fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 3864/2009
Αριθμ. καταθ. α’ αγωγής 626/2008
Αριθμ. καταθ. β’ αγωγής 4043/2008

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Λουίζα Τσουμέτη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Αναστασία Γεωργούση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 15 Οκτωβρίου 2008, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α’

Της ενάγουσας : ________ ________ του ________ , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός ________ , για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________ και ________ , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

Του εναγομένου : ________ ________ του ________ , οδός ________ , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Φούτση.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 7-1-2008 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 626/2008, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 16-4-2008 κατά την οποία η συζήτησή της αναβλήθηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο της 15-10-2008 και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 21.

Β’

Του ενάγοντος : ________ ________ του ________ , οδός ________ , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητριού Φούτση.

Της εναγόμενης : ________ ________ του ________ , τέως συζύγου ________ ________ , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός ________ , ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________ και ________ , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 11-4-2008 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4043/2008, προσδιορίστηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 13.

Κατά τη συζήτηση των δύο, ως άνω, αγωγών, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου : α) η από 7-1-2008 (αριθμ. καταθ. δικογρ. 626/2008) υπό στοιχείο Α’ αγωγή και β) η από 11-4-2008 (αριθμ. καταθ. δικογρ. 4043/2008) υπό στοιχείο Β’ αγωγή, οι οποίες υπάγονται στην αυτή ειδική διαδικασία διαφορών διατροφής και επιμέλειας τέκνων και πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και διότι έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31, 246 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη, υπό στοιχείο Α’, αγωγή, την οποία η ενάγουσα ασκεί τόσο ατομικά, όσο και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________ και ________ , που έχει αποκτήσει από τον, ήδη λυθέντα γάμο της με τον εναγόμενο, ζητεί, μετά την παραδεκτώς γενόμενη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 223, 294 εδ. α’, 295 παρ. 1 εδ. τελευταίο και 297 ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις της, μερική μετατροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό : 1) να ανατεθεί οριστικά και αποκλειστικά σ’ αυτήν η άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου των, ως άνω, ανηλίκων τέκνων της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει σ’ αυτήν, εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την επίδοση της αγωγής, ως τακτική σε χρήμα διατροφή των ανωτέρω, εκπροσωπουμένων από αυτήν, ανηλίκων τέκνων της και για λογαριασμό των τελευταίων, τα οποία αδυνατούν να αυτοδιατραφούν από δικά τους εισοδήματα ή περιουσία, το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως για το καθένα από αυτά, 3) να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να της προκαταβάλλει, ομοίως ως άνω, και για την παραπάνω αναφερόμενη αιτία, το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως για το καθένα από τα παραπάνω ανήλικα τέκνα τους, όλα δε τα παραπάνω ποσά με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 4) να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και 5) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα αντίστοιχα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. υπ’ αριθμ. 000367 και 021214 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα υπέρ του ΤΝ και του ΤΠΔΠ), παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον
του αρμοδίου τούτου καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστηρίου (άρθρα 16 περ. 10,
17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1,
667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 (βλ. άρθρο 681Β παρ. 1 περ. α’ και β’ ΚΠολΔ), εφαρμοζομένων στην περίπτωση β’ του άρθρου 681 Β παρ. 1 και των άρθρων 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. άρθρο 681 Γ παρ. 1 εδ. α’ του ιδίου Κώδικα). Περαιτέρω, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1510, 1511, 1513, 1516 παρ. 2, 1518, 341, 345 ΑΚ και 70, 176 ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής είναι νόμιμο μόνο ως προς το καταψηφιστικό αίτημα περί επιδίκασης διατροφής, ερειδόμενο στις διατάξεις των άρθρων 907, 908 παρ. 1 περ. β’ και 910 αρ. 4 ΚΠολΔ, μη νόμιμο όμως και εντεύθεν απορριπτέο, τόσο ως προς το διαπλαστικής φύσεως αίτημα περί ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων, όσο και ως προς το αναγνωριστικό αίτημα διατροφής αυτών, καθόσον προσωρινά εκτελεστές κηρύσσονται μόνο καταψηφιστικές αποφάσεις ή καταψηφιστικές διατάξεις αυτών (βλ. Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος II, εκδ. 2000, άρθρο 907, σελ. 1721, αρ. 3, όπου και παραπομπές σε νομολογία). Θα πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι η μη τήρηση της υποχρεωτικής προδικασίας, που καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 681 Γ παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με το άρθρο 38 του Ν. 2447/1996, σχετικά με την έρευνα από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων τέκνων και την υποβολή στο δικαστήριο, έως την ημέρα της συζήτησης, της σχετικής αναλυτικής έκθεσης, ατονεί και δεν δημιουργείται απαράδεκτο της συζήτησης από την έλλειψή της, μέχρι την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων για την ίδρυση κατά πρωτοδικείο, και εν προκειμένω στο Πρωτοδικείο του Πειραιά, αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών, που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς επικεντρωμένες υπηρεσίες (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Β’ έκδοση, σελ. 881, σημ. 13). Πρέπει, επομένως, η ένδικη αγωγή, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι, όπως συνομολογείται από την ενάγουσα με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα καθορισθέντα, ως προκαταβλητέα, έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Με τη δεύτερη, υπό στοιχείο Β’ αγωγή, ο ενάγων ζητεί, κατά την κύρια βάση αυτής, να ανατεθεί σε εκείνον οριστικά και αποκλειστικά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του ________ και ________ , που απέκτησε από τον, ήδη λυθέντα, γάμο του με την εναγομένη, για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτει στο αγωγικό δικόγραφο και να υποχρεωθεί η εναγομένη να προκαταβάλλει σ’ αυτόν, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, ως τακτική σε χρήμα διατροφή των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων και για λογαριασμό των τελευταίων, τα οποία αδυνατούν να αυτοδιατραφούν, το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως για τον ________ και το ποσό των 500,00 ευρώ για τον ________ , με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, κατά την επικουρική δε βάση της αγωγής, εφόσον απορριφθούν τα, ως άνω, κύρια αιτήματα, να ρυθμιστεί το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του, κατά τον αναφερόμενο στην αγωγή τρόπο, και να απειληθεί σε βάρος της εναγομένης προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 300,00 ευρώ για κάθε παράβαση της σχετικής διάταξης (περί επικοινωνίας) της εκδοθησομένης απόφασης. Επίσης, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς το καταψηφιστικό περί επιδίκασης διατροφής αίτημα, άλλως ως προς το επικουρικό αίτημα επικοινωνίας και να καταδικαστεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα αντίστοιχα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. υπ’ αριθμ. 000365 και 000366 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα υπέρ του ΤΝ και του ΤΠΔΠ), παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστηρίου (άρθρα 16 περ. 10, 17
παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ 1,
667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 (βλ. άρθρο 681Β παρ. 1 περ. α’ και β’ ΚΠολΔ), εφαρμοζομένων στην περίπτωση β’ του άρθρου 681 Β παρ.1 και των άρθρων 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. άρθρο 681 Γ παρ. 1 εδ. α’ του ιδίου Κώδικα). Περαιτέρω, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496,
1510, 1511, 1513, 1516 παρ. 2, 1518, 1520, 341, 345 ΑΚ και 219, 947 και 176
ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής είναι νόμιμο μόνο ως προς το καταψηφιστικό αίτημα περί επιδίκασης διατροφής, ερειδόμενο στις διατάξεις των άρθρων 907, 908 παρ. 1 περ. β’ και 910 αρ. 4 ΚΠολΔ, μη νόμιμο όμως και εντεύθεν απορριπτέο ως προς το διαπλαστικής φύσεως αίτημα περί ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα του, καθόσον, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, προσωρινά εκτελεστές κηρύσσονται μόνο καταψηφιστικές αποφάσεις ή καταψηφιστικές διατάξεις αυτών. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη, κατά τα ανωτέρω, με την υπό στοιχείο Α’ αγωγή, καθόσον, όπως συνομολογείται, η εναγομένη έχει προκαταβάλει τα καθορισθέντα, ως προκαταβλητέα, έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων (ενός από κάθε πλευρά), που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, μη λαμβανομένων υπόψη α) της προσκομιζόμενης από την ενάγουσα-εναγομένη υπ’ αριθμ. 3209/17-10-2008 ένορκης βεβαίωσης της Αργυρώς Θεοδωρικάκου, δοθείσας ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Βρεττάκου, μετά από εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση του εναγομένου, που έλαβε μεν χώρα παραδεκτώς μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας-εναγομένης, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δικαστηρίου τούτου (βλ. ΑΠ 678/2007, ΑΠ 1746/2002, ΕφΔωδ 171/2006, ΕφΔωδ 162/2006 δημ. στην ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑΘ 1051/2004 ΕΕργΔ 2004.1157), πλην όμως, απαραδέκτως προσκομίστηκε εντός της προθεσμίας προσθήκης-αντίκρουσης, καθόσον με αυτήν (ένορκη βεβαίωση) δεν αντικρούονται ισχυρισμοί του εναγομένου-ενάγοντος, που προτάθηκαν για πρώτη φορά, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 591 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠολΔ, πρβλ. ΑΠ 66/2007 δημ. στη Νόμος), ενόψει του ότι ήδη, πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο, με την υπό στοιχείο Β’ αγωγή του ο ενάγων, είχε εκθέσει όλους τους λόγους για την επιστήριξη των ισχυρισμών του, περί ακαταλληλότητας της εναγομένης, ως προς την άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων και, συνεπώς, η εναγομένη-ενάγουσα είχε λάβει γνώση αυτών (ισχυρισμών) πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης και β) της από 16-10-2008 υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του ________ ________ , ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον αυτή έγινε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα δίκη (βλ. ΑΠ 930/2008, ΑΠ 635/2008, ΕφΛαμ 53/2007, ΕφΘεσ 50/2006 δημ. στη Νόμος), από την προσωπική επικοινωνία της συγκροτήσασας το παρόν Δικαστήριο Δικαστή με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων και από όλα τα, είτε ειδικώς κατωτέρω μνημονευόμενα, είτε όχι, έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, λαμβανομένων υπόψη στην παρούσα διαδικασία, έστω κι αν δεν πληρούν τους όρους του νόμου (άρθρο 681Β σε συνδυασμό με το άρθρο 671 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, βλ. ΟλΑΠ 15/2003 Νόμος) και τα οποία εκτιμώνται είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, σε συνδυασμό και με τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα, ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στη Νίκαια, στις 25-1-1997, από τον οποίο απέκτησαν δύο άρρενα τέκνα, τον ________ και τον ________ , που γεννήθηκαν στις 23-9-1997 και στις 15¬6-1999 αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση αυτών δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον Μάιο του έτους 2005, ενώ ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 1103/2006, καταστάσα ήδη αμετάκλητη, απόφαση του Δικαστήpιου τούτου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), απαγγέλθηκε η λύση του γάμου τους.

Ταυτόχρονα, με την πιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε η από 5-5-2005 ‘ έγγραφη συμφωνία των διαδίκων, δυνάμει της οποίας ανατέθηκε η άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου των άνω ανηλίκων τέκνων στην ενάγουσα- μητέρα τους και ρυθμίστηκε το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του εναγομένου-πατέρα τους με αυτά. Περαιτέρω, με το προαναφερθέν συμφωνητικό ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να προκαταβάλλει στην ενάγουσα για λογαριασμό των άνω τέκνων τους, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ως τακτική σε χρήμα διατροφή τους, το ποσό των 200,00 ευρώ για το καθένα από αυτά, ήτοι το συνολικό ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την 1-6-2005 έως τις 31-5-2007. Εξάλλου, καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων και εντεύθεν, τα ανήλικα τέκνα αυτών, ________ και ________ , ηλικίας τότε οκτώ και έξι ετών αντίστοιχα, παρέμειναν, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα τους, μαζί με τη μητέρα τους στο διαμέρισμα ιδιοκτησίας της τελευταίας, που αποτελούσε την οικογενειακή στέγη, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού ________ , στη Νίκαια Αττικής. Η ενάγουσα-εναγομένη είναι ικανή και πολύ καλή μητέρα, επιδείκνυε και επιδεικνύει προς τα ανήλικα τέκνα της αμέριστη αγάπη και ενδιαφέρον, τα φροντίζει με υπομονή και στοργή και ασχολείται συστηματικά με αυτά και ειδικότερα με την ανατροφή, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγησή τους, προσπαθώντας με όλες τις δυνάμεις της να καλύψει κάθε ανάγκη τους. Παρέχει στα τέκνα της ένα ήρεμο και ασφαλές, παρότι μονογονεϊκό, οικογενειακό περιβάλλον, έχοντας προς τούτο, κατά τις ώρες της εργασίας της, και τη συνδρομή της μητέρας της, η οποία διαμένει σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της ίδιας, ως άνω, πολυκατοικίας. Ο εναγόμενος-ενάγων διατείνεται ότι η πρώην σύζυγός του δεν ασκεί με επάρκεια τα ανωτέρω καθήκοντά της, καθόσον, αφενός λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων, την επιμέλεια των τέκνων τους ασκεί εν τοις πράγμασιν η μητέρα αυτής (γιαγιά των τέκνων από τη μητρική γραμμή) και αφετέρου η ίδια και η οικογένειά της εμποδίζουν την επικοινωνία του με αυτά, πλην όμως, οι ανωτέρω ισχυρισμοί δεν αποδείχθηκαν από κανένα αποδεικτικό μέσο. Ειδικότερα, προέκυψε ότι η μητέρα των ανηλίκων πράγματι απασχολείται σε τρεις εργασίες, όπως ειδικότερα θα αναφερθεί κατωτέρω, και τούτο, προκειμένου να καλύψει όλες τις ανάγκες των παιδιών της, δοθέντος ότι ο πατέρας τους δεν είναι συνεπής, ως προς την υποχρέωση συμμετοχής του στη διατροφή αυτών. Ωστόσο, η ενάγουσα-εναγομένη έχει προσαρμόσει τα ωράριά της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να πηγαίνει το πρωί τα τέκνα της στο σχολείο και να παραλαμβάνει αυτά, είτε η ίδια είτε η μητέρα της, να τα συνοδεύει σε όλες τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες και να μεριμνά η ίδια για τη μελέτη των μαθημάτων τους. Εξάλλου, και κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, η γιαγιά τους από τη μητρική γραμμή ήταν εκείνη που συνόδευε τα ανήλικα τέκνα προς και από το σχολείο τους και ο πατέρας τους ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε γι’ αυτό, ούτε ποτέ προσφέρθηκε να τα συνοδεύει ο ίδιος, μολονότι είχε αυτή τη δυνατότητα τα πρωινά. Μετά δε τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης και τη λύση του γάμου των διαδίκων, η γιαγιά των ανηλίκων αναγκάστηκε να εργαστεί, προκειμένου να βοηθήσει και αυτή στην αντιμετώπιση των αναγκών της θυγατέρας και των εγγονών της και έτσι πλέον δεν δύναται να πηγαίνει αυτή τα ανήλικα στο σχολείο, πλην όμως, η μητέρα τους, έχει ρυθμίσει το ωράριο της κύριας εργασίας της, έτσι ώστε να δύναται η ίδια να τα συνοδεύει στο σχολείο, ενώ κάποιες φορές εξυπηρετείται για τον σκοπό αυτό και από τρίτο πρόσωπο και συγκεκριμένα από την οικιακή βοηθό μιας γειτόνισσάς της ιατρού, που διαμένει σε διαμέρισμα της ίδιας, ως άνω, πολυκατοικίας, χωρίς τούτο να έχει ουδέποτε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών. Περαιτέρω, η ενάγουσα-εναγομένη έχει φροντίσει να διαμορφώσει το πρόγραμμα των διαφόρων δραστηριοτήτων των ανηλίκων, κατά τρόπο, που να εξυπηρετείται η επικοινωνία με τον πατέρα τους και ουδέποτε παρεμπόδισε ή δημιούργησε προσκόμματα στην πραγματοποίηση αυτής (επικοινωνίας), αντίθετα είναι πάντοτε θετική, όταν ο πατέρας των ανηλίκων ζητεί τη τροποποίηση των ημερών και ωρών που έχουν μεταξύ τους συμφωνήσει για – την επικοινωνία του με τα ανήλικα, ενώ εξάλλου, μολονότι αρκετές φορές αυτή έχει ζητήσει από τον εναγόμενο-ενάγοντα να συνοδεύει τα τέκνα τους σε κάποιες δραστηριότητές τους, αυτός συστηματικά αρνείται. Επίσης, όπως κατέθεσε και η ενόρκως εξετασθείσα μάρτυρας του εναγομένου-ενάγοντος, μητέρα αυτού, η μητέρα των παιδιών δεν μιλάει ποτέ άσχημα σ’ αυτά για τον πατέρα τους, ούτε άλλωστε αποδείχθηκε ότι η γιαγιά τους από τη μητρική γραμμή επηρεάζει τα ανήλικα τέκνα αρνητικά έναντι του πατέρα τους. Ειδικότερα, τα πιο πάνω τέκνα, κατά την προσωπική επικοινωνία της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου με αυτά, εξέφρασαν την αγάπη και το σεβασμό τους για το πρόσωπο του πατέρα τους, ταυτόχρονα όμως, δήλωσαν την επιθυμία τους να διαμένουν με τη μητέρα τους, εκφράζοντας μάλιστα έντονη αγωνία και ανησυχία για την περίπτωση που η υπάρχουσα κατάσταση τυχόν μεταβληθεί, καθόσον ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν αποχωριστεί τη μητέρα τους, με την οποία έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα στενό ψυχικό δεσμό, την εμπιστεύονται απόλυτα και νιώθουν μαζί της μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Επομένως, από όλα τα ανωτέρω, και λαμβανομένης επιπλέον υπόψη της τρυφερής ηλικίας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ________ και ________ , έντεκα και εννέα ετών αντίστοιχα, κατά τον χρόνο συζήτησης των ένδικων αγωγών, του δεσμού που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε αυτά και τη μητέρα τους, αλλά και της ανάγκης της μη διατάραξης της σταθερότητας και της συνέχειας στις συνθήκες ανάπτυξής τους, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στο μητρικό περιβάλλον, το αληθινό και καλώς εννοούμενο συμφέρον αυτών επιβάλλει όπως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου τους, οριστικώς αποκλειστικά στην ενάγουσα μητέρα τους, η οποία παρέχει όλα τα εχέγγυα για την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και τη σωστή ανατροφή, επίβλεψη και εκπαίδευσή τους, γενομένης δεκτής κατά τούτο και ως βάσιμης κατ’ ουσίαν της υπό στοιχείο Α’ αγωγής της ενάγουσας και συνακόλουθα απορριπτομμένης ως ουσιαστικά αβάσιμης της υπό στοιχείο Β’ αγωγής του ενάγοντος κατά την κύρια βάση της (περί ανάθεσης σ’ αυτόν της επιμέλειας των άνω τέκνων και επιδίκασης σε βάρος της εναγομένης διατροφής για λογαριασμό αυτών). Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν έχουν δική τους περιουσία, ούτε μπορούν να διατραφούν από δικούς τους πόρους, ούτε βέβαια να εργαστούν, λόγω της μικρής ηλικίας τους, με συνέπεια να στερούνται παντελώς εισοδημάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών της διαβίωσής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του επίδικου χρονικού διαστήματος. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, που εν προκειμένω τοποθετείται από τις 6-2-2008 (επομένη της επίδοσης της ένδικης αγωγής που έλαβε χώρα στις 5-2-2008) έως τις 6-8-2009, να τα διατρέφουν από κοινού οι γονείς τους, ο καθένας τους ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις (άρθρα 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 ΑΚ). Εξ αυτών, ο εναγόμενος-ενάγων έχει απασχοληθεί, κατά τα τελευταία δύο έτη σε διάφορες εργασίες και συγκεκριμένα, στις 24-9-2007 προσλήφθηκε ως περιοδεύων πωλητής από τη διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «________ ΑΕ», με συμφωνηθείσες σταθερές μηνιαίες αποδοχές ποσού 1.091,57 ευρώ, πλέον ποσοστών επί των πωλήσεων που θα πραγματοποιούσε, ενώ ακολούθως, από την 1-1-2008 έως τις 17-3-2008 εργάστηκε ως περιοδεύων αντιπρόσωπος στην εταιρία με την επωνυμία «________ Α.Ε.» με μηνιαίες αποδοχές ποσού 1.137,38 ευρώ. Απο την παραπάνω εταιρία παραιτήθηκε έχοντας ανεύρει εργασία με υψηλότερες αποδοχές και ειδικότερα, στις 24-3-2008 προσλήφθηκε από τη διεθνή μεταφορική εταιρία «________ Α.Ε.», με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ποσού 1.400,00 ευρώ, πλέον bonus παραγωγικότητας. Ο εναγόμενος-ενάγων διατείνεται ότι παραιτήθηκε από την παραπάνω εταιρία, διότι δεν τηρήθηκε από μέρους της τελευταίας η μεταξύ τους συμφωνία σχετικά με το bonus παραγωγικότητας που θα ελάμβανε αυτός και ότι προκειμένου να μη μείνε, άνεργος, εργάζεται από την 1-9-2008 στην εταιρία εξαγωγών-εισαγωγών με την επωνυμία «________ LTD», με μηνιαίες αποδοχές ποσού 752,00 ευρώ, όπως τούτο προκύπτει και από την προσκομισθείσα σχετική σύμβαση εργασίας του με την παραπάνω εταιρία, ταυτόχρονα δε αυτός αναζητεί άλλη εργασία με ευνοϊκότερους όρους και αποδοχές. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο το περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας του εναγομένου-ενάγοντος με την εταιρία «________ Α.Ε.» σχετικά με το πριμ παραγωγικότητας, ούτε η αναζήτηση, εκ μέρους του πρώτου, των οφειλομένων σ’ αυτόν από την παραπάνω αιτία αποδοχών και η, συνεπεία της άρνησης της εργοδότριάς του να του καταβάλει τα συμφωνηθέντα, παραίτησή του από την ανωτέρω εργασιακή θέση, η οποία του απέφερε εισοδήματα σχεδόν διπλάσια από την σημερινή του εργασία. Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι ως οικονομικές δυνατότητες των γονέων, κατά την έννοια του άρθρου 1489 παρ. 2 ΑΚ, νοούνται, όχι μόνο εκείνες που πηγάζουν από την περιουσία ή τους πόρους τους, αλλά και οι εν γένει δυνάμεις τους και, προφανώς, η ικανότητα για τη δημιουργία πόρων με την ανάλογη εργασία. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση αποφυγής εργασίας από τον υπόχρεο προς διατροφή γονέα ή σκόπιμης εκ μέρους του μη ανεύρεσης εργασίας κατάλληλης των δυνατοτήτων του, προκειμένου να εμφανίσει εαυτόν μειωμένων εισοδημάτων, ώστε να ματαιώσει ολικά ή μερικά την υποχρέωσή του προς διατροφή των τέκνων του, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η, κατά τις αντικειμενικές και οικογενειακές συνθήκες, δυνατότητά του προς εργασία και πορισμό εισοδήματος, έτσι ώστε να μην απαλλάσσεται της υποχρέωσης διατροφής αυτός, που για οποιονδήποτε λόγο, καίτοι μπορεί, αποφεύγει να απασχοληθεί σε εργασία ανάλογη των προσόντων του, ενεργώντας αντίθετα προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη (βλ. ΕφΑΘ 3389/1995 ΕλλΔνη 36.1558, ΕφΠειρ 956/1989 ΕλλΔνη 31.1494). Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα επαγγελματική του πορεία, ο εναγόμενος-ενάγων δύναται να αναζητήσει και να εξεύρει εργασία πρόσφορη για την ηλικία του, την καλή κατάσταση της υγείας του και την, ως άνω, επαγγελματική του εμπειρία ως πωλητή, έτσι ώστε να αποκομίζει καθαρό εισόδημα (σταθερές αποδοχές πλέον ποσοστών επί των πωλήσεων) ανερχόμενο στο ποσό των 1.400,00 ευρώ κατ’ ελάχιστο το μήνα, καθόσον, όπως προκύπτει
τόσο από τα ανωτέρω, όσο και από το προσκομισθέν από τον ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007 (δηλωθέν εισόδημα 13.473,04 + αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά 3.220,00 = 16.693,04 : 12 = 1.392 ευρώ), οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται κατά μέσο όρο, τα τελευταία δύο έτη, στο παραπάνω ποσό. Ενόψει των ανωτέρω, ήτοι της αδρανειας του για την ανεύρεση κατάλληλης εργασίας ή της σκόπιμης, εκ μέρους του, αποφυγής απασχόλησής του σε τέτοια εργασία, ως οικονομική του δυνατότητα, προερχόμενη από την επαγγελματική του δραστηριότητα, θα ληφθεί υπόψη το καθαρό εισόδημα των 1.400,00 τουλάχιστον ευρώ το μήνα, που αυτός μπορεί να αποκερδαίνει, με την ανάλογη με τις δυνάμεις του και την εμπειρία του παροχή εργασίας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος- ενάγων διαμένει σε μισθωμένη οικία, επί της οδού Λαρίσης 22-24 στον Κορυδαλλό Αττικής, για τη χρήση της οποίας καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα ποσού 300,00 ευρώ και επιπλέον για κοινόχρηστες δαπάνες το ποσό των 40,00 ευρώ, κατά μέσο όρο, μηνιαίως, ενώ επίσης βαρύνεται με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυτής (ΔΕΗ, ΟΤΕ), τα οποία ανέρχονται μηνιαίως, στο ποσό των 130,00 ευρώ περίπου. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του ότι αυτός συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης των γονέων του, με το ποσό των 200,00 ευρώ κατά μήνα, καθόσον η ενόρκως εξετασθείσα μάρτυράς του (μητέρα αυτού) όχι μόνο δεν ανέφερε κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα κατέθεσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της βοηθούν αυτόν οικονομικά. Τέλος, άλλα εισοδήματα και περιουσία, κινητή ή ακίνητη δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει ο εναγόμενος-ενάγων, ενώ εξάλλου, δεν βαρύνεται, κατά νόμο, με υποχρέωση διατροφής άλλων, πλην των ανήλικων τέκνων του, προσώπων. Όσον αφορά τη μητέρα των ανηλίκων, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι αυτή εργάζεται ως γραμματέας του δημάρχου Νίκαιας με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ποσού (βλ. βεβαίωση αποδοχών της από 1-1-2007 έως 31-12-2007, συνολικό ποσό 18.385,92 : 12 =) 1.532,16 ευρώ. Επίσης, κάθε Σάββατο εργάζεται ως καθαρίστρια στα γραφεία μιας εταιρίας στη Νέα Σμύρνη, από τις 06.30 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. περίπου, καθόσον στις 11.00 π.μ. πρέπει νά βρίσκεται στην οικία της, προκειμένου να συνοδεύσει τα ανήλικα τέκνα της στα μαθήματα ποδοσφαίρου που παρακολουθούν αυτά. Από την ανωτέρω απασχόλησή της αποκερδαίνει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, κάθε Πέμπτη, από τις 20.30 έως τις 23.30 μ.μ., ώρες κατά τις οποίες τα ανήλικα τέκνα της κοιμούνται υπό την επίβλεψη της γιαγιάς τους, η ενάγουσα- εναγομένη καθαρίζει ένα φαρμακείο στον Κορυδαλλό Αττικής, το δε εισόδημά της από την παραπάνω εργασία ανέρχεται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως. Εξάλλου, όπως έχει ήδη ανωτέρω αναφερθεί, η ενάγουσα διαμένει με τα ανήλικα τέκνα της σε ιδιόκτητο διαμέρισμά της, για την αγορά του οποίου έλαβε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για την εξόφληση αυτού καταβάλλει μηνιαία δόση ύψους 585,00 ευρώ. Το ποσό, όμως, αυτό δεν προαφαιρείται από τα εισοδήματά της, αλλά απλώς λαμβάνεται υπόψη, ως επιπλέον βιοτική της ανάγκη (βλ. ΑΠ 471/2005 ΕλλΔνη 2005.1425, ΕφΠειρ 197/2006, ΕφΠειρ 158/2006 αδημ., ΕφΠειρ 399/2005, ΕφΔωδ 167/2004 Νόμος). Περαιτέρω, αυτή βαρύνεται με τις κοινόχρηστες δαπάνες, ποσού 180,00 περίπου ευρώ μηνιαίως και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα της ανωτέρω οικίας της, ανερχόμενα, κατά μέσο όρο, στο ποσό των 200,00 ευρώ το μήνα. Τέλος, άλλη περιουσία, κινητή ή ακίνητη, ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν διαθέτει αυτή, ενώ εξάλλου, δεν βαρύνεται, κατά νόμο, με υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων, πλην της συμμετοχής της στην ανάλογη διατροφή των ανηλίκων τέκνων της. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα των διαδίκων φοιτούν σε δημόσιο σχολείο και συγκεκριμένα στο 13° δημοτικό σχολείο Νίκαιας. Κατά τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009, που ενδιαφέρουν εν προκειμένω, ήταν μαθητές ο μεν ________ της πέμπτης και της έκτης τάξης αντίστοιχα, ο δε ________ της τρίτης και της τετάρτης τάξης αντίστοιχα. Πέραν των ανωτέρω σχολικών τους υποχρεώσεων παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και συγκεκριμένα διδάσκονται κατ’ οίκον την παραπάνω ξένη γλώσσα από την καθηγήτρια ________ ________ . Η μηνιαία δαπάνη για
την παραπάνω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 250,00 ευρώ και για τα δύο τέκνα και επομένως στο ποσό των 125,00 ευρώ για το καθένα από αυτά, κατά το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών από Σεπτέμβριο έως και Μάιο κάθε έτους. Επομένως, ενόψει του ότι, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ μηνών (απο 6-2-2008 έως 6-8-2009) οι μήνες διδασκαλίας είναι συνολικά δεκατρείς (από 6-2-2008 έως 6-6-2008 = 4 μήνες και από 6-9-2008 έως 6-6¬2009 – 9 μήνες), το συνολικό ποσό της δαπάνης των (13 μήνες X 125,00 ευρώ -) 1.625,00 ευρώ, επιμεριζόμενο στους δεκαοκτώ μήνες του επιδίκου χρονικού διαστήματος, ανέρχεται στο ποσό των (1.625,00 : 12 =) 90,50 ευρώ το μήνα για καθένα από τα παραπάνω τέκνα. Επιπλέον, ο ανήλικος ________ παρακολουθεί μαθήματα ακουστικής κιθάρας μία φορά την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα 7-8 μ.μ.) στο μουσικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Νίκαιας, τα οποία όμως παρέχονται δωρεάν από τον ανωτέρω Δήμο. Τέλος, και τα δυο τέκνα από τον Σεπτέμβριο του έτους 2008 παρακολουθούν μαθήματα ποδοσφαίρου και η μηνιαία δαπάνη για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 50,00 ευρώ για το καθένα εξ αυτών. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι τα λοιπά έξοδα των, ως άνω, ανηλίκων τέκνων για τη σίτιση, ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την αγορά γραφικής ύλης, σχολικών βοηθημάτων, βιβλίων και την ψυχαγωγία τους εν γένει (στην οποία περιλαμβάνονται και οι διακοπές τους) είναι τα συνήθη έξοδα των ανηλίκων της αυτής, με τα άνω ανήλικα τέκνα, ηλικίας, που διαμένουν με τον έναν εκ των γονέων τους. Ενόψει των ανωτέρω, οι μηνιαίες δαπάνες των ανηλίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις περιστάσεις και τις συνθήκες της ζωής τους στο συγκεκριμένο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας τους και των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, ανέρχονται, κατα το επίδικο χρονικό διάστημα, για το καθένα από αυτά στο ποσό των 550,00 ευρώ το μήνα για το διάστημα από τις 6-2-2008 έως τις 5-9¬2008 και στο ποσό των 600,00 ευρώ το μήνα για το διάστημα από τις 6-9-2008 έως τις 6-8-2009, στα οποία (ποσά) συμπεριλαμβάνεται η παροχή της στέγης των φροντίδων και των περιποιήσεων της μητέρας τους προς αυτά (επιμέλεια και Παρασκευή φαγητού, καθαριότητα των ενδυμάτων και του χώρου διαμονής τους, κλπ.), που είναι απομιμητή σε χρήμα και αποτιμάται εν προκειμένω στο ποσό των 110,00 ευρώ το μήνα για το καθένα από αυτά. Από τα ανωτέρω ποσά και ενόψει των προεκτεθεισών οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, ο εναγόμενος-ενάγων βαρύνεται και δύναται να καταβάλλει, ως μηνιαία σε χρήμα τακτική διατροφή για το καθένα από τα ανήλικα τέκνα του κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, το ποσό των 275,00 ευρώ μηνιαίως από τις 6-2-2008 έως τις 5-9-2008 και το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως από τις 6-9-2008 έως τις 6-8-2009, ενώ κατά τα υπόλοιπα ποσά των 275,00 ευρώ και των 300,00 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα για το καθένα εξ αυτών, βαρύνεται και συμμετέχει ήδη η μητέρα αυτών με την, κατά τα ανωτέρω, παροχή στέγης και των προσωπικών της φροντίδων προς αυτά καθώς και με τα εισοδήματά της, γενομένης ωσαύτως εν μέρει δεκτής και ως ουσίας βάσιμης της παραδεκτώς προβληθείσας από τον εναγόμενο ένστασης συνεισφοράς αυτής (άρθρο 1489 εδ. β’ ΑΚ). Περαιτέρω και αναφορικά με την επικουρική βάση της υπό στοιχείο Β’ αγωγής, ο ενάγων που δεν διαμένει με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα του, έχει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με αυτά, δικαίωμα το οποίο αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των αμοιβαίων μεταξύ αυτού και των ανήλικων τέκνων του αισθημάτων στοργής και αγάπης, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της αίσθησης ασφάλειας και της ψυχικής ισορροπίας των ανηλίκων, όσο και στη διατήρηση των στενών συγγενικών δεσμών και συνακόλουθα στην πρόληψη της μεταξύ τους αποξένωσης. Στα πλαίσια αυτά, τόσο τα ανήλικα τέκνα είναι αναγκαίο να επικοινωνούν με τον ενάγοντα πατέρα τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να έρχονται σε προσωπική επαφή μαζί του, να συνομιλούν για διάφορα θέματα, να έχουν κοινές εξόδους ψυχαγωγίας, να ικανοποιείται εκατέρωθεν η ανάγκη για αγάπη και ενδιαφέρον μεταξύ γονέως και τέκνων, αλλά επιπλέον να παρέχεται στον ενάγοντα η δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη και την ανάπτυξη των ανήλικων τέκνων του. Από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και λαμβανομένων περαιτέρω υπόψη της ηλικίας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, των μαθητικών υποχρεώσεών τους και των λοιπών δραστηριοτήτων τους, και με γνώμονα κυρίως το συμφέρον αυτών, το οποίο επιβάλλει να μην αποξενωθούν ψυχικά από τον ενάγοντα πατέρα τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα του, ________ και ________ , πρέπει να ρυθμισθεί κατά τον τρόπο και χρόνο, που ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη η υπό στοιχείο Α’ με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 626/2008 αγωγή, να ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ________ και ________ , αποκλειστικά στην ενάγουσα και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει στην τελευταία, εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής (ήτοι από τις 6-2-2008 έως τις 6-8-2009), ως συμμετοχή του στη μηνιαία σε χρήμα διατροφή των εκπροσωπουμένων από αυτήν, ως άνω, ανηλίκων και για λογαριασμό των τελευταίων, το ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε (275,00) ευρώ μηνιαίως για το καθένα από αυτά για το διάστημα από τις 6-2-2008 έως τις 5-9-2008 και το ποσό των τριακοσίων 300 ευρώ για το κάθε τέκνο για το διάστημα από τις 6-9-2008 έως τις 6-8¬2009, όλα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης δόσεως έως την εξόφληση. Πρέπει, επίσης, η απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, κατ’ άρθρο 910 αρ. 4 ΚΠολΔ και να καταδικαστεί ο εναγόμενος, λόγω της ήττας του, στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, κατά την έκταση της νίκης της τελευταίας (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Περαιτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η υπό στοιχείο Β’ με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4043/2008 αγωγή, κατά την επικουρική της βάση, να ρυθμιστεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος με τα, ως άνω, ανήλικα τέκνα του και να οριστεί ότι αυτός θα επικοινωνεί με τα τελευταία, κατά τον λεπτομερώς } αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο, να απειληθεί κατά της εναγομένης προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης και τέλος, να καταδικαστεί η εναγομένη, στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, κατά την έκταση της νίκης του τελευταίου (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις από 7-1-2008 (αριθμ. κατ. δικογρ. 626/2008) και από 11-4-2008 (αριθμ. κατ. δικογρ. 4043/2008) αγωγές, αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο στο σκεπτικό της απόφασης.
Δέχεται εν μέρει την από 7-1-2008 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 626/2008 αγωγή.

Αναθέτει οριστικά την άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ________ και ________ , αποκλειστικά στην ενάγουσα.
Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από τις 6-2-2008 έως τις 6-8¬2009, ως τακτική σε χρήμα διατροφή των, ως άνω, ανηλίκων τέκνων τους και για λογαριασμό των τελευταίων, το ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε
(275,0) ευρώ μηνιαίως για το καθένα από αυτά για το χρονικό διάστημα από τις 6-2-2008 έως τις 5-9-2008 και το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ μηνιαίως για το καθένα από αυτά για το χρονικό διάστημα από τις 6-9-2008 έως τις 6-8-2009, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας παροχής, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Κηρύσσει την απόφαση, ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα 350 ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των εκατόν πενήντα 150 ευρώ, που έχει ήδη προκαταβληθεί από αυτόν.

Δέχεται εν μέρει την από 11-4-2008 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4043/2008 αγωγή.

Ρυθμίζει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικα τέκνα του ________ και ________ και ορίζει ότι αυτός θα επικοινωνεί με τα τελευταία, ως εξής : α) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδα, από τις 18.00 μ.μ. έως τις 21.30 μ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα συνοδεύει τα τέκνα του σε τυχόν εξωσχολικές τους δραστηριότητες, κατά τις παραπάνω ημέρες, β) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10.00 π.μ. του Σαββάτου έως ώρα 19.00 μ.μ. της Κυριακής, πλην του διαστήματος, που τα ανήλικα τέκνα θα βρίσκονται σε θερινές διακοπές με τη μητέρα τους, γ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τις κατωτέρω αναφερόμενες ημέρες, εκ περιτροπής κάθε έτος, και συγκεκριμένα, από ώρα 12.00 της 21ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18.00 μ.μ. της 27ης Δεκεμβρίου το ενα έτος και από ώρα 12.00 της 27ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18.00 μ.μ. της 3^ Ιανουαρίου το επόμενο έτος, αρχής γενομένης από ώρα 12.00 της 21ης Δεκεμβρίου 2008 μέχρι ώρα 18.00 μ.μ. της 27ης Δεκεμβρίου 2008. δ) Κατά τις εορτες του Πάσχα τις κατωτέρω αναφερόμενες ημέρες, εκ περιτροπής κάθε έτος, και συγκεκριμένα, από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου το ένα έτος και από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 12.00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά το επόμενό έτος, αρχής γενομένης, κατά τις εορτές του έτους 2009, από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 12.00 μ.μ. της Δευτέρας της Διακαινησίμου. ε) Κατά τις θερινές διακοπές για τριάντα ημέρες, οι οποίες θα ορίζονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 31η
Αυγούστου, κατόπιν συνεννοήσεως των διαδίκων γονέων των ανηλίκων τέκνων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας τους θα ισχύει το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η Ιουλίου το ένα έτος και από 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου το άλλο έτος, αρχής γενομένης το καλοκαίρι του έτους 2009 από την 1η Αυγούστου έως την 31η Αυγούστου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επικοινωνίας τα,, ως άνω, ανήλικα τέκνα θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται από τον ενάγοντα προσωπικά από την και στην οικία της εναγομένης, κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημέρες και ώρες.

Απειλεί σε βάρος της εναγομένης προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε παράβαση της αμέσως ανωτέρω διάταξης.

Καταδικάζει την εναγομένη στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, τα οποία έχουν ήδη προκαταβληθεί σ’ αυτόν από την εναγομένη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 24 Ιουλίου 2009, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ