fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ: 2926 /2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία-Ιωάννα Μαυρούκα την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέως Ελένης Ορφανουδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 9η Απριλίου 2013 για να δικάσει τις παρακάτω υποθέσεις μεταξύ των διαδίκων:

Α. Αγωγή (5935/4-1-2009)

Της Ενάγουσας: ________  ________   του ________  , κατοίκου Πειραιά (οδός ________  ), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Των Εναγόμενων: 1) ________  ________  του ________  , 2) ________  ________  του ________  , κατοίκων Περιστεριού Αττικής (οδός ________  ) και 3) Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «________  » που εδρεύει στην Αθήνα (________  ) και εκπροσωπείται νόμιμα, εκ των οποίων, ο πρώτος παραστάθηκε μετά, η δεύτερη και τρίτη, παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Ευαγγελίας Κοτσίδου.

Β. Αγωγή (8730/30-6-2010)

Της ενάγουσας: 1) ________  ________  , κατοίκου Περιστεριού Αττικής (οδός ________  ), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ειρήνης Ζαμπελή.

Των εναγόμενων: 1) ________  ________   του ________  , κατοίκου Πειραιά (οδός ________  ), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ευάγγελου Ρεγκούτα και 2) Ανώνυμης Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «________  », που εδρεύει στην Αθήνα (________  ) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Βασιλόπουλου.

Η ενάγουσα με την από 4-1-2009 υπό στοιχ. α’ αγωγή της, διαδικασίας αυτοκινήτων που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 5935/2009 ζήτησε όσα περιέχονται σ’ αυτή.

Η ενάγουσα με την από 30-6-2010 υπό στοιχ. β’ αγωγή της, διαδικασίας αυτοκινήτων που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 8730/2010 ζήτησε όσα περιέχονται σ’ αυτή.

Για την προκειμένη συνεκδίκαση και μετά τη συνεκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο και κατά την σειρά εγγραφής τους σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού συζητήθηκαν οι ως άνω δύο αγωγές που υπάγονται στην ίδια διαδικασία του άρθρου 68ΙΑ ΚΠολΔ και είναι συναφείς αφού αφορούν το ίδιο αυτοκινητικό ατύχημα. Πρέπει επομένως να διαταχθεί η συνεκδίκαση τους επειδή κατά την κρίση του δικαστηρίου διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρα 31 § 1, 246 και 285 του ΚΠολΔ).

Ι. Στην υπ’ αριθμ. καταθ. 5935/2009 υπό στοιχ. α’ αγωγή, η ενάγουσα, η οποία παραδεκτώς, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και περιλαμβάνεται στις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις της, διόρθωσε στη σελ. 3, 1η παράγραφο της κρινόμενης αγωγής, από το εσφαλμένο «…και δεξιά πλευρά…» επί το ορθό «…και αριστερή πλευρά…», εκθέτει ότι την 13η-8-2008 και περί ώρα 16.40″, ο ________ ________ , οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ________  ________  , που ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητά του τις περιγραφόμενες φθορές και βλάβες στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ αυτοκίνητό της, κατά τη σύγκρουση των εν λόγω οχημάτων που έγινε κάτω από τις ειδικές συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Ως εκ τούτου ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να της καταβάλουν, το συνολικό ποσό των 6.887,26 ευρώ, ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθούν εις βάρος τους τα δικαστικά της έξοδα.

ΙΙ. Στην υπ’ αριθμ. καταθ. 8730/2010 αγωγή η ενάγουσα, η οποία παραδεκτώς, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας της δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και περιλαμβάνεται στις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις της, διόρθωσε στη σελ.2, 1η παράγραφο στίχος 4ος από το εσφαλμένο «κλειστή» επί το ορθό «ανοιχτή» καθώς και στον 5° στίχο από το εσφαλμένο «ανοιχτά» επί το ορθό «κλειστά», επικαλούμενη το αυτό ως άνω ατύχημα, που όμως αποδίδει στην αποκλειστική υπαιτιότητα της ενάγουσας της υπό στοιχ. α’ αγωγής, εκθέτει ότι, η ως άνω ενάγουσα (της πρώτης αγωγής) οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________ ΙΧΕ αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, από υπαιτιότητά της προκάλεσε τις περιγραφόμενες φθορές και βλάβες στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της και οδηγούμενο, κατά το χρόνο του ατυχήματος από τον προστηθέντα ________  ________  . Ως εκ τούτου ζητά, να υποχρεωθούν οι εναγόμενες αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να της καταβάλουν το ποσό των 2.391,76 ευρώ ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθούν εις βάρος τους τα δικαστικά της έξοδα.

Οι ως άνω αγωγές, παραδεκτά εισάγονται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (άρθρα 14 § 1, 25 §2, 37 ΚΠολΔ) για να συζητηθούν κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 670 – 676 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το άρθρο 68ΙΑ του ίδιου Κώδικα και είναι νομικά βάσιμες στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 330 εδ.β’, 346 ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 10 του Ν. 489/1976, 907,908 και 176 ΚΠολΔ., πλην του αιτήματος περί νομιμότοκης καταβολής των αιτουμένων δια αυτών ποσών, κατ’ άρθρο 346 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4055/2012, καθώς οι κρινόμενες αγωγές ασκήθηκαν πριν από την 2η-4-2012, έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, ο οποίος στερείται αναδρομικότητας και συνεπώς, επί της ενδίκου διαφοράς, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο άσκησης των ως άνω αγωγών. Πρέπει επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκαν νόμιμες, να εξεταστούν περαιτέρω οι αγωγές και να ερευνηθούν αν είναι βάσιμες και από ουσιαστική άποψη, αφού έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη συζητήσεως και τα αναλογούντα τέλη δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ του Τ.Ν. και Τ.Π.Δ.Α. (προσκομίζονται τα υπ’ αριθμ. 220563, 584938, 105208 και 347278 αγωγόσημα για την πρώτη και το υπ’ αριθμ. 584930 αγωγόσημο για τη δεύτερη κύρια αγωγή ).

Οι εναγόμενοι και στις δύο αγωγές ισχυρίζονται ότι αποκλειστικά υπαίτια για το ατύχημα είναι η οδηγός του άλλου οχήματος, άλλως ότι είναι συνυπαίτια κατά ποσοστό 95%. Ο ισχυρισμός αυτός όσον αφορά την αποκλειστική υπαιτιότητα αποτελεί άρνηση της αγωγής, όσον αφορά δε την συνυπαιτιότητα αποτελεί ένσταση νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 300 ΑΚ και πρέπει να εξεταστεί αν είναι βάσιμη και κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας της υπό στοιχ. α’ αγωγής και την ανωμοτί κατάθεση του δια αυτής πρώτου των εναγομένων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, από τα οποία μερικά μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Στις 13-8-2008 και περί ώρα 16.40 η ενάγουσα της υπό στοιχ. α’ αγωγής και πρώτη των εναγομένων της υπό στοιχ. β’ αγωγής, ________  ________  , οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλ. ________  ΙΧΕ αυτοκίνητό της, εκινείτο με κανονική ταχύτητα (40km/h) επί της επαρχιακής οδού Ελαίας-Ασωπού του Νομού Λακωνίας και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ελαία προς Ασωπό. Ταυτόχρονα, ο πρώτος εναγόμενος της υπό στοιχ. α’ αγωγής, προστηθείς στην οδήγηση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της ________  ________  , δεύτερης εναγόμενης στην υπό στοιχ. α’ αγωγή και ενάγουσας στην υπό στοιχ. β’ αγωγή, το οποίο ήταν ασφαλισμένο, για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, στην «________  » εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, εκινείτο επί της ιδίας οδού με αντίθετη κατεύθυνση. Η ως άνω επαρχιακή οδός είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης, συνολικού πλάτους 6 μέτρων και με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα πορείας. Στο σημείο δε, όπου επήλθε η ένδικη σύγκρουση, υπάρχει εκτεταμένου μήκους στροφή με αριστερή κλίση σε σχέση με το ρεύμα πορείας από Ελαία προς Ασωπό, το δε οδόστρωμα στο σημείο αυτό, όπου η στροφή, είναι σχεδόν ισόπεδο με ελάχιστη κατηφορική κλίση (βλ. φάκελο δικογραφίας υπό στοιχ. α’ αγωγής σχετ. 3 φωτογραφίες 6η και 7η). Όταν η ________  ________   πλησίασε το ως άνω σημείο και πριν ακόμα εισέλθει στην αριστερή, σε σχέση με την πορεία της, στροφή, ο εναγόμενος της υπό στοιχ. β’ αγωγής, από έλλειψη της προσοχής που όφειλε και μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να επιδείξει, ως μέσος συνετός οδηγός (οδηγώντας με προσοχή και μειωμένη ταχύτητα στη αριστερή λωρίδα του ρεύματος πορείας του), απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του το οποίο εξέκλινε προς τα δεξιά, δηλαδή προς το εξωτερικό της στροφής και, αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με το αντίθετως κινούμενο εκεί κανονικά αυτοκίνητο της ενάγουσας, λόγω δε της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το όχημα αυτής (________  ), ωθήθηκε προς τα δεξιά και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοίχο που βρισκόταν εκεί (τελική θέση βλ. ως άνω σχετ.). Τα σημεία σύγκρουσης των ως άνω οχημάτων εντοπίζονται, για το μεν υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  , στην πλαϊνή αριστερή πλευρά αυτού, στο ύψος του εμπρόσθιου αριστερού τροχού και προς τα πίσω, για το δε υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  , στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος αυτού. Ο πλήρης αιφνιδιασμός δε που η οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  οχήματος δέχθηκε από την αστραπιαία είσοδο του αυτοκινήτου του εναγομένου στο ρεύμα κυκλοφορίας της, κατέστησε αναποτελεσματικό τον αποφευκτικό της σύγκρουσης ελιγμό, δια τροχοπεδήσως του οχήματος της που αυτή επιχείρησε. Δηλονότι, με βάση τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, την αποκλειστική υπαιτιότητα για την πρόκληση του επιδίκου ατυχήματος φέρει ο της υπό στοιχ. α’ αγωγής, εναγόμενος οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________  ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος παραβίασε συνάμα τις διατάξεις των άρθρων 12 § 1, 16 § 1 και 19 §§ 1-3 ν. 2696/1999 απορριπτομένης ως ουσιαστικά αβάσιμης της περί συνυπαιτιότητας της ενάγουσας οδηγού ενστάσεως των εναγομένων.

Περαιτέρω, όπως αποδείχθηκε από την υπ’ αριθμ. 1298105/8-9-2008 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα Ανδρόνικου Ροδάτου και την βεβαίωση εκτίμησης ζημιών του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της ________   με την επωνυμία «________  », το συνολικό κόστος επισκευής των ως άνω υλικών ζημιών, για την αποκατάσταση του αυτοκινήτου της, υπό στοιχ. α’ αγωγής ενάγουσας, ανέρχεται στο ποσό των 6.887,26 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ποσού 1.099,64 ευρώ, ειδικότερα, για αγορά ανταλλακτικών ποσό 2.907,62 ευρώ και για εργασίες επισκευής ποσό 2.880,00 ευρώ. Συνεπώς, η προβληθείσα εκ μέρους των εναγομένων ένσταση αοριστίας των κονδυλίων για βαφή και μηχανικές εργασίες, επειδή δεν γίνεται στο δικόγραφο της αγωγής ανάλυση των δαπανών ούτε αναφέρεται το κόστος εκτέλεσης κάθε εργασίας, πρέπει να απορριφθεί, καθόσον για την πληρότητα της αγωγής αρκεί να αναφέρεται το βλαπτικό αποτέλεσμα και η επελθούσα περιουσιακή μείωση και δεν χρειάζεται αναφορά των επί μέρους βλαβών, της δαπάνης επισκευής εκάστης αυτών, των τυχόν σωζόμενων υπολειμμάτων και της αξίας αυτών, διότι αυτά είναι περιγραφικά στοιχεία της ζημίας και θα προκόψουν από τις αποδείξεις (ΑΠ 1051/1998 ΕΕΝ 1999.877, ΕφΘεσ 1694/2003 Αρμ 2004.66, ΕφΑΘ 2715/1999 ΕλΔνη 42.451, ΕφΑΘ 9689/1998 ΕλΔνη 41.454, Κρητικός: Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδοση 1998, No 828 και σε συμπλ. Α’ έκδ. 1998 No 828α). Ωστόσο, η ως άνω ενάγουσα, δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της επισκευής του βλαβέντος οχήματος της και ως εκ τούτου, το αίτημά της να της καταβληθεί και ο ΦΠΑ που αναλογεί στο παραπάνω ποσό επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών, πρέπει να απορριφθεί ως πρόωρο, αφού προϋπόθεση για την καταβολή ΦΠΑ είναι η έκδοση τιμολογίου και στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει εκδοθεί κανένα τιμολόγιο, οπότε δεν δικαιούται αυτή να προεισπράξει μη οφειλόμενο ακόμη ΦΠΑ. Στην αντίθετη άλλωστε περίπτωση, αν δηλαδή η ενάγουσα προεισπράξει σχετικό ποσό λόγω ΦΠΑ που δεν οφείλεται, καθίσταται αυτή αδικαιολογήτως πλουσιότερη, (βλ. και ΕφΛαρ 214/2004 ΤρΝομΠληρΔΣΑ, ΕφΑΘ 371/1997 ΕλΔνη 38.1601, ΕφετΑΘ 4851/1992 ΕΣυγκΔ 1994.214).

Επιπροσθέτως, η ενάγουσα της υπό στοιχ. α’ αγωγής ισχυρίζεται ότι συνεπεία του ατυχήματος, η αξία του αυτοκινήτου της, εργοστασίου κατασκευής ________  , τύπου _______, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2003 (προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας), την οποία προσδιορίζει στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, μειώθηκε κατά ποσοστό 20%, ήτοι 3.000,00 ευρώ. Ωστόσο, ενόψει της παλαιότητας του οχήματος και της τοποθέτησης σε αυτό καινούριων ανταλλακτικών, κρίνεται ότι και μετά την επισκευή του, δεν θα παραμείνει σε αυτό ελάττωμα ώστε να υποστεί μείωση της αξίας του και έτσι το σχετικό κονδύλιο της αγωγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν. Απορριπτέο εξάλλου, ως αναπόδεικτο, κρίνεται και το αϊτούμενο κονδύλιο των 33,3 ευρώ ως δαπάνη για τη χρήση ταξί, προκειμένου να πραγματοποιήσει η ενάγουσα τις αναγκαίες μετακινήσεις της, τις οποίες επαρκώς εξειδικεύει, και τούτο διότι, δεν προσκομίζονται από αυτήν έγγραφες αποδείξεις καταβολής κομίστρου, από τις οποίες να προκύπτει η ανωτέρω δαπάνη.

Περαιτέρω, ενόψει των συνθηκών που έγινε η σύγκρουση, του είδους των ζημιών, του βαθμού του πταίσματος του υπαιτίου οδηγού, της στενοχώριας και ταλαιπωρίας της ενάγουσας της υπό στοιχ. α’ αγωγής εξ αιτίας του ατυχήματος και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, πλην της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί ως χρηματική της ικανοποίηση το ποσόν των 200,00 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη (αρθρ. 932 ΑΚ).

Επομένως πρέπει κατόπιν των ανωτέρω η μεν υπό στοιχ. β’ 8730/30-6- 2010 αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων εις βάρος της ενάγουσας (176 ΚΠολΔ), η δε υπό στοιχ. α’ 5935/4-1-2009 αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην ενάγουσα για αποζημίωσή της και χρηματική της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης συνολικά το ποσό των 5.987,62 ευρώ (2.907,62+2.880,00+200,00), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Όσον αφορά το αίτημα περί κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα και γι’ αυτό το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό ως βάσιμο και κατ’ ουσία. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να επιβληθούν μερικώς εις βάρος των εναγομένων, λόγω της ήττας τους και ανάλογα με το μέγεθος αυτής (άρθρα 176, 178, 191 §2 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις υπ’ αριθμ. καταθ. 5935/4-1- 2009 και 8730/30-6-2010 αγωγές.

Α. – Δέχεται εν μέρει την υπ’ αριθμ. καταθ. 5935/4-1-2009 αγωγή.

-Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην ενάγουσα το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (5.987,62€), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

-Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

-Επιβάλλει εις βάρος των εναγόμενων μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ (160,00€).

Β. -Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. καταθ. 8730/30-6-2010 αγωγή.

-Επιβάλλει εις βάρος της ενάγουσας την δικαστική δαπάνη των

εναγόμενων την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

 

Αθήνα 11-6-2013

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ