fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙkΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1687/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Στυλιανή Φωτάκη χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 22 Φεβρουάριου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της  Αιτούσας : α) ________   ________  (________  ________  ) του ________  (________  ), κατοίκου Πειραιά, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Πετροπούλου

Της Κ α θ’ ης η αίτηση: εταιρείας με την επωνυμία “________ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας I. Μαρώση.

Η αιτούσα με την από 26.11.2012 αίτησή της. η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης 10722/29.11.2012 και με αριθμό εκθ. καταθ. δικογ. 2314/29.1 1.2012 ζήτησε όσα σ’ αυτήν αναφέρονται.

Δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησής της αυτής ορίσθηκε αρχικως η 18η Ιανουάριου 2013. οπότε αναβλήθηκε για την στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη συνεδρίαση, κατά την οποία :

Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη ανέπτυξε και προφορικά το περιεχόμενο της αίτησης της και ζήτησε να γίνει δεκτή ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθής η αίτηση αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε την απόρριψη της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 583, 585 παρ. 1, 632 παρ. 1, 633 παρ. 2 και 215 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ο οφειλέτης, κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, απευθυνομένη στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργασίμων ημερών από της νομίμου επιδόσεως αυτής. Αν δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, μπορεί να επιδόσει και πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκήσει την ανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από την επίδοση. Η εν λόγω ανακοπή ασκείται όπως και η αγωγή, δηλαδή με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Δικαστηρίου, προς το οποίο απευθύνεται, και με την επίδοση αντιγράφου του κατατεθέντος δικογράφου είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, είτε στον καθ’ ου στρέφεται αυτή ( ΑΠ 269/2000 ΕλλΔνη 41 989 ). Συνεπώς, για να θεωρείται ί| ασκηθείσα ανακοπή παραδεκτή πρέπει αντίγραφο αυτής να έχει επιδοθεί εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών των δεκαπέντε και δέκα εργασίμων ημερών αντίστοιχα, ( ΑΠ 1100/1979 ΝοΒ 28 508, ΕφΠειρ 12/1995 ΕλλΔνη 37 389, ΕφΑΘ 2112/1994 Αρμ. 29 40, ΕφΑΘ 8551/1981 Αρμ. 36 300, ΕφΑΘ 1723/1981 ΑρχΝ 33 27 ), διαφορετικά απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παράγραφος 2 ΚΠολΔ, η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, επιτρέπεται όμως, το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής, να χορηγήσει τέτοια αναστολή κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση. Όπως γίνεται γενικά δεκτό η παραδοχή της αιτήσεως αναστολής προϋποθέτει κατ’ αρχήν την νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση της κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπής. Επομένως, ο αΙτών την αίτηση αναστολής θα πρέπει προ πάντων να προσκοκομίζει έγγραφα από τα οποία να δύναται να πιθανολογηθεί η νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση της ανακοπής. Τέτοια έγγραφα είναι η έκθεση επιδόσεως της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής στον ανακόπτοντα και η έκθεση επιδόσεως του δικογράφου της επίδικης ανακοπής στον καθού η ανακοπή, ή, αντ’ αυτών, η επιδοθείσα εις τον ανακόπτοντα διαταγή πληρωμής και το επιδοθέν δικόγραφο της ανακοπής, στα οποία να εμπεριέχεται σημείωση του επιλαβόντος δικαστικού επιμελητή ότι έγινε η επίδοση. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα έγγραφα αυτά, δεν μπορεί να πιθανολογηθεί νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση της κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπής, η οποία συνιστά πρωταρχική προϋπόθεση για να δοθεί αιτούμενη αναστολή και η σχετική αίτηση αναστολής απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ. 2685/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί από 26.02.2012 ανακοπής της, που η ίδια άσκησε, νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚπολΔ, καθότι αυτή θα ευδοκιμήσει, επικαλούμενη, ανεπανόρθωτη βλάβη από την επίσπευση της εις βάρος της αναγκαστική εκτέλεση. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί η καθής η αίτηση στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (παρ 2 αρθ 632 ΚΠολΔ) κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ 686 επ ΚΠολΔ ) και είναι νόμιμη (παρ 2 αρθ. 632 ΚΠολΔ) πλην του αιτήματος να καταδικασθεί η καθής στην δικαστική δαπάνη της αιτούσας, αφού σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954), επί των αιτήσεων χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως, επιδικάζονται πάντοτε τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ’ ου η αίτηση (ΜΠρΗρακλ 3878/2005 Αρμ 2006/443, ΜΠρΚατερ 158/2004        Αρμ2004.921 ,ΜονΠρΠειρ 1794/1989 ΑρχΝ 1990.36).Μετά ταύτα θα πρέπει να εξετασθεί ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της ανακοπής.

Από όλα την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας και της χωρίς όρκο εξέτασης του νομίμου εκπροσώπου της καθής, στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα που η καθής επικαλείται και προσκομίζει, (η αιτούσα δεν προσκομίζει ούτε επικαλείται έγγραφα), και από όσα ανέπτυξαν προφορικώς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και εγγράφως η πληρεξούσια δικηγόρος της καθής με το σημειώμά της, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατόπιν της από 26/10/2012 αιτήσεως της καθής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2685/2012 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία υποχρεώθηκε η αιτούσα να καταβάλει στην καθής το ποσό των 9.000,00 ΕΥΡΩ μετά τόκων και λοιπών εξόδων, δυνάμει των αναφερόμενων σε αυτή εννέα (9) συν/κων εκδόσεως απασών την 15.10.2010 από την καθής και αποδοχής αυθημερόν της αιτούσας, ποσού 1.000,00 εκάστης. Ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού με επιταγή προς πληρωμή της άνω διαταγής πληρωμής επιδύθηκε από την καθ’ης η αίτηση στην αιτούσα στις 19-11-2012 (σχετ. η προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από την καθής υπ’ αριθ. 4917Γ719.11.2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά, Δημητρίου Σ. Ραπατζίκο). Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, με την κρινομένη αίτησή της εκθέτει ότι άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά την καθής και της προσβαλλομένης υπ’ αριθ. 2685/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Περαιώς την από 26.11.2012 με αριθμό κατ. 10719/2012 ανακοπή της ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου. Πλην, όμως, δεν προσκομίζει την, απαραίτητη, για τη διερεύνηση του εμπρόθεσμο ή μη της αυκήσεως της ανακοπής κατά τις οικείες διατάξεις, έκθεση επιδόσεως του δικογράφου της ανακοπής στην καθής η ανακοπή ή, αντ’ αυτής, το επιδοθέν εις την καθής η ανακοπή δικόγραφο της ανακοπής, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινομένης ανακοπής μετά πράξεως ορισμού δικασίμου και κλήσεως προς συζήτηση για την ορισθείσα δικάσιμο της 25.02.2013, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθής. Ως εκ τούτου και εφόσον η καθής αρνείται καθ’ ολοκληρία την κρινομένη αίτηση, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, δεν πιθανολογείται ότι η αιτούσα άσκησε νομοτύπα και εμπρόθεσμα την από 26.11.12 ανακοπή της και επομένως, η αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικασθεί η αιτούσα στη δικαστική δαπάνη της καθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμολία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Καταδικάζει την αιτούσα στη δικαστική δαπάνη της καθής την οποία ορίζει >το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσιών δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(για τη δημοσίευση)