fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

 Αριθμός απόφασης: 3123/2011
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αφροδίτη Παπανικολάου, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από τη Γραμματέα Ελένη ΔΟΓΙΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 22.9.2010, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Α. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: _______   _______  , συζ. _______  _______  , κατοίκου Περάματος, ατομικά και ως ασκούσας την προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, η οποία παρουσιάστηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Στελιάκη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _______  _______   του _______  , κατοίκου _______  , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Β. ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: _______  _______   του _______  , κατοίκου Κερατσινίου, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: _______   _______  , συζ. _______  _______  , κατοίκου Περάματος, ως ασκούσας την προσωρινή επιμέλεια ίων ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, η οποία παρουσιάστηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Στελιάκη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10.2.2010 αγωγή της, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1307/2010, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί για τις 9.6.2010 και μετά από αναβολή για τη σημερινή δικάσιμο, γράφτηκε στο πινάκιο και εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 19.2.2010 αγωγή του, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1702/2010, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για τη σημερινή δικάσιμο, γράφτηκε στο πινάκιο και εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390 και 1391 του Α.Κ. προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση για διατροφή τους, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, ανεξάρτητα του αν ο ένας από αυτούς είναι εύπορος και ο άλλος άπορος, το μέτρο δε της διατροφής καθενός από αυτούς προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και, εφόσον κάποιος από αυτούς διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία που περιλαμβάνει και την εγκατάλειψή του από τον υπόχρεο προς διατροφή σύζυγο, η διατροφή που του οφείλεται από τον άλλον πληρώνεται σε χρήμα κάθε μήνα προκαταβολικώς και προσδιορίζεται αφού ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες της χωριστής διαβίωσης (ΑΠ 272/2004, ΝοΒ 2005, σ.275, ΑΠ 132/2003, ο.π.). Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις, προκύπτει ότι η ; συνεισφορά αυτή των συζύγων γίνεται με την προσωπική τους εργασία, τα εισοδήματα και την περιουσία τους. Όταν διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, οπότε δεν υπάρχει κοινός οίκος και οικογενειακές ανάγκες, παύει μεν η υποχρέωση συνεισφοράς διότι δεν είναι νοητή, αλλά ο σύζυγος που διέκοψε την έγγαμη συμβίωση από εύλογη αιτία ή εγκαταλείφθηκε από τον άλλο δικαιούται να απαιτήσει από τον άλλο σύζυγο διατροφή σε χρήμα, προκαταβαλλόμενη κάθε μήνα, με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνταν κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, με τη διαφορά ότι ενώ όταν υπάρχει συμβίωση οι υποχρεώσεις συνεισφοράς δεν συμψηφίζονται, αλλά εκπληρώνονται αθροιστικά, όταν διακοπεί η συμβίωση χωρεί ένα είδος συμψηφισμού των αμοιβαίων υποχρεώσεων για διατροφή, με την έννοια ότι δικαιούχος τελικά είναι μόνο ο σύζυγος ο οποίος υπό τους όρους της έγγαμης συμβίωσης οφείλει τη μικρότερη συνεισφορά και στον οποίο, εφόσον διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία ή εγκαταλείφθηκε από τον άλλο σύζυγο, οφείλεται ως διατροφή (σε χρήμα) η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης συνεισφοράς του άλλου και της δικής του μικρότερης συνεισφοράς (ΕφΠειρ 846/2004, Α’ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 2276/2003, ΕλΔνη 2003, σ.1405, ΕφΠειρ 544/2002, ΠΕΙΡΝΟΜΟΛ 2002, σ.323). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του Α.Κ. προκύπτει, ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση τους, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμα και αν τούτο έχει περιουσία, εφόσον όμως τα εισοδήματα από αυτήν, ή το προϊόν της εργασίας του, ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του έξοδα και επιπλέον ία έξοδα για ιην ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του (ΑΠ 416/2007 Δημ/ση Νόμος, ΑΠ 1681/2005 ΕλΔνη 2006, σ.461). Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα της πρώτης αγωγής, _____   _______   συζ. _______  _______  , ζητεί να της ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ήτοι του _______   και το αβάπτιστου θήλυ τέκνου των διαδίκων, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβάλει, εντός των πρώτων πέντε ημερών κάθε μήνα, μηνιαία διατροφή σε χρήμα ποσού 1.133 Ευρώ για την ίδιαν ατομικά, ποσού 1.433 Ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων _______   και ποσό 1.133 ευρώ για το ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο των διαδίκων, όλα δε τα παραπάνω ποσά για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και ως την πλήρη εξόφλησή τους, επειδή η ίδια από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωσή τους και δεν μπορεί να διατραφεί από δικούς της πόρους, καθώς επίσης και τα ανήλικα τέκνα τους δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη διατροφή τους από δικούς τους πόρους. Ζητεί, τέλος, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και στα προκαταβλητέα έξοδα της δίκης αυτής. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αρθρ. 17 παρ.1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β’, 666 παρ.1, 667, 670, 671 παρ.1-3, 672-676 ΚΠολΔ), είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1489 παρ.2, 1493, 1496 εδ.1 ΑΚ, 907, 908, 910 αρ.4 ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί απειλής προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθώς δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής χων άρθρων 946, 947 και 950 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί εκ μέρους της ενάγουσας, το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα αναλογούντα τέλη υπέρ τρίτων (βλ. τα με αριθμούς 057106 Α, 057105 Α, 057107 Α, 170606 Α, 026834 Α, αγωγόσημα με τα επικολληθέντα ένσημα υπέρ ΤΝ) και ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα έξοδα της δίκης (αρθρ. 173 παρ.4 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης.

Με την κρινομένη αγωγή, ο ενάγων της δεύτερης αγωγής, ______  _______  , αφού ιστορεί ότι με την εναγόμενη τέλεσε νόμιμο γάμο την 24η.11.2001, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον _______   που γεννήθηκε στις 4.12.2003 και το ανήλικο θήλυ αβάπτιστο τέκνο που γεννήθηκε στις 24.4.2009 και ότι ήδη έχει διασπαστεί η έγγαμη συμβίωση τους και η επιμέλεια των άνω τέκνων ασκείται από την εναγόμενη, ζητά να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του μετά των ανηλίκων τέκνων του, κατά τον λεπτομερώς διαλαμβανόμενο στην αγωγή του τρόπο και να απειληθεί η εναγομένη με προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε παράβαση των περί επικοινωνίας διατάξεων της απόφασης. Μ’ αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αγωγή αρμοδίως φέρεται στο παρόν Δικαστήριο (άρθρα 22 και 17 αριθ. 1 του ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ: 1-3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ, κατά την οποία εφαρμόζονται και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 ίου ίδιου Κώδικα (άρθρα 681 Β’ παρ. 1 και 681Γ’ παρ. 1 ίου ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 176, 947, 950 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την ανωτέρω αγωγή, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, εκτιμώμενες καθ’ εαυτές, σε συνδυασμό μεταξύ τους και κατά το λόγο της γνώσεως και της αξιοπιστίας του κάθε μάρτυρα, από τα έγγραφα, που νομότυπα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται πλήρως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο στις 24.11.2001 στον Πειραιά, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον _______   που γεννήθηκε στις 4.12.2003 και το ανήλικο θήλυ αβάπτιστο τέκνο που γεννήθηκε στις 24.4.2009. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων απαρχής υπήρξε προβληματική, για λόγους που αφορούσαν κυρίως το πρόσωπο του εναγομένου, ενώ προβληματική για τη σχέση των διαδίκων ήταν και η διαρκής επέμβαση της μητέρας του εναγομένου της πρώτης αγωγής και ενάγοντος της δεύτερης στη συζυγική ζωή των διαδίκων. Κατόπιν των ανωτέρω, η ενάγουσα εγκατέλειψε τη συζυγική οικία στις 20.4.2003, ενώ οι διάδικοι επανασυνδέθηκαν στις 11.6.2006, συνεχιζομένων, όμως, των προβλημάτων μεταξύ των διαδίκων, τα οποία συνίσταντο στην απουσία του εναγόμενου από τη συζυγική οικία, ο οποίος περνούσε πολλές ώρες στο σπίτι της μητέρας του και στην αδιαφορία του εναγόμενου για τα προβλήματα της οικογένειας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι όταν η ενάγουσα επέστρεψε στη συζυγική οικία στις 9.9.2009, ύστερα από διακοπές στις Στέρνες Ακρωτηρίου Χανιών για θερινές διακοπές, στις οποίες είχε μεταβεί τον Ιούλιο του 2009, βρήκε την πόρτα της συζυγικής οικίας κλειδωμένη, δεδομένου όχι ο εναγόμενος είχε αλλάξει κλειδαριά, με αποτέλεσμα να διασπαστεί έκτοτε οριστικά η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων, από εύλογη αιτία ως προς την ενάγουσα. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, _______   και το αβάπτιστο θήλυ τέκνο τους, από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους και εφεξής διαμένουν με τη μητέρα τους, η οποία τα περιβάλλει με αγάπη και στοργή και φροντίζει με ζήλο για την καλή ανατροφή και τη σωστή διαπαιδαγώγηση τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681Γ του ΚΠολΔ, προκειμένης δίκης περί την ανάθεση ή την άσκηση της γονικής μερίμνης ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και μόνης της επιμελείας του προσώπου ανηλίκου, διεξαγομένης μεταξύ των τελευταίων, το Δικαστήριο υποχρεούται, κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση, να επιλύσει συμβιβαστικά, μεταξύ αυτών, τη διαφορά, μετά από ακρόαση των ιδίων και των πληρεξουσίων τους. Ο τυχόν επιτυγχανόμενος όμως, τελικώς, συμβιβασμός πρέπει ν’ αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, διαφορετικά δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, εν αρμονία προς τους ορισμούς της προαναφερθείσης διατάξεως, οι διάδικοι σύζυγοι οδηγήθηκαν, προ της ενάρξεως της επί της ενδίκου συζητήσεως, σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, σχετικά με την επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, του εναγομένου, ειδικότερα, συναποδεχθέντος όπως αυτή ανατεθεί στην ενάγουσα μητέρα τους, σύμφωνα με τη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του εναγομένου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης. Η τοιαύτη λύση, στην οποία συγκλίνουν οι διάδικοι σύζυγοι, παρίσταται προφανώς επωφελής για τα ανήλικα τέκνα, ιδία αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι, με το τρόπο αυτό, αφ’ ενός καλύπτεται η ιδιαίτερη, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της ηλικίας τους, ανάγκη τους για τη μητρική στοργή και φροντίδα και αφ’ ετέρου διασφαλίζεται το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή του πατέρα τους, ο οποίος διατηρεί την από κοινού με τη μητέρα τους άσκηση των λοιπών λειτουργιών της γονικής τους μέριμνας, σε κάθε κρίσιμο ζήτημα, που ήθελε προκόψει στη μέχρι ενηλικιώσεώς τους διαδρομή του βίου τους. Επομένως, πρέπει, με βάση και τα προεκτεθέντα, να εκδοθεί απόφαση σύμφωνη με την, περί το προαναφερόμενο ένδικο ζήτημα, συμβιβαστική προσέγγιση των διαδίκων συζύγων, δεκτής γενομένης και ως ουσία βάσιμης, της ενδίκου αγωγής, ως προς το αίτημα της ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην ενάγουσα. Ο εναγόμενος κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής της ενάγουσας, που είναι ο κρίσιμος χρόνος (ΟλΑΠ 2/94 ΕλλΔ/νη 35.352), είναι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού με το βαθμό του Α’Καπετάνιου, με μηνιαίες αποδοχές κατά μέσο όρο 4.700 ευρώ περίπου (βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου κληρονομιάς για το οικονομικό έτος 2008, που προσκομίζει η ενάγουσα). Έχει στην ιδιοκτησία του ένα διαμέρισμα επιφάνειας 82 τ.μ. περίπου στην περιοχή _______  , το οποίο αποτελούσε τη συζυγική οικία, ένα ακίνητο στην περιοχή της Πεντέλης και ένα αυτοκίνητο μάρκας ROVER τύπου 414, ενώ δεν βαρύνεται με καταβολή ενοικίου. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει, ούτε βαρύνεται με τη διατροφή κατά νόμο άλλου προσώπου, πλην των ανηλίκων τέκνων του, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διατροφής, ενδύσεως και ψυχαγωγίας του. Από την άλλη πλευρά η ενάγουσα δεν εργαζόταν από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι τον Ιούλιο του 2010, λαμβάνοντας ως επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ το ποσό των 600 ευρώ, ενώ έκτοτε εργάζεται ως πωλήτρια σε σούπερ μάρκετ λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό 1000 ευρώ περίπου. Από τις αρχές Μαρτίου 2010 έχει μισθώσει διαμέρισμα στο Πέραμα, καταβάλοντας μηνιαίως το ποσό των 420 ευρώ. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει, ούτε βαρύνεται με τη διατροφή κατά νόμο άλλου προσώπου, πλην των ανηλίκων τέκνων της, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τις δαπάνες  διατροφής, ενδύσεως και ψυχαγωγίας της. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνάμεις και των δύο συζύγων και τις ανάγκες της ζωής της δικαιούχου ενάγουσας, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στα πλαίσια της συμβιώσεως με μέτρο τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής καθώς και τις νέες προσωπικές ανάγκες της από τη χωριστή διαβίωση, που είναι συνηθισμένες, το Δικαστήριο κρίνει λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ότι η ανάλογη μηνιαία διατροφή την οποία δικαιούται η ενάγουσα, από τον εναγόμενο σύζυγο της, κατά το επίδικο διάστημα από την επίδοση της αγωγής και εφεξής, ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ το μήνα, απορριπτομένης κατά τα ανωτέρω της ένστασης ελλατωμένης διατροφής που προέβαλε ο εναγόμενος ως ουσιαστικά αβάσιμης. Το ποσό αυτό ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και τη συντήρηση της και αποτελεί την αναλογία που ο εναγόμενος ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει και αντίστοιχα θα απολάμβανε εκείνη στα πλαίσια της έγγαμης συμβίωσης τους, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των συνεισφορών των διαδίκων που δικαιούται να αξιώσει η ενάγουσα μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Το ανωτέρω ποσό είναι σε θέση ο εναγόμενος να καταβάλει χωρίς να διακινδυνεύσει τη δική του διατροφή, παρά τα όσα αντίθετα αυτός ισχυρίζεται. Επιπλέον, παρέχει τις προσωπικές της υπηρεσίες στη φροντίδα και ανατροφή των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ηλικίας 9 και 1,5 χρονών περίπου, δεν έχουν εισοδήματα από δική τους περιουσία και ενόψει της ηλικίας τους δεν μπορούν να εργαστούν και να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Για την κάλυψη, επομένως, των εξόδων διατροφής των ανηλίκων, με βάση τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από το όλο πλέγμα των συνθηκών διαβιώσεως τους και εκπαιδεύσεως τους (έξοδα εκπαίδευσης, ενδύσεως, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχαγωγίας ανάλογα με την ηλικία τους και τις συνθήκες της ζωής τους κλπ.), απαιτείται το συνολικό ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για τον _______   και το ποσό των 500 ευρώ για το ανήλικο αβάπτιστο τέκνο, εκ των οποίων το ποσό των 550 ευρώ βαρύνει τον εναγόμενο για τον _______   και το ποσό των 350 ευρώ βαρύνει τον εναγόμενο για το ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο. Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί στην προς συνεισφορά υποχρέωση του εναγομένου, πρέπει να καταβάλει ο τελευταίος, ως ανάλογη διατροφή των ανήλικων, ενώ κατά τα υπόλοιπα ποσά, συμμετέχει η ενάγουσα μητέρα τους, με τα εισοδήματά της, την παροχή στέγης και την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών στη φροντίδα και ανατροφή τους, που είναι αποτιμητή σε χρήμα και συνδέεται σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής με τη συνοίκηση. Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, πρέπει η α’αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, να ανατεθεί στην ενάγουσα της πρώτης αγωγής η οριστική επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να προκαταβάλει στην ενάγουσα, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα α) για την ίδια ατομικά, διατροφή ποσού εξακοσίων (600) Ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφλησή και για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και β) για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ποσό πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ μηνιαίως για το _______   και το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για το αβάπτιστο ανήλικο θήλυ τέκνο των διαδίκων και κάθε επιμέρους ποσό με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφλησή τους και για δύο (2) χρόνια από την επίδοση της αγωγής. Ακολούθως, ο ενάγων της β’αγωγής, με βάση τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, έχει αυτονόητο δικαίωμα για προσωπική επικοινωνία με αυτά (ανήλικα τέκνα), η οποία, επιβαλλομένη και για λόγους ομαλής ψυχοπνευματικής και συναισθηματικής του,$ αναπτύξεως, δεν μπορεί να περιορισθεί, δικαίωμα το οποίο άλλωστε ούτε και η εναγόμενη αρνείται, ζητεί όμως να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο. Οι ως άνω συνθήκες εργασίας του ενάγοντος πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του, σε συνδυασμό βέβαια με το αίτημα της κρινόμενης αγωγής, αλλά και το συμφέρον των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, στην εξυπηρέτηση των οποίων άλλωστε τείνει η άσκηση του ως άνω δικαιώματος του ενάγοντος. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη, να επιτραπεί στον ενάγονται η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα του κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσης, η δε εναγόμενη υποχρεοΰται να ανέχεται την επικοινωνία αυτή και να απειλήθεί προσωπική κράτηση της εναγομένης της β’αγωγής διάρκειας ενός (1) μηνάς και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση των περί επικοινωνίας διατάξεων της αποφάσεως. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσεώς τους ως συζύγων (βλ. άρθρ. 179 του Κ.Πολ.Δ.), πλην του ποσού των 150 ευρώ που έχει ήδη προκαταβληθεί, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της αποφάσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 10.2.2010 αγωγή και την από 19.2.2010 αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 10.2.2010 αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην ________  _______   συζ. _______  _______   την οριστική επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον _______  _______   να προκαταβάλει στην ενάγουσα μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα α) για την ίδια ατομικά, διατροφή ποσού εξακοσίων (600) Ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφλησή και για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και β) για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ποσό πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ μηνιαίως για το _______   και το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για το αβάπτιστο ανήλικο θήλυ τέκνο των διαδίκων και κάθε επιμέρους ποσό με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφλησή τους και για δύο (2) χρόνια από την επίδοση της αγωγής.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 19.2.2010 αγωγή.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον ενάγοντα _______  _______  , πατέρα των αναφερομένων στο σκεπτικό της αποφάσεως ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, να επικοινωνεί μαζί τους και υποχρεώνει, αντιστοίχως, την εναγομένη μητέρα Ασημίνα _______   συζ. _______  _______  , ν’ ανέχεται την επικοινωνία αυτή, ως εξής: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδας από ώρα 17.00 έως ώρα 20.00, 2) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10.00 του Σαββάτου έως την 21.00 της Κυριακής, 3) εναλλάξ κάθε έτος από ώρα 10.00 της 2Ιυε Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 21.00 της 27ης Δεκεμβρίου και το άλλο έτος από ώρα 10.00 της 27ns Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 21.00 της 2ns Ιανουάριου, αρχής γενομένης από 21.12.2009, 4) εναλλάξ κάθε έτος από ώρα 10.00 της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 10.00 της Δευτέρας του Πάσχα (της Δικαινησίμου) και το άλλο έτος από ώρα 10.00 της Δευτέρας του Πάσχα (της Δικαινησίμου) μέχρι ώρα 10.00 της επόμενης Δευτέρας, αρχής γενομένης από τη Μεγάλη Δευτέρα του Πάσχα του έτους 2010 και 5) κατά το χρονικό διάστημα από την I1! Ιουλίου μέχρι την 31π Αυγούστου κάθε έτους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, καθοριζόμενης με συμφωνία των διαδίκων και σε περίπτωση διαφωνίας εναλλάξ κάθε έτος από ώρα 12.00 της Ins Αυγούστου μέχρι ώρα 12.00 της 20ns Αυγούστου και το άλλο έτος από ώρα 12.00 της Ins Ιουλίου μέχρι ώρα 12.00 της 20ns Ιουλίου, αρχής γενομένης από την 1.8.2010. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, όταν τα ανήλικα τέκνα θα βρίσκονται με την μητέρα τους δε θα εφαρμόζεται η εβδομαδιαία επικοινωνία του πατέρα τους με αυτά.

Απειλεί κατά της εναγομένης μητέρας των ανηλίκων προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ, για κάθε περίπτωση που αυτή ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία του ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα του, παραβιάζουσα τους, ως άνω, περί αυτή όρους.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, πλην του ποσού των 150 ευρώ που έχει ήδη προκαταβληθεί.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 1.6.2011.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ