fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Δ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Αριθμός 6/2008
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νίκαιας Αικατερίνη Μπανίκα και τη Γραμματέα Παρθένα Λαζαρίδου.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 10-10­2007, για να δικάσει την από 10-7-2007 και με αριθμό πράξης κατάθεσης 73/200 αγωγή.

Του ενάγοντος: _______  _______  , κατοίκου Κορυδαλλού, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.

ΚΑΤΑ

Της εναγόμενης: _______   _______  , κατοίκου Κορυδαλλού, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Μιχαήλ Πολυδάκη.

Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 10-7-2007 σημείωση του Ειρηνοδίκη αυτή, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία:

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οδού _______  ο εναγών και αριθμός ___ η εναγόμενη. Κατόπιν σχετικής αίτησης χορηγήθηκε στην εναγομένη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Κορυδαλλού, άδεια για τοποθέτηση δύο σταθερών μεταλλικών «πι», κατά μήκος του κρασπέδου του πεζοδρομίου και μπροστά από τ0 κατάστημά της, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων επί του πεζοδρομίου κα, να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών ((βλ. τη με αριθμ. πρωτ. 668/1-2-2005 σχετική άδεια). Πράγματι η εναγομένη, μετά τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας, προέβη στην τοποθέτηση των ανωτέρω «πι». Την 21-10-2005 όμως, η τελευταία τοποθέτησε αυθαίρετα και μεταλλικό κολωνάκι, επί του κρασπέδου του πεζοδρομίου, στο ύψος του ορίου της οικίας της με την οικία του ενάγοντος. Την ίδια ημέρα κα, περί ώρα 23.30, ο ενάγων επιχείρησε να σταθμεύσει το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας _______  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του επί του οδοστρώματος και στο άκρο αυτού, μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, και στην προσπάθειά του αυτή (κάνοντας όπισθεν) μη γνωρίζοντας την ύπαρξη του πασσάλου, ενώ σημειωτέου ήταν νύχτα, προσέκρουσε σ’ αυτόν προκαλώντας έτσι, ζημιές στο φτερό, προφυλακτήρα και φανάρι του οχήματος του (βλ. το από 21¬10-2005 προσκομιζόμενο δελτίο τροχαίου ατυχήματος του Α.Τ. Κορυδαλλού). Υπαίτια των ζημιών αυτών είναι η αντίστοιχου εκθέματος και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά.

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων ζήτα, να υποχρεωθεί η εναγομένη να τον καταβάλει το ποσό των 926 29 ευρώ, ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση, για την ζημιά που που προκλήθηκε στο αυτοκίνητο του> όταν αυτό προσέκρουσε σε μεταλλικό πάσσαλο, που αυθαίρετα τοποθέτησε η εναγομένη επί του κρασπέδου πεζοδρομίου, κατά τις ειδικότερα περιγραφόμενες στην αγωγή συνθήκες πρόσκρουσης, νομιμότοκα απο την επίδοση της αγωγής και να καταδικαστεί στη δικασττκή του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, η οποία είναι επαρκώς ορισμένη, παρά τους περί του αντίθετου ισχυρισμούς της εναγομένης, αρμόδια φέρεται στο Δικαστήριο αυτό (αρθ. 14 παρ. 1 και 22 ΚΠολΑ) για να συζητηθεί με την ειδική διαδικασία των άρθρων 466 επ. ΚΠολΛ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάζεις των άρθρων 914, 932, 345, 346 Α.Κ. και 176 ΚΠολΛικ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν αφού έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ένσημου (βλ. υπ αριθμ. 95893 και 95894 αγωγόσημα).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι είναι γείτονες και μένουν στον Κορυδαλλό επί της εναγόμενη, που τοποθέτησε παράνομα και αυθαίρετα τον παραπάνω πάσσαλο, ο οποίος και απομακρύνθηκε στη συνέχεια από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κορυδαλλού (βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 38019/15-11-2005 σχετικό έγγραφο), η δε ενέργειά της αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι ο εναγών δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της ένδικης αγωγής, επειδή αυτός δεν ήταν κύριος του οχήματος κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής, διότι, κρίσιμος χρόνος, είναι ο χρόνος πρόκλησης της ζημίας (21-10-2005) και όχι ο χρόνος άσκησης ή συζήτησης της αγωγής. Για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών ο ενάγων χρειάζεται να δαπανήσει τα εξής ποσά: α) για αγορά προφυλακτήρα και φανού το ποσό των 280 ευρώ και β) για εργασίες επισκευής και βαφή το ποσό των 291 ευρώ, σύμφωνα με την προσφορά του _______  _______  . Το επιπλέον ποσο των 55,29 ευρώ που αναλογεί στο Φ.Π.Α., πρέπει να απορριφθεί λόγω του ότι δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η οφειλή πριν την έκδοση τιμολογίου (βλ. Α.Π. 80/99 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ», ΕφΑΘ 8884/2003 ΕλΔνη 45, 1102, Π.Πρ.Ροδ. 118/2006 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ». Επίσης το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον ενάγοντα και το ποσό των 30 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ ουσίαν και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 601 (280+291+30) ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγομένης ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος (αρ. 178 ΚΠολΔικ) κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των εξακοσίων ενός (601) ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος που ορίζει σε σαράντα (40) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νίκαια, στις 14-1-2008, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, που οι διάδικοι ήταν απόντες.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ