fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Αποφάσεως 3846/2012
Αριθμός Κατάθεσης 5373/2012 εξαιρ. 364

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Τακτική Διαδικασία)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ηλία Γιαρένη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Χονδρόσμο, Πρωτόδικη, Ελεάνα Σταυγιανουδάκη, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ειρήνη Κανταρτζή.

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του στις 25 Ιουλίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : _______   _______  του _______  και της _______  , κατοίκου Κορυδαλλού, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) _______  _______  του _______  και της _______  , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και 2) _______  _______  του _______  και της _______  , ως ειδικής επιτρόπου του άρρενος τέκνου της _______   _______  , κατοίκου Πειραιά, οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν στο ακροατήριο ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 του ΚΠολΔ, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τροπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο, που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται, κατ’ απόκλιση της για το Δικαστήριο δεσμευτικότητας και αδυναμίας αυτού προς ανάκληση της απόφασής του, η δυνατότητα διόρθωσης αυτής, εφόσον έχει νομική υπόσταση και ανεξάρτητα, αν πρόκειται για μη οριστική, οριστική, τελεσίδικη ή αμετάκλητη και τη διαδικασία, κατά την οποία εκδόθηκε, αν από παραδρομή του Δικαστηρίου ή και των διαδίκων, αφού δεν γίνεται διάκριση, εμφιλοχώρησαν κατά τη σύνταξη του σχεδίου της απόφασης λάθη, γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, δηλαδή σφάλματα, που οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ αυτού, που θέλησε το Δικαστήριο και εκείνου, που διατυπώθηκε στην απόφαση και τα οποία πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το κείμενο της απόφασης και τα στοιχεία της δίκης και όχι από νέα στοιχεία (ΕφΑΘ 10592/1996 Αρμ 1998.1383, Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, εκδ. 1994, σελ. 429 επ.). Σε διόρθωση υπόκειται ακόμη και το προεισαγωγικό τμήμα της απόφασης ως προς τα διαλαμβανόμενα σ αυτό στοιχεία, ήτοι ονόματα, ιδιότητες διαδίκων, πληρεξουσίων δικηγόρων, ημεροχρονολογία συνεδρίασης κ.λπ. (ΕφΠειρ 880/2006 δημ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 318 παρ. 1 του ΚΠολΔ, η συζήτηση της αιτήσεως διορθώσεως της αποφάσεως στο ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται και αφού κληθούν οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί ειδική εφαρμογή της αρχής της «εκατέρωθεν ακροάσεως», πρόδηλο έχει σκοπό την προστασία των συμφερόντων των διαδίκων (εκτός του αιτούντος), οι οποίοι μετείχαν στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση και στους οποίους πρέπει να δίδεται η ευχέρεια, να διατυπώσουν προσηκόντως και νομοτύπως τις απόψεις τους περί του θέματος της διορθώσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα υπέβαλε την από 8/6/2012 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5373/2012 εξαιρ. 364 αίτηση για διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1206/2008 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 317 παρ. 1 του ΚΠολΔ) που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, διότι αναγράφηκε από προφανή παραδρομή στο προεισαγωγικό τμήμα αυτής και ειδικότερα στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της ότι ενάγουσα είναι η _______   συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  , αντί του ορθού «_______  συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  », και ότι το ίδιο σφάλμα αναφέρεται και στο διατακτικό της απόφασης, όπου διαλαμβάνεται η εσφαλμένη διάταξη «Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου _______  _______  του _______  και της _______   το ανήλικο εισέτι αβάπτιστο άρρεν τέκνο της ενάγουσας _______   συζ. _______  _______  , το γένος _______  και _______   _______  , που γεννήθηκε στις 16/4/2005 στην Αθήνα», αντί του ορθού «Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου _______  _______  του _______  και της _______   το ανήλικο εισέτι αβάπτιστο άρρεν τέκνο τ ενάγουσας _______   συζ. _______  _______  , το γένος _______  και _______   _______  , που γεννήθηκε στις 16/4/2005 στην Αθήνα».

Η αίτηση δικάζεται κατά την ίδια διαδικασία, κατά την οποία εκδόθηκε η εν λόγω διορθωτέα απόφαση (άρθρο 318 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και πρέπει να εξετασθεί κατ’ ουσίαν, ερήμην των καθ’ ων η αίτηση, που κλητεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως (βλ. τις υπ’ αριθμ. 4208Γ727-6-2012 και 4205Γ727-6-2012 εκθέσεις επίδοσης προς τους καθ’ ων η αίτηση, αντιστοίχως, επίσημου αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης με κλήση για συζήτηση αυτής για τη δικάσιμο που αναφέρεται την αρχή της απόφασης, του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητρίου Ραπατζίκου, καθώς και την υπ’ αριθμ. 4200Γ727-6- 2012 έκθεση επίδοσής της προς τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Πειραιώς), σαν να ήταν όλοι παρόντες (άρθρο 318 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Στην παρούσα υπόθεση από το επίσημο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1206/2008 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού σε συνδυασμό με το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου του Δήμου Κορυδαλλού (με αριθμό πρωτοκόλλου 1346/2007, αρ. 127 τόμος Β’, έτος 1997) της αιτούσας με τον πρώτο των καθ’ ων η αίτηση, στο οποίο αναγράφεται το όνομά της ως «_______  » και το επώνυμό της ως «_______  », σε συνδυασμό με το με αριθμό πρωτοκόλλου 32111/25-7-2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κορυδαλλού, στο οποίο αναγράφεται το όνομά της ως «_______  » (και υπάρχει και η σημείωση «τέως συζ. _______  _______  αρ. διαζ. 135/2006 Μητρ.Νίκαιας»), αλλά και τη φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς της προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αιτούσα άσκησε αγωγή προσβολής πατρότητας ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά των καθ’ ων η υπό κρίση αίτηση, με τις αναφερόμενες σε αυτήν ιδιότητες. Περαιτέρω, στο παραπάνω εισαγωγικό δικόγραφο είχε αναγραφεί εσφαλμένα το όνομά της ως «_______   συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  », αντί του ορθού «_______  συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  », με αποτέλεσμα, στην απόφαση με αριθμό 1206/2008 του Δικαστηρίου τούτου, εκ προφανούς παραδρομής να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου αυτής και ειδικότερα στο προεισαγωγικό τμήμα της ότι ενάγουσα είναι η _______   συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  , αντί του ορθού «ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : _______   συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  ….», το ίδιο, δε, σφάλμα αναφέρεται και στο διατακτικό της ως άνω απόφασης όπου αναγράφεται η εσφαλμένη διάταξη «Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου _______  _______  του _______  και της _______   το ανήλικο εισέτι αβάπτιστο άρρεν τέκνο της ενάγουσας _______   συζ. _______  _______  , το γένος _______  και _______   _______  , που γεννήθηκε στις 16/4/2005 στην Αθήνα», αντί του ορθού «Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου _______  _______  του _______  και της _______   το ανήλικο εισέτι αβάπτιστο άρρεν τέκνο της ενάγουσας _______   συζ. _______  _______  , το γένος _______  και _______   _______  , που γεννήθηκε στις 16/4/2005 στην Αθήνα».

Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί η υπ’ αριθμ. 1206/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό και να σημειωθεί η παρούσα απόφαση στο πρωτότυπο Της ως άνω απόφασης που διορθώνεται κατά το άρθρο 320 του ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων η αίτηση.

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την υπ αριθμ. 1206/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου στο προεισαγωγικό τμήμα αυτής από το εσφαλμένο «ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : _______   συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  ….», στο ορθό «ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : _______   συζ. _______  _______  το γένος _______  _______  ….», καθώς και στο διατακτικό αυτής από το εσφαλμένο «Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου _______  _______  του _______  και της _______   το ανήλικο εισέτι αβάπτιστο άρρεν τέκνο της ενάγουσας _______   συζ. _______  _______  , το γένος _______  και _______   _______  , που γεννήθηκε στις 16/4/2005 στην Αθήνα», στο ορθό «Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου _______  _______  του _______  και της _______   το ανήλικο εισέτι αβάπτιστο άρρεν τέκνο της ενάγουσας _______   συζ. _______  _______  , το γένος _______  και _______   _______  , που γεννήθηκε στις 16/4/2005 στην Αθήνα».

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη σημείωση της παρούσας στο πρωτότυπο της υπ’ αριθμ. 1206/2008 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον Πειραιά, στις 2 Αυγούστου 2012 και δημοσιεύτηκε στις 2 Αυγούστου 2012 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους  δικηγόρους τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία