fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Ε.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3207/2010
8535/2009
8536/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Τζιμπλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Φεβρουάριου 2010, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ – ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: _______   χήρας _______  _______  , το γένος _______  , κατοίκου Κερατσινίου, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ: _______  _______  , συζ. _______  _______  , κατοίκου Περάματος, ως εχούσης την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων _______  _______   και της αβάπτιστης κόρης της, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Στελιάκη.

Η αιτούσα – καθ’ ης η αίτηση και η καθ’ ης η αίτηση – αιτούσα, ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι από 3-12-2009 και από 9-12-2009 αιτήσεις τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμούς 8535/2009 και 8536/2009 αντίστοιχα, και προσδιορίστηκαν μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διατύπωση του άρθρου 1520 παρ. 2 ΑΚ, οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, οι απώτεροι ανιόντες του ανηλίκου τέκνου (παππούς – γιαγιά) έχουν ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα, που πηγάζει ευθέως από το νόμο, προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο. Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος, όπως άλλωστε και του ίδιου του γονέα, με το ανήλικο τέκνο είναι η ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ αυτών και η αποτροπή της αμοιβαίας αποξένωσής τους, η οποία θα ασκούσε βλαπτική επίδραση στο συμφέρον του παιδιού. Ο αρνητικός τρόπος, με τον οποίο είναι διατυπωμένη η ανωτέρω διάταξη, εξηγείται από το ότι ο νόμος θέλησε να τονίσει την αυθυπαρξία του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος (παππού και γιαγιάς) με τον ανήλικο εγγονό ή εγγονή και ότι η ρυθμιζόμενη επικοινωνία των προσώπων αυτών μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρεμποδιστεί από το γονέα ή τους γονείς, που ασκούν τη γονική μέριμνα, όταν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ενώ παρόμοιος αποκλεισμός δεν είναι δυνατός, όταν πρόκειται για επικοινωνία του παιδιού με το γονέα του (ΑΠ 5/2005, Α’ Δημοσίευση, ΝΟΜΟΣ). Το Δικαστήριο, για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας των άνω προσώπων με το ανήλικο τέκνο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του τέκνου. Κατά κανόνα, η επικοινωνία του τέκνου με τον παππού ή τη γιαγιά του έχει επωφελή γι’ αυτό αποτελέσματα (ΕφΑΘ 333/2008, ΕλλΔνη 2008, 827).

Με την από 3-12-2009 αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά ο τρόπος επικοινωνίας της με τα ανήλικα εγγόνια της, _______  , ηλικίας 6 ετών και ενός θήλυ αβάπτιστου ακόμη, ηλικίας 1 έτους, τα οποία είναι τέκνα του γιού της, με τον οποίο η καθής – μητέρα των ως άνω τέκνων βρίσκεται σε διάσταση από το έτος 2009, καθόσον η τελευταία, η οποία έχει την επιμέλεια αυτών, αρνείται το τελευταίο διάστημα αδικαιολόγητα την επικοινωνία αυτής με τα ανήλικα εγγόνια της, όπως ειδικότερα ο τρόπος περιγράφεται στην αίτηση, με απειλή κατά της καθής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, για κάθε παράβαση της απόφασης. Από την άλλη πλευρά με την από 9-12-2009 αίτηση, η αιτούσα – καθής επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να απαγορευθεί προσωρινά κάθε είδους επικοινωνία της καθής – αιτούσας με τα ως άνω ανήλικα τέκνα της, καθόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι προς τούτο που αφορούν το πρόσωπο της καθής και τη συμπεριφορά αυτής προς τα ως άνω ανήλικα τέκνα της (αιτούσας), με απειλή κατά της καθής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της απόφασης. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, οι αιτήσεις αρμόδια και παραδεκτά εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. Κ.ΠολΔ.) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1520 παρ. 2 ΑΚ, 947 παρ. 1 και 950 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστούν περαιτέρω ως προς τη βασιμότητά τους, συνεκδικαζόμενες μεταξύ τους, λόγω της προφανούς συνάφειάς τους (άρθρ. 34 και 246 Κ.Πολ.Δ.).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, _______  _______   και _______  _______  , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και απ’ όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά.

αιτούσα – καθής _______  _______   και ο γιός της καθής – αιτούσας _______   _______   συνήψαν νόμιμο γάμο στον Πειραιά, στις 24-11-2001, από τον οποίο απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, το _______  , που γεννήθηκε την 4-12-2003 και ένα θήλυ τέκνο, αβάπτιστο ακόμη, που γεννήθηκε στις 24-4-2009. Η έγγαμη συμβίωση των ανωτέρω δεν υπήρξε εξ αρχής αρμονική, με αποτέλεσμα αυτή να διακοπεί, για πρώτη φορά, τον Απρίλιο του 2003, οπότε η μητέρα του τέκνου αποχώρησε από τη συζυγική οικία, οι ανωτέρω δε συνέχισαν να ζουν χωριστά και μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, την επιμέλεια του οποίου ανέλαβε προσωρινά η μητέρα του (βλ. την αρ. 4149/2004 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου). Ακολούθως, στις 11-6-2006, η αιτούσα _______   _______   επέστρεψε στη συζυγική οικία και έγινε επανασύνδεση της έγγαμης σχέσης των. Ο γιός της καθής – αιτούσας, όμως συνέχισε να επιδεικνύει αντισυζυγική συμπεριφορά, αδιαφορώντας για τα θέματα του οικογενειακού τους βίου, παρόλο που εν τω μεταξύ είχε γεννηθεί και το δεύτερο τέκνο τους. Τον Ιούλιο του έτους 2009 η αιτούσα _______   _______   είχε μεταβεί μαζί με τα ανήλικα τέκνα της στις Στέρνες Ακρωτηρίου Χανίων για θερινές διακοπές. Όταν δε αυτή επέστρεψε στις 9-9-2009 στη συζυγική οικία, ο γιός της καθής – αιτούσας σε συνεννόηση με τη μητέρα του είχε αλλάξει την κλειδαριά, με αποτέλεσμα η αιτούσα – καθής να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την οικία τους και να επιστρέψει στην οικία των γονέων της.

Ισχυρίζεται η _______   _______   ότι η καθής _______  _______  , συναινώντας στην απόφαση του γιού της να αποπέμψουν την ίδια και τα ανήλικα τέκνα της από τη συζυγική οικία, επέδειξε συμπεριφορά τέτοια που επιβάλλει σ’ αυτήν να μην έρχεται πλέον σε επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα της, καθόσον δεν θα είναι προς το συμφέρον της ομαλής ανάπτυξης των τέκνων μία τέτοια επικοινωνία με ένα πρόσωπο που δεν τρέφει πλέον αισθήματα αγάπης προς αυτά. Επ’ αυτού πρέπει να λεχθούν τα εξής: Είναι αληθές, βέβαια, ότι οι σχέσεις του πατέρα των τέκνων με τη μητέρα αυτών είναι τεταμένες, καθόσον τα πέντε τελευταία έτη έχουν υπάρξει μεταξύ των πολλαπλοί διαπληκτισμοί και έχουν ασκηθεί

εκατέρωθεν μηνύσεις για διάπραξη ποινικών αδικημάτων καμ αγωγές – αιτήσεις ασφαλιστ. μέτρων για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ αυτών και των τέκνων τους. Στην αντιδικία τους αυτή δεν πιθανολογήθηκε ότι αναμίχθηκε ενεργά η καθής – αιτούσα, ούτε ότι αυτή ήταν η κύρια αιτία της διάσπασης της έγγαμης σχέσης των, το γεγονός δε ότι συναίνεσε η ανωτέρω στο να αποπεμφθούν η μητέρα και τα τέκνα από τη συζυγική οικία φανερώνει μεν μία αδιάφορη στάση έναντι αυτών, αλλά δεν μπορεί να θεμελιώσει σπουδαίο λόγο, ώστε να αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας αυτής με τα ανήλικα τέκνα της αιτούσας — εγγόνια της. Αντίθετα, πιθανολογείται ότι η επικοινωνία της καθής – αιτούσας με τα εγγόνια της, για το διάστημα που ο γιός της δεν θα δύναται να επικοινωνεί με αυτά, λόγω του επαγγέλματος του ως ναυτικού, θα επιδράσει θετικά στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων και θα είναι προς το συμφέρον τους η επικοινωνία τους με τη γιαγιά τους από την πατρική γραμμή, η οποία δείχνει — στο στάδιο αυτό — ότι τρέφει αισθήματα στοργής και αγάπης προς αυτά και είναι ικανή να προσφέρει στα εγγόνια της τις φροντίδες και τις περιποιήσεις καθό διάστημα της επιτραπεί το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτά. Με δεδομένο, όμως, του μικρού της ηλικίας των τέκνων κρίνεται ότι το συμφέρον τους επιβάλλει να πραγματοποιείται η επικοινωνία της καθής – αιτούσας με αυτά, για το διάστημα που ο γιός της θα απουσιάζει – λόγω του επαγγέλματος του – εκτός Ελλάδος, ως εξής: Α) με τον ανήλικο, _______  : 1) Κάθε Τρίτη της τέταρτης εβδομάδος κάθε μήνα, από ώρα 18.00 έως 20.00, 2) κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 11.00 έως 18.00 του Σαββάτου και από ώρα 12.00 έως 19.00 της Κυριακής, ήτοι χωρίς διανυκτέρευση στο σπίτι της καθής – αιτούσας, καθόσον δεν ενδείκνυται στο παρόν χρονικό σημείο η απομάκρυνσή του από τη μητέρα του κατά το διάστημα της νύκτας, καθόσον αυτό δεν θα αποβεί επωφελές για την ψυχική ισορροπία του ανηλίκου 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων εναλλάξ κάθε έτος, από 24/12 μέχρι και 27/12 από ώρα 12.00 πμ έως 18.00 μμ, εκάστης ημέρας και το επόμενο έτος από 2/1 μέχρι και 5/1 , από ώρα 12.00 πμ έως 18.00 μμ, εκάστης ημέρας, ήτοι χωρίς διανυκτέρευση. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ κάθε έτος, από Μ. Δευτέρα έως και Μ. Σαββάτο, από ώρα 12.00 έως και 18.00 μμ, εκάστης ημέρας και το επόμενο έτος από Δευτέρα του Πάσχα μέχρι την Παρασκευή μετά το Πάσχα, από ώρα 12.00 πμ έως και 18.00 μμ, εκάστης ημέρας, ήτοι χωρίς διανυκτέρευση. 5) Κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών, επί δέκα ημέρες συνεχώς, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως και την 20η Αυγούστου, κάθε έτους, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη μητέρα του ανηλίκου και σε περίπτωση διαφωνίας των, το μεν πρώτο έτος από 15 Ιουλίου έως και 25 Ιουλίου, το δε δεύτερο έτος από 1 Αυγούστου έως και 10 Αυγούστου, με δυνατότητα διανυκτέρευσης του ανηλίκου στην κατοικία της γιαγιάς του. Η καθής – αιτούσα θα παραλαμβάνει, σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ανήλικο εγγόνι της από την κατοικία της αιτούσας – καθής μητέρας του και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Β) με το ανήλικο και αβάπτιστο ακόμη θήλυ τέκνο, ηλικίας 1 έτους: 1) κάθε πρώτη, δεύτερη \ και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από ώρα 17.30 μμ μέχρι 19.30 μμ, στην οικία της μητέρας της ως άνω ανήλικης. Οι ως άνω ώρες επικοινωνίας δύνανται, κατόπιν συνεννόησης των διαδίκων, να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της ανήλικης, χωρίς πάντως δυνατότητα διανυκτέρευσης αυτής εκτός της οικίας της μητρός της.

Με βάση όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν, αφού πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει περίπτωση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων ώστε να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας της καθής – αιτούσας με τα ανήλικα εγγόνια της, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν η από 3-12-2009 αίτηση της I. _______   όπως ορίζεται στο διατακτικό και να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η από 9-12­2009 αίτηση της _______   _______  . Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων, κατ’ άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις από 3-12-2009 και 9-12-2009 αιτήσεις.

Απορρίπτει την από 9-12-2009 αίτηση.

Δέχεται εν μέρει την από 3-12-2009 αίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας της αιτούσας _______   _______   με τα ανήλικα εγγόνια της και ορίζει ότι η ανωτέρω έχει δικαίωμα επικοινωνίας με αυτά, ως εξής: Α) με τον ανήλικο _______  : 1) κάθε Τρίτη της τέταρτης εβδομάδας κάθε μήνα, από ώρα 18.00 έως 20.00 μμ. 2) κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 11.00 πμ εως 18.00μμ του Σαββάτου και από ώρα 12.00 έως 19.00 μμ της Κυριακής. 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, εναλλάξ κάθε έτος, από 24/12 μέχρι και 27/12 από ώρα 12.00 πμ έως 18.00μμ, εκάστης ημέρας και το επόμενο έτος από 2/1 μέχρι και 5/1 , από ώρα 12.00 πμ έως 18.00 μμ, εκάστης ημέρας, ήτοι χωρίς διανυκτέρευση. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ κάθε έτος, από Μ. Δευτέρα έως και Μ. Σαββάτο, από ώρα 12.00 έως και 18.00 μμ, εκάστης ημέρας και το επόμενο έτος από Δευτέρα του Πάσχα μέχρι την Παρασκευή μετά το Πάσχα, από ώρα 12.00 πμ έως και 18.00 μμ, εκάστης ημέρας, ήτοι χωρίς διανυκτέρευση. 5) Κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών, επί δέκα ημέρες συνεχώς, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως και την 20η Αυγούστου, κάθε έτους, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη μητέρα του ανηλίκου και σε περίπτωση διαφωνίας των, το μεν πρώτο έτος από 15 Ιουλίου έως και 25 Ιουλίου, το δε δεύτερο έτος από 1 Αυγούστου έως και 10 Αυγούστου, με δυνατότητα διανυκτέρευσης του ανηλίκου στην κατοικία της γιαγιάς του. Η καθής – αιτούσα θα παραλαμβάνει, σε καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ανήλικο εγγόνι της από την κατοικία της αιτούσας – καθής μητέρας του και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Β) με το ανήλικο και αβάπτιστο ακόμη θήλυ τέκνο, ηλικίας 1 έτους: κάθε πρώτη, δεύτερη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από ώρα 17.30 μμ μέχρι 19.30 μμ., στην οικία της μητέρας της ως άνω ανήλικης.

Απειλεί κατά της καθής _______   _______  , για την περίπτωση που παραβιάσει τις παραπάνω διατάξεις, χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός. Και

Συμψηφίζει τη μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στις 25-5-2010, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεώργιου Στάη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ