fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Απόφαση υπ’ αριθ. 309/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χρηστό Παπαδόπουλο και από τη Γραμματέα, Παναγιώτα Καραστάθη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21.03.2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ________  ________   του ________  , κατοίκου Καλλίπολης Πειραιώς, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Ευαγγέλου Ρεγκούτα.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ 1) ________  ________  του ________  , 2) ________  ________  του ________  , αμφοτέρων κατοίκων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου τους Ανδριανής Οικονόμου, 3) εταιρίας με την επωνυμία «________  », που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Αικατερίνης Γεμιδοπούλου.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 1116/23.11.2012 κλήση του για επαναφορά συζήτησης της με αριθμό κατάθεσης 745/10.11.2011 αγωγής του, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 05.04.2012 ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και επί της οποίας εκδόθηκε η μη οριστική απόφαση υπ’ αριθ. 591/2012 του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε να προσκομιστούν τα έγγραφα που αναφέρονταισε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν κατά την ως άνω δικάσιμο και κατά τη δικάσιμο της 05.04.2012.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπ’ αριθ. 591/2012 μη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αγωγής και διατάχθηκε η προσκομιδή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτή. Ήδη με τη με αριθμό κατάθεσης 1116/23.11.2012 κλήση του ο ενάγων επαναφέρει την κρινόμενη με αριθμό κατάθεσης 745/10.11.2011 αγωγή του προς συζήτηση.

Με την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι στις 27.07.2010 και στον τόπο που αναφέρεται ειδικότερα σε αυτή ο 1ος των εναγομένων, οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο του οποίου συγκύριοι ήταν ο 1ος και η 2η των εναγομένων και το οποίο ήταν ασφαλισμένο κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο ως προς την ευθύνη για τις προκαλούμενες κατά τη λειτουργία του υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες σε τρίτους στην 3η των εναγομένων ασφαλιστική εταιρία προκάλεσε από αποκλειστική του υπαιτιότητα (αμέλεια) υλικές ζημίες στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα και προσωπικά αντικείμενα κυριότητας του ενάγοντος, καθώς και τον τραυματισμό του κατά τη σύγκρουση των ως άνω δύο οχημάτων, η οποία έγινε υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Ζητεί δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το συνολικό ποσό των 8.293 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ως αποζημίωση για τις θετικές και αποθετικές ζημίες που προκάλεσε στον ενάγοντα το ατύχημα κατά τις ποσοτικές διακρίσεις που αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα: α) ποσό 1.630 ευρώ λόγω καταστροφής προσωπικών αντικειμένων (ενδύματα, ρολόι, κινητό τηλέφωνο), β) ποσό 158.5 ευρώ για αποκατάσταση των ζημιών της μοτοσυκλέτας του (αγορά ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής), γ) ποσό 27,90 ευρώ για αγορά βακτηριών μασχάλης, ποσό 40 ευρώ για βελτιωμένη διατροφή και ποσό 900 ευρώ για δαπάνες που θα κατέβαλε σε αποκλειστική νοσοκόμα για διάστημα 15 ημερών, που τον φρόντιζε ο πατέρας του, δ) ποσό 536,60 ευρώ για απώλεια διαφυγόντων εισοδημάτων για διάστημα 15 ημερών, αφού αφαιρεί ποσό 46,40 ευρώ που του κατέβαλε ο ασφαλιστικός του φορέας ΙΚΑ ως επίδομα ασθένειας, ε) ποσό 5.050 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, από το οποίο αφαιρεί ποσό 50 ευρώ, προκειμένου να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στη σχετική δίκη κατά του εδώ 1ου των εναγόμενων και συνεπώς αιτείται ποσό 5.000 ευρώ. Ζητεί ακόμη να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, επειδή πρόκειται για απαίτηση από αδικοπραξία.

Ο 1ος και η 2η των εναγόμενων αρνήθηκαν την αγωγή και την υπαιτιότητα και πρότειναν ισχυρισμούς συντρέχουσας υπαιτιότητας κατά ποσοστό 95% του ενάγοντος, έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, αοριστίας κονδυλίων, απαραδέκτου και νόμω αβασίμου κονδυλίου διαφυγόντων κερδών και υπέβαλαν αίτημα διενέργειας ιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η 3η των εναγόμενων αρνήθηκε την αγωγή, προέβαλε επικουρικώς ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντος κατά ποσοστό 95%, προέβαλε ισχυρισμούς αοριστίας ζημιών, έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης για ποσά που καταβλήθηκαν από το ΙΚΑ και υπέβαλε αίτημα προσκομιδής ακριβούς αντιγράφου από το βιβλίο εισόδου – εξόδου οχημάτων του συνεργείου.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14, 22 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (σύμφωνα με το άρθρο 681Α ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη (άρθρα 914, 297, 298, 299, 330, 340, 345, 346, 481 επ., 926, 929, 932, 455, 459, 460, 462 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 ΓπΝ/1911, 10, 19 Ν. 489/1976, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ). Θα πρέπει επομένως, δεδομένου ότι προσκομίζεται αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής στη Γ’ Δ.Ο.Υ. Πειραιώς του ενάγοντος (βλ. υπ’ αριθ. 5071/17.12.2012 έκθεση επίδοσης Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημητρίου Ραπατζίκου), ότι καταβλήθηκε το αναλογούν δικαστικό ένσημο και ότι κατατέθηκαν γραμμάτια εισφορών – κρατήσεων, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής στη δικάσιμο της 05.04.2012, που περιέχονται στα υπ’ αριθ. 745/2011 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από όλα τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων και από το σύνολο της διαδικασίας αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 22.07.2010 ημέρα Πέμπτη και περί ώρα 09:10 στη Νέα Ιωνία Αττικής ο ενάγων οδηγούσε τη με αριθμό κυκλοφορίας _____  δίκυκλη μοτοσυκλέτα κυριότητάς του, μάρκας ________, μοντέλο _______ με έτος πρώτης κυκλοφορίας 2008, χρώματος ερυθρού και εκινείτο επί της οδού Ελ Αλαμέιν και στο μέσο αυτής με κατεύθυνση από Νέα Φιλαδέλφεια προς Χαλάνδρι με ταχύτητα περί τα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο σημείο εκείνο η οδός Ελ Αλαμέιν είναι διπλής κατεύθυνσης με διπλή διαχωριστική γραμμή στο μέσο της, διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα πορείας και τέμνεται κάθετα από την οδό Κρήτης, η οποία είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από Αθήνα προς Νέα Ιωνία. Στη συμβολή της οδού Κρήτης με την οδό Ελ Αλαμέιν υπάρχει πινακίδα σήμανσης της Τροχαίας P-2 STOP για υποχρεωτική διακοπή πορείας για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Κρήτης και συνεπώς τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελ Αλαμέιν έχουν προτεραιότητα. Κατά τον ως άνω χρόνο τα αυτοκίνητα που προπορεύονταν του ενάγοντος ήταν ακινητοποιημένα και ο ενάγων μετακινήθηκε από το μέσο του ρεύματος πορείας του προς την αριστερή άκρη του ρεύματος αλλά εντός αυτού, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του, εκμεταλλευόμενος το μικρό μέγεθος της μοτοσυκλέτας του. Κατά τον ως άνω χρόνο, ο 1°’- των εναγομένων οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής ______, τύπου ________, 1600 cc, του οποίου συγκύριοι ήταν ο 1ος  και η 2η| των εναγομένων και το οποίο ήταν ασφαλισμένο κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο ως προς την ευθύνη για τις προκαλούμενες κατά τη λειτουργία του υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες σε τρίτους στην 3η των εναγομένων ασφαλιστική εταιρία εκινείτο επί της οδού Κρήτης με πρόθεση να εισέλθει στην οδό Ελ Αλαμέιν. Λόγω της μη επαρκούς προσοχής του κατά την οδήγηση στο σημείο εκείνο δεδομένων των συνθηκών κυκλοφορίας, και λόγω της μειωμένης αντίληψης της κυκλοφορίας στο σημείο εκείνο εξαιτίας των ακινητοποιημενών οχημάτων ο 1 των εναγομένων δεν αντελήφθη τον ενάγοντα που εκινείτο από αριστερά επί της οδού Ελ Αλαμέιν και επεχείρησε να εισέλθει στη διασταύρωση της οδού Κρήτης με την οδό Ελ Αλαμέιν, χωρίς να ελέγξει επαρκώς ότι δεν εκινείτο κανένα όχημα επί της οδού Ελ Αλαμέιν που ήταν οδός προτεραιότητας, παραβιάζοντας έτσι την πινακίδα STOP. Τούτο πράττοντας, ο 1ος των εναγομένων εισήλθε στο ρεύμα πορείας του ενάγοντος και επέπεσε με το εμπρόσθιο αριστερό μέρος του ως άνω ΙΧΕ αυτοκινήτου του στο δεξιό πλαϊνό τμήμα της μοτοσυκλέτας του ενάγοντος. Ο ενάγων ενήργησε αριστερό αποφευκτικό ελιγμό για να μειώσει τα αποτελέσματα της σύγκρουσης, αλλά δεν κατάφερε να την αποφύγει τελείως, ανατράπηκε από αυτή και έπεσε στο οδόστρωμα συρόμενος επ’ αυτού. Υπαίτιος κατά 95% για την ως άνω σύγκρουση ήταν ο 1ος των εναγομένων λόγω της κατά τα ανωτέρω αμέλειάς του, ενώ συνυπαίτιος κατά 5% ήταν ο ενάγων, διότι, παρότι εκινείτο εντός του δικού του ρεύματος κυκλοφορίας, ώφειλε να είχε λάβει υπόφη του ότι τα οχήματα που έρχονταν από την οδό Κρήτης είχαν μειωμένη ορατότητα επί της οδού Ελ Αλαμέιν λόγω των ακινητοποιημένων σε αυτή οχημάτων και να λάβει τις ανάλογες προφυλάξεις, ενώ μη πράττοντας τούτο ενήργησε με αμέλεια. Από την ως άνω σύγκρουση καταστράφηκαν το δερμάτινο μπουφάν του ενάγοντος μάρκας _______ αξίας 580 ευρώ, τo παντελόνι του ____ αξίας 150 ευρώ, τα δερμάτινα μποτάκια του _________ αξίας 250 ευρώ, τα οποία δικαιολογημένα ως κατάλληλα για αναβάτη μοτοσυκλέτας φορούσε ο ενάγων κατά τον χρόνο του ατυχήματος, διότι εργαζόταν σε εταιρία κούρριερ και οι επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα εργαζόμενοι εταιριών κούρριερ κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας φορούν ζεστά ρούχα όλο το έτος, διότι λόγω του ρεύματος αέρα κατά την οδήγηση μοτοσυκλέτας ο οδηγός κρυώνει. Δεν αποδείχθηκε ότι καταστράφηκε το ρολόι και το κινητό του τηλέφωνο. Ήτοι αφού αφαιρεθεί ποσό 200 ευρώ που κρίνεται εύλογο λόγω του ότι τα ως άνω ενδύματα ήταν μεταχειρισμένα, ο ενάγων ζημιώθηκε από καταστροφή προσωπικών του αντικειμένων κατά 780 ευρώ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων ζημιώθηκε κατά 158,50 ευρώ λόγω δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε για επισκευή της μοτοσυκλέτας του και αγορά ανταλλακτικών. Αποδείχθηκε επίσης ότι από τη σύγκρουση ο ενάγων υπέστη κάκωση και διάστρεμμα δεξιάς πυδοκνημικής και εξετάστηκε στο ΚΑΤ στις 22.07.2010 και στις 29.07.2010. Από τον τραυματισμό του αυτό ο ενάγων υποχρεώθηκε να παραμείνει κλινήρης για το διάστημα από 22.7.2010 έως 05.08.2010 ήτοι για διάστημα 15 ημερών κατά το οποίο ο ίδιος αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και ο πατέρας του (η μητέρα του είχε προαποβιώσει) με επίταση των προσπαθειών του και καθ’ υπέρβαση των δυνάμεών του τον φρόντιζε παρέχοντάς του υπηρεσίες αποκλειστικού νοσοκόμου, για τις οποίες ο ενάγων, εάν είχε προσλάβει αποκλειστικό νοσοκόμο θα είχε καταβάλει ποσό 60 ευρώ ημερησίως ήτοι συνολικό ποσό 900 ευρώ. Περαιτέρω, λόγω του τραυματισμού του ο ενάγων αναγκάστηκε να δαπανήσει ποσό 27,90 ευρώ για αγορά βακτηριών και 40 ευρώ για βελτιωμένη διατροφή που απαιτείτο για την κατάστασή του. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων, κατά τον χρόνο εκείνο εργαζόταν ως κούρριερ στην ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «________ ΕΕ» με συλλογική σύμβαση εργασίας από την οποία κέρδιζε ποσό 38,87 ημερησίως. Εξαιτίας του ως άνω τραυματισμού του ο ενάγων αναγκάστηκε να διακόφει την εργασία του από 22.07.2010 έως 05.08.2010 και επομένως απώλεσε ποσό 427,57 ευρώ που αντιστοιχεί σας αποδοχές του για τις 11 εργάσιμες ημέρες του ως άνω διαστήματος. Ο ασφαλιστικός του φορέας ΙΚΑ του κατέβαλε ποσό 46,40 ευρώ και επομένως ο ενάγων ζημιώθηκε κατά ποσό 381,17 ευρώ. Από το παραπάνω ατύχημα και τις συνέπειές του ιδίως στην υγεία του ο ενάγων δοκίμασε ψυχικό πόνο, τρόμο και ταραχή, ενώ στερήθηκε επί 15 ημέρες την εργασία του και την κοινωνική του ζωή. Εύλογο για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης κρίνεται με βάση τα παραπάνω το ποσό των 1.000 ευρώ. Συνεπώς από το ως άνω ατύχημα ο ενάγων ζημιώθηκε κατά 3.287,57 ευρώ, ενώ αφού αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω συνυπαιτιότητά του στο ατύχημα δικαιούται να αναζητήσει ποσό 3.123,19 ευρώ. Τα αιτήματα των εναγόμενων περί διενέργειας ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και προσκομιδής βιβλίου εισόδου-εξόδου του συνεργείου θα πρέπει να απορριφθούν, διότι δεν είναι απαραίτητα για την απόδειξη των ισχυρισμών των διαδίκων, επαρκούντων προς τούτο όσων αποδεικτικών μέσων ήδη προσκομίστηκαν. Με βάση τα ανωτέρω, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών θα πρέπει η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον ενάγοντα το ποσό των 3.123,19 ευρώ με τον νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, ο οποίος εν προκειμένω ισούται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 346 ΑΚ, όπως αυτό ίσχυε κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, πριν από την τροποποίησή του από τον Ν. 4055/2012 (έναρξη ισχύος 02.04.2012). Τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος θα πρέπει να επιβληθούν εν μέρει εις βάρος των εναγομένων λόγω μερικής νίκης του ενάγοντος (άρθρο 178 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον ενάγοντα το ποσό των 3.123,19 ευρώ με τον νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, ο οποίος εν προκειμένω ισούται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 346 ΑΚ, όπως αυτό ίσχυε κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, πριν από την τροποποίησή του από τον Ν. 4055/2012 (έναρξη ισχύος 02.04.2012).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το οποίο προσδιορίζει στο ποσό των 128 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι, στις 31-3-2014 σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και oι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ