο συμφέρον των αιτούντων να εξαλειφθούν οι προαναφερόμενες προσημειώσεις υποθήκης, η οποίες δεν έχουν τραπεί σε υποθήκη. Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 696 παρ. 3, 706 του Κ.Πολ.Δ και 1323, 1330 του ΑΚ, (όπως τα τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 56 παρ.2 και 3 του ΕισΝΚΠολΔικ) και πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσία της, της καθ’ ης συναινούσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την εξάλειψη των υπέρ της καθ’ ης Τραπέζης και κατά των αιτούντων εγγραφεισών, με βάση την υπ’ αριθμ. 5089/2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ( Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), και συγκεκριμένα

Α. της προσημειώσεως υποθήκης ποσού 265.316 ελβετικών φράγκων πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της καθής και κατά της πρώτης των αιτούντων η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας στον τόμο ΡΝΕ , φύλλο 20 και αύξοντα αριθμό πρώτο επί των κάτωθι ακινήτων

I )Επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου κειμένου στη θέση « _______ » της περιφέρειας του Δήμου Νίκαιας , παλαιότερα του Δήμου Πειραιώς , μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και επί της διασταυρώσεως των οδών _______ (πρώην _______ ) , στην οποία φέρει τον αριθμό _______ , το οποίο εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Απριλίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού _______ _______ , προσαρτημένο στο υπ’αριθμ. 7874/97 συμβόλαιο της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση διακοσίων έξι και εβδομήντα εκατοστών ( 206,70 ) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό _______ , πλάτους μέτρων οκτώ και πενήντα εκατοστών ( 8,50), επί προσώπου Α-Δ μήκους μέτρων δεκαπέντε και τριάντα εκατοστών ( 15,30) , ΝΟΤΙΑ με γειτονική ιδιοκτησία ( πολυόροφο κτίσμα ) επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων δεκαπέντε και σαράντα εκατοστών ( 15,40) ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με γειτονική ιδιοκτησία επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και δεκαπέντε εκατοστών ( 14,15) και ΔΥΤΙΚΑ με την οδό _______ ( πρώην _______ ), πλάτους δέκα μέτρων , επί  προσώπου Α-Β μήκους μέτρων δώδεκα και ογδόντα πέντε εκατοστών ( 12,85).
Το παραπάνω περιήλθε στην πρώτη των αιτούντων δυνάμει του υπ αριθμ. 10870/00 συμβολαίου της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νίκαιας στον τόμο 299 με αριθμό 326.

Β. της προσημειώσεως υποθήκης ποσού 137.080 ελβετικών Φράγκων πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της καθής και κατά του δεύτερου των αιτούντων, η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας στον τόμο ΡΝΕ φύλλο 21 και αύξοντα αριθμό πρώτο στα κάτωθι ακίνητα
I ) Επί τριών αυτοτελών , ανεξάρτητων και διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών ήτοι των ι) υπό στοιχεία Δέλτα κεφαλαίο αριθμό ένα ( Δ-1) διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου , ιι) υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο αριθμός τέσσερα (Υ4) αποθήκης υπογείου και ιιι) υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο δέλτα μικρό (Υ-δ) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου μιας πολυκατοικίας αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο (PILOTIS), από πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο πάνω από το ισόγειο (PILOTIS) ορόφους, κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Νίκαια, της περιφέρειας της πόλεως και Δήμου Νίκαιας, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως και Δήμου Νίκαιας, στον συνοικισμό _______ , μέσα στο υπ’αριθμ. εννέα (9) οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό _______ , έκτασης του οικοπέδου μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δύο και ογδόντα πέντε εκατοστών (202,85),εμφαινομένου του οικοπέδου στο από Ιανουάριου 19^·\^ τοπογραφικό, διάγραμμα της Αρχιτέκτονας .-Μηχανικού _______ _______ με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α , προσαρτημένο στο υπ’αριθμ. 30160/95 συμβόλαιο του Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη-Γρηγοριάδου , το οποίο συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί προσώπου Α-Β μέτρων δέκα ,(10) με την οδό _______ , ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Β-Γ μέτρων είκοσι και είκοσι οκτώ (20,28) με ακίνητο ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Γ-Δ μέτρων δέκα (10) με ακίνητο ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Δ-Α μέτρων είκοσι και είκοσι εννέα εκατοστών (20,29) με ακίνητο ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη.

Το παραπάνω (Δ-1) διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τον ν.3741/29, τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ, σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ.30604/95 πράξη σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη-Γρηγοριάδου, εμφαίνεται στο από Ιανουάριου 1995 σχεδιάγραμμα κάτοψης του τρίτου και τετάρτου τυπικού ορόφου της Αρχιτέκτονας Μηχανικού _______ _______ , καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του ορόφου , πλην των κοινοχρήστων χώρων και αποτελείται από είσοδο , σαλοτραπεζαρία , κουζίνα , δύο (2) κοιτώνες, λουτρό και οφφίς, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και έντεκα εκατοστά (82,11), επιφάνεια , ημιυπαίθριων χώρων μέτρα τετραγωνικά είκοσι τρία και ενενήντα έξι εκατοστά (23,96), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια δέκα οκτώ και είκοσι ένα (318,21), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μετρά κυβικά εκατόν πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (105,85) δηλαδή συνολικό όγκο μετρά κυβικά τετρακόσια είκοσι τέσσερα και έξι εκατοστά (424,06), ποσοστό συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου,εκατόν εβδομήντα επτά χιλιοστά (177/000), τα οποία αναλογούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τρία και τριάντα πέντε εκατοστά (33,35) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει στις γενικές δαπάνες, και στις δαπάνες καθαριότητας, κατά εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιοστά (188/00) στις δαπάνες ανελκυστήρα κατά διακόσια είκοσι δύο χιλιοστά (222/000), έχει ψήφους εκατόν εβδομήντα επτά (177) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με την οδό _______ , μέσω της πρασιάς , στην οποία έχει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με νοτιοδυτικό όριο ακινήτου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο ακινήτου στον οποίο έχε ημιυπαίθριο χώρο εν μέρει και εν μέρει με πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και με φρέαρ ανελκυστήρα και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με βορειοανατολικό όριο ακινήτου, εν μέρει, και εν μέρει με φρέαρ ανελκυστήρα και με ημιυπαιθρίους χώρους του διαμερίσματος αυτού.
II) Η παραπάνω (Υ-4) αποθήκη του υπογείου , που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία , σύμφωνα με τον ν.3741/29, τα άρθρα 1002 κα, 1117 του Α.Κ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.30604/95 πράξη σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη- Γρηγοριάδου, εμφαίνεται, στο από Ιανουάριου 1995 σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου της Αρχιτέκτονος Μηχανικού _______ _______ , αποτελείται από έναν χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετράγωνα τρία και οκτώ εκατοστά (3,08), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά οκτώ και εξήντα δύο εκατοστά (8,62), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά ένα και είκοσι εννέα εκατοστά (1,29), ποσοστό συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου τρία χιλιοστά (3/000), τα οποία αναλογούν σαράντα ένα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,41), έχει ψήφους τρεις (3) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με αποθήκη καυσίμων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με νοτιοδυτικό όριο ακινήτου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την υπό στοιχεία Υ-3 αποθήκη υπογείου και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με διάδρομο υπογείου.

III) Ο παραπάνω (Υ-δ) χώρος στάθμευσης του υπογείου, που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τον ν.3741/29, τα άρθρα 1002 και 117 του ΑΚ σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ.30604/95 πράξη σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη – Γρηγοριάδου , εμφαίνεται στο από Ιανουάριου 1995 σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ιης Αρχιτέκτονας Μηχανικού _______ _______ , έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δέκα και δώδεκα εκατοστά (10,12), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά είκοσι οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά (28,33), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά έντεκα κα, ογδόντα επτά εκατοστά (11,87), ποσοστό συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δέκα χιλιοστά ( 10/000), τα οποία αναλογούν σε μέτρα τετράγωνα τρία και εβδομήντα εννέα εκατοστά (3,79), έχει ψήφους δέκα (10) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με το υπέδαφος της πρασιάς της οδού _______ , ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με λεβητοστάσιο εν μέρει, και εν μέρει με αποθήκη καυσίμων και με διάδρομο υπογείου ,ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με μη καλυπτόμενο από κτίσματα χώρο του υπογείου και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με μη καλυπτόμενο από κτίσματα χώρο του υπογείου.

Τα παραπάνω περιήλθαν στον δεύτερο των αιτούντων δυνάμει του υπ’αριθμ. _______ συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Σπυριδαντωνάκη- Γρηγοριάδου , που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νίκαιας στον τόμο 247 με αριθμό 83 σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 30604/95 πράξη σύστασης της ίδιας ως άνω Συμβ/φου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 247 με αριθμό 82 και υπ αριθμ. 30876/95 πράξη τροποποίησης, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 248 με αριθμό 470.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση στο ακροατήριο, στον Πειραιά την 14-4-2006.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ