fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

(ΓΑΚ 3445/2010 και 4590/2010)

Αριθμός Αποφάσεως 188/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Τακτική)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Σπινθάκη και τον Γραμματέα Ηλία Βασιλόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 20-3-2013, για να δικάσει την από 5-7-2010 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 517/2010 και την από 10-9-2010 με αριθμό κατάθεσης 701/2010 ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ : 1) ________  ________  , συζ. ________  ________  , ως ασκούσης τη γονική μέριμνα της θυγατέρας της ________  ________   του ________  και της _______, κατοίκου Δραπετσώνας και 2) ________  ________  , ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της θυγατέρας του ________  ________   του ________  και της ________  , κατοίκου ως άνω, που παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “________  ” και δ.τ. “_______  Α.Ε.”, εδρεύουσα5 στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ειρήνη Κρεμμύδα.

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΣΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ:

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “________  ” (________  Α.Ε.), που εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, νόμιμα εκπροσωπουμένης, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ειρήνη Κρεμμύδα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ : Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία “________  “, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Φερεντίνου.

Της αγωγής με αριθμό κατάθεσης 517/2010 δικάσιμος ορίστηκε με την από 7-7-2010 πράξη του Γραμματέα η 18-1-2012 κατά την οποία αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτησή της αυτή που αναφέρεται στην αρχή. Της ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης με αριθμό κατάθεσης 701/2010 δικάσιμος ορίστηκε με την από 16-9-2010 πράξη του Γραμματέα η 18-1-2012, κατά την οποία αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτησή της αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από την σειρά του πινακίου το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφτηκαν στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Οι ενάγοντες ________  ________  και ________  ________  , ως ασκούντες τη γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης τους ________  ________  , εκθέτουν στην από 5-7-2010 κύρια αγωγή τους, όπως παραδεκτά διορθώθηκε (224 ΚΠολΔ), ότι κατά τον αναφερόμενο χρόνο και από υπαιτιότητα του προστηθέντος οδηγού του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου (τρόλεϊ) της γραμμής 20, ιδιοκτησίας της εναγομένης «________  Α.Ε.», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο «Δραπετσώνα- Καστέλα-Νεο Φάληρο», προκλήθηκε σωματική βλάβη στην άνω ανήλικη κόρη τους, επιβάτη του εν λόγω τρόλεϊ, εξαιτίας της οποίας αυτή υπέστη ηθική βλάβη. Ζητούν δε να υποχρεωθεί η άνω εναγομένη, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να τους καταβάλει το ποσό των 10000 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ζητούν επίσης να επιβληθούν τα δικαστικά τους έξοδα εις βάρος της εναγομένης. Η αγωγή εισήχθη για συζήτηση κατά την τακτική διαδικασία, ενώ θα έπρεπε να εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666,667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (681Α ΚΠολΔ), αφού πρόκειται για αξίωση αποζημίωσης που προκύπτει από σύμβαση μεταφοράς προσώπου με αυτοκίνητο (Κρητικού Αποζ. από Αυτοκ. Ατυχ.2008, παρ. 35/26,Εφ.ΑΘ.203/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ). Θα πρέπει ωστόσο, χάριν οικονομίας της δίκης, να διαταχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης με την ειδική αυτή διαδικασία (591 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά την ίδια δικάσιμο, αφού τηρήθηκε η προδικασία που απαιτείται κατά τη διαδικασία αυτή και δεν επιβάλλεται η παραπομπή σε άλλη δικάσιμο. Περαιτέρω η αγωγή αρμοδίως εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (14 παρ.1α, 40Α ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297,298,299,330 εδ.β’,346,480,481 επ.,914,922,932 ΑΚ,907,908 παρ.1 ΚΠολΔ και 176 ΚΠολΔ. Η δίκη νομίμως συνεχίζεται με ενάγουσα την ________  ________   του ________  , μετά από δήλωση του πληρεξουσίου της στο ακροατήριο, εφόσον αυτή ήταν μεν ανήλικη κατά την άσκηση της αγωγής (γεννημένη το έτος 2004, σύμφωνα με το με αρ. 2677/2012 προσκομιζόμενο πιστοποιητικό του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας), είχε όμως ενηλικιωθεί κατά τη συζήτηση (286,287,290 ΚΠολΔ). Μετά απ’ αυτά η αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (193124,193069 σειράς Α), πρέπει να ερευνηθεί κατά την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η εναγομένη στην προηγούμενη κύρια αγωγή «________  Α.Ε.», την οποία διαδέχθηκε ήδη η «________  Α.Ε.» (ΦΕΚ 33α/3-3-201 1 και 1454Β/17-6-2011), με την από 10-9-2010 ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση, στην οποία σωρεύει παρεμπίπτουσα αγωγή εξ αναγωγής κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «________  Α.Ε.Ε.Γ.Α.», στην οποία ήταν ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημιές το παραπάνω ηλεκτροκίνητο λεωφορείο της (τρόλεϊ) με έγκυρη ασφαλιστική σύμβαση, ζητεί, ανακοινώνοντάς της την άνω κύρια εκκρεμή δίκη, να παρέμβει η εναγομένη σ’ αυτήν και να υποχρεωθεί να της καταβάλει, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί να καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες (ήδη ________  ________  ) με το νόμιμο τόκο από την καταβολή του προς αυτήν, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και να επιβληθούν εις βάρος της τα δικαστικά της έξοδα. Η ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση, είναι παραδεκτή και νόμιμη (88 επ.ΚΠολΔ). Επίσης η σωρευόμενη αγωγή εξ αναγωγής (παρεμπίπτουσα) κατ’ αυτής αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο (31 παρ.1 ΚΠολΔ) υπαγόμενη στην κατά το άρθρρ 681Α ΚΠολΔ ειδική διαδικασία και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298,481 επ.ΑΚ,Ι και 7 του ν.2496/1997,69 παρ.1ε,283,907, 908 παρ.1 και 176 ΚΠολΔ. Μετά απ’ αυτά η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσία, χωρίς ν’ απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, λόγω απαλλαγής της ενάγουσας (άρθρο 14 παρ.2 του ν.δ.768/1970), συνεκδικαζόμενη, κατά το βάσιμο αίτημα των διαδίκων, με την προηγούμενη κύρια αγωγή (246 και 285 ΚΠολΔ).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων μερών στο ακροατήριο, οι οποίες εκτιμώνται ανάλογα με την αξιοπιστία τους, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, χρησιμεύουν δε είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, τα συνομολογούμενα και τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο εκτιμά ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα (671 παρ.1 ΚΠολΔ), τα εξής: Την 30-4-2010 και περί ώρα 07.45, η κυρίως ενάγουσα ________  ________   επιβιβάστηκε στο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο (τρόλεϊ) της κυρίως εναγομένης Ο.ΣΥ. Α.Ε., το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 20 (Δραπετσώνα-Καστέλα-Νεο Φάληρο), από τη στάση «Εμπορική Τράπεζα Δραπετσώνας», με κατεύθυνση προς Πειραιά. Το εν λόγω τρόλεϊ ήταν ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημιές στην παρεμπιπτόντως εναγομένη-παρεμβαίνουσα υπέρ της κυρίως εναγομένης «________  Α.Ε.Ε.Γ.Α.», δυνάμει του με αρ. 4079815 ανανεωτηρίου του με αρ.3884942/8/1-10-2007 ασφαλιστηρίου συμβολαίου διάρκειας από 5-4-2010 μέχρι 5-10-2010. Η κυρίως ενάγουσα ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος, όρθια στο διάδρομο κοντά στην πίσω πόρτα του και ότι όταν το τρόλεϊ  έφτασε στον ηλεκτρικό σταθμό Η.Σ.Α.Π. στον Πειραιά, λόγω της μαζικής κίνησης αποβίβασης του επιβατικού κοινού, αυτή σπρώχθηκε και στριμώχτηκε προς το κάγκελο που υπάρχει στο πλάι της πόρτας, αριστερά δίπλα στα καθίσματα, σε σχέση με τους εξερχόμενους από το όχημα, ο οδηγός άνοιξε την πόρτα χωρίς να ελέγξει αν μπορούσε να το πράξει με ασφάλεια για τους επιβάτες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί το δεξί της χέρι ανάμεσα στην πόρτα και το κάγκελο και να τραυματιστεί, χωρίς ο οδηγός να το αντιληφθεί, παρά τις εκκλήσεις των επιβατών. Όμως οι άνω συνθήκες, κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η επικαλούμενη σωματική βλάβη της ενάγουσας, δεν αποδείχθηκαν από τη συνεκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Ειδικότερα, η μάρτυρας της ενάγουσας κατέθεσε ότι επέβαινε στο μπροστινό τμήμα του τρόλεϊ κοντά στον οδηγό, δεν ήταν κοντά στην ενάγουσα, αλλά άκουσε τις φωνές αυτής και των επιβατών προς τον οδηγό για να κλείσει την πόρτα, αυτός όμως δεν άκουσε. Επίσης κατέθεσε αρχικά ότι δεν γνώριζε την ενάγουσα, αλλά στη συνέχεια ότι γνωρίζει εξ όψεως τη μητέρα της, ότι η ίδια δεν έσπευσε, λόγω συνωστισμού, για τις πρώτες βοήθειες στην ενάγουσα, ενώ «όλο το λεωφορείο είχε πάει πίσω». Η κατάθεση αυτή δεν κρίνεται αξιόπιστη. Αντίθετα, όπως βάσιμα ισχυρίζεται η κυρίως εναγομένη και η υπέρ αυτής παρεμβαίνουσα ασφαλιστική εταιρία, επιβεβαίωσε δε και ο μάρτυράς τους και πιθανόν οδηγός του τρόλεϊ κατά τον επίδικο χρόνο (δεδομένου ότι ενημερώθηκε για την καταγγελία της ενάγουσας στην Τροχαία Πειραιά την επόμενη ημέρα και αναγνωρίστηκε από αυτήν δυο μήνες μετά), δεν έγινε κανένα τέτοιο περιστατικό κατά τη βάρδια του, ενώ η επιβατική κίνηση στο τρόλεϊ μειώνεται κατά πολύ στις επόμενες δυο στάσεις, οπότε και θα μπορούσε η ενάγουσα να τον ενημερώσει για το ατύχημα. Πράγματι, η ίδια η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι αποβιβάστηκε από το τρόλεϊ τρεις στάσεις μετά, χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια ενημέρωσης του οδηγού ή έστω να σημειώσει τον αριθμό κυκλοφορίας του τρόλεϊ ενώ, αν αληθέυσαν οι ισχυρισμοί της, τουλάχιστον κατά τις αμέσως επόμενες στάσεις που δεν υπήρχε συνωστισμός, θα μπορούσε να το κάνει η ίδια ή κάποιος συνεπιβάτης της, ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και να πιστοποιηθεί το συμβάν. Υπό τα παραπάνω δεδομένα, εφόσον δεν προκύπτουν οι επικαλούμενες στην κύρια αγωγή συνθήκες του ατυχήματος και η υπαιτιότητα του προστηθέντος από την εναγομένη οδηγού του τρόλεϊ, στην οποία η ενάγουσα της κύριας αγωγής στηρίζει την ένδικη αξίωσή της, η κύρια αυτή αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ακολούθως, πρέπει να απορριφθεί και η παρεμπίπτουσα αγωγή ως άνευ αντικειμένου. Τα δικαστικά έξοδα τόσο της κυρίως εναγομένης όσο και της προσεπικαλούμενης υπέρ αυτής παρεμβαίνουσας θα επιβληθούν εις βάρος της ηττημένης κυρίως ενάγουσας, κατά το αίτημά τους (176,182,191 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις από 5-7-2010 (κύρια) και 10-9-2010 (παρεμπίπτουσα) αγωγές, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητο (681Α ΚΠολΔ).

Απορρίπτει αυτές.

Επιβάλλει εις βάρος της κυρίως ενάγουσας ________  ________   τη δικαστική δαπάνη της κυρίως εναγομένης Ο.ΣΥ. Α.Ε., που ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Επιβάλλει ωσαύτως εις βάρος της άνω κυρίιος ενάγουσας τη δικαστική δαπάνη της παρεμπιπτόντιος εναγομένης-παρεμβαίνουσας «________  Α.Ε.Ε.Γ.Α.», που ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, την 29-5­2013, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ