fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΓΑΚ 10487/2012
Αριθμός Αποφάσεως 19 /2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ευαγγελία Σωμαρακάκη και τη Γραμματέα Όλγα Φράγκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 5η-2-2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του Ενάγοντος: ________ ________ του ________ , κατοίκου Ταμπουρίων Πειραιά, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Του Εναγόμενου: ________ ________ , κατοίκου Περάματος Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Αλίκη Μαρκοπούλου.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-02-2012 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 318/27-11-2012 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υποθέσεως και αφού η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά του οικείου εκθέματος, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 46 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το Δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως τόσο την καθ’ ύλην όσο και την κατά τόπον αρμοδιότητά του, με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο της κατάθεσης της αγωγής. Διαπιστώνοντας το Δικαστήριο ότι είναι αναρμόδιο, δεν απορρίπτει την αγωγή αλλά την παραπέμπει στο αρμόδιο Δικαστήριο, διατηρουμένων ταυτόχρονα των συνεπειών της ασκήσεως της αγωγής. Κατά τη διάταξη του άρθρου 14 § 1 περ. β’ ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση από το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3994/2011, όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ. Στην προκειμένη, επομένως, ειδική διαδικασία υπάγονται όχι μόνο οι κύριες μισθωτικές διαφορές αλλά κι οι παρεπόμενες, από κάθε είδους μισθωτική σχέση, όπως είναι οι διαφορές από αποζημίωση, εγγυοδοσία, («εγγύηση»), ποινική ρήτρα, το χαρτόσημο, τους τόκους κ.α. στις μισθώσεις και όλες οι διαφορές ως προς τη χρήση, τη μεταβολή της μίσθωσης και μάλιστα ανεξάρτητα από το είδος του μισθίου (βλ. Β.Βαθρακοκοίλης ΕρμΝομΚΠολΔ, έκδοση 2001, σελ. 618 αρ.1). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 εδ. α, αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλη ή κατά τόπο αρμόδιο αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση (ΠΓΙΡ ΡΟΔ 226/2005, Δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος).

Στην υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι με το από 20/2/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης προσοδοφόρου πράγματος, μίσθωσε από τον εναγόμενο ένα ταξί, και συγκεκριμένα το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ________ , 2000 κυβικών, μάρκας ________ , έναντι ημερήσιου μισθώματος, το ποσό των 75 ευρώ. Ότι για την πιστή τήρηση των όρων της μίσθωσης, κατέβαλλε ως εγγύηση στον εναγόμενο το ποσό των 1.500 ευρώ. Ότι στις 10.3.2011, έληξε δια καταγγελίας η μίσθωση, πλην όμως ο εναγόμενος δεν επέστρεψε όλο το ποσό της εγγύησης, αλλά παράκράτησε μέρος αυτού, ήτοι το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο όφειλε να επιστρέφει μετά την παρέλευση εξαμήνου από τη λήξη της μίσθωσης.

Με τέτοιο, όμως, περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή απαραδέκτως, εισήχθη για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, αφού καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της είναι το μονομελές πρωτοδικείο, δεδομένου ότι, αφού το συμφωνηθέν μεταξύ των διαδίκων ημερήσιο μίσθωμα είναι 75€, συνεπώς το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στα (75 ευρώ χ 30 ημέρες =) 2.250 ευρώ, ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, μέχρι του οποίου υπάρχει αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου για την επίλυση μισθωτικών διαφορών (ΕιρΑΘ 607/2002, ΔΙΚΗ 2009/993).

Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί για συζήτηση στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο, Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (αρθρ. 46 ΚΠολΔ) και κατά τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών. Τα δικαστικά έξοδα, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχέρειας της ερμηνείας του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε (179 ΚΠολΔ, ΠΠΡ ΡΟΔ 226/2005, Δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων Κηρύσσει εαυτόν αναρμόδιο.

Παραπέμπει την από 6/2/2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 318/2012 αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (διαδικασία μισθωτικών διαφορών).

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 26/3/2013, σε δημόσια, έκτακτη και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και του

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία