fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 2050/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Δημήτριο Τ. Οικονόμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 16 Ιουλίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:’

Α’ αίτηση

Της αιτούσας: __________  __________   του __________  και της __________  , κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός __________  , ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων __________  __________  και __________   __________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Του καθ’ ου η αίτηση: __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου Διονύσου Αττικής, οδός __________  , ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ζαφειρόπουλου.                                                                                   ‘

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 14.9.2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γεν. αριθ. κατ. 154960/2011 και αριθ. καταθ. δικογρ. 17436/2011.

Για την εν λόγω αίτηση ορίσθηκε δικάσιμος αρχικά η 22.2.2012 και μετά από αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή αυτής της απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, οι διάδικοι παραστάθηκαν κατά τον τρόπου που πιο πάνω σημειώνεται και ο καθ’ ου η αίτηση άσκησε προφορικός ανταίτηση.

Β’ Αίτηση Του καλούντος – αιτούντος  __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου Διονύσου Αττικής, οδός __________  , ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ζαφειρόπουλου.

Της καθής η κλήση – αίτηση: __________  __________   του __________  και της __________  , κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός __________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.11.2011 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γεν. αριθ. κατ. 206432/2011 και αριθ. καταθ. δικογρ. 22431/2011. Για την εν λόγω αίτηση ορίσθηκε δικάσιμος η 22.2.2012, οπότε η υπόθεση ματαιώθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων.

Ήδη η παραπάνω αίτηση επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 22.3.2012 κλήση του καλούντος – αιτούντος, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γεν. αριθ. κατ. 59021/2012 και αριθ. καταθ. δικογρ. 5926/2012, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή αυτής της απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, οι διάδικοι παραστάθηκαν κατά τον τρόπου που πιο πάνω σημειώνεται.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι-δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση πρώτη από 14.9.2011 αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, ως ασφαλιστικά μέτρα, α) να της ανατεθεί προσωρινώς η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της __________  κατ __________  , τα οποία απέκτησε εντός γάμου με τον καθού, β) να υποχρεωθεί ο καθού σύζυγός της, με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση, να προκαταβάλει σε αυτήν ατομικά ως προσωρινή διατροφή σε χρήμα το ποσό των 12.050 ευρώ κάθε μήνα, για λογαριασμό δε των ανηλίκων τέκνων της __________  και __________  , τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, μηνιαία διατροφή σε χρήμα, ύψους 3.633 και 3.550 ευρώ κάθε μήνα αντίστοιχα για καθένα από αυτά, καταβλητέα το πρώτο τριήμερο εκάστου ημερολογιακού μηνός από την επομένη της επιδόσεως της κρινόμενης αιτήσεως, με το νόμιμο τόμο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης έως την εξόφληση, καθώς και να καταδικασθεί ο καθού στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρτ~6§6 επ. ΚΙΊολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1391, 1392, 1493, 1496 και 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516 παρ. 2 και 1518 ΑΚ, 728, 729, 950 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Πρεπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Με την υπό κρίση δεύτερη από 21.11.2011 αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, α) να του ανατεθεί προσωρινώς η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων του __________  και __________  , β) να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση της καθής από τη συζυγική οικία, διότι η συμβίωση μαζί της είναι αδύνατη εξαιτίας των μεταξύ τους ερίδων και διαπληκτισμών, καθώς επίσης και να καταδικασθεί η καθης στα δικαστικά του έξοδα. Με το περιεχόμενό αυτό η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου, καθ’ ύλην και κατά τόπον, Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΙνΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων __________  __________   του __________  και __________  __________  του __________  , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν και τα οποία χρησιμεύουν και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (βλ. και Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 4η, σ. 55), καθώς και τις με αριθ. 4638/2012, 4639/2012, 4640/2012, 4641/2012, 4642/2012, 4644/2012 και 4647/2012 ένορκες βεβαιώσεις των __________  __________  , __________  __________  , __________  __________  , __________  __________  , __________  συζ. __________  __________  , __________  __________  και __________  __________  αντίστοιχα ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Βρεττάκου, που προσκομίζονται από την αιτούσα καθής η αίτηση, καθώς και των με αριθ. 6502/2012, 650ο/2012, 6504/2012, 6512/2012 ένορκες βεβαιώσεις των __________  __________  , __________  __________  , __________  __________  και __________  __________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σιδέρη, που προσκομίζονται από τον αιτούντα – καθού η αίτηση και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στο σύνολο τους, αν και ξεπερνούν τις τρεις για κάθε πλευρά (ΑΠ 160/2006 α δημοσ. ΝΟΜΟΣ), πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν την 26η Ιουνίου 2004 στην Πάρο Κυκλάδων νόμιμο γάμο, από τον οποίο απέκτησαν την 19.7.2005 άρρεν τέκνο, τον __________  , και την 18.6.2007 επίσης αρρεν τέκνο, τον ______, που στο χρόνο της παρούσας συζήτησης είναι ανήλικα. Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στην αρχή σε σπίτι των γονέων του αιτούντος – καθού και στη συνέχεια σε μονοκατοικία αυτού στον Άγιο Στέφανο Αττικής και στην οδό __________  , εμβαδού 670 τ.μ., αποτελούμενης από ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα, η οποία οικοδομήθηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του αιτούντος – καθού με τραπεζικό δανεισμό του ιδίου από την εταιρεία με την επωνυμία “__________  ” συνολικού ποσού 1.300.000 ευρώ, που έλαβε κατά τα έτη 2005 και 2006. Η έγγαμη συμβίωση τους στην αρχή. ήταν αρμονική, το επίπεδο διαβίωσής τους ήταν πολυτελές και πολύ υψηλότερο από αυτό της μέσης ελληνικής οικογένειας, διότι η οικονομική επιφάνεια του αιτούντος – καθού και της οικογένειας του είναι μεγάλη. Ο καθού συμμετέχει μαζί με τον πατέρα του __________  __________  στον Όμιλο Επιχειρήσεων __________  και __________  __________  , που ιδρύθηκε το έτος 2003, που αποτελεί τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του πρώτου (__________  __________  ), και έχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων στους τομείς των κατασκευών, της οργάνωσης έργων Δημοσίου και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, των υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Μετά τη γέννηση του δεύτερου τέκνου των διαδίκων παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα στη σχέση τους, τα οποία (προβλήματα) είχαν ως αιτία τη διαρκώς αυξανόμενη ενασχόληση της αιτούσας – καθής με το διαδίκτυο και τα εκεί δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έφτασε σε σημεία εθισμού. Αποτέλεσμα ήταν να κοιμάται τα ξημερώματα, να παραμελεί όλα τα καθήκοντά της και κυρίως τη φροντίδα των παιδιών. Συχνά όταν επέστρεφε ο αϊτών – καθού στην οικία έβρισκε τα παιδιά παραμελημένα και ατημέλητα στην εμφάνισή τους, ενώ η σύζυγός του ήταν κλεισμένη στο γραφείο της και απορροφημένη στο διαδίκτυο. Ενδεικτικό είναι ότι επειδή η αιτούσα – καθής αρκετές φορές δεν μπορούσε να ξυπνήσει το πρωί για να προετοιμάσει τα τέκνα της για το σχολείο, κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 ο __________  , μαθητής της Α’ δημοτικού, απούσιασε 37 ημέρες, ενώ ο αδελφός του ________ κατά το ίδιο διάστημα απούσιασε 48 ημέρες.

Η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο από τις αρχές του έτους 2009, όταν η αιτούσα – καθής είχε πλήρως αποξενωθεί από το σύζυγό της, είχε γίνει εριστική και δεν δίσταζε να τον εξυβρίζει ενώπιον των τέκνων τους. Ο αιτών – καθού είχε μάλιστα καταστήσει τον πατέρα της συζύγου του κοινωνό αυτής της κατάστασης, προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επίσης κατά τον παραπάνω χρόνο ο καθού αναζήτησε και συνήψε εξωσυζυγικές σχέσεις. Μετά από ένα έντονο επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων την 19.7.2009 ο αιτών – καθού αποχώρησε από τη συζυγική οικία προς αποφυγή περαιτέρω διαπληκτισμών και εγκαταστάθηκε στην οικία των γονέων του στο Διόνυσο. Από τότε υπάρχει διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους, οι δε επισκέψεις του αιτούντος – καθού στην πρώην συζυγική οικία γίνονταν μόνο για την επικοινωνία του με τα παιδιά. Ακολούθως οι διάδικοι συμφώνησαν να μετακομίσει η αιτούσα – καθής σε οικία που επέλεξε η ίδια στο Πόρτο – Ράφτη, η οποία μισθώθηκε για διάστημα τριών (3) ετών από τον αιτούντα – καθού και προκαταβλήθηκε το μίσθωμα ενός έτους, ώστε να έχει αυτή τη βοήθεια των γονέων της, που κατοικούν εκεί, καθώς επίσης να βρίσκονται τα τέκνα τους κοντά στο σχολείο τους, που είναι στα Σπάτα. Ο αιτών – καθού εξακολούθησε να επισκέπτεται τα τέκνα του και να επικοινωνεί με αυτά και στην παραπάνω οικία, ενίοτε δε διανυκτέρευε σε αυτή, χωρίς όμως οποιαδήποτε αποκατάσταση των ήδη διαρρηγμένων σχέσεων των διαδίκων. Ακολούθως, δεδομένης της μετεγκατάστασης της αιτούσας – καθής και των τέκνων τους στο Πόρτο – Ράφτη, ο αϊτών – καθού είχε μισθώσει τη συζυγική οικία στον Άγιο Στέφανο, πλην όμως ξαφνικά η παραπάνω αποφάσισε να επιστρέφει στην ως άνω οικία καταστώντας ανέφικτη τη μίσθωση.

Προσέτι, όπως πιθανολογείται από την ένορκη βεβαίωση της __________  __________  , ηγητριας Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδές, μεταξύ άλλων, παιδαγωγικής ψυχολογίας, η οποία παρακολούθησε τα παραπάνω τέκνα από 11.9.2011 έως το Μάιο του έτους 2012, τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, επτά και πέντε ετών τότε, παρουσιάζουν διαταραγμένη ικανότητα εστίασης της προσοχής τους, ένδειξη ότι εισπράττουν και βιώνουν αρνητικά το χωρισμό των γονέων τους, εξαιτίας των περιστατικών τριβής μεταξύ των γονέων. Επιπλέον υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ των παιδιών και επιθετική συμπεριφορά προς τους ενήλικες, απότοκο των εμπειριών, παραστάσεων και συναισθημάτων που αποκομίζουν από το περιβάλλον της μητέρας τους, με την οποία διαβιούν ως επί το πλείστον. Ο αιτών – καθού αφιερώνει πολύ χρόνο με τα παιδιά του, ενδιαφέρεται για τη σωστή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και είναι εξαιρετικά υπομονετικός μαζί τους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην κατάσταση που διάγουν τα παιδιά. Τα παραπάνω παιδιά, επειδή βιώνουν την κατάσταση αυτή σε μικρή ηλικία, θέλουν υπομονή και συνεχή καθοδήγηση για να την αποδεχθούν και να προσαρμοστούν. Το περιβάλλον της πατρικής οικογένειας του αιτούντος – καθού προσφέρει στα παιδιά την προσήκουσα αρμονία και γαλήνη για να ξεφύγουν από το στρεσογόνο περιβάλλον που βιώνουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, οι οποίες έχουν καλυφθεί από την ψυχολογική επιβάρυνση που δέχονται στο περιβάλλον που διαβιούν. Αντίθετα η αιτούσα – καθής και μητέρα των παραπάνω τέκνων δεν έδειξε καμία θέληση να συναντήσει, ούτε περισσότερο να συνεργαστεί με την παραπάνω ειδική παιδοψυχολόγο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τέκνων της.

Από τα ως άνω εκτιθέμενα πιθανολογήθηκε ότι το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων __________  και __________   __________  επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλειά τους στον αιτούντα – καθού πατέρα τους, ο οποίος είναι κατάλληλος να αναλάβει την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή τους και ικανός να ανταποκριθεί στα αντίστοιχα καθήκοντα, επιπλέον δε αυτός έχει ικανό χρόνο να διαθέσει για την ανατροφή και ανάπτυξη των τέκνων του.

Προσέτι με την ως άνω εκτεθείσα συμπεριφορά της η αιτούσα – καθής βαθμιαία επιδείνωνε και διέβρωνε τα θεμέλια της συζυγικής σχέσης και τελικά οδήγησε το συζυγικό δεσμό σε διάσπαση. Από τότε η φυσική και ψυχική απομάκρυνση του ενός συζύγου από τον άλλο με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου ήταν δεδομένη, η δε συνοίκηση κάτω από την ίδια στέγη είναι προβληματική και για τους δύο συζύγους και δημιουργεί κίνδυνο περαιτέρω εκτράχυνσης των συζυγικών σχέσεων και την πρόκληση ατόπων καταστάσεων. Πρέπει, επομένως, να διαταχθεί η μετοίκηση της αιτούσας – καθής από τη συζυγική στέγη.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από την αιτούσα δεν οφείλεται σε εύλογη αιτία, δηλαδή σε γεγονότα που δικαιολογούν αντικειμενικά την ενέργεια της αυτή και έχουν επιφέρει τον κλονισμό του γάμου, αλλά αντίθετα η διακοπή ανάγεται σε δική της υπαιτιότητα (βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά μέτρα, 4η έκδ., σ. 240, Δ. Καλλινίκου στον ΑΚ Απ. Γεωργιάδη — Μ. Σταθόπουλου, άρθρ. 1391, αριθ. 8) και το σχετικό αίτημα περί καταβολής διατροφής στην ίδια πρέπει ν’ απορριφθεί.

Με βάση τα παραπάνω η δεύτερη από 21.11.2011 αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και συγκεκριμένα ν’ ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα η άσκηση της επιμέλειας των πιο πάνω ανηλίκων τέκνων του και να διαταχθεί η μετοίκηση της καθής η αίτηση από τη συζυγική οικία. Επίσης η από 14.9.2011 πρώτη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των δύο αιτήσεων πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιότητας των διαδίκων ως συζύγων (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων τις αιτήσεις.

Δέχεται την από 21.11.2011 δεύτερη αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων __________  και __________   __________  αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα τους.

Διατάσσει τη μετοίκηση της καθής η αίτηση από τη συζυγική οικία, η οποία βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί της οδού __________  .

Απορρίπτει την από 14.9.2011 πρώτη αίτηση.

Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα και των δύο αιτήσεων μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 26/2/2013 σ’ έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ