fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 383/2010
6450/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σπυριδούλα Λιάτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005,

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Νοεμβρίου 2009, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  ________   ________ συζ.  ________  ________ , προσωρινώς διαμένουσας στο Πέραμα, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων  ________ ________  και της ανήλικης αβάπτιστης κόρης της, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Στελιάκη.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ:  ________  ________ , κατοίκου  ________ , ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 25-9-2009 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 6450/2009, και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390 και 1391 του ΑΚ προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση για την διατροφή τους ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, ανεξάρτητα αν ο ένας από αυτούς είναι εύπορος και ο άλλος άπορος, το μέτρο δε της διατροφής καθενός απ’ αυτούς προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και εφόσον κάποιος από τους δύο διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή που του οφείλεται από τον άλλο πληρώνεται προκαταβολικός και προσδιορίζεται αφού ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες της χωριστής διαβιώσεως. Το μέτρο της συνεισφοράς κάθε συζύγου – ανάλογα με τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογενειακής ζωής – και η εκπλήρωση του γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματα και την περιουσία των συζύγων (ΑΠ 1382/2000 ΕλλΔνη 42.687, ΑΠ 804/199 ΕλλΔνη 35, 108, ΕφΑΘ 1151/2008 ΕλλΔνη 842). Αν διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, όπως συνάγεται από το άρθρο 1391 παρ. 1 του ΑΚ, η υποχρέωση διατροφής που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση συνεισφοράς, διέπεται από τους ίδιους, όπως και η συνεισφορά κανόνες των άρθρων 1389 και 1390 του ΑΚ και επομένως το μέτρο της εις χρήμα διατροφής δεν καθορίζουν πλέον οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής, που δεν υπάρχουν, αλλά οι ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως από εύλογη αιτία, οι οποίες προκύπτουν από τη χωριστή διαβίωση, εν όψει και του τρόπου ζωής αυτού λόγω της κοινωνικής του θέσης πριν από τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως (Ολ ΑΠ 2/1994 ΕλλΔνη 35, 352, ΑΠ 558/1992 ΕλλΔνη 35,1291, ΑΠ 804/1992 οπ, Εφ.ΑΘ 1151/2008 οπ). Εξάλλου, καθοριστικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της διατροφής του ανηλίκου είναι οι συνθήκες της ζωής του. Συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης του ανηλίκου, όπως πρύκτικά έχουν διαμορφωθεί στον τόπο κατοικίας, χωρίς βέβαια σπατάλη χρημάτων και χωρίς να πραγματοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις (Εφ.ΑΘ. 1984/2008, ΕλλΔνη 49, 1099, Εφ.ΑΘ. 15715/1988, ΝοΒ 38, 801).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι από τον γάμο της με τον καθού η αίτηση, γεννήθηκαν δύο τέκνα, ο   ________  ηλικίας 6 ετών και ένα αβάπτιστο θήλυ τέκνο και ότι από την 9-9-2009, που διακόπηκε η έγγαμη συμβίωσή της με τον καθού, τα ανήλικα αυτά τέκνα διαμένουν μαζί της. Ζητεί δε, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών: α) να της ανατεθεί η επιμέλεια των πιο πάνω ανηλίκων τέκνων και να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλλει στην αιτούσα για την ίδια ατομικά το ποσό των 1133 ευρώ ως προσωρινή διατροφή της ανάλογη με τις ανάγκες της που προσδιορίζονται στην αίτηση και το ποσό των 1433 και 1133 ευρώ αντίστοιχα, ως ανάλογη προσωρινή διατροφή των πιο πάνω ανηλίκων τέκνων , αναγκαία για τη συντήρηση, ανατροφή και εκπαίδευση τους, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης έως την εξόφληση. Ζητεί, επίσης, να της επιτραπεί να παραλάβει από την συζυγική οικία, τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτηση κινητά πράγματα που ανήκουν σ’ αυτήν και στ ανήλικα τέκνα τους.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 683 παρ. 1, 22 Κ.Πολ.Δ.), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1485, 1486, 1487, 1496, 1510 1511, 1513, 1514, 1516 παρ. 2 ΑΚ, 728 και 735 Κ.Πολ.Δ. Το παρεπόμενο αίτημα περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως είναι απορριπτέο ως μη νόμιμα αφού εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 946, 947 και 950 Κ.Πολ. Δ. (βλ. Μον.Πρωτ.Πειρ. 9573/2006 και 7333/2008 αδημ.). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Ο καθού η αίτηση, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του άσκησε ανταίτηση, ζητώντας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του  ________  και αβάπτιστο θήλυ τέκνο. Η ανταίτηση αυτή, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 22 Κ.Πολ.Δ.), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 Κ.Πολ.Δ. Επομένως, η ανταίτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ.).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων  ________   ________ και  ________ ________ , που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο και όλων των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο στον Ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιώς, στις 24-11-2001. από το γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, τον  ________ που γεννήθηκε στις 4­12-2003 και ένα θήλυ τέκνο αβάπτιστο ακόμη, που γεννήθηκε στις 4-4-2009. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν υπήρξε αρμονική, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του καθού η οποία δεν ήταν σύμφωνη με τις γενικώς παραδεκτές σύγχρονες αντιλήψεις, περί της έγγαμης συμβίωσης. Μάλιστα σημαντικό ρόλο στην μη ομαλή συζυγική ζωή των διαδίκων, συνετέλεσε και η διαρκής επέμβαση της μητέρας του καθού στην έγγαμη συμβίωσή τους. Έτσι λόγοι των ανωτέρω προβλημάτων, στις 20-4-2003 και ενώ διένυε τους πρώτους μήνες κυήσεως για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων Μιχάλη, κατόπιν συμφωνίας με τον καθού αποχώρησε από τη συζυγική στέγη. Έκτοτε η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων είχε διασπασθεί, ενώ με την υπ’ αριθμό4149/2004 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων _______ στην αιτούσα. Ακολούθως, στις 11-6-2006, η αιτούσα μαζί με το ανήλικο τέκνο τους  ________  επέστρεψε εκ νέου στη συζυγική κατοικία και έγινε επανασύνδεση της συζυγικής σχέσης. Όμως και πάλι δεν έλειψαν τα προβλήματα και οι διαπληκτισμοί μεταξύ των διαδίκων, παρότι η αιτούσα εβρίσκετο σε κατάσταση εγκυμοσύνης για το δεύτερο τέκνο τους. Ο καθού εξακολουθούσε να αδιαφορεί για τα προβλήματα της οικογένειας, απούσιαζε συχνά στο σπίτι της μητέρας του, ενώ είχε ήδη γεννηθεί και το δεύτερο τέκνο τους και η αιτούσα είχε ανάγκη από την βοήθειά του. Τον Ιούλιο του έτους 2009 η αιτούσα μαζί με τα ανήλικα τέκνα της είχε μεταβεί στις _________ Χανίων για θερινές διακοπές. Όταν δε αυτή επέστρεψε στις 9-9-2009 στη συζυγική οικία, ο καθού είχε αλλάξει την κλειδαριά και έτσι η αιτούσα εγκατέλειψε τη συζυγική οικία μαζί με τα τέκνα της. Από τότε (9-9-2009) , η έγγαμη σχέση των διαδίκων έχει διασπαστεί και ήδη βρίσκονται σε διάσταση, από εύλογη αιτία ως προς την αιτούσα. Εξάλλου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης χωριστής εγκατάστασης της αιτούσας με τα ανήλικα τέκνα της, πρέπει να επιτραπεί σ’ αυτήν να παραλάβει τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στη συζυγική οικία και είναι απολύτως απαραίτητα για τη χωριστή αυτή εγκατάσταση, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά σ’ αυτήν ή στα ανήλικα τέκνα τους και συγκεκριμένα: 1) προσωπικά αντικείμενα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων  ________ , ήτοι τα παιχνίδια του, τα είδη ρουχισμού καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα και τα υποδήματά του, το κρεβάτι του, το στρώμα του, το μαξιλάρι του, το χειμερινό πάπλωμά του, τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες του, τις πετσέτες του και το μπουρνούζι του, τα DVD του με παιδικές ταινίες, 2 ξύλινες παιγνιοθήκες με φιγούρα παιδιού ήρωα 2) προσωπικά αντικείμενα της αβάπτιστης θυγατέρας των διαδίκων, ήτοι: την κούνια του μωρού, είδη προικός μωρού – έπιπλα, δηλαδή αλλαξιέρα, συφινιέρα, παιδική ντουλάπα, παρκοκρέββατο, βρεφικά ρούχα, είδη βρεφικής περιποίησης (γαλακτώματα, αμπούλες για τη μύτη, πάνες κλπ), βρεφικά παιχνίδια, είδη προικός μωρού, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες 3) προσωπικά αντικείμενα της αιτούσας, ήτοι καλοκαιρινή και χειμερινή ένδυση και υπόδηση, καλλυντικά κοσμήματα, κρύσταλλα, δύο (2) σετ καλού σερβίτσιου 78 τεμαχίων έκαστο, 1 βαλίτσα με μαχαιροπήρουνα, 4) Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και δη χριστουγεννιάτικης διακόσμησης. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διαμένουν με την αιτούσα μητέρα τους η οποία παρέχει σ’ αυτά όλες τις αναγκαίες φροντίδες και περιποιήσεις και δείχνει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για αυτά. Με βάση τα περιστατικά αυτά, το δικαστήριο κρίνει, ότι το αληθινό συμφέρον των τέκνων των διαδίκων επιβάλει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα μητέρα τους η επιμέλεια αυτών, αφού άλλωστε προς τούτο συμφωνεί και ο καθού πατέρας τους. Μετά την ανάθεση προσωρινά της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην αιτούσα, υπάρχει επείγουσα περίπτοιση να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του καθού η αίτηση – ανταιτούντος με τα τέκνα του προκειμένου να συντηρηθεί ο απαραίτητος για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη αυτών ψυχικός δεσμός με τον πατέρα τους. Ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας, ο οποίος χωρίς να παραβλάπτει την ανατροφή και εκπαίδευση των τέκνων και χωρίς να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, υποβοηθεί στη συντήρηση του δεσμού αυτού, είναι αυτός που αναφέρεται στο διατακτικό. Όσον αφορά δε το αβάπτιστο ακόμη θήλυ τέκνο των διαδίκων, το οποίο είναι επτά (7) μηνών, δεν θα διανυκτερεύει, στην οικία του ανταιτούντος, τα Σαββατοκύριακα. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι ο καθού, ηλικίας 38 ετών, είναι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού με το βαθμό του Α’ καπετάνιου, με μηνιαίες αποδοχές 4700 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο (βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικ. Έτους 2008). Επίσης, ο καθού έχει στην ιδιοκτησία του ένα διαμέρισμα επιφάνειας 82 τ.μ. περίπου στην περιοχή  ________ , το οποίο αποτελούσε τη συζυγική οικία, ένα ακίνητο στην περιοχή της Πεντέλης. Επίσης διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας  ________ , διαμένει δε σε ιδιόκτητη οικία και δεν βαρύνεται με την καταβολή ενοικίου. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει. Αντίθετα, η αιτούσα, πιθανολογήθηκε ότι εργαζόταν ως υπάλληλος στο κατάστημα « ________ » με μηνιαίες αποδοχές περίπου 700 ευρώ, όμως, από τον μήνα Αύγουστο, του έτους 2008, δεν εργάζεται, καθόσον έχει άδεια μητρότητας, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2010, λαμβάνει δε ως επίδομα μητρότητος από τον ΟΑΕΔ το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως. Φιλοξενείται μαζί με τα ανήλικα τέκνα της στην οικία των γονέων της, ενώ άλλη περιουσία ή εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει. Ενόψει των ως άνω οικονομικών δυνατοτήτων των διαδίκων – συζύγων και των εν γένει περιστάσεων, η αιτούσα δικαιούται διατροφής από τον καθού σύζυγό της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ λόγω της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης από εύλογη αιτία. Στην κρίση αυτή οδηγείται το Δικαστήριο, λαμβανομένων υπόψιν των διατροφικών αναγκών της αιτούσας όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβιώσεώς τους, συνεκτιμωμένων και των νέων συνθηκών και αναγκών της αιτούσας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβιώσεώς , καθώς και τη χωριστή εγκατάστασή τους. Το ποσό δε αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες της, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής της και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και συντήρησή της, αποτελεί δε την αναλογία που ο καθού ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει στα πλαίσια της έγγαμης συμβιώσεώς της. Το ανωτέρω ποσό διατροφής που οφείλει υπέρ της αιτούσας συζύγου του, μπορεί να καταβάλει ο καθού χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Επομένως, ο ισχυρισμός του τελευταίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1491 εδ. β’ΑΚ ότι η παροχή της αιτούμενης διατροφής της αιτούσας, θέτει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, ανεξάρτητα από το ότι δεν επικαλείται ότι υπάρχουν τρίτοι (ανιόντες ή κατιόντες) υπόχρεοι στη διατροφή της συζύγου του. (ΑΤΙ 1382/2000 ΕλλΔνη 42,688, ΑΠ 804/1994, ΕλλΔνη 37, 98). Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων   ________ , ο οποίος είναι μαθητής της Α’ Δημοτικού και το αβάπτιστο θήλυ τέκνο 8 μηνών περίπου, δεν διαθέτουν εισοδήματα ή άλλους πόρους και λόγω της ηλικίας τους δεν μπορούν να εργασθούν και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να συντηρηθούν. Οι ανάγκες συντήρησης, ανατροφής και εκπαίδευσης τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους, επιβάλλουν την επιδίκαση σ’ αυτά χρηματικής διατροφής, το ποσό της οποίας πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 700 ευρώ για τον ανήλικο  ________  και στο ποσό των 500 ευρώ για το αβάπτιστο θήλυ τέκνο. Από το ποσό αυτό ο καθού είναι σε θέση να καταβάλει το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, για τον  ________  και το ποσό των 400 ευρώ, για το ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο, χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Κατά το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για τη διατροφή τους συμμετέχει και η αιτούσα με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα.

Με τα δεδομένα αυτά, αφού συντρέχει περίπτωση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, από τη φύση του δικαιώματος και το αντικείμενο της ρυθμίσεως πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν η αίτηση και η ανταίτηση, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων, κατ’ άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάει αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την ανταίτηση.

Δέχεται εν μέρει αυτές.

Επιτρέπει στην αιτούσα να παραλάβει προσωρινά από τη συζυγική οικία, για τη χωριστή εγκατάστασή της, τα ακόλουθα κινητά πράγματα: 1) Τα προσωπικά αντικείμενα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων  ________ , ήτοι, τα παιχνίδια του, είδη ρουχισμού καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα και άπαντα τα υποδήματά του, το κρεβάτι του, το στρώμα του, το μαξιλάρι του, το χειμερινό πάπλωμά του, τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες του, τις πετσέτες και το μπουρνούζι του, τα DVD του με παιδικές ταινίες, 2 ξύλινες παιγνιοθήκες με φιγούρα παιδικού ήρωα, 2) τα προσωπικά αντικείμενα του αβάπτιστου τέκνου των διαδίκων ήτοι, την κούπα του μωρού, είδη προικός μωρού – έπιπλα, δηλαδή αλλαξιέρα, συφινιέρα, παιδική ντουλάπα, παρκοκρέββατο, βρεφικά ρούχα, είδη βρεφικής περιποίησης (γαλακτώματα, πάνες, αμπούλες για τη μύτη κλπ), βρεφικά παιχνίδια, είδη προικός μωρού, σεντόνια, μαξιλαροθήκες πετσέτες. 3) Τα προσωπικά αντικείμενα της αιτούσας ήτοι, καλοκαιρινή και χειμερινή ένδυση και υπόδηση, καλλυντικά – κοσμήματα, κρύσταλλα – δύο (2) σετ καλού σερβίτσιου 78 τεμαχίων έκαστο – 1 βαλίτσα με μαχαιροπήρουνα, χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και είδη χριστουγεννιάτικης διακόσμησης.

Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων  ________  και αβάπτιστου τέκνου.

Ρυθμίζει προσωρινά την επικοινωνία του καθού – ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του ως εξής: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17.00 έως ώρα 20.00, 2) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, αναφορικά με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων  ________  από ώρα 10.00 του Σαββάτου έως ώρα 20.00 της Κυριακής, 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων εναλλάξ κάθε έτος, από ώρα 10.00 της 21ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20.00 της 27ης Δεκεμβρίου και από ώρα 10.00 της 27ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 21.00 της 2ης Ιανουάριου, αρχής γενομένης από 21-12-2009, 4) τις εορτές του Πάσχα εναλλάξ κάθε έτος, από ώρα 10.00 της Μεγάλης Δευτέρας, μέχρι ώρα 10.00 της Δευτέρας του Πάσχα (της Διακαινησίμου) και το άλλο έτος από ώρα 10.00 της Δευτέρας του Πάσα (Διακαινησίμου) μέχρι ώρα 10.00 της επομένης Δευτέρας, αρχής γενομένης από τη Μεγάλη Δευτέρα του Πάσχα του έτους 2010 και 5) Κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών επί είκοσι (20) ημέρες, τον μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο, κατόπιν συνεννοήσεως με την καθής και σε περίπτωση διαφωνίας , εναλλάξ κάθε έτος από ώρα 12.00 της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 12.00 της 20ης Αυγούστου και από ώρα 12.00 της 1ης Ιουλίου μέχρι ώρα 12.00 της 20ης Ιουλίου, αρχής γενομένης από την 1-8-2010. Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει ο ίδιος τα ανήλικα τέκνα του από την οικία της μητέρας τους, στην οποία θα τα επαναφέρει.

Απειλεί κατά της καθής η ανταίτηση, για την περίπτωση που παραβιάσει την αμέσως προηγούμενη διάταξη χρηματική ποινή το ύψος της οποίας ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ.

Απαγγέλει κατά της καθής η ανταίτηση, για την περίπτωση που παραβιάσει τη διάταξη αυτή προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας καθορίζει σε ένα (1) μήνα.

Υποχρεώνει τον καθού να καταβάλλει στην αιτούσα από την επίδοση της αίτησης και εφεξής, το πρώτο πενθήμερο κάθε  μήνα, το ποσό των επτακοσίων ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή χρηματική διατροφή της ίδιας και το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και τετρακοσίων (400) ευρώ αντίστοιχα μηνιαίως, ως προσωρινή χρηματική διατροφή για κάθε ένα από τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων  ________  και αβάπτιστο θήλυ τέκνο, με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως έως την εξόφληση.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά τους έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στις 20-1-2010, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Στάη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία