fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 Αριθμός Αποφάσεως 661/2007
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ισίδωρο Λιάπη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δημήτριο Μάκο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Παναγιώτα-Ειρήνη Σιδέρη Πρωτόδικη και τη Γραμματέα Έφη Κοντού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Μαρτίου 2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ ΑΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός _______ και διατηρεί υποκατάστημα στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Ελένη Τσάλλου.

Του καθού η αίτηση: _______ _______ του _______ , κατοίκου Δάφνης. Αττικής, οδός _______ (ΑΦΜ _______ ), με αστική κατοικία την οδό _______ , Δάφνη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Παρασκευή Κουπλίδου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 1.8.2006 και με αριθμό κατάθεσης 1921/2006 αίτησή της, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 22.11.2006 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 18 στ. ιθ’ του ν. 2479/97, το οποίο τροποποίησε το τρίτο βιβλίο του Εμπορικού Νόμου: «Οι απαιτήσεις του πιστωτή που ζητεί την πτώχευση εμπόρου ή υποβάλλονται προς εξέλεγξη κατά τη διαδικασία της επαληθεύσεως των πιστώσεων πρέπει να προκύπτουν από έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά το άρθρο 446 του ΚΠολΔ ή από τα τηρούμενα επίσημα εμπορικά βιβλία».

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της ισχυρίζεται ότι ο καθού είναι έμπορος και οφειλέτης της και επιδιώκει με την αίτησή της να κηρυχθεί ο τελευταίος σε κατάσταση πτώχευσης για το λόγο ότι έπαυσε να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εμπορικά του χρέη. Η ένδικη αίτηση ασκείται παραδεκτά, δεδομένου ότι περιέχονται στην αίτηση αλλά και προσκομίσθηκαν κατ’ αρθρ. 227 ΚΠολΔ τα προβλεπόμενα από το αρθρ. 6 παρ. 18 στ. α’ του Ν. 2479/97 στοιχεία του καθού, κατατέθηκε δε, το κατ’ αρθρ. 6 παρ. 18 στ. ε του ιδίου ως άνω νόμου παράβολο (58,69 €) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (βλ. το 569123/19.3.2007 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠΔ), αρμόδια δε φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 44 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ και 741 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 525, 528, 529 ΕμπΝ, όπως το τρίτο βιβλίο αυτού τροποποιήθηκε με το αρθρ. 6 παρ. 18 του Ν. 2479/97, αλλά και ορισμένη απορριπτομένης της περί αοριστίας του δικογράφου της αίτησης, ένστασης του καθού. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Ο καθού με τις προτάσεις του συνομολογεί την οφειλή του προς την αιτούσα, πλην όμως, αρνείται αιτιολογημένα τη μόνιμη και διαρκή αδυναμία του για καταβολή των οφειλομενών.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και οι καταθέσεις τους περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης τ;ου Δικαστηρίου αυτού, καθώς και από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύεται ότι ο καθού ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την κατασκευή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων, διατηρώντας για το λόγο αυτό κατάστημα βιοτεχνίας ενδυμάτων στην οδό Πεντέλης αρ, 4 στη Δάφνη Αττικής και, επομένως, έχει την εμπορική ιδιότητα κατά το ουσιαστικό κριτήριο, καθυστερεί δε να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εμπορικά του χρέη που οφείλει στην αιτούσα. Συγκεκριμένα ο καθού η αίτηση οφείλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των (11.200 €) από μία επιταγή της Τράπεζας _______ , την οποία εξέδωσε ο ίδιος σε διαταγή _______ _______ , η οποία στη συνέχεια τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην αιτούσα ως αξία ληφθείσα προς ενέχυρο στα πλαίσια ανοιγείσας μεταξύ τους πιστωτικής σχέσης και η οποία όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή την 22.5.2006 δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων στο λογαριασμό του εκδότη. Η ένδικη, όμως, απαίτηση της αιτούσας δεν αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 παρ. 18 στ. ιθ’ του ν. 2479/97, από έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του 446 ΚΠολΔ, ενώ περαιτέρω η αιτούσα δεν προσκομίζει ούτε άλλωστε και επικαλείται κάποιο απόσπασμα από τα τηρούμενα επίσημα εμπορικά της βιβλία, που να περιλαμβάνει την ένδικη απαίτηση (βλ. ΠΠρΑΘ 249/2007 ad hoc αδημ.). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη, να επιβληθεί δε η δικαστική δαπάνη του καθού σε βάρος της αιτούσας (άρθρ. 106, 191 παρ. 2, 741 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τη δικαστική δαπάνη του καθού σε βάρος της αιτούσας, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31.5.2007.
Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις  1.6.2007

 

31.5.2007.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία