fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός: 85756 / 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ζ’ ΜΟΝΟΜ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεδρίαση της 29-10-2014

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ Πλημμελειοδίκης, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Αντεισαγγελέας (διότι κωλύεται ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών), ΕΛΕΝΗ ΠΗΛΕΙΔΟΥ Γραμματέας

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: __________  __________  του __________  , κάτοικος Πειραιά Αττικής. ΑΠΟΥΣΑ

Πράξη: Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 . ΑΓΟΡ.ΚΩΔΙΚΑ

Η συνεδρίαση έγινε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου σήμερα ο Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα κατηγορουμένης, η οποία δεν εμφανίστηκε. Από το με ημερομηνία 30/9/2014 αποδεικτικό επιδόσεως του  __________   __________  , Ειδικού Φρουρού, που υπηρετεί  κατηγορούμενη κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για να εμφανιστεί σήμερα ενωπίον του Δικαστηρίου τούτου και  συνεπώς, εφόσον δεν εμφανίστηκε πρέπει να δικασθεί σαν ήταν παρούσα άρθρο (40 § 3 Κ.Π.Δ.).

Κατόπιν ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας δεν έχει κλητεύσει μάρτυρα.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ και υπέβαλε αίτημα αναβολής στο πρόσωπό της κατηγορουμένης, δηλώνοντας τα εξής :

«Η κατηγορούμενη είναι στη Κωνσταντινούπολη για εργασία. Θέλει να είναι στο δικαστήριο. Μία σύντομη αναβολή».

Ο Εισαγγελέας, στον οποίο δόθηκε ο λόγος πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος αναβολής και την πρόοδο της δίκης.

Ο Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια με την παρουσία και της Γραμματέως κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την υπ’ αριθμόν 85756/ 2014 απόφαση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 349 ΚΠΔ «το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα η κα. αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει μόνο μια φορά την αναβολή της δίκης για λόγους ανωτέρας βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, μία μόνο φορά για σοβαρούς λόγους υγείας η λόγους ανώτερης βίας», κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 εδ. a του ίδιου άρθρου «η αναβολή που χορηγείται με αίτημα του διαδίκου, για λόγο που αφορά αυτόν ή το συνήγορό του, δεν μπορεί να υπερβεί του τρεις μήνες και διατάσσεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας οι οποίοι αποδεικνύονται με έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος, ή λόγους ανώτερης βίας» Στην προκειμένη περίπτωση, ο Γεώργιος Παναγάκος του Ανάργυρου, ως άγγελος, ανακοίνωσε στο δικαστήριο κώλυμα της κατηγορουμένης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, χωρίς όμως να προσκομίσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την αδυναμία παράστασης της κατηγορουμένης στο ακροατήριο για λόγους ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, ενόψει του ότι δεν αποδεικνύεται το κώλυμα της κατηγορουμένης να παραστεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να απορριφθεί το υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση του Εισαγγελέως ως νόμιμη.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ για κώλυμα κατηγορουμένης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την πρόοδο της δίκης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.

 

Αθήνα 29-10-2014

Ο Πλημμελειοδίκης                                                Η Γραμματέας

Κατόπιν με πρόταση Εισαγγελέα, αναγνώσθηκαν από τον Πλημμελειοδίκη τα ακόλουθα έγγραφα της δικογραφίας:

  1. Μηνυτήρια Αναφορά
  2. Συμπληρωματική έκθεση εξέτασης
  3. Αποτέλεσμα εξέτασης

Περαιτέρω ο Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα αν έχει ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο Εισαγγελέας, στον οποίο δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορούμενη.

Κατόπιν τούτων ο Πλημμελειοδίκης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Ο Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την υπ’ αριθμόν 85756/2014 απόφαση, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε, και το Δικαστήριο πείστηκε, ότι η κατηγορούμενη έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτήν με το κατηγορητήριο αξιόποινη πράξη και πρέπει να κηρυχθεί ένοχη αυτής καθόσον αποδείχτηκαν τα κατά τόπο και χρόνο πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

Ειδικότερα, αποδείχτηκε ότι στην Αθήνα στις 23-7-2009 με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε με τις γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της αρμόδιας χημική υπηρεσίας ως προς τους όρους που πρέπει να πληρούν τα αντικείμενα χρήσης για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα, ως διαχειρίστρια – υπεύθυνη για αγορανομικά θέματα της επιχείρησης με την επωνυμία «__________  Ο.Ε.», εδρεύουσας στην οδό __________  στον Πειραιά, η οποία εκμεταλλεύεται κατάστημα πώλησης γυναικείων αξεσουάρ κ.λπ. στην οδό __________  στο Κολωνάκι, με την επωνυμία «__________  », κατελήφθη να κατέχει προς διάθεση στο κοινό το είδος «εσάρπα (100%) puresilkmadeinlndia», το οποίο ήταν μη κανονικό, διότι περιείχε ο-τολιδίνη (3,3-διμεθυλοβενζιδίνη) σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο όριο του Κανονισμού ΕΚ 552/2009. Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί ένοχη, όπως κατ ορείται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της __________  __________  του __________  , κατοίκου Πειραιά Αττικής

-ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτή» ΕΝΟΧΗ, ως υπαίτια του ότι.:

με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε με τις υπό της αρμοδίας χημικής υπηρεσίας οδηγίες γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, δια των οποίων καθορίζονται οι όροι τους οποίους έπρεπε να πληρούν τα εις κατανάλωση προσφερόμενα εδώδιμα και ποτά ως και τα αντικείμενα χρήσεως και οι όροι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την κατεργασία και την συντήρηση αυτών προς φύλαξη της δημοσίας υγείας και αποφυγή απάτης των αγοραστών καθότι ως διαχειρίστρια – υπεύθυνη για τα αγορανομικά θέματα της επιχείρησης με την επωνυμία «__________  Ο.Ε.» η οποία εδρεύει επί της οδού __________  στον Πειραιά και εκμεταλλεύεται το επί της οδού __________  στο Κολωνάκι κατάστημα πώλησης γυναικείων αξεσουάρ, φο μπιζού με την επωνυμία «__________  », κατελήφθη να κατέχει προς διάθεση στην κατανάλωση το είδος «εσάρπα (100%) pure silk made in India», ιδίας εισαγωγής, δείγμα του οποίου ελήφθη από το παραπάνω κατάστημα, από ποσότητα 20 τεμαχίων, και αφού εξετάστηκε αρμοδίως από υπαλλήλους του Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου της Νομαρχίας Αθηνών, κρίθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιέχει ο-τολιδίνη (3,3 – διμεθυλοβενζιδίνη) σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο όριο του Κανονισμού ΕΚ 552/09.

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος της κατηγορουμένης που κηρύχθηκε ένοχη ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων, ι 2§1, 12, 14 παρ. 1, 16, 17, 18β, 26 παρ. 1,27 παρ.1, 51, 53, 57 όπως αντικ. δια Ν.663/77, 79, 80, ΠΟΙΝ.ΚΩΔΙΚΑ και αρθρ. 30 παρ. 12 Ν.Δ.136/46 όπως ετροπ. δια Ν.Δ.218/73 και 69/1974 σε συνδ. με ΕΚ 552/2009 για την τροποπ. του παραρτήματος XVII του κανονισμού ΕΚ 1907/2006.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που η κατηγορούμενη έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα της κατηγορουμένης, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος της η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου ή τον βαθμό της αμέλειας της κατηγορουμένης.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας της κατηγορουμένης, τα αίτια που την ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που τα προκάλεσε, το σκοπό που η κατηγορούμενη επεδίωξε, το χαρακτήρα της και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο της, καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή της. Τέλος, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους της κατηγορουμένης και των μελών της οικογένειας της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την κατηγορούμενη, που κηρύχθηκε ένοχη, σε φυλάκιση έξι (6) μηνών, καθώς και στα έξοδα της δίκης ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.

Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε, δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, σε βάρος της κατηγορουμένης για μία τριετία.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την έρευνα των στοιχείων της δικογραφίας και ελλείψει ποινικού μητρώου δεν προέκυψε ότι η κατηγορούμενη έχει καταδικασθεί μέχρι σήμερα αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή περιοριστική της ελευθερίας ανώτερη από ένα (1) έτος. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του Π.Κ. όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 2 του Ν. 3904/2010, να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης των έξι (6) μηνών που επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη για μια τριετία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ για μία τριετία την προαναφερθείσα ποινή φυλάκισης των έξι (6) μηνών που επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη.

Γίνεται μνεία ότι πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

 

Αθήνα, 29- 10-2014

Ο Πλημμελειοδίκης                                                               Η Γραμματέας