fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 431/2015

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Δημήτριο Κουλαξίζη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6-03-2015 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 6-03-2015 αίτηση:

  • Του ________ ________   του ________  και της ________  , κατοίκου Κερατσινίου, οδός ________  , κατόχου του με αριθμό ________  ΑΔΤ του ΙΔ’ Α.Τ. Πειραιά και
  • Της ________  ________  του ________  και της ________  , συζ. ________  ________  , κατοίκου Κερατσινίου, οδός ________  , κατόχου του με αριθμό ________  ΑΔΤ του ΙΔ’ Παρ. Ασφ. Πειραιά που παρίστανται δια της δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 34956).

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «________  » (________  ) και τον διακριτικό τίτλο «________  », που εδρεύει στην Αθήνα (οδό ________  ) και εκπροσωπείται νόμιμα, παρίσταται δε δια της πληρεξουσίου της Δικηγόρου Κορδογιάννη Σταματίνα του Λάμπρου (Α.Μ./Δ.Σ.Α 17970), δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5078/2014 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφοι Αθηνών, Αικατερίνης Νικολάου Μαυρούδη, που συζητήθηκε στις 6-03-2015, με την οποία, και για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή, ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 3361/30-03- 2007 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε υποθήκη, στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, ποσού Φράγκων Ελβετίας τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (379.990,00), επί ακινήτων ιδιοκτησίας των αιτούντων, που περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση, ήτοι:

Επί των κατωτέρω αυτοτελών, ανεξάρτητων, διηρημένων και διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών: 1) της οριζοντίου ιδιοκτησίας (αποθήκης) του υπογείου 2) επί της αυτοτελούς, ανεξάρτητης, διηρημένης και διακριμένης οριζοντίου ιδιοκτησίας του τρίτου (Γ’) υπέρ το ισόγειον ορόφου μιας πολυώροφης οικοδομής η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και έχει συσταθεί επ’ αυτής οριζόντια ιδιοκτησία με την υπ’ αριθ. 11446/24-12-1979 πράξη συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Πειραιά Χαράλαμπου Παναγιωτόπουλου νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά, και έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο, που ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Κερατσινίου, στη θέση «________  » στο Συνοικισμό «________  », πρώην του Δήμου Πειραιά, με πρόσοψη στην οδό ________  στην οποία φέρει σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο υπ’ αριθμ. 8820/2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γιαννίτσας Σκαρίμπα – Κουτσογιάννη με αριθμό πρωτοκόλλου 16489/9-05-2001 βεβαίωση του Δήμου Κερατσινίου τον αριθμό 123 (παλαιότερα έφερε τον αριθμό 23), εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β- Γ-Δ-Α, στο από Δεκεμβρίου 1979 σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ________  ________  , του οποίου αντίτυπο που φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/1977, ότι τούτο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 11446/1979 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιά Χαράλαμπου Παναγιωτόπουλου, έχει έκταση κατά το ανωτέρω σχεδιάγραμμα εκατόν εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και πενήντα πέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (165,55) και συνορεύει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό Βόρεια σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων επτά και 0,70 (7,70) με την οδό ________  , Νότια σε πλευρά Δ-Γ μήκους μέτρων επτά και 0,70 (7,70) με ιδιοκτησία αγνώστων γειτόνων, Δυτικά σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,50 (21,50) με ιδιοκτησία ________  ________  και Ανατολικά σε πλευρά Α-Δ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,50 (21 ,50) με ιδιοκτησία ________  .

  1. Η αυτοτελής, διηρημένη, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, (αποθήκη) του υπογείου, αποτελείται από μία αίθουσα, έχει επιφάνεια εκατόν δέκα εννέα και 0,35 (119,35) τετραγωνικών μέτρων, όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα έξι και 0,11 (34611), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δέκα εκατοστά (10/100) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα έξι και 0,55 (16,55), και συνορεύει Βόρεια με άσκαπτο τμήμα οικοπέδου, Νότια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Ανατολικά με το προς Ανατολάς όριο του οικοπέδου και Δυτικά με το προς Δυσμάς όριο του οικοπέδου.
  2. Η αυτοτελής, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακριμένη οριζόντιος ιδιοκτησία του τρίτου (Ρ) υπέρ το ισόγειον ορόφου, ανεγερθησόμενη κατά τον τίτλο κτήσεως και ήδη ανεγερθείσα, με ποσοστό συνιδιοκτησίας είκοσι ένα εκατοστά (21/00) εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 0,8^ (103,80) και όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια τριάντα δύο και 0,16 (332,16) αποτελούμενη από τραπεζαρία, λίβινγκ ρουμ, λουτρό, κουζίνα, διάδρομο, και ένα κοιτώνα όπως εμφαίνεται στο από Σεπτεμβρίου 1987 σχέδιο κατόψεως τρίτου ορόφου του τεχνολόγου Πολ. Μηχανικού τοπογράφου ________  ________  , το οποίο νομίμως χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 20380/1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Χαράλαμπου Παναγιωτόπουλου, και η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον τρίτο όροφο πλην των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων και συνορεύει γύρωθεν Βορείως με την οδό διά της προ αυτού πρασιάς, Νοτίως με το προς νότο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου με φωταγωγό και με πλατύσκαλο, Δυτικώς με το δυτικό όριο του οικοπέδου και φωταγωγό και Ανατολικώς με το ανατολικό όριο του οικοπέδου, με φωταγωγό, με πλατύσκαλο και με κλιμακοστάσιο ανόδου της πολυωρόφου οικοδομής.

Τα ανωτέρω ακίνητα έχουν καταχωρισθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά 1) με ΚΑΕΚ 05 068 17 52 002/0/1, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 4-03-2015 και υπ’ αριθμ. 647 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά και 2) με ΚΑΕΚ 05 068 17 52 002/0/5, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 4-03-2015 και υπ’ αριθμ. 647 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά.

Η οριζόντιος ιδιοκτησία του υπογείου περιήλθε στον α’ αιτούντα με αγορά δυνάμει του υπ αριθμ. 8820/2001 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γιαννιτσάς Σκαρίμπα – Κουτσογιάννη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς τ. 1134 αρ. 278, και η οριζόντιος ιδιοκτησία του Γ ορόφου περιήλθε στην β’ αιτούσα με αποδοχή γονικής παροχής από τον πατέρα της ________  ________  του ________  και της ________  δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20380/1988 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Χαράλαμπου Παναγιωτόπουλου νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς τ. 892 αρ. 333, σε συνδυασμό με την υπ αρ.. 11446/24-12-1979 Πράξη συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Πειραιά Χαράλαμπου Παναγιωτόπουλου νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς.

Αφού άκουσε τους διαδίκους
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 3361/30-03-2007 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο που περιγράφεται σε αυτήν, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ., 1323,      1324 και 1330        Α.Κ., όπως τα τελευταία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δικ.).

Επειδή η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν βάσιμη από ουσιαστική άποψη γιατί έχει εξοφληθεί η απαίτηση της καθ’ ης, για την εξασφάλιση της οποίας ενεγράφη η ως άνω προσημείωση υποθήκης.

Επειδή το γεγονός τούτο συνομολογεί και η καθ’ ης, η οποία συναινεί για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  • Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.
  • Δέχεται την αίτηση.
  • Ανακαλεί την υπ’ αριθμόν 3361/30-3-2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με σκοπό την εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσης προσημειώσεως υποθήκης (μη τραπείσης σε υποθήκη), εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, καταχωρηθείσα την 11.6.2007 και με αριθμ. 2.374 στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά, ποσού Φράγκων Ελβετίας τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (379.990,00), η οποία έχει εγγραφεί υπέρ της καθ’ ης, από τα ακίνητα που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά 1) με ΚΑΕΚ 05 068 17 52 002/0/1 και 2) με ΚΑΕΚ 05 068 17 52 002/0/5.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 6-03-2015.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ