fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός απόφασης 5380/2007
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Πρωτόδικη Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και το Γραμματέα Χαράλαμπο Υφαντή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουάριου 2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ________  ________   του ________  , κατοίκου Πειραιώς (οδός ________  ) και 2) ________   ________   του ________  , κατοίκου Πειραιώς (οδός ________  ), από τους οποίος ο πρώτος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Παρασκευή Κουπλίδου και τον δεύτερο εκπροσώπησε η ίδια πληρεξούσια δικηγόρος.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ________  ________  του ________  , κατοίκου Αιγάλεω Αττικής (οδός ________  ), ο οποίος εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πέτρο Παπανώτη και 2) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «________  », που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός ________  ) και εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Πέτρος Παπανώτης, συμπαρισταμένης και της ασκούμενης δικηγόρου Ιωάννας Ράπτη.

Β) ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ________  ________  , κατοίκου Αιγάλεω Αττικής (οδός ________  ), ο οποίος εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πέτρο Παπανώτη.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ________  ________  , κατοίκου Πειραιώς (οδός ________  ), ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Παρασκευή Κουπλίδου και 2) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «________  », που έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής (Λ. ________  ) και εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Κυριακή Ποντική.

Οι ενάγοντες της πρώτης αγωγής ζητούν να γίνει δεκτή η από 7.9.2006 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 148567/7352/2006, εγγράφηκε στο πινάκιο (αρ. ΖΒ/16) και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησής της η 11.1.2007, οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ο ενάγων της δεύτερης αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η από 29.9.2006 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 166103/8110/2006, εγγράφηκε στο πινάκιο (αρ. ΖΒ/9) και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησής της η 26.1.2007.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά τη νόμιμη εκφώνηση των άνω αγωγών με τη σειρά τους από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη από 7.9.2006 αγωγή τους οι ενάγοντες της πρώτης αγωγής ________  ________  και ________  ________  εκθέτουν ότι την 18.12.2005 ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________ ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι των τρίτων αστική ευθύνη από την πρόκληση ατυχήματος στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, προξένησε από αποκλειστική υπαιτιότητά του σοβαρές ζημιές στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του, κατά τη σύγκρουση των οχημάτων αυτών, που έγινε επί της οδού Θηβών στο Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, κάτω από τις συνθήκες που λεπτομερώς περιγράφονται στην αγωγή καθώς και τον τραυματισμό του πρώτου απ’ αυτούς. Με αυτό το ιστορικό, ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον πρώτο απ’ αυτούς το συνολικό ποσό των 24.638,86 ευρώ και στον δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.088,06 ευρώ για αποζημίωση και για ________  , όπως το κάθε επιμέρους κονδύλιο προσδιορίζεται ειδικότερα στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι τη εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του πρώτου των εναγομένων προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους σαν μέσο εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.

Η εν λόγω αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα υπ’ αριθμ. 036533, 104572 και 011299 αγωγόσημα με τα επ’ αυτών επικοληθέντα κινητά ένσημα του Τ.Π.Δ.Α. και το με No 555696 δικαστικό ένσημο του Τ.Ν.) παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 14 παρ. 2 σε συνδ. με 16 παρ. 12, 22, 25 § 2 και 40Α του Κ.Πολ.Δ.) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681 Α’ του Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ. β’, 340, 345, 346, 481 επ., 932 του ΑΚ, 2,4,9 και 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 10 του Ν. 489/1976, 907, 908 § 1, 1047 § 1. 1049 και 176 του Κ,Πολ.Δ.. Πρέπει, επομένως, η αγωγή, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Ο ενάγων της δεύτερης αγωγής ________  ________  εκθέτει με την υπό κρίση αγωγή του ότι την 18.12.2005, ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητά του τη σύγκρουση του εν λόγω οχήματος με το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________   ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, που οδηγείτο από τον ίδιο. Ότι εξαιτίας της σύγκρουσης των οχημάτων αυτών, που έλαβε χώρα κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή, υπέστη ζημία το αυτοκίνητό του, για την αποκατάσταση της οποίας απαιτούνται τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά. Με αυτό το ιστορικό, αφού μετατρέπει παραδεκτά το αρχικά καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής του σε αναγνωριστικό ζητά να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι είναι υποχρεωμένοι να του καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 8.067,92 ευρώ για αποζημίωση και ________  , όπως το κάθε επιμέρους κονδύλιο προσδιορίζεται ειδικότερα στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι τη εξόφληση, και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.

Η εν λόγω αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 22, 25 §2, 31 §§2&3 και 40Α του Κ.Πολ.Δ.) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681 Α’ του Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ. β’, 340, 345, 346, 481 επ. 932 του ΑΚ, 2,4,9 και 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 10 του Ν. 489/1976, 70 και 176 του Κ.Πολ.Δ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, συνεκδικαζόμενη με την πιο πάνω αντίθετη αγωγή (άρθρα 31 και 246 του Κ.Πολ.Δ.), λόγω της προφανούς συνάφειάς τους.

Από τις ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα ________  ________  και του ενάγοντος ________ ________  , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα (άρθρο 339 σε συνδ. με 395 Κ.Πολ.Δ.) για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.) αποδεικνυονται τα ακόλουθα: Στις 18.12.2005 και περί ώρα 01.50, ο ________  ________  (πρώτος ενάγων της πρώτης αγωγής) , οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλ. ______ ΙΧΕ αυτοκίνητο, του οποίου συγκύριοι κατά 50% έκαστος είναι και οι δύο ενάγοντες της πρώτης αγωγής, εκινείτο επί της οδού Θηβών, στο Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με κατεύθυνση από Περιστέρι προς Πειραιά. Το πλάτος οδοστρώματος της άνω οδού στο συγκεκριμένο ρεύμα πορείας είναι 12,5 μέτρα, χωρίς να ορίζονται επ’ αυτού λωρίδες κυκλοφορίας. Φθάνοντας ο ενάγων στη συμβολή της άνω οδού Θηβών με την οδό Π. Ράλλη, κάτω από την ομώνυμη γέφυρα κατευθύνθηκε προς το αριστερό μέρος της οδού, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και στρίβουν τα οχήματα με κατεύθυνση προς Πειραιά και ακινητοποίησε το όχημά του πίσω από το σταματημένο προπορευόμενο αυτοκίνητο με αριθμ. κυκλ. ________  , που οδηγείτο από τον ________  ________  . Ταυτόχρονα πίσω από τον άνω ενάγοντα και ομόρροπα με αυτόν εκινείτο ο εναγόμενος οδηγός ________  ________  , οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλ. ________  ΙΧΕ αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο, για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, στη εναγομένη (με την πρώτη αγωγή) ασφαλιστική εταιρεία «________  ». Ο εναγόμενος οδηγός όμως, προσεγγίζοντας το οδηγούμενο από τον ________  ________  αυτοκίνητο, από έλλειψη της προσοχής που οφείλε και μπορούσε να επιδείξει ως μέσος συνετός οδηγός, εν όψει και των συνθηκών, λόγω νύχτας και ελλείψεως φωτισμού, δεν ανπλήφθηκε από ικανή απόσταση την ακινητοποίηση εκείνου, ούτε τηρούσε την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πεδήσει εγκαίρως και να επιπέσει με το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του αυτοκινήτου του στο πίσω αριστερό εκείνου του ________  ________  , το οποίο ώθησε εν συνεχεία να επιπέσει με το εμπρός  τμήμα του στο πίσω του έμπροσθεν αυτού σταματημένου υπ’ αριθμ. κυκλ. ________   αυτοκινήτου. Με βάση τα ανωτέρω την αποκλειστική υπαιτιότητα για την πρόκληση του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος και τις εξ αυτού ζημιές του αυτοκινήτου των εναγόντων της πρώτης αγωγής φέρει ο εναγόμενος οδηγός ________  ________  , ο οποίος ευθύνεται για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12 § 1, 19 §§ 1, 2 και 7 ν. 2696/1999, απορριπτομένης, ως ουσιαστικά αβάσιμης, της περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος ________  ________   ενστάσεως των εναγομένων της πρώτης αγωγής. Εξαιτίας της ένδικης σύγκρουση το αυτοκίνητο των εναγόντων ________  και ________   ________   υπέστη εκτεταμένη ζημία στο κουβούκλιο, το εμπρόσθιο σύστημα και στα δύο σασί, με αποτέλεσμα να θεωρείται ολικώς κατεστραμμένο υπό την οικονομοτεχνική έννοια του όρου (βλ. την από 19.4.2006 βεβαίωση του ________ ________  , ο οποίος διατηρεί γραφείο εκτιμήσεως ζημιών ασφαλιστικών εταιριών). Το εν λόγω όχημα ήταν εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT, τύπου 206, μοντέλο 2001, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 24.7.2001 η αξία του πριν από το ατύχημα ανερχόταν στο ποσό των 5.500 ευρώ. Συνυπολογιζομένης δε την αξίας των υπολειμμάτων του (σώστρων) απομένει αποζημιωτέο υπόλοιπο ποσού 5.000 ευρώ, από το οποίο έκαστος από τους ενάγοντες της πρώτης αγωγής, λόγω του ποσοστού συγκυριότητάς του στο καταστραφέν αυτοκίνητο, δικαιούται να εισπράξει 2.500 ευρώ. Επιπλέον οι ενάγοντες δαπάνησαν το ποσό των 166,60 ευρώ για την μεταφορά του αυτοκινήτου τους από τον τόπο του ατυχήματος στον σταθμό αυτοκινήτων στον Ταύρο (βλ. την υπ’ αριθμ. 2764/2005 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Νικ. Παπανικολάου) και το ποσό των 9,52 ευρώ για τη φύλαξη του οχήματος τους στον άνω σταθμό (βλ. την με No 16726/2005 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Νικ. Παπανικολάου). Δηλαδή, οι εν λόγω ενάγοντες δαπάνησαν συνολικά για μεταφορά και φύλαξη του αυτοκινήτου τους το συνολικό ποσό των 176,12 ευρώ από τα οποία δικαιούνται να λάβουν 88,06 ευρώ έκαστος. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της ένδικης σύγκρουσης τραυματίστηκε ο ________  ________  , ο οποίο διακομίσθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς «________  », όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάκωση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, έγκαυμα τριβής πώγωνος και κάτω γνάθου, εκδορές αριστερής υπερόφρυας χώρας, αριστερού κάτω βλεφάρου, αριστερού αντιβραχίου και δεξιάς άκρας χειρός. Του εδόθησαν οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή και του έγινε σύσταση για τοποθέτηση μαλακού αυχενικού και επανεξέταση στα εξωτερικά ιατρεία. Επίσης του συστήθηκε δεκαήμερη αναρρωτική άδεια. Λόγω του τραυματισμού του ο πρώτος ενάγων δαπάνησε το συνολικό ποσό των 400 ευρώ για φυσικοθεραπείες (βλ. την από 15.2.2006 απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ________  ________  ). Επιπλέον ο εν λόγω ενάγων, λόγω του τραυματισμού του αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ταξί για την μετακίνησή του από την οικία του, στον Πειραιά (Αγ. Σοφία) , μέχρι την εργασία του στο τμήμα ________  , στο Πασαλιμάνι και αντίστροφα, για το χρονικό διάστημα από 27.12.2005 έως 20.1.2006 που έφερε κολάρο. Έτσι, βάσει των προσκομιζόμενων αποδείξεων του αυτοκινητιστή ________  ________  δαπάνησε για την αιτία αυτή το συνολικό ποσό των 147,80 ευρώ. Από τα αιτούμενα με την αγωγή κονδύλια κρίνονται απορριπτέα ως αναπόδεικτα: 1) το κονδύλιο των 168 ευρώ που ζητά ο πρώτος ενάγων ως δαπάνη για βελτιωμένη διατροφή δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε ότι οποιαδήποτε τυχόν βελτίωση της διατροφής του, όπως επικαλείται ο ίδιος, έγινε κατόπιν υποδείξεως των θεραπόντων ιατρών του, αφού δεν προσκόμισε καμιά απόδειξη περί αυτού, ενόψει του ότι η βελτιωμένη διατροφή δεν χορηγείται σε κάθε σωματική κάκωση, αλλά μόνο όταν αυτή επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους στη συγκεκριμένη περίπτωση (βλ. Αθ. Κρητικού «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα», 1998 § 221, ΜΠρΑΘ 3058/1993 και 4695/1995 αδημ.) και 2) το κονδύλιο 760 ευρώ λόγω καταστροφής και απώλειας προσωπικών του αντικειμένων, δεδομένου ότι η μεν απώλεια δεν προκύπτει από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, η δε καταστροφή ούτε προκύπτει ούτε δικαιολογείται από το είδος και την έκταση του τραυματισμού του. Τέλος, ενόψει των συνθηκών που έγινε η σύγκρουση, του είδους και της εκτάσεως της ζημίας που υπέστησαν οι ενάγοντες της πρώτης αγωγής και του βαθμού του πταίσματος του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, αυτοί υπέστησαν ηθική βλάβη, της οποίας η χρηματική ικανοποίηση αποτιμάται στο ποσό των 1500 ευρώ για τον πρώτο και των 200 ευρώ για το δεύτερο, το οποίο, μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, κρίνεται εύλογο (άρθρο 932 ΑΚ – ΕφΛαρ 591/1995 ΕπΣυγκΔ 1996.179). Έτσι, το συνολικό ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν οι εναγόμενοι της πρώτης αγωγής ανέρχεται σε 4.635,86 στον πρώτο ενάγοντα και 288,06 στον δεύτερο, δεδομένου ότι ο τελευταίος δεν αιτείται με την αγωγή του την καταβολή του ποσού που του αναλογεί λόγω της καταστροφής του αυτοκινήτου, για το οποίο εξάλλου δεν έχει καταβάλει ούτε το αναλογούν δικαστικό ένσημο.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει: 1) να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η από 29.9.2006 αγωγή του ________  ________  και να καταδικαστεί ο ενάγων στη δικαστική δαπάνη των εναγομένων λόγω της ήττας του στην παρούσα δίκη (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ.) και 2) να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η από 7.9.2006 αγωγή των ________  και ________   ________  , να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον πρώτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 4.635,86 ευρώ και στον δεύτερο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 288,06 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Όσον αφορά το αίτημα του ενάγοντος περί κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απορριφθεί γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα. Προσωπική κράτηση, ως μέσο εκτελέσεως της αποφάσεως, δεν πρέπει να απαγγελθεί κατά του πρώτου εναγόμενου, αφού κρίνεται ότι η ικανοποίηση της απαιτήσεως των ενάγοντων εξασφαλίζεται επαρκώς από την εκ μέρους της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας κάλυψη, της οποίας η φερεγγυότητα δεν αμφισβητείται (βλ. Αθ. Κρητικού «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα», 1998, §§ 1529, 2780 επ.). Τέλος, οι εναγόμενοι πρέπει να καταδικαστούν σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 του Κ.Πολ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις από 7.9.2006 και από 29.9.2006 αγωγές.

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την από 29.9.2006 αγωγή.

Καταδικάζει τον ενάγοντα στη δικαστική δαπάνη των εναγομένων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εκατόν εξήντα (160) ευρώ.

Δέχεται εν μέρει την από 7.9.2006 αγωγή.

Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (4.635,86) και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (288,06), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Καταδικάζει τους εναγόμενους σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 12/11/07 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία