fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 2674/2008
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 8ο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσαειδή, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Χοϊμέ, Παρασκευή Καλαϊτζή – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Ιωάννα Κορρέ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2008 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟ ΥΝΤΟΣ: ________  ________  του ______, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «________  Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Βάϊο Κυριάκου.

Η ανακόπτουσα και ήδη εφεσίβλητη με την από 11 Ιουλίου 2006 ανακοπή της προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά του καθού ________  ________  του ________  και της ________  , που έχει κατατεθεί με αριθμό 7687/2006, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ’αυτήν.

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ’αριθμ. 4279/2007 οριστική του απόφαση με την οποία δικάζοντας ερήμην του καθ’ου δέχθηκε την ανακοπή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ο εκκαλών με την από 6 Δεκεμβρίου 2007 έφεσή του προς το Δικαστήριο τούτο, που ,. έχει κατατεθεί με αριθμό 10350/2007.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αναφέρθηκαν στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

  1. Η κρινόμενη έφεση του πρωτοδίκως ηττηθέντος καθού η ανακοπή κατά της ερήμην αυτού 4279/07 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως. Είναι, συνεπώς, τυπικά δεκτή (495επ. ΚΠολΔ). Κατ’ εφαρμογήν δε του άρθρου 528 ΚΠολΔ πρέπει να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν, να εξαφανιστεί η ανωτέρω εκκαλουμένη και να διερευνΗθεί περαιτέρω η υπόθεση.
  2. Με την από 11/7/2006 ανακοπή της, η ________ Α.Ε., ισχυρίστηκε, ότι ο καθού, όταν αυτή του κοινοποίησε, ως τρίτο, κατασχετήριο για χρηματική απαίτησή της ποσού 12.231,54 ευρώ, κατά του μη διαδίκου ________  ________  (από τραπεζική επιταγή, για την οποία η ανακόπτουσα ως κομίστρια από οπισθογράφηση επέσπευσε κατ’ αυτού αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει διαταγής πληρωμής), δεν προέβη ο τελευταίος, (καθού την ανακοπής στην ενώπιον του Ειρηνοδίκη σχετική δήλωση. Στη συνέχεια ζήτησε, να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλει το κατασχεμένο ποσό,(12.231,54 ευρώ), εντόκως νομίμως. Η εν λόγω ανακοπή είναι επαρκώς ορισμένη (c^H8, 216 ΚΠολΔ) και στηρίζεται στα άρθρα 986, 982 επ., 990 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν (καταβληθέντων πρωτοδίκως των τελών δικαστικού ενσήμου με τα υπέρ τρίτων ποσοστά).
  3. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων ________ ________  (της ανακόπτουσας) και ________  ________  (του καθού η ανακοπή), που εξετάσθηκαν ενόρκως και εμπεριέχονται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας και της έκκλητης δίκης αντιστοίχους και όλα ανεξαιρέτως τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα εξής : 0 μη διάδικος ________  ________  εξέδωσε στις 15/04/06 την 27844056-8 επιταγή της «________  A.Ε.», ποσού 11.850 ευρώ, από τον υπ’ αριθμό ________   λογαριασμό σε διαταγή της εταιρείας «________  Ο.Ε.», η οποία την οπισθογράφησε λόγω ενεχύρου στην ήδη ανακόπτουσα. Αυτή στις 9/3/06 την εμφάνισε στην πληρώτρια για εξόφληση,αλλά δεν πληρώθηκε ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων. Για την απαίτηση αυτήγ Π άνω ανακόπτουσα υπέβαλε αίτηση και εκδόθηκε η 2666/06 διαταγή πληρωμής (και κατά του εν λόγω ________  ________  ) του ______  ______ Θεσσαλονίκης. Δυνάμει αυτής ως εκτελεστού τίτλου επισπεύσθηκε κατά του _________ ________  αναγκαστική εκτέλεση. Από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά μέσα αποδεικνύονται προσθέτως και τα ακόλουθα ουσιώδη: Δυνάμει του νομίμως μεταγεγραμμένου 13280/9-5-06 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεώνης Καφίρη ο ανωτέρω _______ ________  πώλησε στον (ήδη) καθού ανακοπή ένα διαμέρισμα, στη «________  » Μπραχαμίου, αντί τιμήματος ευρώ 50.000, που ο αγοραστής (νυν καθού) ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει άτοκο εντός προθεσμίας δύο μηνών (ήτοι μέχρι 9/7/06) εξ ιδίων διαθεσίμων κεφαλαίων ή από δάνειο της Εμπορικής Τράπεζας, με τη συμφωνία ότι μετά την πάροδο τριμήνου από την κατάρτιση του συμβολαίου η οφειλή θα επιβαρύνεται με τον τόκο υπερημερίας. Στις 7/6/06 (όπως αποδεικνύεται από την 9553δ/7-6-06 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλείου Γκορόγια), η ανακόπτουσα επέδωσε στον καθού η ανακοπή, ως τρίτο, το αντίστοιχης ημερομηνίας κατασχετήριο έγγραφο για το πιο πάνω ποσό των 12.231,54 ευρώ και δη όπως αναλύεται στην από 29/3/06 επιταγή προς πληρωμή που επιδόθηκε στις 3/4/06 στο ________ ________  για κεφάλαιο 11.850 ευρώ, 62,36 ευρώ για τόκους μέχρι 29/3/06, 2,20 ευρώ για απόγραφο, 1,48 ευρώ για τέλος απογράφου, 4,5 ευρώ για αντίγραφο απογράφου, 25 ευρώ για έξοδα κοινοποίησης και 100 ευρώ για σύνταξη της επιταγής), που ήταν η επισπευδόμενη με αναγκαστική εκτέλεση απαίτησή της (ανακόπτουσας) κατά του παραπάνω ________  ________  . Περαιτέρω^ κατά το χρόνο εκείνο (7/6/06),που η ανακόπτουσα επέδωσε στον καθού η ανακοπή, ως τρίτο, το άνω κατασχετήριο (για την ικανοποίηση της απαιτήσεώς της κατά του ________ ________  από τη χρηματική απαίτηση που αυτός διατηρούσε κατά του καθού η ανακοπή  οφείλοντος ακόμη τότε το τίμημα της αγοραπωλησίας του παραπάνω διαμερίσματος), όφειλε αυτός (καθού η ανακοπή) εντός της οκταήμερης προθεσμίας από της επιδόσεως προς αυτόν του εν λόγω κατασχετηρίου να προβεί σε σχετική δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη για την ύπαρξή της απαιτήσεώς (της νυν ανακόπτουσας κατά του _________  ________  ), που κατασχέθηκε. Η παράλειψή του να κάνει τη δήλωση αυτήν, εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση (άρθρο 985 Κ.Πολ.Δ.). Ο καθού η ανακοπή, προβάλλοντας την άμυνά του (άρνηση) κατ’ αυτής, αρχικά ισχυρίζεται ότι δυνάμει της 13.464/24/07/2006 πράξεως εξοφλήσεως της άνω Συμβολαιογράφου το τίμημα της πωλήσεως του προεκτεθέντος διαμερίσματος εξοφλήθηκε ολοσχερώς από αυτόν (καθού η ανακοπή) προς το ________  ________  . Ειδικότερα, ότι με την 11915435-8 επιταγή της ________  εκταμιεύθηκαν τα χρήματα στις 26/06/2006 και δόθηκαν αυθημερόν στην τράπεζα ________  , που ήταν προσημειούχος δανείστρια επί του άνω διαμερίσματος, ότι με την 72722Σ/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εξαλείφθηκε (λόγω εξοφλήσεως) αυτή η προσημείωση, και ότι, τέλος, η ικανοποίηση της έχουσας εγγράφει αυτήν ανωτέρω τράπεζας προηγείται, (εφαρμοζόμενης της εξ αντιδιαστολής ερμηνείας της Κ.Πολ.Δ. 991, που προβλέπει την εφαρμογή των ΑΚ 458, 1312, σε περίπτωση που η κατασχεμένη στα χέρια του τρίτου απαίτηση είναι ασφαλισμένη με ενέχυρο ή υποθήκη). Ο ισχυρισμός αυτός, όμως, είναι μη νόμιμος και απορριπτέος. Εδώ, όφειλε ο καθού να προβεί στην προμνησθείσα δήλωση στον Ειρηνοδίκη, ως τρίτος, (στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση), παραληφθείσας δε της εν λόγω υποχρεώσεως του,  τώρα υφίσταται τις συνέπειες που επισύρει σχετικά η ανωτέρω ολιγωρία του. Τότε, στον κρίσιμο χρόνο (7-6-06), που η ανακόπτουσα επέδωσε στον καθού η ανακοπή ως τρίτο το διαφίλονικούμενο κατασχετήριο, η απαίτηση του ______ ________  κατ’ αυτού (καθού- η ανακοπή) ήταν υπαρκτή, αφού ακόμη ήταν σε αναμονή η ικανοποίηση της, (δηλαδή, ακόμη δεν είχε τότε εξοφληθεί το τίμημα της αγοράς του διαμερίσματος). Το γεγονός της στο _______ ________  (προς τον οποίον επίσης επιδόθηκε το πιο πάνω κατασχετήριο στις 8-6-06) εξοφλήσεως μεταγενέστερης μάλιστα της επιδόσεως του ανωτέρω κατασχετηρίου) και της κατά προτεραιότητα ικανοποιήσεως της προσημειούχου ________  , δεν εξοπλίζει τον καθού η ανακοπή με τη δυνατότητα προβολής κατά της ανακόπτουσας σχετικού νομίμου ισχυρισμού, αφού στην §2 του άρθρου 984 ΚΠολΔ, προβλέπεται (σχ. και ο ________  στην Αναγκαστική Εκτέλεση υπό το οικείο άρθρο, ό.π.) ότι «Απαγορεύεται και δεν παράγει έννομες συνέπειες για τον κατασχόντα η εξόφληση από τον τρίτο της κατασχεμένης απαίτησης ή ο συμψηφισμός της με μεταγενέστερη απαίτηση, καθώς και η απόδοση σε εκείνον κατά του οποίου έγινε η κατάσχεση ή η διάθεση σε τρίτους του κατασχεμένου, αφότου του επιδοθεί το έγγραφο του άρθρου 983, έστω και αν αυτό δεν επιδόθηκε ακόμα σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η κατάσχεση. Όταν πρόκειται για χρηματικές απαιτήσεις, η απαγόρευση αφορά μόνο το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση». Αμυνόμενος περαιτέρω κατά της ανακοπής ο καθού ισχυρίζεται ότι αυτή (κρινόμενη ανακοπή) είναι καταχρηστική και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί, γιατί ασκήθηκε με μοναδικό σκοπό την ηθική και οικονομική ταλαιπωρία του, αφού μάλιστα έγινε η εξόφληση (πράγμα που γνωρίζει η ανακόπτουσα) ολοκλήρου του τιμήματος (της αγοραπωλησίας του διαμερίσματος) απευθείας στην τράπεζα που χρωστούσε ο ________  και η οποία είχε εγγράφει την άνω προσημείωση και ότι η ανακόπτουσα, γνωρίζοντας ότι ο ________  δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα, ούτε δε περιουσιακά στοιχεία για να ικανοποιηθεί, προσπαθεί να ικανοποιηθεί μέσω αυτού (καθού η ανακοπή). Και ο ισχυρισμός αυτός (με το εν λόγω περιεχόμενο και αίτημα) πρέπει ως μη νόμιμος να απορριφθεί. Τα όσα ανωτέρω σχετικά για την τεκμηρίωσή του αναπτύσσονται (λόγω της εξόφλησης του τιμήματος της αγοράς του ακινήτου) δεν εμπίπτουν στην πρόβλεψη της ΑΚ 281, ότι « η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος». Στην προκειμένη περίπτωση τα περί εξοφλήσεως του τιμήματος ( της αγοραπωλησίας του διαμερίσματος) δεν είναι νόμιμα όπως προαναφέρεται. Η ανακόπτουσα δε, δεν λογίζεται ως καταχρηστικάς συμπεριφερόμενη, αφού απλώς, άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά της για την ικανοποίηση νόμιμης (της προαναφερόμενης) απαιτήσεώς της.
  4. Κατά συνέπεια των παραδοχών αυτών, πρέπει ή ανακοπή να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίάνβάσιμη και να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλει στην ανακόπτουσα το ποσό των 12,231,54 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής, Η προδιαληφθείσα κρίση του Εφετείου, (για την ουσιαστική παραδοχή των θέσεων της ανακόπτουσας και την αβασιμότητα των απόψεων του καθού η ανακοπή), ενισχύεται και από την σαφή και πειστική κατάθεση της μάρτυρα της ανακόπτουσας, που δεν τίθεται εκποδών από τη γενικόλογη και μη ενέχουσα πειστικότητα κατάθεση του μάρτυρα του καθού η ανακοπή. Τέλος σε αυτόν πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας (176,183 Κ.Πολ.Δ, 96 επ. Κ.Δ. , ως ισχύει).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαι/την έφεση,

Εξαφανίζει την 4279/2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει επί της από 11-7-06 και αρ. κατ. 7687/2006 ανακοπής της «________  Α.Ε.» κατά του ________  ________  (________  ________  ).

Δέχεται την ανακοπή αυτήν.

Υποχρεώνει τον καθού η ανακοπή να καταβάλει στην ανακόπτουσα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.231,54 €) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της ανακοπής. Και Επιβάλλει στον καθού η ανακοπή τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας ύψους επτακοσίων ευρώ (700€).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2008 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Μαΐου 2008, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ