fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Αποφάσεως 11173/2005
7135/2005

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μερόπη Τζουγκαράκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παράγρ.3 του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 25 Οκτωβρίου 2005 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1)  ________ ________  του  ________ και της  ________ , κατοίκου Κερατσινίου, ως έχοντος την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του  ________ , 2) ________  χήρας  ________  ________ κάτοικου ως άνω, από τους οποίους, ο 1ος παραστάθηκε δικηγόρου Μαρίνας Τούντα και η 2η μετά της ιδίας ως άνω δικηγόρου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ:  ________ συζ.  ________ ________  το γένος  ________ , κατοίκου Περάματος, ως εχούσης την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της  ________ , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Στελιάκη.

Οι αιτούντες, ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 28-7­2005 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 7135/2005 και προσδιορίστηκε μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από τις διατάξεις των άρθρων 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. και 1536 ΑΚ, της  τελευταίας  αυτής εφαρμοζόμενης αναλόγως  και στην επικοινωνία γονέων και τέκνων, συνάγεται ότι η ρυθμίζουσα την επικοινωνία απόφαση μπορεί να ανακληθεί μόνο σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, διότι υπάρχει προσωρινό δεδικασμένο, που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 Κ.Πολ.Δ. (Εφ. Αθ.8631/1984 ΝοΒ 33 1193). Η επιγενόμενη μεταβολή των συνθηκών θα σχετίζεται, μεταξύ των άλλων, με το πρόσωπο του τέκνου, όπως η μεγαλύτερη ηλικία του ή με τα πρόσωπα των γονέων του, όπως η δημιουργία έχθρας του τέκνου προς τον άλλο γονέα με σκοπό την παρεμπόδιση της επικοινωνίας μαζί του (Γεωργιάδη – Σταθόπουλου Οικογενειακό Δίκαιο τόμος VIII, έκδοση 1993 κάτω από το άρθρο 1536 ΑΚ σελ. 299 επ. παράγρ. II). Επομένως, το δικαστήριο έχει υποχρέωση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει μεταρρύθμιση ή μεταβολή της απόφασης, η οποία εξαρτάται από τη φύση και την έκταση της μεταβολής των συνθηκών, να εκδώσει απόφαση μεταρρυθμιστική ή ανακλητική της πρώτης (Εφ. Αθ. 1903/1999 ΕλλΔ 42 753). Περαιτέρω, κατά τη διατύπωση του άρθρου 1520 παράγρ. 2 ΑΚ, οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, οι απώτεροι ανιόντες του ανηλίκου τέκνου (παππούς και γιαγιά) έχουν ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα, που πηγάζει ευθέως από το νόμο, προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο. Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος, όπως άλλωστε και του ίδιου του γονέα, με το ανήλικο τέκνο είναι η ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ αυτών και η αποτροπή της αμοιβαίας αποξένωσής τους, η οποία θα ασκούσε βλαπτική επίδραση στο συμφέρον του παιδιού. Ο αρνητικός τρόπος, με τον οποίο είναι διατυπωμένη η ανωτέρω διάταξη, εξηγείται από το ότι ο νόμος θέλησε να τονίσει την αυθυπαρξία του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος (παππού και γιαγιάς) με τον ανήλικο εγγονό ή εγγονή και ότι η ρυθμιζόμενη επικοινωνία των προσώπων αυτών μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρεμποδιστεί από το γονέα ή τους γονείς, που ασκούν τη γονική μέριμνα, όταν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ενώ παρόμοιος αποκλεισμός δεν είναι δυνατός, όταν πρόκειται για επικοινωνία του παιδιού με το γονέα του (ΑΠ 22/1996 ΝοΒ 46 205).

Με την υπό κρίση αίτηση ζητεί ο πρώτος αϊτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και μεταβολή των συνθηκών, ως ασφαλιστικό μέτρο, τη μεταρρύθμιση της προηγούμενης απόφασης 4149/2004 αυτού του Δικαστηρίου, που καθόρισε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο, που απέκτησε από το γάμο του με την καθής, η οποία ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου του προσωρινά με την ίδια απόφαση και διαμένει μαζί της μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους. Επίσης, η δεύτερη αιτούσα, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας της με το ανήλικο εγγόνι της, τέκνο του πρώτου αιτούντος, γιου της και της καθής, κατά τον τρόπο που αναφέρεται ειδικότερα στην αίτηση. Επιπλέον, ζητούν οι αιτούντες να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για την περίπτωση παραβάσεως από την καθής των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί. Η αίτηση αρμοδίως φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.) και ασκείται παραδεκτώς από κοινού από τους αιτούντες, των οποίων οι αξιώσεις είναι ομοειδείς (άρθρο 74 περίπτ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 696 παράγρ. 3, 735, 947 Κ.Πολ.Δ., 1520, 1.36 ΑΚ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί στην ουσία.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων,  ________ ________  του  ________ και  ________ συζύγου  ________ ________ , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, την ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος  ________ ________ , που έχει δοθεί, κατ’ άρθρο 270 παράγρ. 2 εδ. γ’ Κ.Πολ.Δ., με επιμέλεια της καθής και αφού προηγήθηκε κλήτευση των αιτούντων (εκθέσεις επιδόσεως 3008 και 3009/21-10-2005 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Κορρέ), κατά την ημέρα της δικασίμου και πριν από την ώρα της συζητήσεως στο ακροατήριο ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία λαμβάνεται υπόψη, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα, ανεξαρτήτως του ότι οι διάδικοι και ο μάρτυρας είναι κάτοικοι Πειραιώς, αφού δε γίνεται σχετική διάκριση στο νόμο ούτε επίκληση βλάβης από τους αιτούντες και περιέχεται στη σχετική έκθεση 17070/2005, την ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος  ________ ________ , που έχει δοθεί, κατ’ άρθρο 270 παράγρ. 2 εδ. δ Κ.Πολ.Δ., με επιμέλεια των αιτούντων και αφού προηγήθηκε κλήτευση της καθής (σχετική προφορική γνωστοποίηση στο ακροατήριο), μετά την ημέρα της δικασίμου και τη συζήτηση στο ακροατήριο και μέσα στην προθεσμία των αμοιβαίων αντικρούσεων, ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς Σταυρούλας Λαγιάκου και περιέχεται στη σχετική έκθεση 1483/2005 και από τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι σύζυγοι, που ήδη βρίσκονται σε διάσταση, απέκτησαν από το γάμο τους, που τελέστηκε στον Πειραιά την 24-11-2001, ένα τέκνο, το  ________ , που γεννήθηκε την 4-12-2003 στο ίδιο μέρος, ηλικίας σήμερα 2 ετών. Με την απόφαση 4149/2004 του Δικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ρυθμίστηκε προσωρινά, μεταξύ των άλλων, το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του πρώτου αιτούντος, πατέρα, με το ανήλικο τέκνο του. Με την εν λόγω απόφαση, κατά τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτή, πιθανολογήθηκε ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του, η οποία επιβάλλεται να γίνεται κάθε Τρίτη και Σάββατο ή Κυριακή από ώρα 18.00 έως ώρα 21.00. Επίσης κρίθηκε ότι δεν πρέπει το ανήλικο να διανυκτερεύει μακριά από την οικία της καθής και ότι ο αϊτών πρέπει να παραλαμβάνει και να επιστρέφει το ανήλικο κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα. Η ανωτέρω απόφαση, από την οποία απορρέει προσωρινό δεδικασμένο, μόνο σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μπορεί, κατά τα προεκτεθέντα, να ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί, ολικά ή μερικά, λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος του τέκνου. Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, την 8-6-2004, έχει παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα 1,5 έτος και η επελθούσα διαφορά ηλικίας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, που ήταν τότε 6 μηνών και τώρα είναι 2 ετών, δεν δικαιολογεί μεταβολή των συνθηκών, υπό τις οποίες είχε ρυθμιστεί με την προηγούμενη απόφαση η προσωπική επικοινωνία του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο και δεν επιβάλλεται, με γνώμονα το συμφέρον του, η ρύθμιση του δικαιώματος αυτού κατά τρόπο διαφορετικό. Ειδικότερα, δεν πιθανολογήθηκε μεταβολή των συνθηκών σχετιζόμενη με το πρόσωπο του ανηλίκου, αφού δεν παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα, από τότε που έγινε η προσωρινή δικαστική ρύθμιση, έτσι ώστε δεν επιβάλλεται περισσότερο τακτική και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας επαφή με τον αιτούντα πατέρα του, ούτε κρίνεται σκόπιμη, προς το παρόν τουλάχιστον, η παροδική αλλαγή του περιβάλλοντος του και η παραμονή και διανυκτέρευσή του σε άλλους χώρους, διότι ενδεχομένως θα διαταραχθεί η ηρεμία του, ενόψει και της ανάγκης για διαρκή φροντίδα και παρακολούθηση αυτού. Περαιτέρω, δεν πιθανολογήθηκε επιγενόμενη μεταβολή των συνθηκών σχετιζόμενη με το πρόσωπο της καθής, εξάλλου, η άρνηση του ανηλίκου να ακολουθήσει τον αιτούντα, για την οποία κατέθεσαν οι μάρτυρες, δεν οφείλεται στη δυσμενή επίδραση της καθής ούτε στη διάθεσή της για δημιουργία έχθρας προς το πρόσωπο του αιτούντος, αλλά προκαλείται από τις προστριβές και εντάσεις, που εκδηλώνουν οι διάδικοι στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τις συναντήσεις τους και έχουν επιζήμιες συνέπειες για τον ανήλικο. Ύστερα από αυτά, δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της προηγούμενης απόφασης, κατά το μέρος που ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του.

Αναφορικά δε με τη δεύτερη αιτούσα, πιθανολογήθηκε ότι είναι αναγκαία η προσωπική επικοινωνία της δεύτερης αιτούσας, μητέρας του πρώτου αιτούντος και γιαγιάς του ανηλίκου, με αυτό, διότι θα συμβάλλει στην καλλιέργεια υγιών συγγενικών σχέσεων και θα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη και διαμόρφωσή του γενικά. Το συμφέρον του ανηλίκου, λαμβανομένης υπόψη κυρίως της ηλικίας του, επιβάλλει να πραγματοποιείται η επικοινωνία της δεύτερης αιτούσας με αυτό κάθε Σάββατο ή Κυριακή κάθε εβδομάδας από ώρα 18.00 έως 21.00. Επιπλέον, η δεύτερη αιτούσα πρέπει να παραλαμβάνει το ανήλικο εγγόνι της, από την κατοικία της καθής και να το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα. Εξάλλου, η απομάκρυνσή του από την οικία της μητέρας του, που αποτελεί τον τόπο διαμονής του και η παραμονή και διανυκτέρευσή του σε άλλο χώρο, δεν θα αποβεί επωφελής γι’ αυτό, αντίθετα, κρίνεται αναγκαίο να έχει το ίδιο σταθερό περιβάλλον για τη διατήρηση της γαλήνης και ψυχικής ισορροπίας του. Με βάση τα πιθανολογούμενα περιστατικά, πρέπει να καθοριστεί προσωρινά ο τρόπος, τόπος και χρόνος ασκήσεως του αυτοτελούς, κατά τα προεκτεθέντα, δικαιώματος επικοινωνίας της δεύτερης αιτούσας με το ανήλικο εγγόνι της,  ________ . Επομένως, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως προς τον πρώτο αιτούντα ως ουσιαστικά αβάσιμη και να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως προς τη δεύτερη αιτούσα ως ουσιαστικά βάσιμη. Επίσης, πρέπει να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση κατά της καθής η αίτηση για την περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ του πρώτου αιτούντος και της καθής, λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων και μεταξύ της δεύτερης αιτούσας και της καθής, λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας των διατάξεων, που εφαρμόστηκαν για τη δικαστική επιδίωξη του αξιούμενου από αυτή δικαιώματος (άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τον πρώτο αιτούντα. Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση ως προς τη δεύτερη αιτούσα.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας της δεύτερης αιτούσας με το ανήλικο εγγόνι της,  ________ , τέκνο του πρώτου αιτούντος, γιου της και της καθής η αίτηση και ορίζει ότι αυτή έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του κάθε Σάββατο ή Κυριακή κάθε εβδομάδας από ώρα 18.00 έως ώρα 21.00. Η δεύτερη αιτούσα πρέπει να παραλαμβάνει το ανήλικο εγγόνι της από την κατοικία της καθής η αίτηση και να το επιστρέφει στο ίδιο μέρος κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα.

Απειλεί κατά της καθής η αίτηση χρηματική ποινή, το ύψος της οποίας ορίζει σε διακόσια ευρώ (200€) και προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει ένα (1) μήνα για την περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διατάξεως της παρούσας αποφάσεως.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στις 21-12-2005, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία και του Γραμματέα Θεοφάνη Μπαλαφούτη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ