fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός 6029/2006
(αριθμ. κατάθεσης 2603/2006)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Διονυσία Ρέππα, Πάρεδρο Πρωτοδικών, (λόγω κωλύματος των τακτικών Δικαστών), που ορίστηκε από τον Πρόεδρό του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Ελένη Καρτάνου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του την 1η Νοεμβρίου 2006 για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 2603/2006 αίτηση και με αντικείμενο τη λύση του γάμου με την απαγγελία συναινετικού διαζυγίου (β’ συζήτηση) μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) _______ _______ του _______ , κατοίκου Νίκαιας (οδός _______ ), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση, 2) _______ _______ του _______ συζ. _______ _______ , κατοίκου Νίκαιας (οδος _______ ), η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Βασιλικής-Λιάνας-Καλλιρόης Μουμουτζή, οι οποίες κατέθεσαν κοινές προτάσεις.

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 20-3-2006 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου την 23η-3-2006 με αριθμό εκθεσης κατάθεσης 2603/2006, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο (23-3¬2006) και γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της αίτησης οι αιτούντες παραστάθηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιες δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με την υπό κρίση κοινή αίτηση, οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του ΑΚ, όπως η τελευταία έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του Ν. 1329/83. Πρέπει, επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ’
ουσίαν.

Από τα υπ’ αριθμ. 183/23-3-2006 και τα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, καθώς και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στη Νίκαια, στις 21-6-1997 (βλ. το από 7-3-2006 απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 47 τόμος Γ’ έτος 1997 ληξιαρχικής πράξης του γάμου τους, που συνέταξε η Ληξίαρχος του Δήμου Νίκαιας). Εντός του γάμου τους αυτού απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, τον _______, που γεννήθηκε στις 6-11-2000 και την ______, που γεννήθηκε στις 24-1-2003 (βλ. το με αριθμ. πρωτ. 10478/7-3-2006 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημάρχου Νίκαιας). Η κοινή αίτηση τους κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 23-3-2006. Επομένως, ο γάμος τους έχει διαρκέσει έναν και πλέον χρόνο πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης. Σε δύο συνεδριάσεις, που έγιναν την 23η-3-2006 και την 1-11-2006 και συνεπώς απέχουν μεταξύ τους κατά έξι (6) τουλάχιστον μήνες και δεν πέρασαν δύο έτη από την πρώτη συνεδρίαση, οι αιτούντες δήλωσαν νομότυπα προς το Δικαστήριο ότι συμφωνούν να λυθεί ο γάμος τους με διαζύγιο (βλ. τα με αριθμούς 1690/25.10.2006 και 1693/26.10.2006, καθώς και τα με αριθμούς 1585/13.03.2006 και 1586/13.03.2006 ειδικά πληρεξούσια της συμβολαιογράφου Πειραιά Σταυρούλας Παύλου Λαγιακου αντίστοιχα, που νόμιμα προσκομίζουν οι αιτούντες και από τα οποία προκύπτει ότι η απαιτούμενη ειδική πληρεξουσιότητα προς τις υπογράφουσες την αίτηση για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου πληρεξούσιες δικηγόρους, έχει δοθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός πριν από την κάθε συζήτηση της αίτησής τους, αντίστοιχα). Προσκομίζουν εξάλλου οι αιτούντες την από 13-3-2006 έγγραφη συμφωνία τους που ρυθμίζει την επιμέλεια των κοινών ανηλίκων τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά. Με την ίδια ως άνω συμφωνία, οι αιτούντες, ως υπόχρεοι διατροφής των ανήλικων τέκνων τους, συμφωνούν το ποσό της μηνιαίας διατροφής που Θα καταβάλλεται και το μέτρο συμμετοχής τους σε αυτήν, καθώς και άλλα περιουσιακά ζητήματα που προκύπτουν λόγω του γάμου τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο
της παρούσας δίκης. Βάσει γραμματικής διατύπωσης του άρθρου 144] § 3 ΑΚ, η
εγγραφή συμφωνία των συζύγων σχετικά με τα ανήλικα τέκνα τους, η προσκομιδή της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συναινετική λύση του γάμου
τους, πρέπει να ρυθμίζει αποκλειστικά την επιμέλειά τους και την επικοινωνία με αυτά, ενώ άλλα θέματα, όπως η διατροφή των ανηλίκων κλπ. δεν πρέπει να αποτελούν περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας. Επομένως, το Δικαστήριο που εκδίδει το συναινετικό διαζύγιο των συζύγων θα αρνηθεί να επικυρώσει το μέρος της συμφωνίας, το οποίο αναφέρεται σε άλλα ζητήματα πλην των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων στη διάταξη του νόμου (ΕφΑΘ 3978/2002 ΕλλΔνη 2002 1705 ΜονΠρΑΘ 5380/1994 Αρμ 1995.1012, Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, άρθρ. 1441, αρ,θμ. 51). Κατόπιν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνε, δεκτή ως βάσιμη κα, κατ’ ουσίαν, η δε από 13-3-2006 έγγραφη συμφωνία να επικυρωθεί μόνον ως προς τα Θέματα αναφορικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων (το περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητο ν’ αναφερθεί στην παρούσα απόφαση: ΑΠ 347/1992 ΝοΒ 1993.872).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των αιτούντων γάμου, που τελέστηκε στη Νίκαια, στις 21-6-1997.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 13-3-2006 έγγραφη συμφωνία των αιτούντων μόνο
κατά το μέρος με το οποίο ρυθμίζουν την επιμέλεια των κοινών ανηλίκων τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14/12/2006, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιες δικηγόροι τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία