fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Αριθμός απόφασης 4034/ /2000                                                

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                     (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από την Πρωτοδίκη Ιωάννα Κλάπα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 30η Αυγούστου 2000 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _______»., που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός _______ ) και εκπροσωπείται νόμιμα παρίσταται δε διά της πληρεξουσίας αυτής Δικηγόρου Ευαγγελίας Καραβια.

Των καθών ______  _______  του _______  και της ________ κατόχου του υπ’αριθμόν  ________  Ταυτότητας Του Γ. ΤΑ. Πειραιά κατοίκου Κερατσινίου Αττικής και επί της οδού ______ που παραστάθηκε  διά του πληρεξούσιου  δικηγόρου του Χρήστου  Οικονομάκη δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3460/2000 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου  Πειραιώς Δέσποινας Δημητρίου Χαραλαμπίδου και 2..______ του ______ και της ______ κατόχου του υπ’ αριθμόν ______  Διαβατηρίου της Νομαρχίας Πειραιώς, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής και επί της οδού _______ , που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της που κατατέθηκε στην Γραμματεία  του Δικαστηρίου τούτου  με αριθμό 4731/2000 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η 30η Αυγούστου.

Κατά τη συζήτηση Της υπόθεσης αφού ακούστηκε από τους διαδίκους που παραστάθηκαν όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα  περίπτωση, ζητά να διαταχτεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσn  υποθήκης μέχρι του ποσού 93.25 ευρώ που αντιστοιχούν σήμερα στο ποσό των 31.500.000 δραγμών, στο κατωτέρω ακίνητο ιδιοκτησίας των καθών, όπως περιγράφεται στην αίτηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαίτηση της κατά των καθών, η οποία προέρχεται  από σύμβαση στεγαστικού δανείου βάσει της οποίας η αιτούσα χορήγησε στους καθών  στεγαστικό δάνειο συνολικού ποσού 66.660 ευρώ, που αντιστοιχούν σήμερα στο ποσό των 22.500.000 δραχμών, ή μέχρι του ισοτίμου του ποσού αυτού, εν όλω ή εν μέρεο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, σύμφωνα με την αριθμό 24176/2000 σύμβαση στεγαστικού δανείου.

Επειδή η αίτηση της αυτή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 806 επ. AK, 1257 AK και 1274 AK όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56, παρ. 1 ΕισΝΠολΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 682 παρ. 1 και 706 ΚπολΔ και αρμοδίως εισαγώμενη προς εκδίκαση στο Δικαστήριο αυτό κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ ουσία, δεδομένου ότι οι καθών συνομολόγησαν τα πραγματικά περιστατικά που την θεμελιώνουν και συναίνεσαν στην αιτούμενη εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

 

ΓΙΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται την υπόκριση αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εγγραφή προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των 93.325 ευρώ που αντιστοιχούν σήμερα στο ποσό των 31.500.000 δραχμών επί του κατωτέρω περιγραφομένου ακινήτου ιδιοκτησίας των καθών προς εξασφάλισn απαίτησης της αιτούσας που προέρχεται από δάνειο που χορηγήθnκε στους καθών ποσού 66.660 ευρώ, που αντιστοιχούν σήμερα στο ποσό των 22.500.000 δραχμών ή μέχρι του ισοτίμου του ποσού αυτού, εν όλω ή εν μέρει σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα με κυμαινόμενο επιτόκιο, πλέον τόκων και εξόδων πλέον εισφοράς του ν. 128Π5, πλέον ΕΦΤΕ Και διάρκεια 15 χρόνια και συνομολογήθηκε μεταξύ της αιτούσας και των καθών σύμφωνα με την με αριθμό 24176/2000 σύμβαση δανείου και τις σε αυτήν πρόσθετες πράξεις, δηλαδή:

1 .Επί του υπό στοιχεία Δ-2 διαμερίσματος του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου το οποίο εμφαίνεται σε κάτοψη στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του τετάρτου ορόφου και οι ποσοστιαίες αναλογίες του στον πίνακα αναλογιών του πολιτικού μηχανικού ______  ______ και τα δύο προσαρτημένα  στην υπ’ αριθμόν 8394/1999 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαισγράφου Περιστερίου ________   ________  – ________  , και το οποίο αποτελείται από καθιστικό-τραπεζαρία σε ενιαίο χώρο,   δύο κοιτώνες λουτρά διάδρομο ημιυπαίθριο χώρο στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου,  βεράντα στις δύο όψεις του οικοπέδου μπαλκόνι στον πίσω ακάλυπτο χώρου του οικοπέδου και δύο μπαλκόνια στην προς την οδό _____ πρασιά του οικοπέδου , έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 82, όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά 246, αναλογία στον όγκο κοινοχρήστων 50 κυβικά μέτρα, συνολικό όγκο 296 κυβικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 97/000, αναλογία στις δαπάνες: α) κοινοχρήστων 100/000, β) λειτουργίας του ανελκυστήρα 105/000 και ψήφους 97 σε σύνολο 1000. Το διαμέρισμα αυτό συνορεύει Βόρεια με γειτονική ιδιοκτησία Νότια με την προς την οδό ______πράσια του οικοπέδου και την προς την οδό ________ πρασιά του οικοπέδου, Ανατολικά με την προς την οδό ________   πρασιά του οικοπέδου και Δυτικά με πίσω ακάλυπτο χώρου του οικοπέδου , κεντρικό κλιμακοστάσιο,  πλατύσκαλο και το Δ-1 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει η αποκλειστική χρήση της υπ’ αριθμόν 8 θέσεως σταθμεύσεις αυτοκινήτου στην πυλωτή, η οποία φαίνεται με τα ίδια στοιχεία στα ανωτέρω διαγράμματα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 11, και συνορεύει Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου Νότια με την προς την οδό ______  πρασιά του οικοπέδου, Ανατολικά με την οδό ________   και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.

2. Επί της υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκης του υπογείου η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά στα ανωτέρω αναφερόμενα τοπογραφικό διάγραμμα και πίνακα αναλογιών, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά  6,50, όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά 16,25 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1,80/000 και ψήφους 1,80 σε σύνολο 1000 και συνορεύει Βόρεια με άσκαπτο χώρο οικοπέδου, Νότια με διάδρομο υπογείου, Ανατολικά με λεβητοστάσιο, και Δυτικά με Υ-1 αποθήκη.

Το ανωτέρω διαμέρισμα και αποθήκη αποτελούν αυτοτελείς,  ανεξάρτητες, διακεκριμένες και διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3741/1929, του ν.δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του AK στις οποίες υπήχθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8394/Ι999 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Περιστερίου ________   ________  – ________  η οποία έχει νομίμως μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, ως και η πολυώροφος οικοδομή εφ’ης κείνται η οποία είναι κτισμένη επί οικοπέδου κειμένου στο Κερατσίνι, στην περιφέρεια της πόλεως του Δήμου Κερατσινίου, στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως και Δήμου Κερατσινίου στην διασταύρωση των οδών ________  και _____ επιφανείας κατά παλιότερο τίτλο κτήσεως και μετά από πρόσφατη καταμέτρησn του πολιτικού μηχανικού ______  ________ μέτρων τετραγωνικών 342. Το οικόπεδο αυτό φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Α στο από Νοεμβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα TOU ως άνω πολιτικού μηχανικού το οποίο προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 8394/1999 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Περιστερίου ________   και συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία αγνώστου με πλευρά ΔΓ μέτρων 22,72, Δυτικά με ιδιοκτησία αγνώστου με πλευρά Δ Α μέτρων 15,05, Ανατολικά με την οδό ______ με πρόσωπο Β Γ μέτρων 15,05 και Νότια με την οδό _______  με πρόσωπο Α Β μέτρων 22,72. Το οικόπεδο αυτό κατά παλαιότερο τίτλο κτήσεως εμφαίνεται επίσης με τα γράμματα Α Β Γ Δ Α στο από Νοεμβρίου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ______  ________ το οποίο προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 4121911992 πράξη της συμβολαιογράφου Αιγάλεω Αμαλίας Κυριακάκη- Καρπαθάκη, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 342 και συνορεύει Βόρεια με πλευρά ΒΓ 22,72 μέτρων με ιδιοκτησία ______  ______ Νότια με πρόσωπο Α Δ μέτρων 22,72 με την οδό ______ πλάτους 10 μέτρων Ανατολικά με πρόσωπο ΑΒ μέτρων 15,05 με την οδό _______ πλάτους 10 μέτρων και Δυτικά με πλευρά ΓΔ μέτρων 15,05 με ιδιοκτησία ______  ______.

Τα ανωτέρω διαμέρισμα και αποθήκη περιήλθαν στους καθών  κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό  εξ’ αδιαιρέτου στον καθένα με αγορά δυνάμει του υπ’ αριθμόν 8968/2000 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Περιστερίου ________   ________  το οποίο έχει νομίμως μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου  Πειραιώς στον τόμο 1109 με α.α. 207 την 26-4-2000.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε, δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση στις 30 Αυγούστου 2000.

Η Δικαστής                               Η Γραμματέας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία