fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 4205 /2013

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σταυρούλα Κατσαβού – Ρούτση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αικατερίνη Διακουμάκου, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια, Ολυμπία Γραμματικοπούλου, Πρωτόδικη, και από τη Γραμματέα Ελένη Ορφανού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Απριλίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: _______  _______  του _______  , κατοίκου Διονύσου Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Αναστασία Αποστολοπούλου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4433/4-4-2013 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ – ΤΟΜΑΡΑ.

Της εναγομένης: _______  _______  του _______  , κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με τρν πληρεξούσιο δικηγόρο της, Φυλλαδάκη Ελευθέριο .

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 8-7-2011 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 131543/7401/2011, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19ης-11-2012, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

  1. Ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή, όπως παραδεκτά αυτή διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δικαστηρίου τούτου και επαναλήφθηκε στις έγγραφες προτάσεις του κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ, ζητεί να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη για το λόγο ότι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση δύο και πλέον χρόνια, χωρίς πρόθεση επανασύνδεσης. Επίσης, ζητεί να συμψηφιστεί η πληρωμή των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα (άρθρα 18 αρ.1, 22 και 39 του ΚΠολΔ) προς εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρα 592 επ. του ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 του ΑΚ, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.3719/2008 (ΦΕΚ τεύχος Α’, 241/26.11.2008) και 179 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αγώγι), να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
  2. Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες περιέχονται στα/πρακτικά της συζήτησης, τα οποία φέρουν τον ίδιο αριθμό με την απόφαση, αι από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται (μνεία παρακάτω ορισμένων από αυτά είναι απλώς ενδεικτική, διότι κανένα από αυτά δεν παραλείφθηκε να συνεκτιμηθεί), για να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Πάρο Κυκλάδων στις 26-6-2004 (βλ. το από 8-4-2013 αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 12 του τόμου Γ του έτους 2005 ληξιαρχικής πράξης γάμου του ληξίαρχου του Δήμου Πάρου). Οι διάδικοι συμβίωσαν μέχρι τη 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2009, οπότε ο ενάγων μετά από ένα έντονο επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων αποχώρησε από τη συζυγική οικία και εγκαταστάθηκε στην οικία των γονέων του στο Διόνυσο. Έκτοτε, η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε και η διάσπαση αυτή συνεχίστηκε χωρίς διακοπή έως και την παρούσα συζήτηση της υπό κρίση αγωγής (8-4-2013). Επομένως, πλήρως αποδεικνύεται ότι οι διάδικοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση περισσότερο από δύο χρόνια και ως εκ τούτου η έγγαμη σχέση τους τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει κλονιστεί σοβαρά, μη εξεταζομένου του λόγου, που προκάλεσε τον κλονισμό και του προσώπου του συζύγου, τον οποίο αφορούσε (ΟλΑΠ 20/90, ΑΠ 586/09 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, καθόσον η υπόθεση αφορά διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων που τελέστηκε στην Πάρο Κυκλάδων στις 26-6-2004.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουλίου 2013.

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτή δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 5 Αυγούστου 2013, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ