fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ431/2016
Αριθμ. κατάθ. αγωγής Γ.Α. 7858/ΤΜ/1281/2-11-2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ωραιοζήλη Καραγιάννη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, και τη Γραμματέα Καλλιόπη Σιγανού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 13η Μαΐου 2015 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1. ________    συζ. ________   ________   το γένος ________   και ________   ________   , ως ασκούσα από κοινού με τον δεύτερο ενάγοντα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους ________   ________   και ________   – ________    ________   και για τον εαυτό της ατομικά, κατοίκου Ηρακλείου, οδός ________ ________   , 2. ________   ________   του ________   , ως ασκούντος από κοινού με την πρώτη ενάγουσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους ________   ________   και ________   – ________    ________   και για τον εαυτό του ατομικά, κατοίκου Ηρακλείου, οδός ________    ________   , 3. ________   ________   του ________   , κατοίκου Ηρακλείου, 4. ________   – ________    ________   του ________   , κατοίκου Ηρακλείου, 5. ________   ________   συζ. ________   ________   , ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________   ________    και ________   ________    και για τον εαυτό της ατομικά, κατοίκου Ηρακλείου, οδός ________    ________   , 6. ________   ________    του ________   , κατοίκου Ηρακλείου, 7. ________   ________    του ________   , κατοίκου Ηρακλείου, και 8. ________   ________   συζ. ________   ________   , κατοίκου δ.δ. Βαλή Δήμου Γόρτυνας, οι οποίοι παραστάθηκαν οι μεν 1η, 2ος, 3η , 4ος και 8η μετά και οι 5η, 6η και 7ος διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Γεωργίου Κοκοσάλη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ________   ________    του ________   , κατοίκου Βαλή Δήμου Γόρτυνας, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Οι ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 25-10-2010 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης Γ.Α. 7858/ΤΜ/1281/2-11 -2010 και προσδιορίσθηκε για την 7-12- 2011, οπότε αναβλήθηκε για την 18-9-2013, εκ νέου για την 11-2-2015 και τέλος για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, οι ενάγοντες, κατόπιν νομότυπης μετατροπής του αιτήματος της μερικά σε αναγνωριστικό, επιδιώκουν α. να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τους καταβάλει το συνολικό ποσό των 8.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υπέστησαν λόγω της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του εναγομένου σε βάρος τους, ως τα περιστατικά αυτής εξειδικεύονται στην αγωγή, πλέον των 40 ευρώ για το οποίο επιφυλάσσεται έκαστος των εναγόντων να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων, και β. να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να τους καταβάλει το συνολικό ποσό των 92.386 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υπέστησαν λόγω της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του εναγομένου σε βάρος τους, ως τα περιστατικά αυτής εξειδικεύονται στην αγωγή, καθώς και ως αποζημίωση για τις υλικές ζημίες που υπέστησαν στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω αδικοπραξίας, νομιμοτόκως από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Επιπλέον, ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απειληθεί κατά του εναγόμενου προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης, και τέλος, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή φέρεται αρμοδίως ενώπιον αυτού κατά την τακτική διαδικασία (άρθρα 14 § 2, 22 και 35 ΚΠολΔ), πλην της έκτης και του εβδόμου των εναγόντων, για τους οποίους απαραδέκτως εισάγεται η κρινόμενη αγωγή διότι η δικαστική παράσταση ανηλίκου στο πλαίσιο της γονικής μέριμνας πραγματοποιείται και από τους δύο γονείς και όχι εν προκειμένω μόνον από την πέμπτη των εναγόντων μητέρα τους, ενώ, περαιτέρω, απαραδέκτως επιχειρείται να θεραπευθεί η έλλειψη αυτή με τη διεύρυνση του αριθμού των εναγόντων με προσθήκη του ελλίποντος ονόματος τους πατρός του το πρώτον στο δικόγραφο των προτάσεων που κατατέθηκαν επί έδρας κατά την έναρξη της συζήτησης, δεκτού γενομένου του ισχυρισμού του ενάγοντος περί απόρριψής της για το λόγο αυτό. Σημειωτέον ότι οι ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα γονείς της 3ης και της 4ης των εναγόντων εγκύρως παρίστανται και εκπροσωπούν τα ανήλικα τέκνα τους (1η και 2ος των εναγόντων) και συνεπώς είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός του εναγομένου ως προς το σκέλος αυτό. Περαιτέρω, απαράδεκτη είναι η δικαστική παράσταση του συνόλου των ανηλίκων καθ’ ό μέρος παρίστανται ατομικά. Επιπλέον, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 298, 299, 330, 345, 914 και 932 ΑΚ, 361, 333 ΠΚ, 176 επ. και 1047 ΚΠολΔ, πλην α. του αιτήματος περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής κατά το μέρος που τα αιτήματα έχουν μετατραπεί σε αναγνωριστικά και β. του αιτήματος απαγγελίας προσωπικής κράτησης δοθέντος ότι η απαίτηση των εναγόντων υπολείπεται των 30.000 ευρώ (ά. 1047 παρ. 2 ΚΠολΔ). Δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα με αρ. 1093543, 1179051, 409254, 712724 και 038560 αγωγόσημα σειράς Α με τα επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΤΝ και ΛΕΑΔΗ, και το με αρ. 5830100 γραμμάτιο είσπραξης ΕΤΕ), πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί η αγωγή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο εναγόμενος με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις του και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, γενικά αρνείται την αγωγή. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι οι ενάγοντες έχουν ασκήσει την κρινόμενη αγωγή για λόγους αντεκδίκησης εξαιτίας έτερων αστικών διαφορών περιουσιακής φύσης, γεγονός που καθιστά καταχρηστική της άσκησή της. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά νόμιμη ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος και θα ερευνηθεί κατ’ ουσίαν στη συνέχεια.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του 2ου ενάγοντα και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα – πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους, εκ των οποίων (εγγράφων) ορισμένα λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (μεταξύ των οποίων και η σχηματισθείσα εν σχέσει με την ένδικη διαφορά ποινική δικογραφία, η οποία εκτιμάται για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων – ΑΠ 1236/1998 Δ 1999.351, ΑΠ 568/1995 ΕΕΝ 1996. 498, ΑΠ 570/1987 Δ 19.878, πρβλ. ΑΠ 1286/2003 ΧρΙδΔ 2004.245, ΕλλΔνη 2005.406, ΑΠ 1563/2002 ΝοΒ 2003. 1195, Ν. Παϊσίδου, Τα δικαστικά τεκμήρια, 1991, σελ. 230 και σημ. 86, πρβλ. Στ. Κουσούλη στην Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, I (2000), άρθρο 321, αρ. 5), για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη σημείωση κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη (336 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πατέρας του εναγομένου ________   ________    του ________   και οι ενάγοντες, ιδίως δε η 8η των εναγόντων ________   ________   χήρα ________   ________   , κάτοικοι δ.δ. Βαλή Δήμου Γόρτυνας, ήδη επί σειρά ετών έχουν προσφύγει στα αστικά Δικαστήρια προκειμένου να διευθετήσουν διαφορές εμπράγματης φύσης που αφορούν σε τμήματα πέριξ των οικιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων η έριδα αυτή παραμένει και οξύνει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, την 27η Ιουνίου 2010 και περί ώρα 8μμ ο εναγόμενος μετέβη στο Βαλή Δήμου Γόρτυνας επιβαίνοντας σε τρακτέρ που μετέφερε ζωοτροφές προκειμένου να τις αποθηκεύσει στο υπόγειο της οικίας του πατέρα του, η δίοδος για το οποίο παρεμποδιζόταν από όχημα ιδιοκτησίας της πρώτης των εναγόντων (κόρη της 8ης των εναγόντων) και δη αυτό ήταν σταθμευμένο κατά τρόπο ώστε να αποκλείει την πρόσβαση σε διαφιλονικούμενο τμήμα των ακινήτων αμφοτέρων πλευρών. Οι ενάγοντες, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή ευρίσκονταν ως επισκέπτες στην οικία της 8ης εξ αυτών και παρά την έκκληση του εναγομένου να μετακινήσουν το εν λόγω όχημα ώστε αυτός να διέλθει επιτυχώς, αρνήθηκαν απρεπώς και ειδικότερα, η 8η των εναγόντων απεύθυνε σε αυτόν τη φράση «ιδέ μωρέ έναν άντρα, σπιθόλιοντα που μοιάζει με μαϊμούνι. Εσύ δεν έχεις αυτά που έχουν οι άντρες και πρέπει να φοράς φούστα». Η εν λόγω εριστική συμπεριφορά επιβεβαιώνεται και από τις προσκομιζόμενες από 27-1-2011 προανακριτικές ένορκες καταθέσεις των ________   ________   του ________   , ________   ________   του ________   και ________   ________    του ________   , που αναφέρονται σε περιστατικά πριν και μετά την 27-6-2010. Επιπλέον, προσκομίζεται με επίκληση από τον εναγόμενο η με αρ. 49/10-1-2014 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία η 8η των εναγόντων κηρύχθηκε ένοχη του ότι δεν συμμορφώθηκε με την από 30-6-2010 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Ηρακλείου και δη διότι παρέλειψε να προβεί ως είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μετακινήσει εμπόδιο προκειμένου να μείνει ελεύθερη η διάβαση του ________   ________    (πατέρα του εναγομένου) για την πρόσβασή του σε αποθήκη και στο δυτικό τμήμα ακινήτου κυριότητάς του, σταθμεύοντας το με αρ. κυκλ. ________   αυτοκίνητο και μη μετακινώντας το παρά τις οχλήσεις του. Εξ αφορμής της ανωτέρω απόκρισης της 8ης των εναγόντων, ο εναγόμενος αποχώρησε προσωρινά και επέστρεψε κραδαίνοντας τη με αρ. 01092853 μονόκανη καραμπίνα μάρκας ________   , διαμετρήματος 12 cal, ιδιοκτησίας του, την οποία κατέχει νόμιμα βάσει της με αρ. 5/2004 άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εκδοθείσας από το AT Μοιρών Ηρακλείου. Ενόσω κατευθυνόταν με απειλητική διάθεση προς το χώρο όπου ευρίσκονταν οι ενάγοντες, τον αντελήφθη τόσο ο αδερφός του ________   ________    όσο και οι ίδιοι, εκ των οποίων ο 2ος και η 8η προσέτρεξαν να τον αποτρέψουν να κάνει χρήση του όπλου αυτού, ενώ παράλληλα μία εκ των 1ης και 5ης των εναγόντων ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο αυτό ουδόλως προέκυψε ότι ο εναγόμενος ανέβηκε επί του με αρ. κυκλ. ________    αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της 8ης των εναγόντων προκαλώντας υλικές ζημίες, και πρέπει να απορριφθεί το κονδύλιο της αγωγής ως προς αυτές. Εξάλλου, δεν προσκομίσθηκε η επικαλούμενη από τους ενάγοντες από 1-7-2010 πραγματογνωμοσύνη του φανοποιού ________   ________   . Στη συνέχεια, ο ________   ________   , αφού απέσπασε την ανωτέρω καραμπίνα από τον εναγόμενο, κατέφυγε σε αποθήκη ιδιοκτησίας τους πλησίον του χώρου αυτού προκειμένου να προβεί σε φύλαξή της. Εντός ολίγου, αφίχθη ο υπηρετών αστυνομικός στο AT Μοιρών _____  _______, στη θέα του οποίου η 8η των εναγόντων άρχισε να φωνάζει και να υποδεικνύει τον εναγόμενο λέγοντας «αυτός είναι ο δράστης». Ο εναγόμενος τότε επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο κατευθυνόμενος χωρίς να κρατάει κάποιο όπλο προς την αποθήκη, όπου διαπιστώθηκε κατόπιν από τον εν λόγω αστυνομικό ότι ευρισκόταν και ο αδερφός του ________   ________   , ο οποίος παρέδωσε την ανωτέρω καραμπίνα σε αυτόν, η οποία κατασχέθηκε, και ο εναγόμενος συνελήφθη βαρυνόμενος με την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου την 2-10-2014 ο εναγόμενος απαλλάχθηκε της κατηγορίας αυτής και του αποδόθηκε η κατασχεθείσα καραμπίνα. Κατά τη διάρκεια του ως άνω επεισοδίου, τα ανήλικα τέκνα των εναγόντων ήταν παρόντα. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το Δικαστήριο άγεται στο συμπέρασμα ότι η στάση του εναγομένου, ο οποίος επέστρεψε μετά τη λογομαχία που είχε με τους ενήλικους ενάγοντες κρατώντας την εν λόγω κυνηγετική καραμπίνα, αδιαφόρως εάν αργότερα δεν διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό που επιλήφθηκε της υπόθεσης, ήταν δυνατή να προκαλέσει φόβο και ανησυχία στους ενάγοντες, η οποία όμως πρέπει να σταθμιστεί βάσει του περιστατικού που προηγήθηκε, απορριπτομένης στο σημείο αυτό και της ένστασης του εναγομένου περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος τους. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τόσο η 8η εναγομένη όσο και τα ανήλικα τέκνα της 1ηζ και του 2ου των εναγόντων δοκίμασαν έντονη ανησυχία, για την αντιμετώπιση της οποίας κατέφυγαν σε ψυχολογική υποστήριξη, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν δοκιμάσει μετατραυματικό στρες, το οποίο είχε προελθεί από την εμπειρία τους ως μάρτυρες σε απειλή με όπλο (βλ. την από 28-12-2011 προσκομιζόμενη με επίκληση γνωμάτευση της ψυχολόγου ________   ________   ) και αντιμετωπίσθηκε με συνεδρίες ψυχοθεραπείας και δεν προέκυψε ότι εξακολουθεί έως σήμερα. Επιπλέον, απορριπτέο τυγχάνει το συναφές κονδύλιο περί καταβολής οποιουδήποτε ποσού στην παιδοψυχολόγο ________   ________   , καθόσον δεν προσκομίσθηκε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο περί αυτού. Ως εκ τούτου, εν όψει των συνθηκών της αδικοπραξίας, του βαθμού υπαιτιότητας του εναγομένου, του αναποτιμήτου των ηθικών αξιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ζωή, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ^καταστάσεως των διαδίκων, πρέπει να επιδικασθεί κατ’ εύλογη κρίση του παρόντος Δικαστηρίου αποζημίωση για την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 2.000 ευρώ για έκαστο των 1ης, 2ου, 5ης και 8ης των εναγόντων ατομικά και το ποσό των 2.500 ευρώ για έκαστο των 3ης και 4ης των εναγόντων. Κατ’ ακολουθία, ενόψει των όσων προαναφέρθηκαν, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, Α. να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει σε έκαστο των 1η, 2° , 5η και 8η των εναγόντων το ποσό των 1.000 ευρώ ατομικά και στους 1η και 2° των εναγόντων, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους (3η και 4η των εναγόντων) και για λογαριασμό εκάστου των ανηλίκων το ποσό των 1.000 ευρώ, πλέον των 40 ευρώ για το οποίο επιφυλάχθηκαν άπαντες να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων, και Β. να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει σε έκαστο των 1η, 2° , 5η και 8η των εναγόντων το ποσό των 1.000 ευρώ ατομικά και στους 1η και 2° των εναγόντων, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους (3η και 4η των εναγόντων) και για λογαριασμό εκάστου των ανηλίκων το ποσό των 1.500 ευρώ. Περαιτέρω, δεν προέκυψαν λόγοι για τους οποίους πρέπει να κηρυχθεί η εκδοθησομένη προσωρινά εκτελεστή. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων στον εναγόμενο κατά το μέρος της ήττας του (ά. 176 επ. ΚΠολΔ), κατ’ αποδοχή σχετικού αιτήματος τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή ως προς την έκτη και τον έβδομο των εναγόντων και ως προς την πέμπτη των εναγόντων κατά το μέρος που παραστάθηκε ως ασκούσα τη γονική μέριμνα αυτών.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει σε έκαστο των 1η, 2° , 5η και 8η των εναγόντων το ποσό των 1.000 ευρώ ατομικά και στους 1η και 2° των εναγόντων, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους (3η και 4η των εναγόντων) και για λογαριασμό εκάστου των ανηλίκων το ποσό των 1.000 ευρώ, πλέον των 40 ευρώ για το οποίο επιφυλάχθηκαν άπαντες να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον των, ποινικών Δικαστηρίων, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει σε έκαστο ;

των 1η, 2° , 5η και 8η των εναγόντων το ποσό των 1.000 ευρώ ατομικά και στους 1η και 2° των εναγόντων, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους (3η και 4η των εναγόντων) και για λογαριασμό εκάστου των ανηλίκων το ποσό των 1.500 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων σε βάρος του εναγομένου, το οποίο καθορίζει στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (€300) συνολικά.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Ηράκλειο την 31/10/2016.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία