fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 3133/2017
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.)

Αποτελούμενο από τον δικαστή Παναγιώτη Κατσικερό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το νόμο, από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31-1-2017, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

της αιτούσας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «____________  » και το διακριτικό τίτλο «____________  », εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός ____________  ), που παραστάθηκε μετά του νομίμου εκπροσώπου της Παντελή __________   και του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χρήστου Οικονομάκη.

της καθ’ ης η αίτηση ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «____________  » και διακριτικό τίτλο «____________   Α.Ε.», εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (οδός ____________  ) και νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Διονυσίου Ραϊκου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 23-9-2016 (αρ. κατάθεσης 67396/10718/26- 10-2016) αίτησή της, που προσδιορίσθηκε για την παρούσα δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τη κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλείται ότι, με την υπ. αρ. 113/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα αμοιβών), που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ ης ποσό 80.329,41 ευρώ νομιμοτόκως από 20-2-2010, ζητεί δε η αιτούσα, για τους ειδικότερα αναφερόμενους στην αίτηση λόγους, να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω απόφασης, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί σχετικής έφεσης της αιτούσας κατά της καθ’ ης και της πρωτοβάθμιας απόφασης. Η αίτηση εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου αρμοδίως (κατ’ άρθρο 912 παρ. 2 εδ. α’ Κ.Πολ.Δ., καθώς το ίδιο δικαστήριο εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση), εκδικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. συνδ. 912 παρ. 2 εδ. β’ Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη κατ’ άρθρο 912 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων της αιτούσας, __________  ____________  και της καθ’ ης, __________  __________  , εξετασθέντων στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και τα έγγραφα, που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται [α] τα από 29-1-2013 πρακτικά συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών / τμήμα αμοιβών, με τις εκεί περιεχόμενες ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων __________  __________  και __________  __________  , στη μεταξύ των ίδιων διαδίκων τακτική δίκη και [β] οι ληφθείσες στην ως άνω δίκη υπ. αρ. 2190/5-12-2011, 2191/5-12-2011 και 2192/5-12-2011 ένορκες βεβαιώσεις των __________   __________  , __________  __________  και __________  __________  ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου Άννας Προμπονά, που λαμβάνονται υπ’ όψιν ως δικαστικά τεκμήρια και άρθρο 339 Κ.Πολ.Δ. – βλ. σχετ. Τέντες σε Κεραμέα / Κονδύλη / Νίκα,’ Ερμ.Νομολ.Κ.Πολ.Δ., άρθρο 339 αρ. 11 και Βαθρακοκοίλης, Ερμ.Νομολ.Κ.Πολ.Δ., άρθρο 336 αρ. 27, 65 και 68 και άρθρο 339 αρ. 59 και 71), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με την υπ. αρ. 113/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα αμοιβών), απορρίφθηκε η από 15-10-2012 (αρ. κατάθεσης 168456/400/23-10-2012) αγωγή της αιτούσας και έγινε δεκτή η από 15-9­2011 (αρ. κατάθεσης 158968/396/23-9-2011) αγωγή της καθ’ ης, ήτοι υποχρεώθηκε η αιτούσα να καταβάλει στην καθ’ ης, ως αμοιβή από σύμβαση έργου (εργασίες κατασκευής του καταστήματος «__________  » της αιτούσας επί της οδού ____________   στην Αθήνα), ποσό 80.329,41 ευρώ νομιμοτόκως από 20-2-2010, με διάταξη της ίδιας απόφασης, που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή. Η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) την από 14-9-2016 και με αρ. κατάθεσης 3701/15-9-2016 έφεση κατά της καθ’ ης, που προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 26-10-2017, ζητώντας να εξαφανισθεί η παραπάνω πρωτοβάθμια απόφαση και ακολούθως να γίνει δεκτή η αγωγή αυτής (αιτούσας) και να απορριφθεί η αγωγή της καθ’ ης. Η παραπάνω έφεση, ασκήθηκε, με κατάθεση στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και επίδοση στην καθ’ ης (βλ. την υπ. αρ. 5679β719-9-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Κοπανά), εμπρόθεσμα κατ’ άρθρα 495 παρ. 1 – 2, 499, 500 και 518 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., ήτοι προτού επιδοθεί η εκκαλουμένη απόφαση στην αιτούσα. Ο δεύτερος λόγος έφεσης, με τον οποίο η αιτούσα προβάλει ένσταση αοριστίας της αγωγής της καθ’ ης, επικαλούμενη ότι στο δικόγραφό της δεν παρατίθεται πίνακας των εργασιών και αμοιβών κατ’ άρθρο 680 Κ.Πολ.Δ., είναι νομικά αβάσιμος. Και τούτο διότι, η αγωγή της καθ’ ης δεν αφορά αμοιβή διπλωματούχου μηχανικού ανώτατης ή ανώτερης σχολής κατά την έννοια των άρθρων 677 αρ. 1, 678 αρ. 2 και 680 Κ.Πολ.Δ., αλλά αμοιβή από σύμβαση έργου, για το ορισμένο δε της σχετικής αγωγής αρκεί να αναφερθούν το συνολικό ποσό αμοιβής, όταν η τελευταία έχει συμφωνηθεί κατ’ αποκοπήν με βάση προϋπολογισμό (βλ. την από 3-11­2009 σύμβαση εργολαβίας μεταξύ των διαδίκων) και αναγνωρισθεί εγγράφως από τον εργοδότη (όπως εν προκειμένω έπραξε η αιτούσα, με το από 10-2-2010 ιδιωτικό συμφορητικό αυτής με την καθ’ ης) καθώς και το ανεξόφλητο υπόλοιπο της αμοιβής, στοιχεία που διαλαμβάνονται στην αγωγή της καθ’ ης, η οποία επομένως είναι ορισμένη κατ’ άρθρο 216 Κ.Πολ.Δ.. Με τους τρίτο και πέμπτο λόγους έφεσης, η αιτούσα επικαλείται, ότι η καθ’ ης δεν τήρησε συμβατικές υποχρεώσεις της, καθώς το έργο είχε κακοτεχνίες και δεν παραδόθηκε αποπερατωμένο στη συμφωνημένη ημερομηνία (19-2­2010), με συνέπεια εγκύρως η αιτούσα να κηρύξει έκπτωτη την καθ’ ης και έτσι να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής, εσφαλμένα δε η εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε τα αντίθετα. Πλην όμως, είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμοι οι παραπάνω ισχυρισμοί της αιτούσας, διότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καταστήματος, οι δε ελλείψεις και κακοτεχνίες, που περιγράφονται στην από 15-3-2010 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της ορισθείσας ως πραγματογνώμονα από το Τ.Ε.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικού __________  __________  , είναι επουσιώδεις, αφού δεν αναιρούν τη λειτουργικότητα του καταστήματος (καθώς εξυπηρετεί κανονικά την πελατεία του από την 19-2-2010 έως σήμερα), επομένως δεν καθιστούν το έργο μη αποπερατωμένο, ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται δικαίωμα της αιτούσας να κηρύξει έκπτωτη την καθ’ ης ούτε απαλλαγή από την καταβολή του οφειλόμενου υπόλοιπου της αμοιβής, αλλά μόνον αξίωση για μείωση της αμοιβής (βλ. σχετ. Α.Π. 985/2015). Περαιτέρω, το εν λόγω έργο παρουσιάζει τις ακόλουθες ελλείψεις και κακοτεχνίες, σύμφωνα με την παραπάνω από15-3-2010 έκθεση πραγματογνωμοσύνης Τ.Ε.Ε., οι οποίες, παρότι δεν το καθιστούν μη αποπερατωμένο, εν τούτοις επιφέρουν μείωση της αξίας του – επομένως και της οφειλόμενης αμοιβής – κατά ποσοστό 10 %, ήτοι [201.637 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. x 1/10 =] 20.163 ευρώ : 1) το κανάλι (σιφώνι) στο δάπεδο του ισογείου τοποθετήθηκε χωρίς κλίση, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα νερά από την καθαριότητα του καταστήματος, 2) κακή τοποθέτηση, με διαφορετικό πάχος κόλλας, των πλακιδίων στη βάση της κολώνας 1ου ορόφου, 3) κακή τοποθέτηση των πλακιδίων στους βοηθητικούς χώρους, καθώς εξέχουν μεταξύ τους, 4) πλημμελής βαφή ενός ξύλινου παραθύρου στον εξώστη με πράσινο χρώμα, που δεν επικαλύπτει το προϋπάρχον μαύρο χρωματισμό, 5) μαύροι λεκέδες, στη μετώπη του 1ου και τελευταίου σκαλιού, που έχουν ποτίσει το ξύλο και καταστρέψει το λούστρο, στη ξύλινη επένδυση της εσωτερικής σκάλας του καταστήματος, 6) ένας πάγκος από γρανίτη εφάπτεται με σιλικόνη διαφορετικού πάχους στο τοίχο, λόγω μη σοβατίσματος του τελευταίου για να αλφαδιαστεί, [7] πέντε τεμάχια Κυπριακού πωρόλιθου, στη πλαϊνή πρόσοψη, έχουν νερά με σκούρο χρώμα, δημιουργώντας έντονη διχρωμία με τα υπόλοιπα και [8] καμένο βουρτσάκι, προστατευτικό σκόνης, σε ένα από τα ρολά της πλαϊνής εισόδου. Επομένως, ο ισχυρισμός της αιτούσας, με τον πέμπτο λόγο έφεσης της, περί απομείωσης της αξίας του έργου, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι νόμιμος κατ’ άρθρο 688 Α.Κ. και κατ’ ουσίαν βάσιμος. Οι ισχυρισμοί της αιτούσας, με τον πέμπτο λόγο έφεσης, ότι υπέστη περαιτέρω ζημία από την αντισυμβατική συμπεριφορά της καθ’ ης, καθώς κατέβαλε ποσό 11.833,80 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών του έργου, ποσό 430,50 ευρώ για πιστοποίηση του ανυψωτικού μηχανήματος, ποσό 695 ευρώ για αποκατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα, ποσό 6.228,93 ευρώ για οφειλές της καθ’ ης προς το Ι.Κ.Α. δεν πιθανολογούνται, καθώς δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό έγγραφο για τις παραπάνω επικαλούμενες πληρωμές της. Τέλος, οι λοιποί προβαλλόμενοι, με τον πέμπτο λόγο έφεσης, ισχυρισμοί της αιτούσας, [α] ότι η καθ’ ης, λόγω της έκπτωσης της, οφείλει συμβατικώς σ’ αυτήν ποινικές ρήτρες ποσών 34.500 και 21.000 ευρώ, [β] ότι λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του έργου, δαπάνησε ποσό 14.853,20 ευρώ για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και απώλεσε διαφυγόντα κέρδη ποσού 60.167,75 ευρώ και [γ] ότι υπέστη ηθική βλάβη, για τη χρηματική ικανοποίηση της οποίας δικαιούται ποσό 10.000 ευρώ, αλυσιτελώς προβάλλονται, καθώς αποτελούν αιτήματα της απορριφθείσας αγωγής της αιτούσας, χωρίς να έχουν προταθεί εκ μέρους της με ένσταση συμψηφισμού κατά της αγωγής της καθ’ ης, ώστε σε περίπτωση παραδοχής των παραπάνω ισχυρισμών να μειωθεί η οφειλόμενη αμοιβή εκ της συμβάσεως έργου. Ο τέταρτος λόγος έφεσης, με τον οποίο η αιτούσα επικαλείται, ότι έχει καταβάλει στην καθ’ ης, έναντι της συμφωνηθείσας αμοιβής 239.948 ευρώ, ποσό 167.408,59 ευρώ, κι όχι 159.618,59 ευρώ που δέχθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμος, διότι η αιτούσα δεν προσκομίζει τα αποδεικτικά έγγραφα τμηματικών πληρωμών συνολικού ποσού 167.408,59 ευρώ μέσω της τράπεζας «__________  », που επικαλείται στην έφεσή της. Τέλος, ο πρώτος λόγος έφεσης, με τον οποίο η αιτούσα προβάλει ένσταση εξαίρεσης και απαραδέκτου, κατ’ άρθρο 400 αρ. 3 Κ.Πολ.Δ., της ένορκης κατάθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο της μάρτυρα της καθ’ ης, __________  __________  , ως μέλους του Δ.Σ. αυτής, είναι αλυσιτελής, διότι, ακόμη και χωρίς να ληφθεί υπόψη η παραπάνω ένορκη κατάθεση, δεν πιθανολογείται ότι το αποδεικτικό πόρισμα της δευτεροβάθμιας απόφασης θα είναι διαφορετικό, σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιστατικά, που επιβεβαιώνονται από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα των διαδίκων.

Με βάση τα προεκτιθέμενα, πιθανολογείται ότι, η έφεση θα γίνει δεκτή εν μέρει, ήτοι μόνο ως προς το αίτημα μείωσης της αμοιβής, που προβάλλεται με τον πέμπτο λόγο της έφεσης, κατά συνέπεια δε, η από 15-9-2011 (αρ. κατάθεσης 158968/396/23-9-2011) αγωγή της καθ’ ης κατά της αιτούσας θα γίνει δεκτή εν μέρει, ήτοι για ποσό [ αίτημα αγωγής 80.329,41 ευρώ – απομείωση αξίας έργου 20.163 ευρώ = ] 60.166,41 ευρώ (και όχι ολικά δεκτή για το αιτούμενο με την αγωγή ποσό 80.329,41 ευρώ). Ως εκ τούτου, καθώς μάλιστα πιθανολογείται ότι η προσωρινή εκτέλεση της εκκαλουμένης απόφασης, για το παραπάνω μη οφειλόμενο ποσό 20.163 ευρώ νομιμοτόκως από 20-2-2010, θα προκαλέσει οικονομική βλάβη στην αιτούσα, αφού θα δυσχεράνει την δυνατότητα εξόφλησης των εργαζομένων και προμηθευτών της, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, ήτοι να ανασταλεί μερικώς η εκτέλεσή της εκκαλουμένης απόφασης κατά το ποσό των 20.163 ευρώ νομιμοτόκως από 20-2-2010, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της παραπάνω έφεσης. Τέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 178 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ αυτών, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναστέλλει μερικώς την εκτέλεση της υπ. αρ. 113/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα αμοιβών) για ποσό είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ( 20.163 ) ευρώ νομιμοτόκως από 20-2-2010, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 14-9-2016 και με αρ. κατάθεσης 3701/15-9-2016 έφεσης της αιτούσας κατά της καθ’ ης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων μεταξύ αυτών.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 18 Απριλίου 2017.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Ο / Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία