fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης: Α4129/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 7ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 31 Ιουλίου 2013 με σύνθεση τους δικαστές: Νικούλα Μαρούλη, Προεδρεύουσα, Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων, Μαρία Άλπου (εισηγήτρια) και Μαρία Κοσμοπούλου, Πρωτόδικες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Άννα Χατζίκου, δικαστική υπάλληλο.

Για να δικάσει την από 17-6-2008 προσφυγή, του _______   _______  , κατοίκου Πειραιά, _______  , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ελευθέριου Φυλλαδάκη.

Κατά του Δήμου Πειραιά, που εκπροσωπείται από το Δήμαρχό του και παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ.1 του Ν.2915/2001, της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Κωνσταντίνας Βλάχου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

 

Σκέφτηκε κατά το νόμο.

 Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. τα ϋπ’αριθ.2244103, 2244104,    5255607,  5255606,         5255605, 4338611 Καί. 1754909 αποδεικτικά παράβολου ΣΕΙΡΑΣ Α’), επιδιώκεται, καθ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση της 579/20-5-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (καφετέρια-μπαρ), που διατηρεί ο προσφεύγων στον Πειραιά καl β) της 60327/3-6-2008 απόφασης, που υπογράφεται, με εντολή Δημάρχου, από τον εντεταλμένο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πειραιά, με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία σφράγισης του καταστήματος του προσφεύγοντος η 18-6-2008. .

Επειδή, στο άρθρο 6 της Υγειονομικής Διάταξης ΑΙβ/85778-9-1983 «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» (ΦΕΚ Β’ 526/8-9-1983), ορίζεται ότι : « …5. Θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τούτου η μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή μεταβίβασή του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η γεν-ομένη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των Υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας τούτου. …6. … 7. …8. …9. Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας, κλείονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2520/40. …». Ήδη, η αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η άσκηση υγειονομικού ελέγχου αυτών έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ A’ 114/8-6-2006) στους Δήμους και στις Κοινότητες. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 80 παρ. 6 του ως άνω ν.3463/2006 προβλέπεται ότι : « 6. Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση. …». Κατά την έννοια των προμνημονευόμενων διατάξεων του άρθρου 6 της πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως και, ιδίως, της παραγράφου 5 αυτού, ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία εξομοιώνεται προς ίδρυση νέου καταστήματος και επάγεται, ως εκ τούτου, την ανάκληση της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας του, δεν συνιστά κάθε παραβίαση των όρων της σχετικής άδειας, παρά μόνον αυτή που έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική μεταρρύθμιση αυτού, όπως, ιδίως, η μετατροπή του οικήματος και η μεταβολή των χώρων του, καθώς και η αλλαγή χρήσης του (πρβλ. Σ.τ.Ε. 6328/1996), αλλά και κάθε τροποποίηση που, χωρίς να επιφέρει ριζική μεταβολή της φυσιογνωμίας του, επηρεάζει, ωστόσο, επί τα χείρω τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος από υγειονομικής απόψεως.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο προσφεύγων διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια-μπαρ) στον Πειραιά, στην _______  , για την ίδρυση και λειτουργία του οποίου έχει εκδοθεί η 1010/3/1399/1-γ/14-7-1993 άδεια. Εξάλλου, στον προσφεύγοντα χορηγήθηκε η 152660/20-12-2007 άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων «στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος», του Δημάρχου Πειραιά, ισχύος από 20-12­2007 έως 19-12-2008, σύμφωνα με την οποία η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80db, καθώς και η 18604/21-2-2008 άδεια παράτασης μουσικής (μέχρι τις 3.00), ισχύος από 2-2-2008 έως 19-12­2008. Κατά .τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο παραπάνω κατάστημα στις 22-2-2008 και ώρα 00:10 από συνεργείο ηχομετρήσεων του Αστυνομικού Τμήματος Καλλίπολης διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα του προσφεύγοντος λειτουργούσε στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, με κλειστές τις πόρτες του καταστήματος, με μεγίστη εκπεμπόμενη ηχοστάθμη 88,6 db αντί της επιτρεπόμενης 80db (σχετ. το 1057/9/257-Β’/22-2-2008 έγγραφο του Α.Τ Καλλίπολης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά). Ακολούθως, στις 28-3-2008 και ώρα 00.30 διενεργήθηκε από όργανα του ως άνω Αστυνομικού Τμήματος νέος έλεγχος στο κατάστημα του προσφεύγοντος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, με κλειστές τις πόρτες του καταστήματος, με μέγιστη εκπεμπόμενη ηχοστάθμη 85 db αντί της επιτρεπόμενης 80db (σχετ. το 1057/9/264-Β’ /2 8 — 3-2008 έγγραφο του Α.Τ Καλλίπολης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά). Κατόπιν αυτών, με την 486/6-5-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά δόθηκε αναβολή 15 ημερών στη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του επίδικου καταστήματος λόγω ουσιώδους τροποποίησης των όρων λειτουργίας του, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία το αποτέλεσμα του επανελέγχου της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων της Νομαρχίας Πειραιά, στη συνέχεια δε εκδόθηκε η 579/21-5-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, με την οποία, αφού λήφθηκε υπόψη ότι δεν προσκομίστηκε το αποτέλεσμα του επανελέγχου, ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του προσφεύγοντος, διότι κρίθηκε ότι οι κατά τα ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων της άδειας λειτουργίας του. Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε η 60327/3-6- 2008 απόφαση, που υπογράφεται, με εντολή Δημάρχου, από τον εντεταλμένο Αντίδήμαρχο του Δήμου Πειραιά, με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία σφράγισης του καταστήματος του προσφεύγοντος η 18-6-2008. Ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομοτύπως κατατεθειμένο υπόμνημα, ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι ουδέποτε τροποποίησε τους όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του, όπως έχει αποδειχτεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ενώ στις 24-3-2008, πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, ζήτησε ο ίδιος τον επανέλεγχο του καταστήματος (σχετ.η υπ’αριθ.160257/24-3-2008 αίτηση). Περαιτέρω προβάλλει ότι στις 9-5-2008 διενεργήθηκε από όργανα της Νομαρχίας Πειραιά αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε η σύννομη λειτουργία της επιχείρησής του, νέα δε αυτοψία διενεργήθηκε στις 18-7-2008, όπου και πάλι βεβαιώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε σύμφωνα με την κατεχόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κατ’ ακολουθίαν, ο προσφεύγων προβάλλει ότι η ανάκληση της άδειας του καταστήματος του αντίκειται στις αρχές της καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκομίζει: α)το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2055/22-5-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων της Νομαρχίας Πειραιά προς τον Δήμο Πειραιά, το οποίο περιήλθε στον καθού Δήμο στις 29-5-2008 με αρ. πρωτ. 57958, σύμφωνα με το οποίο κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 9-5-2008 η μέγιστη ηχοστάθμη δεν υπερέβαλε τα 80db και β)το υπ’αριθ.πρωτ.4948/24-7-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων της Νομαρχίας Πειραιά προς τον Δήμο Πειραιά, από το οποίο προκύπτει ότι κατά τη βραδινή αυτοψία της 18-7-2008 από υπαλλήλους της ως άνω υπηρεσίας το κατάστημα λειτουργούσε σύμφωνα με τις κατεχόμενες άδειες. Τέλος, ο προσφεύγων προσκομίζει τις 2951/2008 και 5035/2008 αθωωτικές αποφάσεις του Α’ Μονομελούς Πλημ/κείου Πειραιά σχετικά με τις παραβάσεις της υπέρβασης ηχοστάθμης της 22-2-2008 και 28-3-2008, αντίστοιχα, κατά των οποίων δεν είχαν ασκηθεί μέχρι 9-6­2008 ένδικα μέσα (σχετ. οι από 10-6-2008 βεβαιώσεις του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά).

Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τη φύση και τη βαρύτητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, ήτοι την υπέρβαση της ηχοστάθμης σε δύο περιπτώσεις (88,6db και 85 db αντί της επιτρεπόμενης 80db) και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διενεργηθείσα την 9-5-2008 αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας στο κατάστημα του προσφεύγοντος, δηλ. πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης στις 21-5-2008, διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη ηχοστάθμη εντός του καταστήματος δεν υπερέβαινε τα 80db, κρίνει ότι οι ανωτέρω παραβάσεις συνιστούν μεν παραβίαση των όρων των κατεχόμενων αδειών λειτουργίας και μουσικής αλλά όχι και ουσιώδη τροποποίηση αυτών, τέτοια που να ισοδυναμεί με ίδρυση νέου καταστήματος, αφού ούτε στη ριζική μεταβολή της φυσιογνωμίας του κατέτειναν ούτε σε αλλαγή χρήσης, αλλ’ ούτε και σε ουσιώδη επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας του, από υγειονομική άποψη. Συνεπώς, μη νομίμως με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και για το λόγο αυτό οι προσβαλλόμενες αποφάσεις πρέπει να ακυρωθούν, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της προσφυγής, η εξέταση των λοιπών λόγων της οποίας παρέλκει ως αλυσιτελής.

Επειδή, κατ’ ακολουθία, η προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παράβολου (άρθρο 277 παρ.9 ΚΔιοικΔ), ενώ δεν καταλογίζονται δικαστικά έξοδα, καθόσον δεν υποβάλλεται προς τούτο σχετικό αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ. 7 Κ.Δ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την 579/20-5-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά και την 60327/3-6-2008 απόφαση του Δημάρχου Πειραιά.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου στον προσφεύγοντα.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πειραιά στις 30-8-2013 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 9-9-2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ                Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΝΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΟΥΛΗ                   ΜΑΡΙΑ ΑΛΠΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΙΚΟΥ