fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός
AM9181

ΕΚΘΕΙΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ Τ ΟΥ Α’ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνεδρίαση της 24ης  Οκτωβρίου 2013

 

Σύνθεση του Δικαστηρίου Κατηγορούμενοι Πράξη
Βασίλειος Τζελέπης Πλημμελειοδίκης 1. _______  _______   του _______  κάτοικος Πόρτο Ράφτη παρούσα 1. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ
Δομένικος Δελλήβεης Θεολόγος

Αντιεισαγγελέας Πλημ/κών (διότι ο Εισαγγελέας Πλημ/κών κωλύεται)

2. _______  _______   του _______

κάτοικος Πόρτο Ράφτη παρών

2.   Μη έγκαιρη καταβολή εργατικών εισφορών ΙΚΑ

3.  Παράβαση Ν. 4321/63

Μαρία Καρατζόγλου Γραμματέας

 

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, ο Πλημμελειοδίκης εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων, σι οποίοι αφού εμφανίσθηκαν και ρωτήθηκαν από τον Πλημμελειοδίκη σχετικά με την ταυτότητά τους κ.λ.π. είπαν ότι ονομάζονται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζουν συνήγορο για να τους υπερασπιστεί. τον παρόντα Δικηγόρο Ελευθέριο ΦΥΛΛΑΔΑΚΗ μc ΑΜ Δ.Σ. Αθηνών 028601.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία την κατάθεση των μιαρτύρων, που νομότυπα εξετάστηκαν στο ακροατήριο τα έγγραφα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε ότι: Στο Πειραιά την 14-03-2012 τυγχάνοντας εργοδότες και διαχειριστές της επιχείρησης με την επωνυμία _______   ΚΑΙ _______  _______ ΟΕ Και Α.Μ.Ε.: _______   υποκατάστημα ΙΚΑ ______, είδος Επιχείρησης: Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και ενοχές απασχολήσει κατά τη χρονική περίοδο 01/04/2011 έως 31/12/2011 στην επιχείρησής του  προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αμοιβή, που ασφαλιζόταν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όφειλε για την ασφάλιση του άνω προσωπικού να καταβάλλει στο ΙΚΑ τις κατωτέρω εισφορές ποσού 61.356,94 ΕΥΡΩ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα  για τις Δημόσιες Υπηρεσίες του επόμενου μήνα, εκείνου μέσα στον οποίο παρεσχέθη η εργασία. Για την μη καταβολή των εισφορών αυτών συντάχθηκε η με αριθμό’/’ 057/ΠΕΕ/Α/121/2012 ΠΕΕ συνολικού ποσού εισφορών 61.356,94 ΕΥΡΩ.

  1. Έχοντες νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών τους ιδίους (ΕΡΓΌΔΟΤΙΚΩΝ) ασφαλιστικών εισφορών, ποσού 40.904,63 ΕΥΡΩ, δεν κατέβαλε αυτές στον άνω Οργανισμό μέσα στο μήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν απαιτητές.
  2. Έχοντες παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην επιχείρησή τους (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ) ποσού 20.452,31 ΕΥΡΩ με σκοπό να αποδώσουν αυτές στον άνω Οργανισμό, δεν τις κατέβαλε σ’ αυτόν μέσα στο μήνα κατά τον οποίο αυτές έγιναν απαιτητές, κατέστη για αυτές τιμωρητέος για υπεξαίρεση. Πρέπει, ωστόσο να τους αναγνωρισθούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ.2 ΠΚ, καθώς οι κατηγορούμενοι ωθήθηκαν στη πράξη τους αυτή όχι από ταπεινά αίτια, αλλά εξαιτίας της κακής οικονομικής πορείας της μικρής οικογενειακής επιχείρησής τους που προήλθε από τη γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χωρά.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει παρόντες τους κατηγορούμενους _______  _______  του _______  και τον _______  _______  του _______  .

Κηρύσσει ένοχους με ελαφρυντικά κατ’ αρθρ.84 2β ΠΚ τους κατηγορουμένους του οτι:

Στο Πειραιά την 14/03/2012 τυγχάνοντες εργοδότες και διαχειριστές της επιχείρησης με  επωνυμία _______   ΚΑΙ _______  _______   ΟΕ και Α.Μ.Ε.: _____, ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ______, είδος Επιχείρησης: Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και έχοντες απασχολήσει κατά τη χρονική περίοδο 01/04/2011 εώς 31/12/11 στην επιχείρησή τους προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αμοιβή, που ασφαλιζόταν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όφειλε για την ασφάλιση του άνω προσωπικού να καταβάλλει στο ΙΚΑ τις κατωτέρω εισφορές ποσού 61.356,94 ΕΥΡΩ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για της Δημόσιες Υπηρεσίες του επόμενου μήνα, εκείνου μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία. Για την μη καταβολή των εισφορών αυτών συντάχτηκε η με αριθμό _______ συνολικού ποσού εισφορών 61.356,94 ΕΥΡΩ.

  1. Έχοντες νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών τους ίδιους (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ) ασφαλιστικών εισφορών, ποσού 40.904,63 ΕΥΡΩ, δεν κατέβαλε αυτές στον άνω Οργανισμό μέσα στο μήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν απαιτητές.
  2. Έχοντες παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην εγχείρηση του (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ) ποσού 20.452,31 ΕΥΡΩ με σκοπό να αποδώσει αυτές στον άνω Οργανισμό, δεν τις κατέβαλε σ’ αυτόν μέσα στο μήνα κατά τον οποίο αυτές έγιναν απαιτητές, κατέστη γι’ αυτές τιμωρητέος για υπεξαίρεση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Πειραιάς 24/10/2013

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 375 ~ 1 του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 1~1 και 2 του Α.Ν.86/67 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 του Ν.Δ. 1160/72, 21~Ι Ι του N.J 902/90 και 20 Ν.2721/99 το άρθρο Ι του Ν.362/76, το άρθρο 114 Κ.Ποιν, Δικ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο I του Ν.Δ.337/69, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26ξ3 του Α.Ν. 1846/51 (που κυρώθηκε με το Ν.21 13/52) όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 27 ~ 1 του Α.Ν.1846/51 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του N. 2972/2001 και 8~2 του Ν.4321/63, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4469/65 και το άρθρο 33 του N. 3346/05. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3904/10.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που οι κατηγορούμενοι είχαν τελέσει και αφετέρου την προσωπικότητα των κατηγορουμένων κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή αφού έλαβε επίσης υπόψη του κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα. καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, περιστάσεις (χρόνος. τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και εκτελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου των κατηγορουμένων.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας των κατηγορουμένων τα αίτια που τους ώθησαν να τελέσουν το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε το σκοπό που οι κατηγορούμενοι επεδίωξαν το χαρακτήρα του και το βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο τους, καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως, αλλά και τη μετά την μετά την πράξη διαγωγής τους.

Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους των κατηγορουμένων και των μελών της οικογενείας των.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους κατηγορούμενους σε φυλάκισης για την 1η πράξη της μη έγκαιρης  καταβολής εργοδοτικών εισφορών) έξι (6) μηνών και για πράξη της μη έγκαιρης  καταβολής εργατικών εισφορών) έξι (6) μηνών Συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών (6+2=8), και μετά από όμοια πρόταση της Εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 582 ΚΠολΔ,στα έξοδα της δίκης ποσού ογδόντα (80) ευρώ.

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Οι κατηγορούμενοι σε ερώτηση του Πλημμελειοδίκη εάν καταδικάσθηκαν μέχρι σήμερα απάντησαν αρνητικά.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να ανασταλεί η παραπάνω ποινή φυλάκισης επί τρία έτη.

Τον συνήγορο υπεράσπισης των κατηγορουμένων που ζήτησε την αναστολή της παραπάνω ποινής.

Ο Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της γραμματέα, κατάρτισε και αμέσως δημοσίευσε την ταυτάριθμη απόφαση, που έχει ως εξής.

ΣΚΕΦΤΉΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή από την έρευνα των περιστάσεων, κάτω από τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, κυρίως δε από τα αίτια αυτής., τον προηγούμενο βίο και το χαρακτήρα των κατηγορουμένων, καθώς και τη δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης των κατηγορουμένων, κατόπιν ερωτήσεως του Πλημμελειοδίκη, από την οποία προκύπτει ότι οι κατηγορούμενο, δεν μέχρι σήμερα «μετακλητός για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη ενός έτους το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι αναγκαία για να τους αποτρέψει από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων και ως εκ τούτου πρέπει, επειδή συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99 παρ. του άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3 του  Ν.2479/1997 να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω ποινής φυλάκισης, που επιβλήθηκε στους κατηγορουμένους για τρία (3) έτη.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερομένη ποινή φυλάκισης επί τρία (j ) έτη.

Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση των μαρτύρων και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης δινόταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους τους παράγοντες της δίκης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρ’ η

Πειραιάς 24/10/2013

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. απόφ AM 9181

 ΤΟ Α’ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ παρόντες τους κατηγορούμενους:

  1. _______ _______   του _______  και της _______  , γεννημένη το 1956 στη Ξάνθη, κάτοικο Πόρτο Ράφτη , οδός _______  , κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητος _______   Α.Τ. Μαρκόπουλου, Α.Φ.Μ._______  .
  2. _______ _______   του _______  και της _______  , γεννημένο το 1951 στον Πειραιά, κάτοικο Πόρτο Ράφτη , οδός _______  , κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητος _______  Α.Τ. Μαρκόπουλου, Α.Φ.Μ._______  .

 

ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τους κατηγορούμενους ΕΝΟΧΟΥΣ με ελαφρυντικά κατά το άρθρο 84 παρ. 2β Π.Κ για τις  πράξεις: 1)  Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, 2) Μη έγκαιρη καταβολή εργατικών εισφορών ΙΚΑ 3) Παράβαση Ν 4321/63 που τελέστηκαν στον Πειραιά την 14/3/2012 και κατά τη χρονική περίοδο 01/04/2011 έως 31/12/2011.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους κατηγορούμενους σε ποινή φυλάκισης για την 1η πράξη (εργοδοτικές εισφορές) έξι (6) μηνών και για την 2Ι πράξη (εργατικές εισφορές) έξι (6) μηνών.

 Συνολική ποινή φυλάκισης 6+2= 8 μήνες

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ επί τριετία.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του κατηγορουμένου τα δικαστικά έξοδα της δίκης ύψους (80) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε.

Πειραιάς, 24/10/2013

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ