fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός Απόφασης 5039/2014

 TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  

Συγκροτούμενο από τον Δικαστή Ντόκο Ανδρέα Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21-3- 2014, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: της ΑΕ τραπεζικής με την επωνυμία ________   ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ________   που έχει έδρα στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Κατσέσκη Βασιλικής.

Της καθής η αίτηση: ________   ________   του ________   , κατοίκου Χολαργού Αττικής, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-12-2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ΓΑΚ 174540/2013, προσδιορίστηκε για την σημερινή δικάσιμο μετά από αναβολή και ενεγράφη στο οικείο έκθεμα.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί σύμφωνα με τα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 Με την υπό κρίσιν αίτηση, η αιτούσα επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα της καθής που περιγράφονται στην αίτηση, μέχρι του ποσού των 195961,09 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της κατά της καθής η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης της τελευταίας.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1274 Α.Κ., όπως αντικ. με το άρθρο 56 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ, και 706 ΚΠολΔ. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος της καθής ________   ________    που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και όλων των εγγράφων που προσκομίζονται, πιθανολογούνται τα κάτωθι:

Με την υπ αριθ. 150214/05.07.2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου και υπό την ίδια ημερομηνία πρόσθετη πράξη αυτής (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, όντας ενιαίο και αδιαίρετο όλο), που καταρτίστηκαν στον Χολαργό Αττικής, ανάμεσα στην αιτούσα και την καθής, χορηγήθηκε στην τελευταία στεγαστικό δάνειο ποσού σε ΕΥΡΩ 470.000 €, για το σκοπό αφενός της αγοράς οικοπέδου το ποσό των 170.000 € και αφετέρου για την προσθήκη – ανέγερση στο ήδη υπάρχον ακίνητο το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ , σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους και συμφωνίες. Προς παρακολούθηση και εξυπηρέτηση αυτού ανοίχθηκαν οι κατωτέρω λογαριασμοί:

1.αφενός αρχικά ο με αριθ. ________   λογαριασμός, το υπόλοιπο του οποίου μεταφέρθηκε και την 18/10/2011 ανοίχθηκε ο υπ’ αριθμ. ______  λογαριασμός, ο οποίος εξυπηρετούνταν έως και την 08/08/2013 οπότε έκλεισε οριστικά με προκύπτον συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων τριών κα, σαράντα ένας λεπτών (331.203,41 ΕΥΡΏ) , οποίο αναλύεται ως εξής: λογικό υπόλοιπο του υπ’αριθμ ________   λογαριασμού: 239.456,62 ευρώ πλέον μη λογιστοκοποιημένων τόκων ύψους 8.229,89 ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε σε οριστική καθυστέρηση, όπως φαίνεται, απόσπασμα της κίνησης ταυ ανωτέρω λογαριασμού, εξηγμένο εκ των επισήμων και νομίμως τηρούμενων εμπορικών βιβλίων της αιτούσης , τα οπ ειδική ηλεκτρονική μορφή—, στο οποίο απόσπασμα εμπεριέχονται και παρατίθενται όλες ο, γενόμενες χρεοπιστώσεως από το άνοιγμα μέχρι την καταγγελία KC το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, έχε, δε αστό εξαχθεί από το αρμόδιο μηχανογραφικό τμήμα κα, υπογράφεται από τους προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της προαναφερθείσης Τραπέζης και παρήχθη από συνδεδεμένο με το σύστημα ηλεκτρονικό εκτυπωτή ιδιοκτησίας της Τραπέζης σε γνήσια εκτύπωση, κα, τα οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη 2. Αφετέρου, αρχικό ο υπ αριθ. ________ λογαριασμός, το υπόλοιπο του οποίου μεταφέρθηκε και την 17/10/2011 ανοίχθηκε ο υπ’ αριθμ ________ λογαριασμός, ο οποίος εξυπηρετούνταν έως και την οπότε έκλεισε οριστικό με προκύπτον συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δυο και δέκα επτά λεπτών (184.722,17 €), το οποίο αναλύεται ως εξής: λογιστικό υπόλοιπο του υπ’αριθμ ______  λογαριασμού: 180.369,66 ευρώ πλέον μη λογιστικοποιημένων τόκων ύψους: 4.352,51 ευρώ, τα οποίο μεταφέρθηκε σε οριστική καθυστέρηση, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμό, εξηγμένο εκ των επισήμων και νομίμως τηρούμενων εμπορικών βιβλίων της αιτούσης, τα οποία τηρούνται σε ειδική ηλεκτρονική μορφή- σύστημα, στο οποίο απόσπασμα εμπεριέχονται κα, παρατίθενται όλες οι γενόμενες χρεοπιστώσεως από το άνοιγμα μέχρι την καταγγελία κα, το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, έχε, δε αυτό εξαχθεί από το αρμόδιο μηχανογραφικό τμήμα και υπογράφεται από τους προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της προαναφερθείσης Τραπέζης και παρήχθη από συνδεδεμένο με το σύστημα ηλεκτρονικό εκτυπωτή ιδιοκτησίας της Τραπέζης σε γνήσια εκτύπωση, και το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη.

Η καθ’ ής ωστόσο δεν φάνηκε συνεπής στις υποχρεώσεις της και καθυστέρησε να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις του δανείου, με αποτέλεσμα να προβεί αιτούσα στην καταγγελία της εν λόγω συμβάσεως με τις από 01/10/2013 εξώδικες επιστολές, με τις οποίες κάλεσε την καθ’ ής να καταβάλει προσηκόντως το προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο ποσό σε ΕΥΡΩ αμφοτέρων των άνω λογαριασμών. Επίσης, με τη υπ αριθ. 189214/29.05.2007 σύμβαση στεγαστικού δανείου μετά της από ίδια ημερομηνία πρόσθετη πράξη καθώς και την από 22/09/2011 πρόσθετη πράξη-ρύθμιση μη επίδικων οφειλών στεγαστικών δανείων σε ευρώ (που αποτελούν συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της, όντας ενιαίο και αδιαίρετο όλο), που καταρτίστηκαν στο Χολαργό Αττικής,  χορηγήθηκε στην καθ’ ής στεγαστικό δάνειο ποσού σε ΕΥΡΩ διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000 €), για προσθήκη- ανέγερση σε ήδη υπάρχον ακίνητο της καθ’ ής , σύμφωνα με τους αναφερόμενους εκεί όρους και συμφωνίες. Προς παρακολούθηση και εξυπηρέτηση αυτού ανοίχθηκε αρχικά ο με αριθ. ________   λογαριασμός το υπολοιπο του οποίου μεταφέρθηκε την 17/10/2011 λόγω της ρυθμίσεως η οποία συμφωνήθηκε και έκτοτε τηρήθηκε ο υπ’ αριθμ. ______ λογαριασμός, ο οποίος με τη σειρά του κινήθηκε μέχρι την 08/08/2013, οπότε έκλεισε οριστικά με προκύπτον συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο ποσού σε ευρώ διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι κα, πενήντα ενός λεπτών (247.686,51 €), το οποίο αναλύεται ως εξής: λογιστικό υπόλοιπο του υπ’αριθμ ______  λογαριασμού: 239.456,62 ευρώ πλέον μη λογιστικοποιημένων τόκων υψους: 8.229,89 ευρώ, και το οποίο μεταφέρθηκε σε οριστική καθυστέρηση, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού, εξηγμένο εκ των επισήμων και νομίμως τηρουμένων εμπορικών βιβλίων της αιτούσης τα οποία τηρούμαι σε ειδική ηλεκτρονική μορφή-σύστημα, στο οποίο απόσπασμα εμπεριέχονται και παρατίθενται όλες οι γενόμενες χρεοπιστώσεις από το άνοιγμα μέχρι την καταγγελία και το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, έχει δε αυτό εξαχθεί από το αρμόδιο μηχανογραφικό τμήμα κα. υπογράφεται από τους προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της προαναφερθείσης Τραπέζης και παρήχθη από συνδεδεμένο με το σύστημα ηλεκτρονικό εκτυπωτή ιδιοκτησίας της Τραπέζης σε γνήσια εκτύπωση, και το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη. Η καθ’ ής ωστόσο δεν φάνηκε συνεπής στις υποχρεώσεις της και καθυστέρησε να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις του δανείου, και έτσι η αιτούσα προέβη στην καταγγελία της εν λόγω συμβάσεως με την από 01/10/2013 εξώδικη επιστολή της, με την οποία κλήθηκε η καθής να καταβάλει προσηκόντως το προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο ποσό σε ΕΥΡΩ διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι και πενήντα ενός ευρώ (247.686,51 €).

Η ως άνω υπό στοιχεία Α’ απαίτηση [ευρώ 515925,58]είναι μερικώς εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης ποσού σε ευρώ 264.000 €, που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Σπάτων την 11/06/2007, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 43417Σ/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί ακινήτου ιδιοκτησίας της καθ’ ής στο Πικέρμι Αττικής ως αυτό περιγράφεται στις οικείες περιλήψεις εγγραφής προσημείωσης.

Ομοίως, η ως άνω υπό στοιχεία Β’ απαίτηση [ευρώ 247686,51] είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης ποσού σε ευρώ 564.000 € δηλαδή υπερβαίνει το ποσό της απαίτησης] που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Σπάτων την 14/07/2006, επί του ίδιου ακινήτου ιδιοκτησίας της καθ’ ής, ως αυτό περιγράφεται στις οικείες περιλήψεις εγγραφής προσημείωσης. Ο ισχυρισμός της αιτούσης ότι η αξία του άνω ακινήτου επί του οποίου έχουν εγγράφει οι άνω προσημειώσεις , έχει μειωθεί, υπολογίζοντας τις ανεξασφάλιστες απαιτήσεις της για μεν την πρώτη στο ποσό των ευρώ 83850 για δε την δεύτερη στο ποσό των ευρώ 112110,46 , δεν πιθανολογήθηκε. Άλλωστε για την δεύτερη απαίτηση η προσημείωση καλύπτει πολλαπλάσιο της απαίτησης ποσό και ακόμη και εάν έχει μειωθεί η αξία του εν λόγω ακινήτου , δεν πιθανολογήθηκε παντάπασιν ότι το ανεξασφάλιστο ποσό της δεύτερης απαίτησης εγγίζει στο προειρημένο ποσό των 112110,46 ευρώ.

Εξ ετέρου, η αιτούσα δεν επικαλείται ενέργειες συγκεκριμένες της καθής από τις οποίες να εκδηλώνεται πρόθεση της να εκποιήσει ακίνητη η κινητή περιουσία, περιοριζόμενη στο να μνημονεύσει ότι η περιουσία της καθής είναι ουσιωδώς ελαττωμένη και συντρέχουν λόγοι τόσο απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων της καθής όσο και μεταβίβασης αυτών.

Ούτω, δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθής πρόκειται να προβεί στην εκποίηση των ακινήτων επί των οποίων εξαιτείται η αιτούσα την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης , προκειμένου να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης της τελευταίας η οποία συνεπώς δεν κινδυνεύει και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίσιν αίτηση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

Τα δικαστικά έξοδα της καθής κατόπιν σχετικού αιτήματος της, θα επιβληθούν σε βάρος της αιτούσης (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσης τα δικαστικά έξοδα τα οποία προσδιορίζει σε ευρώ εκατό[100].

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 29/4/2014.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία