fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός  41/2008

 Ο/Η Δικαστής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ευάγγελος Στεργιόπουλος Πρόεδρος Πρωτοδικών έχοντας υπόψη την από 10-11-2017 αίτηση της ετερόρρυθμης  εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «________  », που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού ________  , με ΑΦΜ ________  , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Πειραιώς με ΑΜΔΣΠ 2517 κάτοικο Πειραιά επί της οδού ________  κατά της ανώνυμης  εταιρίας με την επωνυμία «________», με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός ________  , με ΑΦΜ ________  /Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης ως οιονεί καθολικής διαδόχου της εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», ΑΦΜ ________  /Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω όπως νομίμως εκπροσωπείται.

 

ΣΚΕΦΤ ΗΚΕ     ΚΑΤΑ    ΤΟ    ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει, ήτοι:

 1. Το από 19-11-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μισθώσεως ( το οποίο κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 2250/22-11-2010).
 2. Το υπ’ αριθμ 20.928/10-6-2011 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίου Παπαθανασίου.
 3. Τη με χρονολογία 17-6-2011 εξώδικη δήλωση
 4. Την υπ’ αριθ. 2300Γ΄/20-06-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημήτριου Σ. Ραπατζίκου
 5. Την υπ’ αριθ 2284Γ΄/17-06-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημήτριου Σ. Ραπατζίκου
 6. Το από 15.02.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης (το οποίο κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου με αριθμό καταχώρησης 2794/15-02-2013).
 7. Τη με χρονολογία 3-05-2017 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία.
 8. Την υπ’ αρ. 6329Β’/4-5-2017 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά.

Επειδή δυνάμει του από 19/11/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης (που κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη  Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 2250/22-11-2010) (σχετ.1) που συνήφθη μεταξύ αφενός της ανώνυμης εταιρία με την επωνυμία ______ ειδών ενδύσεως και υποδημάτων, αθλητικών ειδών, νεωτερισμών και εκμετάλλευσης ακινήτων» και αφετέρου  της ετερορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.»,  η ως άνω εταιρία προέβη στην μίσθωση δύο αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ήτοι α) της υπό στοιχεία ύψιλον άλφα δύο (ΥΑ-2) οριζόντιας ιδιοκτησίας (αποθήκης) του Α΄ υπογείου, έκτασης 120 τ.μ., η οποία επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το ισόγειο κατάστημα και β) της υπό στοιχεία Ιώτα δύο (Ι-2) οριζόντιας ιδιοκτησίας (κατάστημα) του ισογείου, έκτασης 120 τ.μ., μετά παταρίου 80 τ.μ., μίας πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου, κειμένου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Συνοικισμού ________  Γλυφάδας, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Γλυφάδας, τέως Δήμου Αθηναίων, εντός του υπ’ αρ. 45 Ο.Τ. του ανωτέρω Συνοικισμού, επί της διασταυρώσεως των οδών ________  και ________  . Η μίσθωση συνομολογήθηκε δωδεκαετής με έναρξη την 20/12/2010 και λήξη την 20/12/2022.

Το μηνιαίο μίσθωμα συνομολογήθηκε στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), πλέον χαρτοσήμου (3,6%), σταθερό για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη (και ανερχόμενο επομένως στο ποσό των 15.540,00 ευρώ), ήτοι έως την 19-12-2012. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να κατατίθεται μέσα στο πρώτο εργάσιμο τριήμερο κάθε συμβατικού μισθωτικού μήνα, ήτοι κατά το τριήμερο από 20 έως 22 εκάστου ημερολογιακού μηνός  (παρ.2). ενώ η μισθώτρια παραιτήθηκε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα μειώσεως ή μη καταβολής του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο (παρ.5). Σε εκτέλεση των όρων της εν λόγω σύμβασης καταβλήθηκε εγγύηση ποσού ύψους 30.000,00 ευρώ. Η εν λόγω μίσθωση προβλέπει δε ότι η ως άνω εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί με μισθώματα όσο διαρκεί η μίσθωση και μέχρι πέρατος αυτής (παρ.4). Γίνεται μνεία ότι εκ του νόμου οι μεν ομόρρυθμοι εταίροι της ως άνω εταιρείας ευθύνονταν εις ολόκληρον και απεριόριστα και οι δε ετερόρρυθμοι εταίροι κατά το ποσό της συμμετοχής τους στην εταιρεία, για όλα τα χρέη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και οι απορρέουσες από την συγκεκριμένη μίσθωση υποχρεώσεις.

Με τον υπ’ αρ. 3 όρο του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης συμφωνήθηκε ότι: «Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από την μισθώτρια ως υποκατάστημά της για την ευόδωση των σκοπών της και συγκεκριμένα ως κατάστημα υποδημάτων και δερματίνων ειδών – ενδυμάτων τα οποία εμπορεύεται η μισθώτρια. Απαγορεύεται απόλυτα κάθε μετατροπή της φύσης ή του είδους της συμφωνούμενης χρήσης, η ολική ή μερική υπομίσθωση ή μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, η συστέγαση, η παραχώρηση της χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, η πρόσληψη άλλου συνεταίρου και η σύσταση άλλης εταιρείας που εδρεύει στους μίσθιους χώρους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης ή η υπεκμίσθωση του μισθίου ή μέρους αυτού από τη μισθώτρια προς θυγατρικής εταιρεία, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης αυτής στην εκμισθώτρια, συνοδευόμενης με αντίγραφο του καταστατικού  εγγράφου της εταιρίας προς την οποία παραχωρείται η χρήση ή υπομισθώνεται το μίσθιο και υπό τον όρο  ότι στην θυγατρική εταιρεία θα μετέχει η μισθώτρια τουλάχιστον κατά ποσοστό 30%. Σε κάθε περίπτωση υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης του μισθίου η μισθώτρια παραμένει έναντι της εκμισθώτριας υπεύθυνη για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το μεταξύ τους συμφωνητικό».

Επειδή δυνάμει του με αρ. 20.928/10-6-2011 προσκομιζόμενου συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίου Παπαθανασίου (σχετ.2), το οποίο έχει μεταγραφεί νομίμως και προσηκόντως  στο Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας (σε τόμο 76 και με αριθμό   273), περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της αιτούσας οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες και ως εκ τούτου υπεισήλθε η αιτούσα  σε όλα τα μισθωτικά  δικαιώματα  και υποχρεώσεις του ως άνω από 19/11/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης.

Επειδή με την προσκομιζόμενη από 17-6-2011 εξώδικη δήλωση της αιτούσας(σχετ.3), την οποία κοινοποίησε η αιτούσα, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθ  2300Γ΄/20-06-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημήτριου Σ. Ραπατζίκου (σχετ.4),  αφενός προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου και όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθ 2284Γ΄/17-06-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημήτριου Σ. Ραπατζίκου (σχετ.5) και αφετέρου  προς την εταιρεία με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», καθολικός διάδοχος της οποίας τυγχάνει η καθ’ ης η παρούσα, γνωστοποιήθηκε  και δηλώθηκε στην καθ ης από την αιτούσα  η κατά τα ανωτέρω μεταβολή περί την εν λόγω μίσθωση, ήτοι η αλλαγή στο «πρόσωπο» της αιτούσας, του εκμισθωτή, ενώ ήδη από την 28.06.2011 η αιτούσα  ενημέρωσε την καθ ης ότι η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος  από την καθ ης προς την αιτούσα θα γινόταν εφεξής στον  εταιρικό λογαριασμό με δικαιούχο την  εταιρία με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», ήτοι την αιτούσα, και δη στον με αρ.   ________  λογαριασμό  της τράπεζας με την επωνυμία  «________  Α.Ε.».

Επειδή περαιτέρω ήδη την 29/12/2011, και ενώ η αιτούσα ήδη είχε αποκτήσει το μίσθιο ακίνητο, καταχωρίσθηκε στο γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Καταχώρησης 2239 η με αριθμό 9234 – 23/12/2011 απόφαση του  Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «________  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «________  A.E», η οποία προήλθε από συγχώνευση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», ήτοι την αρχική μισθώτρια εταιρία, με την ετερόρρυθμη εταιρία «________  Δ. & Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την ομόρρυθμη εταιρία «________» και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 27052−20/12/2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Αικατερίνης Ιωάννου Μαμουζέλου – Σπηλιακοπούλου, όπως προκύπτει από το με αριθμό 15 / 2.1.2012 Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Επειδή η νέα αυτή ανώνυμη  εταιρία με την επωνυμία «________  », αποτελεί ως προεκτέθη οιονεί καθολική διάδοχο της εξ αρχής μισθώτριας ήτοι της εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.» και εν τοις πράγμασι στεγάζει τις δραστηριότητές της στο μίσθιο ακίνητο μολονότι τούτο ρητά απαγορεύεται από το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Επειδή δυνάμει του προσκομιζόμενου από 15.02.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης (που κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη  Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου με αριθμό καταχώρησης 2794/15-02-2013) (σχετ.6)  που συνήφθη αφενός μεταξύ της αιτούσας και αφετέρου της καθ ης ήτοι της ανώνυμης  εταιρίας με την επωνυμία «________  », με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός ________  , ως οιονεί καθολικής διαδόχου της εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», με ΑΦΜ ________  /Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης συμφωνήθηκε τροποποίηση της ως άνω επαγγελματικής μίσθωσης ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψιν τις επικρατούσες συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσεως συμφωνήθηκε και μειώθηκε το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) πλέον του εκάστοτε ισχύοντος αναλογούντος φόρου χαρτοσήμου, ο οποίος τη σήμερον ανέρχεται σε ποσοστό 3, 6% επί του μηνιαίου μισθώματος, άρα, δηλαδή και συνολικά το μίσθωμα εξικνείτο στο ποσό των 11.396, 00€ ανά μήνα. Η ισχύς της ως άνω αναπροσαρμογής του μισθώματος εκκίνησε την 20/1/2013. Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος θα παρέμενε αμετάβλητο επί δύο μισθωτικά έτη ήτοι ως την 19/1/20 15 και εν συνεχεία θα αναπροσαρμοζόταν ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον πληθωρισμό συν μία ποσοστιαία μονάδα (γίνεται μνεία ότι κατά το ως άνω χρονικό σημείο ήτοι την 19/01/2015 δεν ηδύνατο να συζητηθεί περαιτέρω μείωση του μισθώματος και πως δια του εν προκειμένω ιδιωτικού συμφωνητικού η αφετέρου συμβαλλόμενη μισθώτρια εταιρεία παραιτείτο ρητώς και ανεπιφύλακτα από την ένεκα οιουδήποτε λόγου αξίωση και δικαίωμα για περαιτέρω μείωση του μηνιαίου μισθώματος και δη από των προερχόμενων εκ των άρθρων 288 και 388 AK δικαιωμάτων).

Περαιτέρω, σε εκτέλεση των όρων της αρχικής σύμβασης είχε καταβληθεί εγγύηση ποσού ύψους 30.000 €, ήτοι αντιστοιχούν σε δύο (2) μηνιαία μισθώματα ποσό. Δια της εν λόγω και τελευταίας τροποποίησης συμφωνήθηκε, λοιπόν, η αναπροσαρμογή του ποσού της εγγύησης ούτως ώστε να αντιστοιχεί στο ισόποσο δύο μηνιαίων μισθωμάτων, όπως αυτό τροποποιούνταν διά της εν λόγω και τελευταίας τροποποίησης, ήτοι στο ποσό των 22.000.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι το εκάστοτε μηνιαίο μίσθωμα θα καταβαλλόταν στο πρώτο δεκαήμερο εκάστοτε μισθωτικού μηνός ήτοι από την 2Οη ημέρα έως την 3Οη ημέρα εκάστοτε μηνός, ενώ κατά τα λοιπά θα ίσχυαν άπαντες σι λοιποί όροι του από 19/11/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης, όπως αυτό ειχέ κατατεθεί αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 2250/22-11-2010).

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων αρκετών μηνών της μεταξύ μας μισθωτικής σχέσης η καθ ης δεν έχει υπάρξει διόλου συνεπείς στις έναντι ημών αναληφθείσες υποχρεώσεις της.

Επειδή η αιτούσα προέβη σε έγγραφη όχλησή  με τη με χρονολογία 3-05-2017 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία της (σχετ.7) προς την καθ ης για την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2016 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2017 αντίστοιχα,  η οποία κοινοποιήθηκε στην καθ ης την 4-05-2017, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 6329Β’/4-05-2017. έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά (σχετ.8), με την οποία κάλεσε την καθ ης όπως  καταβάλει στην αιτούσα  προσηκόντως τα οφειλόμενα μισθώματα δηλώνοντας της ότι [σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του εν λόγω εξωδίκου μας  για εξόφληση των ως άνω οφειλομένων μισθωμάτων από  τον μήνα  Μάρτιο του έτους 2016 έως και  Απρίλιο του έτους 2017, συνολικού ποσού 35.224,00 ευρώ], θα  καταγγείλει   την ανωτέρω  σύμβαση μίσθωσης, κάνοντας χρήση παντός νομίμου εν γένει δικαιώματός της   για την απόδοση αυτού και  θα ανάγκαζε την αιτούσα  να προβεί  στην αποβολή της καθ ης  από το μίσθιο και στην έξωση της καθ ης  (εκδίδοντας σε βάρος της καθ ης διαταγή αποδόσεως του μισθίου) ως οιονεί καθολική διάδοχος της αρχικής μισθώτριας  ετερορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «________  Ε.Ε.», να  καταβάλλει στην αιτούσα  το συνολικό ποσό των 35.224, 00€.

Επειδή περαιτέρω, παρά το γεγονός της κοινοποίησης από την αιτούσα στην καθ ης της ως άνω  από 3-05-2017 εξώδικης δήλωσης της  και  αν και παρήλθε η προθεσμία των 15 ημερών που είχε τάξει η αιτούσα στην καθ ης  ώστε να καταβάλλει πλήρως  η καθ ης στην αιτούσα τα ως άνω οφειλόμενα μισθώματα η καθ ης δεν προέβη στην  πλήρη εξόφληση τους στην αιτούσα αλλά παρέμεινε δύστροπη ως προς την καταβολή των μισθωμάτων και στη συνέχεια της μίσθωσης.

Επειδή συγκεκριμένα [από δυστροπία και μόνο, συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη  και ακώλυτη χρήση του μισθίου] από την 30.03.2016 ως και τη σήμερον, η καθ ης  δεν έχει εξοφλήσει στην αιτούσα  πλήρως τα συμφωνηθέντα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2016, όπως επίσης και των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2017 τα οποία όφειλε η καθ ης  να  καταβάλλει στην αιτούσα το πρώτο δεκαήμερο εκάστοτε μισθωτικού μηνός ήτοι από την 20η ημέρα έως την 30η ημέρα εκάστοτε μηνός.

Επειδή το μηνιαίο μίσθωμα  ποσού 11.396 ευρώ για το μισθωτικό μήνα Σεπτέμβριο 2017 έχει εξοφληθεί από την καθ ης στις 28/09/2017. Επειδή το μηνιαίο μίσθωμα  ποσού 11.396 ευρώ για το μισθωτικό μήνα Οκτώβριο του 2017 έχει εξοφληθεί από την καθ ης στις 8/11/2017.

Επειδή το μηνιαίο μίσθωμα όπως έχει συμφωνηθεί δυνάμει του από 15.02.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο 3,6% ήτοι 396 ευρώ και κατά συνέπεια το συνολικό μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 11.396 ευρώ (11.000€ + 396€ = 11. 396€) επομένως η καθ ης οφείλει μέχρι σήμερα στην αιτούσα  τα κάτωθι ποσά:

 1. Για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαρτίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ, η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 30.03.2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-3-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση  της αιτούσας
 2. Για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Απριλίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 19-04-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των  1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-05-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 3. Για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαΐου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 10-05-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00€, νομιμοτόκως από 31-05-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 4. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 13-06-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός  το ποσό των 1.036,00€, νομιμοτόκως από 1-07-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 5. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 14-07-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-07-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας
 6. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς  στην αιτούσα στις 22-08-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-08-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 7. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 26-09-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-10-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας .
 8. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 18-11-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-10-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 9. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 06-12-2016 το ποσό των10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των  1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-12-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 10. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 16-01-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-12-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 11. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιανουαρίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 28-02-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-1-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 12. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Φεβρουαρίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης  κατέβαλε  μερικώς στην αιτούσα στις 04-04-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-03-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 13. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαρτίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 4-05-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-03-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 14. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Απριλίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 12-05-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-05-2017  μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 15. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαΐου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 12-06-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-05-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσα.
 16. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις  3-07-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-07-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 17. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης  κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 25-07-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-07-2017  μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 18. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Αυγούστου  2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης  κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 23-08-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των  1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-08-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.

Επειδή επομένως, εν όψει των ανωτέρω,  η καθ ης εταιρεία οφείλει να  καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό  ποσό των 18.648, 00 ευρώ (1.036€ Χ 18 μήνες  = 18.648, 00€), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των οφειλόμενων  κατά τα ως άνω μισθωμάτων των μισθωτικών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2016 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και  Αυγούστου του έτους 2017 αντίστοιχα και όλο αυτό το ποσό νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό έως και την πλήρη εξόφληση της αιτούσας.

Επειδή  κατά συνέπεια η καθ ης τυγχάνει υπερήμερη ως προς την καταβολή στην αιτούσα του οφειλόμενου  ποσού των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.648, 00€) εκ των ως άνω μισθωμάτων  από δυστροπία και μόνο και παρά τις συνεχείς εκ μέρους της αιτούσας οχλήσεις.

Επειδή  η καθ’ ης ακόμη και μετά την επίδοση της ανωτέρω  από 3-05-2017 εξώδικης διαμαρτυρίας  προς  αυτήν ουδέν κατέβαλε στην αιτούσα, συνέχισε δε να είναι δύστροπη  στις συμβατικές υποχρεώσεις της  μισθώσεως με την αιτούσα  και ως εκ τούτου συνεχίζει να  οφείλει στην αιτούσα τα αντίστοιχα μηνιαία μισθώματα των  μισθωτικών  μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2016 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2017 αντίστοιχα τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.648, 00€) και τα οποία  η καθ ης αδικαιολόγητα, υπαίτια και κατά παράβαση της συμβάσεως μίσθωσης  αρνείται να  καταβάλει στην αιτούσα.

Επειδή κατ’ άρθρο 623 ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 εως 634 ΚΠολΔ, δύναται να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής επί χρηματικών απαιτήσεων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω  η αιτούσα δικαιούται να ζητήσει  την έκδοση διαταγής για την απόδοση σε αυτήν  της χρήσης του ως άνω μίσθιου από την καθ ης  και την καταβολή  από την καθ ης των ανωτέρω οφειλόμενων  μισθωμάτων συνολικού ποσού   δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.648,00 €)

Επειδή η παρούσα αίτησή  είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή  κατ’ άρθρα 623επ. του Κ.Πολ.Δ., 66 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ,. 574 και 595 του Α.Κ. αποδεικνύεται δε από τα  προσκομιζόμενα έγγραφα.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και στην  ουσία της, όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου  και το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει την καθ ης και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτήν, να αποδώσει στην αιτούσα τη χρήση του περιγραφόμενου στην αίτηση μισθίου ακινήτου της αιτούσας και για την αναφερόμενη αιτία, ήτοι των δύο αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και συγκεκριμένα  α) της υπό στοιχεία ύψιλον άλφα δύο (ΥΑ-2) οριζόντιας ιδιοκτησίας (αποθήκης) του Α΄ υπογείου, έκτασης 120 τ.μ., η οποία επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το ισόγειο κατάστημα και β) της υπό στοιχεία Ιώτα δύο (Ι-2) οριζόντιας ιδιοκτησίας (κατάστημα) του ισογείου, έκτασης 120 τ.μ., μετά παταρίου 80 τ.μ., μίας πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου, κειμένου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Συνοικισμού ________  Γλυφάδας, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Γλυφάδας, τέως Δήμου Αθηναίων,εντός του υπ’ αρ. 45 Ο.Τ. του ανωτέρω Συνοικισμού, επί της διασταυρώσεως των οδών ________  και ________  .

Διατάσσει την καθ ης για τις αναφερόμενες στο ιστορικό αιτίες να καταβάλλει στην  αιτούσα το  συνολικό ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.036, 00€ x 18 μήνες = 18.648,00 €) , το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων των μισθωτικών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2016 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2017 αντίστοιχα, και αυτό με το νόμιμο τόκο για κάθε ένα εξ αυτών αντιστοίχως από την επομένη εκάστης ημέρας που το κάθε ένα εκ των μερικότερων ως άνω μισθωμάτων έγινε απαιτητό, έως την πλήρη εξόφληση της αιτούσας και συγκεκριμένα:

 1. Για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαρτίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ, η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 30.03.2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-3-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση  της αιτούσας
 2. Για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Απριλίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 19-04-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των  1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-05-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 3. Για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαΐου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 10-05-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00€, νομιμοτόκως από 31-05-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 1. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 13-06-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός  το ποσό των 1.036,00€, νομιμοτόκως από 1-07-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 2. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 14-07-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-07-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας
 3. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς  στην αιτούσα στις 22-08-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-08-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 4. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 26-09-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-10-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας .
 5. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 18-11-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-10-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 6. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 06-12-2016 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των  1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-12-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 7. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου 2016 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 16-01-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-12-2016 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 8. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιανουαρίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 28-02-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-1-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 9. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Φεβρουαρίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης  κατέβαλε  μερικώς στην αιτούσα στις 04-04-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-03-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας
 10. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαρτίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 4-05-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-03-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 11. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Απριλίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 12-05-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-05-2017  μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 12. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Μαΐου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 12-06-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-05-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσα.
 13. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις  3-07-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 1-07-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 14. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης  κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 25-07-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των 1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-07-2017  μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.
 15. για το συνολικό μίσθωμα του μηνός Αυγούστου  2017 εκ του ποσού των 11.396 ευρώ η καθ ης  κατέβαλε μερικώς στην αιτούσα στις 23-08-2017 το ποσό των 10.360 ευρώ και κατά συνέπεια οφείλει  για το μίσθωμα του εν λόγω μηνός το ποσό των  1.036,00 €, νομιμοτόκως από 31-08-2017 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας.

Ήτοι συνολικά, εν όψει των ανωτέρω, η καθ ης εταιρεία οφείλει να  καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό  ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.036, 00€ x 18 μήνες = 18.648,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των οφειλόμενων  κατά τα ως άνω μισθωμάτων των μισθωτικών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2016 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου  του έτους 2017 αντίστοιχα και όλο αυτό το ποσό νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό έως και την πλήρη εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 569 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

 Σημειώνεται ότι η καθ ης   η αίτηση έχει  δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα , στις 3-1-2018

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δίνεται εντολή στο Δικαστικό Επιμελητή, από τον οποίο θα ζητηθεί να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Αθήνα , 3-1-2018

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ