fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 8216/9-8-2006
TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Σοφία Καλούδη, Πρωτόδικη, που ορίστηκε απο την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Ιουλίου 2006 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) ________ ________  του ________ και 2) Ιωάννας χήρας ________ ________ , κατοίκων Κερατσινίου, που παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Χρήστου Οικονομάκη, και

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ________ ________ συζ. ________ ________ , κατοίκου Περαμάτος Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Στελιάκη.

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 7207/2006 και προσπορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόρο’ των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Σύμφωνα με το άρθρο 1520 ΑΚ, όπως ισχύει αντικατασταθέν με το Ν. 1329/1983, ο γονέας μετά του οποίου δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο του

για οποιοδήποτε λόγο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας μετά του τελευταίου και στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου ως προς την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, το Δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται αυτή. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέως προς επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος της στοργής προς το τέκνο .συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και την εν γένει προσωπικότητά του, για τον οποίο λόγο η άσκησή του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου. Είναι δε άσχετο αν η αιτία για την οποία ο γονέας δεν διαμένει μαζί με το ανήλικο τέκνο του οφείλεται τυχόν στην από υπαιτιότητα του πρώτου διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του ανηλίκου ή τη λύση του γάμου τους. Σε περίπτωση, όμως, που η προσωπική αυτή επικοινωνία θα δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, πρέπει η ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος του γονέα να ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πραγματοποίηση της επικοινωνίας να γίνεται κάτω από ορισμένους όρους, οι οποίοι αποτελούν και τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος που δύναται να προέλθει για τον ανήλικο από την επικοινωνία αυτή. Εξάλλου η ρύθμιση της ασκήσεως του δικαιώματος του γονέα για προσωπική επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο κατ’ άρθρο 1520 ΑΚ, λειτουργεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση του, δικαιώματος αλλά και καθήκοντος των γονέων για τη γονική μέριμνα υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους (ΑΚ 1520 επ όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 1329/1983), για την οποία ο νόμος (ΑΚ 1511, 1512, όπως ισχύουν μετά το Ν. 1329/1983), επιτάσσει η ρύθμιση αυτή να αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου. Επομένως, και το Δικαστήριο όταν ρυθμίζει την άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του, πρέπει πάντοτε να αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου, λαμβάνοντας υπόψη του τις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία (ΑΠ 534/1991 Ελ Δνη 32, 1505).Περαιτέρω, κατά τη διατύπωση του άρθρου 1520 παρ.2 ΑΚ οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να εμποδίζουν τη επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του , εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής οι απώτεροι ανιόντες του ανηλίκου τέκνου (παππούς και γιαγιά) έχουν ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα ,που πηγάζει ευθέως από το νόμο ,προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο (εγγονό). Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος , όπως άλλωστε και του ίδιου του γονέα με το ανήλικο τέκνο, είναι η ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ αυτών και η αποτροπή της αμοιβαίας αποξένωσης τους, η οποία θα ασκούσε βλαπτική επίδραση στο συμφέρον του παιδιού. Ο αρνητικός τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένη η ανωτέρω διάταξη εξηγείται από το ότι ο νόμος θέλησε να τονίσει την αυθυπαρξία του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος με τον ανήλικο εγγονό ή εγγονή και ότι η ρυθμιζόμενη επικοινωνία των ανωτέρω προσώπων είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση να παρεμποδισθεί από τον γονέα ή τους γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα , όταν συντρέχει σοβαρός λόγος , ενώ παρόμοιος αποκλεισμός δεν είναι δυνατός , όταν πρόκειται για επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα του (ΑΠ 5/2005, Α’Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

ΙΙ. Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται, κατ’εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου του δικογράφου , όπως ρυθμισθεί προσωρινά , λόγω επείγουσας περίπτωσης, η επικοινωνία των αιτούντων με το ανήλικο τέκνο του πρώτου αιτούντος και εγγονό της δεύτερης απούσας ________ , που διαμένει με την μητέρα του, καθ’ ης η αίτηση ,που έχει και την επιμέλεια αυτού, λόγω της μεταξύ του πρώτου και της καθ’ ης συζύγου του επελθούσης διάστασης, κατά τον αναφερόμενο σ’ αυτή τρόπο και με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης της καθ’ ης (εναντίον της οποίας εκτιμάται ότι ατομικά στρέφεται η αίτηση και όχι ως εκπροσώπου του ανηλίκου, παρά την αναφορά πλησίον του ονόματος της ιδιότητας της ως έχουσα την επιμέλεια του ανηλίκου), για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί.

ΙΙΙ. Με το περιεχόμενο αυτό, η αίτηση αρμοδίως καθ ύλην και κατά τόπο φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 735, 682, 686 επ- Κ.Πολ.Δ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ και 950 παρ.2, 947 παρ.1 ΚΠΟλΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

IV. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (της ________ ________ από την πλευρά των αιτούντων και της ________ συζ. ________ ________ από την πλευρά της καθής η αίτηση ), το έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι , και απ’ όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος αϊτών και η καθ’ ης η αίτηση τέλεσαν νόμιμο γάμο στον Πειραιά στις 24­11-2001, από τον οποίο απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο ,τον ________ , που γεννήθηκε στις 4-12-2003. Από τον Απρίλιο του έτους 2003 αυτοί ζουν χωριστά , ο μεν πρώτος στην πατρική του οικία στο Κερατσίνι με τη δεύτερη αιτούσα, η δε καθής η αίτηση στο Πέραμα μαζί με το ανήλικο τέκνο τους, η επιμέλεια του οποίου της έχει ανατεθεί προσωρινά με την 4149/2004 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα του πρώτου αιτούντος για επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του, ενώ με την 11173/2005 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού ρυθμίστηκε προσωρινά και το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό της δεύτερης αιτούσας ,γιαγιάς του ανηλίκου από την πατρική γραμμή. Ήδη, .όμως, συντρέχει λόγος να ρυθμιστεί προσωρινά εκ νέου το δικαίωμα επικοινωνίας αυτών με τον ανήλικο, δεδομένου ότι οι αιτούντες δεν άσκησαν εμπρόθεσμα κατ’άρθρο 693 ΚΠολΔ αγωγή για την κύρια υπόθεση , με συνέπεια οι ανωτέρω αποφάσεις να έχουν πλέον αποβάλει αυτοδίκαια κάθε ισχύ . Περαιτέρω, από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι ο πρώτος αιτών , ηλικίας 34 ετών, αξιωματικός του Εμπορικού ναυτικού, είναι υγιής και έντιμος και τρέφει αισθήματα αγάπης για το τέκνο του , η τακτική δε επικοινωνία του με αυτό κρίνεται απαραίτητη , καθόσον η πατρική στοργή και τρυφερότητα θα συντελέσει στην ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη και στην ανάδειξη της προσωπικότητάς του ανηλίκου. Ομοίως και η δεύτερη αιτούσα , 54 ετών σήμερα, είναι υγιής και καλής κοινωνικής υποστάσεως, έχει  μεγάλη επιθυμία να επικοινωνεί με τον εγγονό της. Από την επικοινωνία αυτή δεν θα υπάρξει κίνδυνος για την εν γένει ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανηλίκου, αλλά αντίθετα αυτή θα συμβάλλει στη δημιουργία υγιών συγγενικών σχέσεων και θα συντελέσει στην περαιτέρω σωστή ανάπτυξη του σε ένα ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο αγάπης και στοργής . Επιπλέον, η προσωπική επικοινωνία του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο επιβάλλεται να γίνεται κάθε Τρίτη , Πέμπτη και κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο από ώρα 17.00 έως 20.00, ενώ της δεύτερης απούσας κάθε Τρίτη της τέταρτης εβδομάδας κάθε μήνα και κάθε τρίτο Σάββατο από ώρα 17.00 έως 20.00. Οι αιτούντες πρέπει να παραλαμβάνουν το ανήλικο από την κατοικία της καθής η αίτηση και να το επιστρέφουν στο ίδιο μέρος κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα. Τέλος, το Δικαστήριο κρίνει ότι προς το παρόν λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του (2,5 ετών) το ανήλικο δεν θα πρέπει να διανυκτερεύει εκτός της οικίας της καθής η αίτηση , μητέρας του, δεδομένου ότι η διατήρηση σταθερού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της γαλήνης και της ψυχικής του ισορροπίας . Με βάση τα ανωτέρω πιθανολογηθέντα πραγματικά περιστατικά πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και κατ’ουσίαν. Επίσης πρέπει να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση κατά της καθής η αίτηση για την περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του πρώτου αιτούντος και της καθής η αίτηση πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της συγγενικής τους σχέσης (άρθρο 179 περ.α ΚΠολΔ) , ενώ τα δικαστικά έξοδα της δεύτερης απούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθής η αίτηση λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων .

ΔΕΧΕΤΑΙ μερικώς την αίτηση .

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας των αιτούντων με το ανήλικο τέκνο του πρώτου εξ αυτών και εγγονό της δεύτερης απούσας , ________ , και ορίζει ότι οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν μαζί του ως εξής : α) ο μεν πρώτος απών κάθε Τρίτη και Πέμπτη καθώς και κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο κάθε μήνα από ώρα 17.00 έως 20.00, β) η δεύτερη απούσα κάθε Τρίτη της τέταρτης εβδομάδας κάθε μήνα και κάθε τρίτο Σάββατο από ώρα 17.00 έως 20.00. Αυτοί πρέπει να παραλαμβάνουν το ανήλικο από την κατοικία της καθής η αίτηση και να το επιστρέφουν στο ίδιο μέρος κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα.

Απειλεί κατά της καθής η αίτηση χρηματική ποινή , ποσού διακοσίων (200) ευρώ, και προσωπική κράτηση .διάρκειας ενός μήνα, για την περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης της απόφασης αυτής.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα του πρώτου αιτούντος και της καθής η αίτηση .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθής η αίτηση τα δικαστικά έξοδα της δεύτερης απούσας ,ποσού διακοσίων (200) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 9 Αυγούστου 2006 , σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία και του Γραμματέα.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία