fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός Απόφασης 3605/2007
 7142/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μουστάκα Ευαγγελία, Πρωτόδικη που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Φωτεινάτου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 9 Φεβρουάριου 2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: _______  _______   του _______  , κατοίκου Κερατσινίου, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

Του εναγομένου: _______  _______  του _______  , κατοίκου Παραλίας Πατρών, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Εύας Τσελώνη – Παρασκευοπούλου.

Ο ενάγων με την από 28.8.2006 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 7142/2006 αγωγή του, δικάσιμος προς συζήτηση της οποίας ορίσθηκε η στην αρχή της παρούσας αναφερομένη, ζητεί να γίνει αυτή δεκτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του με την οποία παραιτείται του δικογράφου της από 4.8.2003 (αρ. εκθ. κατ. , 117556/2003 ασκηθείσας αγωγής του ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του εναγομένου, ισχυρίζεται ότι, στον Κορυδαλλό την 4.1.2003, από υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού του με αρ. κυκλ. _______   ΔΧ οχήματος ελκυστήρα, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία _______  , όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα, ο οποίος είχε σταθμεύσει παράνομα και κατά τρόπο πλημμελή το άνω όχημά του στο πεζοδρόμιο της οδού Δερβενακίων στον Κορυδαλλό, σημειώθηκε διαρροή καυσίμων στο οδόστρωμα, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο ενάγων καθώς και ο τραυματισμός του ίδιου κατά το τροχαίο ατύχημα υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ευθυνόμενος κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας να του καταβάλει, συνολικά για αποζημίωση (θετικές και αποθετικές ζημίες) και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το ποσό των 13.931,65 ευρώ τα παραπάνω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, με κήρυξη της αποφάσεως αυτής προσωρινά εκτελεστής, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους σε βάρος του εναγομένου για κάθε παραβίαση της απόφασης και τέλος, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική του δαπάνη.

Η αγωγή αυτή, για το παραδεκτό της συζήτησης της οποίας κατεβλήθη το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου, μετά τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως υπ αριθ. 056364, 181640 αγωγόσημα μετά των επικολληθέντων ενσήμων για εισφορές υπέρ τρίτων, έγινε δε κοινοποίηση της αγωγής στην Ε’ Δ.Ο.Υ Πειραιά (βλ την με αρ. 10159/20.1.2007 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά Σταυρούλας Τζεφεράκου) αρμόδια και παραδεκτά, εισάγεται προς συζήτηση, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 παρ.2, 35 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο (άρθρα 666, 667 και 670-676, 681Α ΚΠολΔ). Είναι αόριστη κατά το μέρος με το οποίο ζητείται επιδίκαση δαπάνης ανταλλακτικών και επισκευής του βλαβέντος οχήματος καθώς στο δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρονται αναλυτικά κατ’ είδος και ποσό τα ανταλλακτικά που αγοράσθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και η ανάλογη εργασία που απαιτήθηκε για την επισκευή του αλλά αναφέρεται συνολικά το ποσό της δαπάνης για την αγορά των ανταλλακτικών και επισκευής και η διατύπωση είναι τελείως γενική και χωρίς περαιτέρω εξειδικεύσεις. Είναι δε ανεπίδεκτη η διόρθωση της αοριστίας του δικογράφου με τις προτάσεις, όπως επιχειρεί ο ενάγων (βλ. Κρητικό Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ. 1998 παρ. 843. συμπλήρωμα, 2002 και β’ συμπλήρωμα του ίδιου). Επίσης ως αόριστο πρέπει να απορριφθεί και το αιτούμενο κονδύλιο της μείωσης εμπορικής υπαξίας του οχήματος του ενάγοντος, το οποίο συνέχεται άμεσα με το μέρος αυτής που αφορά την αγορά των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτής, καθώς στην αγωγή, ως προαναφέρθηκε δεν περιγράφονται καθόλου η έκταση των ζημιών και οι αναγκαίες επισκευές, με αποτέλεσμα να μην δύναται το Δικαστήριο να προσδιορίσει την τυχόν επελθούσα μείωση της εμπορικής υπαξίας αυτού. Κατά τα λοιπά είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, εκτός από το αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης επί παραλείψεως ή ανοχής πράξης εκ μέρους του εναγομένου πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Στηρίζεται κατ’ εκτίμηση του δικογράφου στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ.β, 929, 932, 346 ΑΚ, 9 ν. ΓΠΝ/1911, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ.

Ο εναγόμενος με δήλωση του στο ακροατήριο και με τις έγγραφες προτάσεις του αρνήθηκε την αγωγή και περαιτέρω προέβαλε ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος κατά ποσοστό 95%, η οποία παραδεκτά και νόμιμα προτείνεται ( κατ’ άρθρ.300 ΑΚ) και πρέπει να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης ( ο εναγόμενος δεν εξέτασε μάρτυρα), την χωρίς όρκο εξέταση του ενάγοντος και τις διασαφήσεις που έδωσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι μεταξύ αυτών η έκθεση αυτοψίας και το πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος που συνέταξε αρμόδιος προανακριτικός υπάλληλος του Τμήματος Τροχαίας Κορυδαλλού, οι φωτογραφίες του βλαφθέντος οχήματος, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: στις 4.1.2003 και περί ώρα 15.45 ο ενάγων οδηγώντας την με αρ. κυκλ. _______  δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, κινούνταν επί της οδού Δερβενακίων, στον Κορυδαλλό Αττικής, στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση προς τη Νίκαια. Η οδός Δερβενακίων είναι οδός διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα στο μέσον αυτής και το πλάτος του οδοστρώματος ανά κατεύθυνση κυμαίνεται από 7- 9 μέτρα ( βλ. το πρόχειρο σχεδιάγραμμα και την έκθεση αυτοψίας). Όταν ο ενάγων έφτασε στο ύψος της οδού Δερβενακίων όπου αυτή συναντάται κάθετα με την οδό Επαμεινώνδα, ο ενάγων ο οποίος κινούνταν με μικρή ταχύτητα είδε από μικρή απόσταση υγρά, που κάλυπταν όλο το πλάτος του οδοστρώματος και μεγάλη επιφάνεια αυτού. Πριν προλάβει να αντιδρασει το δίκυκλο όχημά του γλίστρησε εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, ο ενάγων έχασε τον έλεγχο αυτού, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει από την πορεία του και να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Οπως αποδείχθηκε τα υγρά που υπήρχαν στο οδόστρωμα ήταν πετρέλαιο και είχαν διαρρεύσει από το ντεπόζιτο του οχήματος ανελκυστήρα με αρ. κυκλ-_______  , ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία _______  , όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα, οδηγούμενο από τον προστηθέντα στην οδήγηση εναγόμενο, επαγγελματία οδηγό. Ο τελευταίος είχε προσωρινά σταθμεύσει το όχημά του πλημμελώς δηλαδή έχοντας πλάγια κλίση προς το οδόστρωμα καθώς οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι δεξιοί τροχοί του ήταν ανεβασμένοι στο πεζοδρόμιο και οι αριστεροί τροχοί στο οδόστρωμα της οδού Δερβενακίων στο ύψος αυτής πριν από τη διασταύρωση με την οδό Επαμεινώνδα. Ενώ η θέση του οχήματος του εναγομένου, όπως αυτή αποτυπώνετα. στο πρόχειρο σχεδιάγραμμα της τροχαίας, δηλαδή στα δεξιά της οδού Δερβενακίων αλλά μετά τη διασταύρωση με την οδό Επαμεινώνδα, θλάση ΔΕ γόνατος. Εξήλθε αυθημερόν και του δόθηκε αναρρωτική άδεια μίας εβδομάδας ( βλ. την ιατρική βεβαίωση της ιατρού _______  _______  επιμελήτριας Β ακτινοδιαγνωστικής και του ιατρού _______  _______, ιατρού ορθοπεδικού του ανωτέρω Νοσοκομείου, που προσκομίζονται με επίκληση). Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων προέβη σε πρόσθετες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φυσιοθεραπείες παρά τα αντίθετα ισχυριζόμενα στην αγωγή του καθώς δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την υποβολή του στις σχετικές δαπάνες και επομένως, πρέπει το σχετικό αίτημα να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Δεν αποδείχθηκε ότι οποιαδήποτε τυχόν βελτίωση της διατροφής του ενάγοντος, έγινε κατόπιν υποδείξεως των θεραπόντων ιατρών του, αφού δεν προσκόμισε καμιά απόδειξη περί αυτού, ενόψει του ότι η βελτιωμένη διατροφή δεν χορηγείται σε κάθε σωματική κάκωση, αλλά μόνο όταν αυτή επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους στη συγκεκριμένη περίπτωση (βλ. Αθ. Κρητικού «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα», 1998 § 221, ΜΠρΑΘ 3058/1993 και 4695/1995 αδημ.). Αντίθετα αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της πτώσης του στο οδόστρωμα αλλά και λόγω της ύπαρξης του πετρελαίου καταστράφηκαν τα ρούχα του ενάγοντος και ειδικότερα το παντελόνι του τύπου τζην, αξίας 60 ευρώ, το μπουφάν του αξίας 120 ευρώ και τα παπούτσια του αξίας 100 ευρώ και συνολικά ζημιώθηκε το ποσό των 280 ευρώ. Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια που στερήθηκε τη χρήση της μοτοσικλέτας του, η οποία ήταν στο συνεργείο για επισκευή από τις 5.1.2003 έως την 24.1.2003 αναγκάσθηκε προκειμένου για τις μετακινήσεις του να μισθώνει όχημα δημόσιας χρήσης ταξί και συγκεκριμένα για απλή μετάβαση και επιστροφή καθημερινά από την οικία του στο Κερατσίνι στο Παγκράτι, όπου και διαμένουν οι γονείς της συζύγου για να τον φροντίζουν. Όμως δεν προσκομίζει καμία απόδειξη ταξί για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης περάν του ότι δεν δικαιολογεί επαρκώς την καθημερινή του μετακίνηση από την οικία του όντας τραυματισμένος. Ο ενάγων κατά το χρόνο του ατυχήματος εργαζόταν ως διανομέας έτοιμου φαγητού στην εταιρεία με την επωνυμία «_______  ΑΕ» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με αμοιβή και ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Επειδή είναι η τελική θέση αυτού μετά το ατύχημα, καθώς αυτό μετακινήθηκε από τον εναγόμενο. Το γεγονός ότι υπήρχε διαρροή πετρελαίου από τις δεξαμενές καυσίμων του οχήματος τους προκύπτει από τα αναφερόμενα στην έκθεση αυτοψίας της τροχαίας Κορυδαλλού αλλά και από την ομολογία του ίδιου του εναγομένου στις προτάσεις του. Οι ισχυρισμοί του τελευταίου ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα προειδοποιητικά μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος, καθώς είχε διαπιστώσει την διαρροή των καυσίμων, ότι δηλαδή έθεσε προειδοποιητική πινακίδα στο οδόστρωμα περί της ύπαρξης κινδύνου και ότι περιπολικό της τροχαίας βρισκόταν στο σημείο της οδού και έκανε σήμα στους διερχόμενους οδηγούς, δεν αποδεικνύονται ως ουσιαστικά βάσιμοι καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε από μάρτυρες και ‘έγγραφα ούτε από την ίδια την τροχαία. Επομένως, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν το δικαστήριο κρίνει ότι αποκλειστικά υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι ο εναγόμενος οδηγός του ελκυστήρα ο οποίος από αμέλεια κατά την οδήγηση αφού διέρρευσε από το όχημα του πετρέλαιο στο οδόστρωμα, το οποίο κατέστησε αυτό ολισθηρό, δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυνσή τους ούτε ειδοποίησε τους άλλους χρήστες της οδού για την ύπαρξη του κινδύνου κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1, 2 και 4 του ΚΟΚ. Αντίθετα δεν αποδείχθηκε πταίσμα περί την οδήγηση του ενάγοντος καθώς αυτός κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα και λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, της κίνησης στην οδό άλλων οχημάτων αλλά και της μεγάλης έκτασης στην οποία εξαπλώθηκαν τα υγρά στο οδόστρωμα δεν ήταν δυνατό να εκτελέσει οποιοδήποτε αποφευκτικό ελιγμό, απορριπτομένου ως ουσιαστικά αβασίμου του ισχυρισμού περί συνυπαιτιότητάς του στην επέλευση του ατυχήματος.

Μετά το ατύχημα ο ενάγων μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», και υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκε καμία κάκωση συμπαγών οργάνων. Παραπέμφθηκε στο ορθοπεδικό ιατρείο και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση ΔΕ ώμου και όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ο ενάγων έλαβε αναρρωτική άδεια 15 ημερών ήτοι από 7.1.2003 έως 21.1.2003, από τον ιατρό του ΙΚΑ (βλ. τις προσκομιζόμενες σε φωτοαντίγραφα γνωματεύσεις του ιατρού _______   _______  ). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και συνολικά 13 εργάσιμες ημέρες από τον τραυματισμό του δεν μπόρεσε να εργασθεί και απώλεσε τα φιλοδωρήματα που θα αποκέρδαινε μετά βεβαιότητας και τα οποία αποτελούν διαφυγόντα εισοδήματα. Ειδικότερα, ο ενάγων κάθε ημέρα πραγματοποιούσε είκοσι διανομές και αποκέρδαινε φιλοδώρημα ποσού 1 ευρώ για κάθε μία και συνολικά 20 ευρώ την ημέρα. Επομένως τις 13 ημέρες που δεν εργασθηκε απώλεσε το ποσό των 260 ευρώ (20 ευρώ Χ13 ημέρες). Περαιτέρω, ενοψει των συνθηκών που έγινε η σύγκρουση, του είδους και βαθμού του τραυματισμού του ενάγοντος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του εναγομένου οδηγού, της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των εμπλακέντων φυσικών προσώπων, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη η χρηματική ικανοποίηση για την οποία αποτιμάται στο ποσό των 2000 ευρώ. Σύμφωνα, επομένως, με όσα προεκτέθηκαν πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή, ως βάσιμη και στην ουσία της και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει για τις παραπάνω αιτίες το συνολικό ποσό των 2540 ευρώ (280 + 260 +2000) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, με κήρυξη της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, για ολόκληρο το επιδικασθέν ποσό, αφού εκτιμάτα. ότι η καθυστέρηση της εκτελέσεως θα επιφέρει σημαντική ζημιά στον ενάγοντα. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος σε βάρος του εναγομένου λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 § 1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (2540) ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το οποίο ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις 9-7-2007.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ