fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 6549/2010

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Φεβρωνία Τσερκέζογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικόλαο Ροζάκη, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Χρυσούλα Γκούμα, Πρωτόδικη και από τη Γραμματέα Νίκη Πουρνάρα,

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22-1-2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________ _________ , κατοίκου Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνος, τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελευθέριος Φυλλαδάκης,

Του ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: _________ ________, κατοίκου Πειραιά, ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Μπογέα.

Ο εφεσίβλητος ζήτησε να γίνει δεκτή η από 20.10.2005 αγωγή του (αριθμός κατάθεσης 185/2005) που απηύθυνε προς το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ’αριθμ. 60/2007 απόφασή του έκανε δεκτή την αγωγή του.

Ήδη ο εκκαλών με την έφεσή του (αριθμός κατάθεσης 1500/2007) η οποία προσδιορίστηκε, μετ’αναβολή από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της
6.6.2008, για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο προσβάλλει την απόφαση αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως παραστάθηκε στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η προς το Δικαστήριο τούτο απευθυνόμενη με ημερομηνία 28-5-2007 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 126124/1500/2007 έφεση κατά της υπ’ αριθ. 60/2007 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, το οποίο δίκασε ερήμην του δευτέρου εναγομένου και σαν να ήταν αυτός παρών, κατά την τακτική διαδικασία, επί της από 20-10-2005 και με αριθμό καταθέσεως 185/2005 αγωγής, έχει ασκηθεί από τον ηττηθέντα δεύτερο εναγόμενο εντός της νόμιμης τριακονθήμερης προθεσμίας, καθ’ όσον η εκκαλουμένη επιδόθηκε την 30η-4-2007 και η έφεση ασκήθηκε την 29η-5-2007 (βλ. την υπ’ αριθ. 1054Β730- 4-2007 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Στεφάνου Ξάφου και την υπ’ αριθ. 16/29-5-2007 έκθεση καταθέσεως εφέσεως του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος), και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 495, 498, 499, 511, 513 παρ.1β, 516, 517, 518 παρ.1, 520 παρ.1, 532 ΚΠολΔ), αρμοδίως δε αυτή φέρεται στο Δικαστήριο τούτο (άρθρο 18 αρ. 2 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Επομένως, πρέπει η ένδικη έφεση να γίνει τυπικά δεκτή και, εφ’ όσον ασκείται από τον ερήμην δικασθέντα εναγόμενο, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, καθ’ τον μέρος τον αφορά, ως προς όλες τις διατάξεις της, κατά παραδοχή της εφέσεως, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της καταργηθείσης αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 528 ΚΠολΔ, ως τροποποιηθέν ισχύει, (ΑΠ 251/2009 και ΑΠ 866/2008 σε «Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ»), Περαιτέρω, δε, το Δικαστήριο τούτο πρέπει να κρατήσει την υπόθεση (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ) και να ερευνήσει την νομιμότητα και την Ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής.

Το κατά το άρθρο 1012 ΑΚ δικαίωμα παροχής διόδου αποτελεί νόμιμο περιορισμό της κυριότητας, η δικαστική δε απόφαση που εκδίδεται επί της σχετικής, με βάση το άρθρο αυτό, αγωγής είναι διαπλαστική με την έννοια ότι με
αυτή, εν όψει και του άρθρου 1013 ΑΚ που ορίζει ότι η κατεύθυνση της διόδου, η έκταση του προς χρήση δικαιώματος καθώς και η καταβλητέα αποζημίωση καθορίζονται με δικαστική απόφαση, δημιουργείται ή διαμορφώνεται (επιδικάζεται), ανάλογα προς την δουλεία διόδου, δικαίωμα του ενάγοντος, αλλιώς έχει χαρακτήρα αναγνωριστικό, με αυτή δηλαδή αναγνωρίζεται ο περιορισμός αυτός και το σχετικό με αυτόν δικαίωμα του ενάγοντος (ΕφΠειρ 1014/1992 ΑρχΝ 1993.63). Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 20-10¬2005 ένδική αγωγή του, την οποία στρέφει κατά α) _________ _________ του _________ και β) _________ _________ του _________ , ο ενάγων εκθέτει ότι είναι κύριος ενοποιημένων, κατά χρήση, αγροτεμαχίων, που απέκτησε με παράγωγο τρόπο, δυνάμει πωλήσεως και μεταγραφής των πωλητηρίων συμβολαίων, και ότι αυτά είναι περίκλειστα, καθ’ όσον περιβάλλονται από τις μνημονευόμενες στο δικόγραφο ιδιοκτησίες τρίτων, μεταξύ των οποίων και των εναγομένων, και δεν έχουν διέξοδο σε κοινόχρηστο δρόμο, και ότι μεταξύ των αγροτεμαχίων του αυτών και της υφισταμένης προς δυσμάς κοινόχρηστης οδού παρεμβάλλονται τα μεταξύ τους εφαπτόμενα ακίνητα των εναγομένων. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, να καθορισθεί η κατεύθυνση της διόδου που δικαιούται ο ενάγων στο ακίνητο του δευτέρου εναγομένου, η οποία πρέπει να καθορισθεί κατά μήκος της κοινής του πλευράς του ακινήτου του δευτέρου εναγομένου με το όμορο ακίνητο της πρώτης εναγομένης, όπως, ειδικότερα, η κατεύθυνση και οι διαστάσεις της (διόδου) προσδιορίζονται στο αγωγικό δικόγραφο, και να υποχρεωθεί και ο δεύτερος εναγόμενος ιδιοκτήτης, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να παραχωρήσει, μέσω του ακινήτου του την ανωτέρω δίοδο, έναντι αποζημιώσεως 865 ευρώ, απειλουμένης κατ’ αυτού χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως, ως μέσου εκτελέσεως της αποφάσεως. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αγωγή είναι νόμιμη, καθ’ όν μέρος διώκεται με αυτή η αναγνώριση, ως προκριματικό ζήτημα, δικαιώματος διόδου και κυρίως ο καθορισμός της κατευθύνσεως αυτής, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1033, 1192, 1012, 1013 ΑΚ, πλην του αιτήματος να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να σε παροχή τέτοιας διόδου και των παρεπομένων αιτημάτων για απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως κατά του εναγομένου, που είναι
απορριτττέα ως μη νόμιμα, καθ’ όσον η απόφαση του Δικαστηρίου για παροχή διόδου είναι, κατά τα προεκτεθέντα, το μεν αναγνωριστική, το δε διαπλαστικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να εκτελεσθεί κατά τον ΚΠολΔ. Θα πρέπει επομένως η αγωγή, καθ’ όν μέρος κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί, περαιτέρω, και κατ’ ουσίαν. Σημειώνεται, δε, ότι α) περίληψή της έχει εγγράφει εμπρόθεσμα στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ (βλ. υπ’ αριθ. 6724/8-11-2005 προσκομιζόμενο πιστοποιητικό Υποθηκοφύλακος Μαραθώνος) και β) έχει καταβληθεί το ανάλογο με το αντικείμενο της διαφοράς τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις, όπως βεβαιώνεται με την υπ’ αριθ. 60/2007 εκκαλουμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος.

Από την συνεκτίμηση της ένορκης καταθέσεως της μάρτυρος του ενάγοντος, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, ενώπιον του οποίου αυτή εξετάσθηκε, μεθ’ όλων των εγγράφων, που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται νομίμως, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά : Ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος δύο ενοποιημένων, κατά την χρήση, αγροτεμαχίων, συνολικού εμβαδού 5.236,50 τμ., τα οποία βρίσκονται στην θέση «_________ » της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής και εκτός σχεδίου πόλεως, απεικονίζονται ως ένα ενιαίο ακίνητο, με τα αλφαβητικά στοιχεία «Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α», στο από 24-9¬2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού _________ _________ , που προσαρτάται στο δικόγραφο και αποτελεί ενιαίο κείμενο με αυτό, και συνορεύει προς Δυσμάς εν μέρει με την ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης και μη διαδίκου στην παρούσα δίκη _________ _________ του _________ , και δη επί πλευράς «Α-Κ-Ι», μήκους 59,05 μ., και εν μέρει με ιδιοκτησία του εναγομένου _________ _________ , και δη επί πλευράς «Ι-Θ», μήκους 11,75 μ., προς Ανατολάς με ρέμα, και δη επί πλευράς «Δ-Ε-Ζ-Η», μήκους 73,10 μ., προς Βορράν με ιδιοκτησία _________ _________ , και δη επί πλευράς «Α-Β-Γ-Δ», μήκους 61,50 μ., και προς Νότον με ιδιοκτησία κληρονόμων _________ _________ , και δη επί πλευράς «Θ-Η», μήκους 77,40 μ. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε κατά κυριότητα στον ενάγοντα, κατά την έκταση των 2.925,40 τμ., που αποτελεί το δυτικό τμήμα του, δυνάμει του υπ’ αριθ. 15719/17-6-1977 πωλητηρίου συμβόλου.του συμβολαιογράφου Μαραθώνος Σταματίου Βασιλάκου, που
μεταγράφηκε νόμιμα, με αγορά από τον αληθή κύριο αυτού _________ _________ , και κατά την έκταση των 2.311,10 τμ., που αποτελεί το ανατολικό του τμήμα, δυνάμει του υπ’ αριθ. 15720/17-6-1977 πωλητηρίου συμβολαίου του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, με αγορά από τους πραγματικούς συγκύριους αυτού α) _________ _________ _________ και β) _________ χήρα _________ _________ . Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα όρια του ενδίκου αγροτεμαχίου είναι προφανές ότι αυτό είναι περίκλειστο, αφού δεν έχει επικοινωνία προς οιαδήποτε επαρχιακή, κοινοτική ή αγροτική οδό, γεγονός που συνομολογεί και ο εναγόμενος με τα δικόγραφα της εφέσεώς του και των προτάσεών του. Επομένως, είναι ανάγκη ν’ αποκτήσει δίοδο σύμφωνα με τον προορισμό του, ως οικοπεδαγρού, κατάλληλου και για ανοικοδόμηση, προς κάποιον από τους πλησίον αυτού διερχόμενους κοινόχρηστους δρόμους. Πλησιέστερος δρόμος είναι η ασφαλτοστρωμένη κοινόχρηστη οδός, πλάτους 6 μ., που διέρχεται δυτικά τούτου. Αυτό προκύπτει από όλα τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, που δεν αναιρούνται από άλλα στοιχεία της δικογραφίας. Ειδικότερα, από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδεικνύεται ότι η προς Ανατολάς του ακινήτου του ενάγοντος διερχόμενη κοινόχρηστη οδός, την οποία ο εναγόμενος υποδεικνύει ως πλησιεστέρα στο ακίνητο του ενάγοντος οδό, είναι πράγματι η πλησιεστέρα, καθ’ όσον ο εναγόμενος ουδέν αποδεικτικό μέσο προσκομίζει σχετικώς, από δε την με ημερομηνία 10-12-2009 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Δημοσθένη Τσεβά, που προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει, κατόπιν φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας του έτους 2001, ότι η ανωτέρω προς ανατολάς υποδεικνυόμενη οδός απέχει από το ακίνητο του ενάγοντος περίπου 90 μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του κυμαινόμενου από 15 έως 20 μέτρα πλάτους του ρέματος, που διέρχεται κατά μήκος του ανατολικού ορίου του ακινήτου του ενάγοντος. Εξ άλλου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, το υφιστάμενο ρέμα, την ύπαρξη του οποίου συνομολογεί και ο εναγόμενος, καθιστά, σε κάθε περίπτωση, την πρόσβαση του ενάγοντος στο ακίνητό του από την υποδεικνυόμενη προς ανατολάς οδό, μέσω διόδου στο παρεμβαλλόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου, πρακτικώς δυσχερή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται απρόσφορη η υποδεικνυόμενο δίοδος.
Μεταξύ δε της ανωτέρω προς δυσμάς πλησιεστέρας κοινόχρηστης οδού και του ακινήτου του ενάγοντος, παρεμβάλλονται τα εκτός σχεδίου αγροτικά ακίνητα της _________ _________ του _________ και του εναγομένου, τα οποία εφάπτονται του δυτικού ορίου του και δη επί μήκους 59,05 εκείνο της πρώτης και επί μήκους 11,75 μ. το ακίνητο του δευτέρου. Ο ενάγων ζήτησε με το δικόγραφο της αγωγής να καθορισθεί δίοδος σε αμφότερα τα ανωτέρω δύο όμορα προς δυσμάς ακίνητα, και ειδικότερα να χαραχθεί αυτή κατά μήκος του νοτίου ορίου του ακινήτου της _________ _________ του _________ , πρώτης εναγομένης και μη διαδίκου στην παρούσα δίκη, και του βορείου ορίου του δευτέρου εναγομένου, τα οποία όρια εφάπτονται και έχουν μήκος, ξεκινώντας από το δυτικό όριο του ακινήτου του ενάγοντος και φθάνοντας μέχρι το άκρο της εκ δυσμών διερχομένης ασφαλτοστρωμένης κοινόχρηστης οδού, 84,64 μ., κατά τρόπον ώστε η δίοδος αυτή να καταλαμβάνει εδαφική λωρίδα πλάτους 2 μ. και μήκους 84,64 μ., όσο δηλαδή και το μήκος των άνω εφαπτομένων ορίων τους, από το καθέ ένα ταΜ/ προαναφερομένων προς δυσμάς όμορων ακινήτων, ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία δίοδος πλάτους 4 μ. και μήκους 84,64 μ., μέχρι την ανωτέρω ασφαλτοστρωμένη κοινόχρηστη οδό. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 689/9-1- 2007 πράξεως της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Καβέτσου – Αποστολάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα, η _________ _________ του _________ , πρώτη εναγομένη, κατά τα προαναφερόμενα, της από 20-10-2005 αγωγής, προχώρησε σε συμβιβασμό με τον ενάγοντα και παραχώρησε, προ της συζητήσεως της ανωτέρω σε βάρος της αγωγής, σε αυτόν την αιτούμενη μέσω του ακινήτου της, εδαφική λωρίδα, προς δημιουργία της ενδίκου διόδου. Κατά δε την δικάσιμο της 10ης-1-2007, τόσο ο ενάγων όσο και η εναγομένη εμφανίσθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος και, πριν από την συζήτηση της προαναφερομένης σε βάρος της αγωγής, αμφότεροι δήλωσαν στο δικαστήριο ότι έχουν συμβιβασθεί και η εναγομένη παραχώρησε την αιτουμένη δίοδο, δυνάμει της ανωτέρω υπ’ αριθ. 689/9-1-2007 συμβολαιογραφικής πράξεως, ώστε η ανοιγείσα με την ανωτέρω αγωγή δίκη να έχει αυτοδικαίως, κατ’ άρθρο 293 ΚΠολΔ, καταργηθεί, ως προς αυτήν, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την προσβαλλομένη, από τον δεύτερο εναγόμενο, υπ’ αριθ. 60/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος και τα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεώς του. Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων έχει δικαίωμα παροχής διόδου, μέσω και του όμορου ακινήτου του δευτέρου εναγομένου, πλάτους 2 μ,, ώστε συνολικά το εύρος αυτής να ανέλθει στα 4 μ., που είναι αναγκαίο για την διεύλευση τροχοφόρων και μηχανημάτων απαραίτητων και για την αξιοποίησή του καλλιεργητικά ή και οικιστικά (ανοικοδόμηση), όπως αυτό κατά χρήση προορίζεται. Περαιτέρω, η αποζημίωση, που θα πρέπει να καταβληθεί, στον δεύτερο εναγόμενο, σύμφωνα με την αξία των ακινήτων της περιοχής, ανέρχεται στο προσδιοριζόμενο με την αγωγή ποσόν των 865 ευρώ δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο από τον ενάγοντα προαναφερόμενο υπ’ αριθ. 689/9-1-2007 συμβόλαιο, το τίμημα που καταβλήθηκε στην τελευταία για την παραχώρηση της αυτής εκτάσεως εδαφικής λωρίδας, σύμφωνα με την αντικειμενική αξία των ακινήτων της περιοχής, ανήλθε στο ποσόν των 748 ευρώ, χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της καταθέσεως του μάρτυρος του ενάγοντος, διάφορο ύψος της αγοραίας αξίας αυτών, καθ’ όσον ο εναγόμενος ουδέν αποδεικτικό στοιχείο προσκομίζει σχετικώς. Κατόπιν αυτών των παραδοχών, η ένδικη αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς τον δεύτερο εναγόμενο και να καθορισθεί, έναντι αποζημιώσεως ποσού 865 ευρώ, κατά μήκος του βορείου ορίου του κτήματος του εναγομένου, δίοδος, πλάτους 2 μ., που θα ξεκινάει από το δυτικό όριο του ακινήτου του ενάγοντος και θα καταλήγει, βαίνουσα προς δυσμάς σε ευθεία γραμμή μήκους 84,64 μ., στον διερχόμενο ασφαλτοστρωμένο κοινόχρηστο δρόμο, που οδηγεί στον Άγιο Ιωάννη, πλάτους 6μ. Τέλος, ως εκ της ήττας του, πρέπει ο εναγόμενος να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα, και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας του ενάγοντος (άρθρα 106, 183, 176 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
-ΔΕΧΕΤΑΙ την με ημερομηνία 28-5-2007 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 126124/1500/2007 ένδικη έφεση.
-ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ εν μέρει την υπ’ αριθ. 60/2007 οριστική απόφαση τακτικής διαδικασίας του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος.
-ΔΙΑΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την από 20-10-2005 αγωγή του _________ _________ του _________ κατά του _________ _________ του _________ . -ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο.
-ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
-ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ότι η δίοδος, που δικαιούται ο ενάγων, προς εξυπηρέτηση του ακινήτου του, διέρχεται μέσω του ακινήτου του εναγομένου _________ _________ του _________ , το οποίο βρίσκεται στην θέση «_________ » της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής και προς δυσμάς του ακινήτου του ενάγοντος, έχει πλάτος 2 μ. και μήκος 84,64 μ., ξεκινάει από το δυτικό όριο του ακινήτου του ενάγοντος, κατευθύνεται σε ευθεία γραμμή, προς δυσμάς, βαίνουσα κατά μήκος του βορείου ορίου του ακινήτου του εναγομένου, και καταλήγει στην διερχόμενη δυτικώς του ακινήτου του εναγομένου κοινόχρηστη ασφαλτοστρωμένη οδό, πλάτους 6 μ., που οδηγεί προς τον Άγιο Ιωάννη.
-ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ την καταβλητέα από τον ενάγοντα στον εναγόμενο, προ της
χρήσεως της παρεχομένης διόδου, αποζημίωση στο ποσόν των οκτακόσιων Λ$Ρ) εξήντα πέντε (865) ευρώ.- ΚΑΙ
-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα Στις 18-6-2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22-10-2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ