fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός  7488/2017

  Ο/Η Δικαστής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τριανταφυλλιά Αλέγρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών, έχοντας υπόψη την από 19.09.2017 αίτηση της  ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «________  », η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός ________  , με Α.Φ.Μ. ________  , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Πειραιώς με ΑΜΔΣΠ 2517 κάτοικο Πειραιά επί της οδού Λουδοβίκου αρ. 2 κατά 1), Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «__________» και δ.τ. «________  Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός ________  , Αριθμός Μ.Α.Ε.: ________  Αριθμός ΓΕΜΗ: ________  , Α.Φ.Μ. ________  ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νομίμως εκπροσωπείται και  2) .Του κ. ________  ________  του ________  και της ________  , επιχειρηματία, κατοίκου Κηφισιάς, οδός ________  , με ΑΦΜ ________  της Δ.Ο.Υ. Νέας Κηφισιάς.

 

Σ Κ Ε Φ Τ Η Κ Ε     Κ Α Τ Α    Τ Ο    Ν Ο Μ Ο

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει, ήτοι:

 1. Το από 305.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων στις 7-6-2016 με αριθμό δηλώσεως 9666616.
 2. Τη με χρονολογία 25-05-2017 εξώδικη δήλωση-όχληση
 3. Την υπ’αριθ 6407Β΄/25-05-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δ. Κοπανά προς την πρώτη των καθών
 4. Την υπ’αριθ 6408Β΄/26-05-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δ. Κοπανά προς τον δεύτερο των καθών
 5. Τη με χρονολογία 9.06.2017 Ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με το ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος) για την περίοδο Ιουνίου 2016 έως Μαΐου 2017 από την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Επειδή δυνάμει του από 30.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως(σχετ.1), το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων στις 7-6-2016 με αριθμό δηλώσεως 9666616 (σχετ. 1α) η πρώτη των καθ ων  εταιρεία μίσθωσε  από την αιτούσα το ακίνητο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού ________  , που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα δύο (72 τ.μ.), με πρόσοψη μόνον επί της οδού Δαβάκη, όπου έχει και είσοδο, αποτελείται δε από μία αίθουσα και WC μετά προθαλάμου.

Επειδή ο  δεύτερος των καθ ων εγγυήθηκε έναντι της αιτούσας  και υπέρ της πρώτης των καθ ων  τους όρους της εν λόγω συμβάσεως μισθώσεως δυνάμει του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την πρώτη των καθ ων  – μισθώτρια και ως αυτοφειλέτης.

Επειδή η μίσθωση συνομολογήθηκε εξαετής (6ετής) αρχομένη από 15/06/2016 έως 14/06/2022.

Επειδή περαιτέρω, το μηνιαίο μίσθωμα συνομολογήθηκε μέχρι και τις 31.05.2017 στο ποσό των 1.900,00€ και σε αυτό υπολογίζεται και το εκάστοτε αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (συνολικού ποσοστού σήμερα 3,6%), ήτοι ποσό 68,40 €. Συνεπώς, το μηνιαίο μίσθωμα πλέον του τέλους χαρτοσήμου διαμορφώθηκε από 15-6-2016 έως και 31-5-2017 στο συνολικό ποσό (μηνιαίο μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου) των χιλίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 1.968,40).

Επειδή επιπλέον ορίσθηκε ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε νέο μισθωτικό έτος, και συγκεκριμένα από την 01.06.2017 και μετά και κάθε 1η Ιουνίου εκάστου των επομένων ετών κατά το ποσοστό μεταβολής του αμέσως προηγουμένου δωδεκαμήνου του δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.), όπως αυτός προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, προσαυξανόμενο κατά 1%, ενώ ρητώς συμφωνήθηκε ότι το νέο μίσθωμα κάθε νέου μισθωτικού έτους σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι κατώτερο από του προηγουμένου μισθωτικού έτους.

Επειδή το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να κατατίθεται προκαταβολικά άνευ οχλήσεως μέχρι την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη στον τραπεζικό λογαριασμό υπ’ αριθμόν ΙΒΑΝ GR ________   που τηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα ________  Α.Ε.

Επειδή επίσης, συμφωνήθηκε δυνάμει του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού ότι η καθυστέρηση της καταβολής από την μισθώτρια και πρώτη των καθ ων  του μηνιαίου μισθώματος, χαρτοσήμου ή των αναλογουσών στο μίσθιο δαπανών οποιασδήποτε αναπροσαρμογής της εγγυήσεως και γενικά η καθυστέρηση πάσης χρηματικής υποχρεώσεως που βαρύνει τη μισθώτρια ή η παράβαση οποιουδήποτε των όρων και συμφωνιών του ανωτέρω από 30.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως, συνεπάγεται με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν την υπό της εκμισθώτριας και αιτούσας  αποβολή της μισθώτριας και πρώτης των καθ ων  εκ του μισθίου ως και παντός εξ αυτής έλκοντος δικαιώματα ή επ’ ονόματι αυτής κατέχοντος και την απόδοση της χρήσης αυτού στην αιτούσα και εκμισθώτρια, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Επειδή ωστόσο, από την αρχή της μισθώσεως η πρώτη καθ ων υπήρξε  δύστροπη στην εμπρόθεσμη καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος. Επιπλέον επειδή από δυστροπία και μόνο, η πρώτη των καθ ων συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι μέχρι σήμερα κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου, εμφανίζεται ασυνεπής στην εμπρόθεσμη καταβολή των μισθωμάτων γεγονός το οποίο αποδεικνύεται  από τη νομίμως προσκομιζόμενη  και επικαλούμενη  με χρονολογία 25-05-2017 εξώδικη δήλωση-όχληση (σχετ.2) της αιτούσας η οποία κοινοποιήθηκε στους καθ ων  όπως προκύπτει και από τις νόμιμα προσκομιζόμενες και επικαλούμενες υπ’αριθ 6407Β΄/25-05-2017 και  6408Β’/26-05-2017 αντιστοίχως εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δ. Κοπανά (σχετ. 3 και σχετ. 4 αντιστοίχως) και  με την οποία η αιτούσα τους καλούσε  όπως της καταβάλουν, η μεν πρώτη των καθ ων ως μισθώτρια ο δε δεύτερος των καθ ων  ως εγγυητής, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τη μισθώτρια και ως αυτοφειλέτης, τα οφειλόμενα σε αυτήν  μισθώματα:

α) του μηνός Απριλίου 2017, ποσού 1.968,40 € (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου) και

β) του μηνός Μαΐου 2017, ποσού 1.968,40 € (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου), και συνολικά το ποσό των 3.936,80 € (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου), νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ως άνω εξωδίκου δηλώσεως ήτοι έως τις 10-06-2017, δηλώνοντας τους ότι σε περίπτωση μη πλήρους εξοφλήσεως της αιτούσας έως τις 10-6-2017  η αιτούσα θα κατήγγελλε την εν λόγω μίσθωση, αποβάλλοντας την πρώτη των καθών – μισθώτρια από το μίσθιο, καταγγελία την οποία και τη σήμερον η αιτούσα επαναλαμβάνει με την αίτηση της.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω στις 26-05-2017 (δηλαδή την επομένη  της κοινοποιήσεως της  ως άνω εξωδίκου δηλώσεως) η πρώτη των καθ ων προέβη σε καταβολή και εξόφληση προς την αιτούσα  του οφειλόμενου μισθώματος για το μήνα Απρίλιο 2017 ποσού 1.968,40€ ενώ για το οφειλόμενο μίσθωμα του μηνός Μαΐου 2017 προέβη στην καταβολή ποσών 1.018,40€ + 950€ =1.968,40€  στις 26.06.2017 ήτοι ένα μήνα μετά την επίδοση της ανωτέρω εξωδίκου δηλώσεως της αιτούσας (και συγκεκριμένα μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προσθεσμίας που της είχε τάξει η αιτούσα στην εξώδικη δήλωσή της).

Επειδή περαιτέρω, δυνάμει του από 30.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως είχε συμφωνηθεί ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στο ποσό των 1.968,40€ (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%) έως και την 31.05.2017 ενώ από την 1.06.2017 και μετά και κάθε 1η Ιουνίου εκάστου των επομένων ετών θα γινόταν αναπροσαρμογή κατά το ποσοστό μεταβολής του αμέσως προηγουμένου δωδεκαμήνου του δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.), όπως αυτός προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, προσαυξανόμενο κατά 1%.

Επειδή σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  το ποσοστό του δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος)  για την περίοδο Ιουλίου 2016 έως Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε ποσοστό  συν 1,2% (σχετ.5). Επειδή συνεπώς εν όψει των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-5-2018 το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε μηνιαίο ποσό  (1.900,00 Χ 102,2/100=1.941,80€ ευρώ )επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο 3,6% ήτοι (1.941,80 Χ 3,6%=) 69,90 ευρώ και κατά συνέπεια συνολικά σε (1.941,80 + 69,90=) 2.011,70 ευρώ.

Επειδή από το  ανωτέρω μίσθωμα του μισθωτικού μήνα Ιουνίου 2017  η πρώτη των καθ ων προέβη στις 10.07.2017 σε  καταβολή  προς την αιτούσα ενός μόνο  μέρους του μισθώματος ήτοι ποσού 1.250€  ενώ το υπόλοιπο ποσό του μηνιαίου μισθώματος του Ιουνίου 2017 ήτοι το ποσό των  επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.011,70€ – 1.250€ =761,70€­) δεν μας έχει έως και σήμερα καταβληθεί και εξακολουθεί να οφείλεται  από την πρώτη των καθ ών από τότε που αυτό έγινε απαιτητό.

Επειδή η πρώτη των καθ ών δεν  έχει έως και σήμερα καταβάλει  στην αιτούσα τα μισθώματα των μηνών Ιουλίου 2017, Αυγούστου 2017 και Σεπτεμβρίου 2017 ήτοι το ποσό των έξι χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών  ( 2.011,70€ Χ 3 μήνες =) 6.035,10 €.

Επειδή από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου έως και σήμερα δεν  έχει εξοφλήσει η πρώτη των καθ ων  τα συμφωνηθέντα μισθώματα και δη οφείλει  στην αιτούσα το υπολοιπόμενο ποσό του μισθώματος του μηνός Ιουνίου 2017  και ολόκληρα τα μισθώματα του μηνός Ιουλίου 2017, Αυγούστου 2017 και Σεπτεμβρίου 2017.

Επειδή αναλυτικότερα οφείλει:

 1. Για το μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017 το υπολοιπόμενο ποσό των 761,70 ευρώ.

2 .Για το μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017  το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

 1. Για το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.
 2. Για το μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

Επειδή συνολικά εξακολουθεί η πρώτη των καθ’ ών να οφείλει όπως  καταβάλει στην αιτούσα  για την ανωτέρω αιτία το χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 761,70 € + 2.011,70€ + 2.011,70€ + 2.011,70€ = 6.796,80€ )  και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας, που το κάθε ένα εκ των μερικοτέρων μισθωμάτων έγινε απαιτητό ήτοι από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη και τα οποία όφειλε η καθ’ ής να μας προκαταβάλει έως την πλήρη εξόφληση.

Επειδή συγκεκριμένα, τα ως άνω επιμέρους ποσά όφειλε η πρώτη των καθ ων να  προκαταβάλει στην αιτούσα  έως και την 3η Ιουνίου 2017, έως και την 3η Ιουλίου 2017, έως και την 3η  Αυγούστου 2017 και έως την 3η Σεπτεμβρίου 2017 αντίστοιχα.

Επειδή, κατά συνέπεια η πρώτη των καθ ων τυγχάνει υπερήμερη ως προς την καταβολή των ως άνω μισθωμάτων στην αιτούσα.

Επειδή κατ’ άρθρο 623ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 623 εως 634 ΚΠολΔ, δύναται να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής επί χρηματικών απαιτήσεων, εφόσον η απαίτηση και το συνολικά οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

Επειδή η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623επ και 637επ του ΚΠολΔ.,  66 του Εισ.Ν. ΚΠολΔ , 574 και 595 του ΑΚ αποδεικνύεται δε από το  προσκομιζόμενο  από 30.05.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων στις 7-6-2016 με αριθμό δηλώσεως 9666616. που προσκομίστηκε νόμιμα και αναφέρθηκε ανωτέρω.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και στην  ουσία της, όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ  (αρ. διπλ.  16550218095711200071 και 0894754).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

 Διατάσσει την πρώτη των καθ ων  να αποδώσει  στην αιτούσα τη χρήση του περιγραφόμενου στο ιστορικό της παρούσης μισθίου και για την αναφερόμενη αιτία, ήτοι ενός ακινήτου ιδιοκτησίας της αιτούσας  που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού ________  , που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα δύο (72 τ.μ.), με πρόσοψη μόνον επί της οδού ________  , όπου έχει και είσοδο, αποτελείται δε από μία αίθουσα και WC μετά προθαλάμου.

Διατάσσει έκαστον των καθ’ ων να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην αιτούσα τα κάτωθι χρηματικά ποσά

 1. Για το μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017 το υπολοιπόμενο ποσό των 761,70 ευρώ.

2 .Για το μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017  το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

 1. Για το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.
 2. Για το μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

Ήτοι συνολικά να  υποχρεωθούν έκαστος των καθ ων να καταβάλουν στην αιτούσα , η μεν πρώτη των καθ ων  ως μισθώτρια-οφειλέτρια και ο δε δεύτερος των καθ ων ως εγγυητής, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την πρώτη των καθ ων  και ως αυτοφειλέτης, το  συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 761,70 € + 2.011,70€ + 2.011,70€ + 2.011,70€ = 6.796,80€ )  και αυτό νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας, που το κάθε ένα εκ των μερικοτέρων μισθωμάτων έγινε απαιτητό ήτοι από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη και δη έως και την 3η Ιουνίου 2017, έως και την 3η Ιουλίου 2017, έως και την 3η Αυγούστου 2017 και έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2017  αντίστοιχα, άλλως από την επίδοση της αποφάσεως, που θα εκδοθεί, στους καθ ων  και έως την πλήρη εξόφληση της αιτούσας , καθώς και 400 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι οι καθ ων  η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα , στις 5/10/2017.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίνεται εντολή στο Δικαστικό Επιμελητή, από τον οποίο θα ζητηθεί να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Αθήνα , 5/10/2017

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ