fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός αποφάσεως 2339/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Νικόλαο Ροζάκη, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από την Γραμματέα Αικατερίνη Σπυροπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 15η Μαρτίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΓΤΟΥΣΗΣ _______  _______   του _______  , κατοίκου Κορυδαλλού, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ευάγγελος Ρεγκούτας.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 7-11-2011 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 193694/8474/2011, προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης αποφάσεως δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, αφού αυτή εκφωνήθηκε κατά την σειρά της από το πινάκιο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσης ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, με την ένδικη αίτησή της, επικαλούμενη προς θεμελίωση του προσωπικού εννόμου συμφέροντος της την ιδιότητά της ως μητέρας του ανήλικου τέκνου της _______   _______  , που γεννήθηκε την 15η-4-2005 στο Αμαρούσιο Αττικής, ζητεί να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του προαναφερομένου ανήλικου τέκνου της, την οποία συνέταξε ο ληξίαρχος Αμαρουσίου, ως προς το επώνυμο του τέκνου της από το εσφαλμένο «_______  » στο ορθό «_______  », καθ’ όσον, κατά τα ιστορούμενα στην αίτηση, εκ παραδρομής δηλώθηκε το τέκνο της ως εκτός γάμου γεννηθέν, ενώ αυτό γεννήθηκε εντός τριακοσίων ημερών από την λύση του γάμου της με τον _______  _______  και, επομένως, τεκμαίρεται κατά νόμο γεννημένο σε γάμο, ώστε πρέπει αυτό να λάβει το ως άνω επώνυμο του τεκμαιρόμενου πατέρα.

Η ένδικη αίτηση παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, ως καθ’ ύλη και τόπον αρμοδίου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 782 παρ. 3-1 ΚΠολΔ), έχει δε τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ.2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ* αρ.3055γ/30-11-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητριού Ραπατζίκου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών).

Η ένδικη αίτηση, ωστόσο, με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, ασκείται από μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο. Ειδικότερα, η αιτούσα με την ένδικη αίτηση, την οποία ασκεί στο όνομά της, διώκει την διόρθωση ληξιαρχικής πράξης που αφορά τρίτο πρόσωπο, χωρίς να επικαλείται κάποιο δικό της προσωπικό έννομο συμφέρον προς τούτο. Εξ άλλου, η αίτηση, που αφορά την διόρθωση της ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ανήλικου, μπορεί να ασκηθεί από τους ασκούντες την γονική μέριμνα του ανηλίκου και υπό την ιδιότητά τους αυτή (άρθρα 1510 ΑΚ), η οποία γονική μέριμνα, εφ’ όσον υφίσταται κατά νόμο πατέρας, ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς (άρθρο 1510 ΑΚ), ενώ ειδικώς ρυθμίζεται η άσκησή της με δικαστική απόφαση είτε σε περίπτωση διαφωνίας (άρθρο 1512 ΑΚ) είτε σε περίπτωση διαζυγίου (άρθρο 1513 ΑΚ). Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τυχόν εσφαλμένη καταχώριση στα ληξιαρχικά βιβλία του ανηλίκου ως εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου, εφ’ όσον η συγγένεια με τον πατέρα ιδρύεται υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρα 1461, 1463, 1465 επ. ΑΚ) και μόνο, και όχι από ή με την σχετική καταχώριση στα ληξιαρχικά βιβλία. Ώστε η σχετική αυτή καταχώριση στα ληξιαρχικά βιβλία δεν συνιστά, περαιτέρω, ούτε γενεσιουργό αιτία ούτε προϋπόθεση γενέσεως των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κατά νόμο πατέρα προς το κατά νόμο τέκνο του, καθ’ όσον αμφότερα (δικαιώματα και υποχρεώσεις) απορρέουν από την κατά νόμο ιδρυθείσα συγγένεια των προσώπων αυτών.

Μετά ταύτα, ελλείψει ενεργητικής νομιμοποιήσεως για την άσκησή της κατά τα προεκτεθέντα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένδικη αίτηση

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται η αιτούσα και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, στις 17 Απρίλιου 2012.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ