fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 1865/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Ανδρέα Αθανασίου, Πρωτόδικη, ο οποίος ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ευαγγελία Κοτρώτσου

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 04/03/2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «____________», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια Δικηγόρο Μαρία Κανακάκη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _______ _______  του _______ κατοίκου Χανίων Κρήτης, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

Η ενάγουσα με την από 04/11/2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 208388/1647/2011 κλήση επαναφέρει προς συζήτηση και ζητεί γίνει δεκτή η από 20/07/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 135999/8268/2009 αγωγή, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια Δικηγόρος της ενάγουσας αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτές και στα πρακτικά συνεδρίασης.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη νομίμως προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την ενάγουσα υπ’αριθμ. 5873B727.07.2009 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Χανίων Κρήτης Ελένης Θεοδοσοπούλου – Λουτριανάκης καθώς και από την υπ’ αριθ.4889Γ’/15.12.2011 έκθεση επίδοσης της ιδίας ως άνω Δικαστικής Επιμελήτριας αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο τόσο της κλήση όσο και της υπό κρίση αγωγής επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη. Εφόσον, στην παρούσα δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, η εναγομένη δεν εμφανίστηκε πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ.1 ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της εκθέτει ότι αντικείμενο της εμπορικής της δραστηριότητας είναι η εμπορία μηχανημάτων πρώτων υλών πλαστικών ενώ ο εναγόμενος διατηρεί βιοτεχνία πλαστικών. Ότι στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας σύναψε με τον εναγόμενο προφορική σύμβαση και ανέλαβε την υποχρέωση να τον προμηθεύει με τις πρώτες ύλες που εμπορεύεται η επιχείρησή της. Ότι πώλησε και παρέδωσε σ’ αυτόν τα λεπτομερώς περιγραφόμενα κατ’ είδος, ποσότητα και τιμή μονάδας εμπορεύματα, αντί συνολικού τιμήματος, μετά του ΦΠΑ των εκδοθέντων τιμολογίων, 32.189,163 Ευρώ, το οποίο δεν της κατέβαλε μέχρι και σήμερα ο εναγόμενος, ενώ κατά τη συμφωνία τους έπρεπε να εξοφληθούν: α) το τιμολόγιο με αριθμό 780/01.10.2008 συνολικού ποσού 11.986,28 Ευρώ σε δύο δόσεις της πρώτης ύψους 6.000 Ευρώ καταβαλλόμενης στις 15/01/2009 και της δεύτερης ύψους 5.986,28 στις 15.02.2009, β) το τιμολόγιο με αριθμό 810/22.10.2008 ποσού 8.508,5 Ευρώ συμφωνήθηκε να εξοφληθεί στις 28/02/2009, γ) το τιμολόγιο με αριθμό 844/05.12.2009 ποσού 11.694,85.000 Ευρώ συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε δύο δόσεις ποσού 6.000 Ευρώ η πρώτ, καταβαλλόμενη στις 31/03/2009 και ποσού 5.694,85 καταβαλόμενη στις 30/04/2009 η δεύτερη. Ο εναγόμενος παρά τις οχλήσεις της ενάγουσας αρνείται να καταβάλλει τα ανωτέρω ποσά. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί: α) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το παραπάνω οφειλόμενο τίμημα των 32.189,63 Ευρώ, με το νόμιμο τόκο που κάθε επί μέρους ποσό κατέστη απαιτητό και μέχρι την πλήρη εξόφληση, β) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, γ) να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα, δ) να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Η αγωγή, αρμοδίως φέρεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 18, 33 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, γιατί στηρίζεται στις διατάξεις tojv άρθρουν 341, 346, 513 ΑΚ, 176, 907, 908 παρ. 1, 1047 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Πρέπει συνεπώς να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι η ενάγουσα κατέβαλε το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα προσκομισθέντα υπ’ αριθ. 249799, 659795, 203252, 237025, 237035 αγωγόσημα).

Ο εναγόμενος ερημοδικεί κατά τη συζήτηση της αγωγής και δεν υπάρχει ένσταση εξεταζόμενη αυτεπάγγελτα, πρόκειται δε για γεγονότα για τα οποία επιτρέπεται ομολογία. Οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί αποδεικνύονται, αφού λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου θεωρούνται ομολογημένοι εκ μέρους του (271 παρ.3, 352 παρ.1 ΚΠολΔ).

Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα θα πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 32.189,63 Ευρώ με το νόμιμο τόκο: α) ποσού 6.000 Ευρώ από τις 16/01/2009, β) ποσού 5.986,28 Ευρώ από τις 16/02/2009, γ) ποσού 8.508,5 Ευρώ από 1/3/2009, δ) ποσού 6.000 Ευρώ από 1/04/2009, ε) ποσού 5.694,85 από 1/05/2009 και μέχρι την εξόφληση. Περαιτέρω πρέπει να κηρυχθεί εν μέρει προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, διότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Επίσης πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά της έξοδα σε βάρος του εναγόμενου, λόγω της ήττας του ( άρθρ. 176, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά του εναγόμενου ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης διάρκειας έως έξι μηνών και να ορισθεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εναντίον αυτής της αποφάσεως εκ μέρους του εναγομένου (άρθρα 501 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσόν των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα και εξήντα τρία (32.189,63) Ευρώ με τις διακρίσεις αναφορικά με την έναρξη τοκοφορίας των επιμέρους ποσών όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ                                                        ·

ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος του

εναγομένου, το ύψος των οποίων καθορίζει στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1.400) Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 7/4/2015

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία