fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1235/2014
(7139/2010)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Τακτική Διαδικασία)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών- Εισηγήτρια, Γεωργία Βρεττού, Πρωτόδικη, και Γεώργιο Σερετίδη, Πρωτόδικη, και απο τη Γραμματέα Ελένη Δόγια.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Οκτωβρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του Ενάγοντος: ________  ________   του ________  , κατοίκου Αθηνών, που παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Των Εναγόμενων: 1) ________  ________  του ________  , κρατούμενου στις Φυλακές Κορυδαλλού και 2) ________  ________  του ________  , κατοίκου Νίκαιας, που δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-7-2010 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθ. κατάθ. δικογρ. 7139/2010 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 13-1-2012 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις νομίμως προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως υπ’ αριθ. Β-402/9-12-2010 και 472Γ/16-7-2010 δύο εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Άμφισσας και Πειραιά αντίστοιχα Δημητριού Μπακογιάννη και Δημητρίου Ραπατζίκου σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. Β-2366/4- 4-2012 και 3747Γ/5-4-2012 όμοιες των ίδιων δικαστικών επιμελητών αντίστοιχα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 13-1-2010 και του πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων της δικασίμου αυτής με την επ’ αυτού σημείωση της απόφασης περί αναβολής εκδίκασης της ένδικης υπόθεσης για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, η οποία ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, κατ’ άρθρ. 226 παρ. 4 ΚΠολΔ, επιδόθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα στους εναγομένους (άρθρ. 228, 229,122 παρ. 1,123,124,126 παρ. 1 και 128 παρ. 1 -3 ΚΠολΔ}. Πλην, όμως, αυτοί δεν εμφανίστηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο και, συνεπώς, πρέπει να δικαστούν ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 καί 2 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 ν. 3994/2011, κατ’ άρθρ. 72 του νόμου αυτού).

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι στις 27-8-2005 και περί ώρα 21,20, ενώ είχε τελειώσει υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας και ως οδηγός του αναφερόμενου περιπολικού της Άμεσης Δράσης, στην οποία υπηρετούσε, κατευθυνόταν σε χώρο φύλαξης περιπολικών στην περιοχή Πειραιά, στη συμβολή των οδών ________  ο πρώτος εναγόμενος, ενεργώντας με πρόθεση, εισήλθε στο εν στάσει ευρισκόμενο ως άνω περιπολικό όχημα που οδηγούσε ο ίδιος (ενάγων) και προτείνοντας με το χέρι του ένα πιστόλι προσπάθησε να αφαιρέσει από τη ζώνη του ενάγοντος το υπηρεσιακό του όπλο, επειδή δε ο ενάγων αντέδρασε, αυτός (πρώτος εναγόμενος} τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα η σφαίρα να διαπεράσει το δεξιό μηρό του και να του προκαλέσει τις αναφερόμενες σοβαρές σωματικές βλάβες και στη συνέχεια διέφυγε πεζός, πλην, όμως, συνελήφθη αργότερα σε μικρή απόσταση από προστρέξαντες αστυνομικούς, καθώς και ότι ο δεύτερος εναγόμενος σύμφωνα με το κοινό τους σχέδιο του παρείχε συνδρομή κατά την τέλεση της πράξης του και συγκεκριμένα τον ανέμενε στην Πλατεία Χαλκηδόνας και παρακολουθούσε τις κινήσεις του πρώτου εναγομένου ενισχύοντας ψυχολογικά με την παρουσία του την τέλεση των προαναφερόμενων υπαίτιων και άδικων πράξεων και εποπτεύοντας το χώρο έτσι ώστε να είναι σε θέση να τον ειδοποιήσει για τυχόν επικείμενο κίνδυνο. Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά ζητεί, όπως το αίτημα της αγωγής παραδεκτά περιορίστηκε από καταψηφιστικά σε αναγνωριστικό κατά ένα μέρος, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή και με απαγγελία προσωπικής κράτησης ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής, να του καταβάλουν ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη το ποσό των 5.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι είναι υποχρεωμένοι να του καταβάλουν για την αυτή αιτία το ποσό των 495.000 ευρώ ο καθένας και κάθε επιμέρους ποσό με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της ένδικης αγωγής μέχρι την εξόφληση, καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο κατά νόμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις (βλ. το υπ’ αριθ. 13487363 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, προσκομίζεται δε και η από 8-10-2010 δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντος περί αποτυχίας απόπειρας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, η οποία μετά την αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου 214 Α ΚΠολΔ με το άρθρο 19 ν. 3994/2011, ΦΕΚ A 165/25-7- 2011, – που, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του αυτού νόμου, εφαρμόζεται και σε αγωγές που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος τους και δεν έχουν ακόμα κατά το χρόνο αυτό συζητηθεί, όπως η υπό κρίση-, δεν απαιτείται πλέον), αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 7, 9, 10, 14 παρ. 2 και 18, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και δη προ της τροποποίησής του με το άρθρ. 2 και 4 ν. 3994/2011 και 6 παρ. 1 του ν. 4055/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 221 παρ. 1 περ. β, 22 και 41 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 345, 346, 914, 932 ΑΚ, 47 παρ. 1, 299 και 380 ΠΚ, 176 παρ. 1, 907, 908 παρ. 1 και 1047 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η ένδικη αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, σημειουμένου οτι προσκομίζεται και το κατ άρθρ. 61 παρ. 4 ν. 4194/2013 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών (βλ το υπ’ αριθ. 30200037154 γραμμάτιο ΔΣΠ).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 271 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 29 ν. 3994/2011 (που σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του νόμου αυτού εφαρμόζεται και σε δίκες που κατά την εισαγωγή του είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, όπως η υπό κρίση), στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως”. Στην προκειμένη υπόθεση εφόσον η υπό κρίση αγωγή κρίθηκε νομικά βάσιμη, κατά τα ανωτέρω, και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος, που δεν αναφέρονται σε γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται η ομολογία, θεωρούνται ομολογημένοι, κατά την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 271 παρ. 3 ΚΠολΔ. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ομολογημένο το ύψος της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού δεν αποτελεί πραγματικό περιστατικό που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ομολογίας, διαμορφώνεται δε κατά την κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της προσβολής του ενάγοντος, το βαθμό του πταίσματος που συντρέχει στο πρόσωπο κάθε εναγομένου, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, κρίνει ως εύλογο για την ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το συνολικό ποσο των 200.000 ευρώ για τον πρώτο εναγόμενο και των 12.000 ευρώ για τον δεύτερο από αυτούς. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή ως και κατ ουσίαν βάσιμη και (α) να υποχρεωθεί κάθε εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 5.000 ευρώ και (β) να αναγνωριστεί η υποχρέωση καθενός από τους εναγομένους να καταβάλει στον ενάγοντα ο μεν πρώτος από αυτούς το ποσό των 15.000 νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ως προς το παρεπόμενο αίτημα για κήρυξη της καταψηφιστικής διάταξης της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστής το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στο διάδικο που νίκησε, γι’ αυτό πρέπει να γίνει αυτό δεκτό (άρθρ. 908 ΚΠολΔ). Το αίτημα για απαγγελία προσωπικής κράτησης σε βάρος κάθε εναγομένου ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της καταψηφιστικής διάταξης της παρούσας απόφασης πρέπει να απορριφθεί, κατ’ άρθρ. 1047 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 62 ν. 3994/2011 σε συνδ. με άρθρ. 72 παρ. 12 του αυτού νόμου. Τέλος, πρέπει να οριστεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σε βάρος των εναγομένων που δικάστηκαν ερήμην και νικήθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρ. 176,180 και 191 παρ. 2, 501 παρ. 1, 502 και 505 ΚΠολΔ). ευρώ και ο δεύτερος το ποσό των 7.000 ευρώ και κάθε επιμέρους ποσό με το

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρειτην αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ κάθε εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά την αμέσως προηγούμενη διάταξη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση κάθε εναγόμενου να καταβάλει στον ενάγοντα το εξής ποσό: (α) ο πρώτος εναγόμενος το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και (β) ο δεύτερος εναγόμενος το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ και κάθε επιμέρους ποσό με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 20 Δεκεμβρίου 2013 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου 2014 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία