fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός αποφάσεως 2419/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ακριβή Ερμίδου , την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 24 Μαρτίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : _______  _______   , κατοίκου Εκάλης , η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αθηνάς Πάχου.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την εταιρία : « _______  », που εδρεύει στην Λευκωσία Κυπρου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Σπηλιόπουλου.

Η αιτούσα με την από 14/2/2011 αίτησή της ,(διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) που κατατέθηκε στην γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό 1765/11 , ζήτησε όσα αναφέρονται σ’αυτήν.      .

Για την προκειμένη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από την σειρά του οικείου εκθέματος, το Δικαστήριο αφού, ακούσε όσα περιέχονται στα πρακτικά.

Μελέτησε την δικογραφία
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Με την κρινομένη αίτηση και για τους λόγους που αναφέρονται σ’αυτήν, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’αριθμ. 52944/10 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής. Η αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου που είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο (άρθρ. 632Κ.Πολ.Δ.) κατά την προκειμένη διαδικασία των άρθρων 686 επ.Κ.Πολ.Δ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 632παρ.2ι.κ.,πλην του αιτήματος να καταδικασθεί η καθής στην δικαστική δαπάνη της αιτούσας που είναι μη νόμιμο και απορριπτέο (178 παρ.3 Κ.Περί δικηγόρων).Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας _______  _______  , που εξετάσθηκε ένορκα στο ακροατήριο, τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Κατόπιν της από 6/12/2010 αίτησης της καθής και με βάση την σ’αυτήν αναφερόμενη τραπεζική επιταγή, εκδόθηκε η με αριθμό 52944/ 2010 διαταγή πληρωμής του κ,Ειρηνοδίκη Αθηνών,που διέταξε την αιτούσα να καταβάλει στην καθής το ποσό 10.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας .Αντίγραφο εξ’ απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής με επιταγή προς πληρωμής επιδόθηκε στην αιτούσα την 31/1/2011 με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην καθής το ως άνω ποσό πλέον τόκων και εξόδων .Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής η αιτούσα άσκησε την από 14/2/2011 ανακοπή του ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου με την οποία ζητεί την ακύρωση της για όσους λόγους αναφέρονται εκεί,, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την 5/4/2013. Η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα.

Περαιτέρω δεν πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός κάποιος λόγος ανακοπής. Ειδικότερα η αιτούσα με τους λόγους της ανακοπής που συνάπτονται μεταξύ τους, ισχυρίζεται ότι ουδέποτε παρέδωσε με οπισθογράφηση την ένδικη επιταγή βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτομένη, στην εταιρεία με την επωνυμία _______  , αλλά αντίθετα ο νόμιμος διαχειριστής της τελευταίας αφαίρεσε παράνομα και με άγνωστο τρόπο την επιταγή από την κατοχή της την οπισθογράφησε περαιτέρω σε άλλη εταιρία , η οποία στην συνέχεια παρέδωσε στην καθής. Οτι η καθής αν και κατά το χρόνο κτήσης της ένδικης επιταγής γνώριζε την ανυπαρξία της οφειλής της , εν τούτοις ζήτησε την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ενεργώντας εν γνώσει προς βλάβη της. Ωστόσο από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση του παραπάνω ισχυρισμού. Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εξέδωσε την υπ’αριθμ. 01902599-3 επιταγή της _______  ποσού 10.000Ε , εις διαταγήν της ιδίας, με φερομένη ημερομηνία εκδόσεως την 15/10/2010. Η εν λόγω επιταγή, φέρει στην θέση της πρώτης οπισθογραφήσεως την υπογραφή της αιτούσας, καθόσον τούτο δεν αμφισβητείται από την ίδια. Στην συνέχεια από το σώμα της ένδικης επιταγής προκύπτει ότι αυτή μεταβιβάσθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία: «_______  ” η οποία στην συνέχεια οπισθογράφησε στην εταιρεία με την επωνυμία «_______  ΑΕ». Η τελευταία αυτή κομίστρια παρέδωσε την ένδικη επιταγή την 9/4/2010 στην καθής Τράπεζα λόγω ενεχύρου, η οποία και κατέστη νόμιμη κομίστρια από αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων. Από κανένα στοιχείο δεν φ9αν<λογήθηκε ότι η ένδικη επιταγή ξέφυγε από τα χέρια της αιτούσας με κλοπή ,αφού πέραν του ότι δεν αναφέρονται ,επί πλέον δεν προέκυψαν ουδόλως οι περιστάσεις του επικαλούμενου αδικήματος. Εξάλλου η αιτούσα αν και ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί σχετική μήνυση δεν προσκομίζει αυτή. Επί πλέον ο μάρτυρας της αιτούσας που κατέθεσε ένορκα στο ακροατήριο αναφέρει πραγματικά περιστατικά , αντιφατικά προς τους ανωτέρω ισχυρισμούς της αιτούσας , ήτοι αναφέρει ότι η αιτούσα παρέδωσε στον ίδιο την ένδικη επιταγή και ότι στην συνέχεια αυτή αφαιρέθηκε από το αφεντικό του, δηλ τον _______  _______  , που τυγχάνει διαχειριστής της πιο πάνω δεύτερης στη σειρά οπισθογράφου. Πέραν αυτών όμως , ακόμη κι αν ήταν αληθής ο ισχυρισμός της αιτούσας περί κλοπής, από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθής κατά την κτήση της ένδικης επιταγής ( δηλ. την 9/4/2010) γνώριζε το ανωτέρω γεγονός έχοντας κακή πίστη, ή ότι διέπραξε βαρύ πταίσμα , προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 του ν. 5960/33 ώστε να προταθεί η ένσταση απώλειας ή κλοπής κατά του κομιστή . Κατόπιν των ανωτέρω κι επειδή δεν πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιασικά αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα της καθής βαρύνουν την αιτούσα (179,191 Κ.ΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθής που ορίζει στο ποσό των εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στην Αθήνα 13 Απριλίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία