fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 4995/ 2012
11391 /2010

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Δήμητρα Πιπερίγκα, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Ελένη Δόγια.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : ________  ________  , πρώην συζύγου ________  ________  , ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________  και ________  , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ : ________  ________   του ________  , κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευάγγελου Γιάνκοβιτς

Η ενάγουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 22-11-2010 και με αριθμό κατάθεσης 11.391/2010 αγωγή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο

της 11-05-2011 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή.,, της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνηση της από το οικείος πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 63, 64§1 ΚΠολΔ και 127 ΑΚ συνάγεται ότι αυτός που συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και μπορεί να παρίσταται στο Δικαστήριο με το δικό του όνομα και να ενεργεί με το δικό του όνομα τις διαδικαστικές πράξεις. Άρα ο ανήλικος δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται με το δικό του όνομα στο Δικαστήριο, αλλά εκπροσωπείται σ’ αυτό από τους γονείς του, οι οποίοι από κοινού ασκούν την γονική μεριμνά του (άρθρο 1510 ΑΚ). Με την ενηλικίωση του διαδίκου παύει αυτοδικαίως η αντιπροσωπευτική εξουσία του μέχρι τούδε νομίμου αντιπροσώπου και γι’ αυτό οι διαδικαστικές πράξεις που επιχειρεί ο τελευταίος μετά την παύση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του είναι απαράδεκτες (ΕφΑΘ 7081/2009 ΕλλΔνη 2010.500). Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή, όπως το περιεχόμενο αυτής παραδεκτά διορθώθηκε με τις προτάσεις της και με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, εκθέτει ότι από το γάμο της με τον εναγόμενο απέκτησε δύο τέκνα, τα οποία ακόμη είναι ανήλικα και ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας αποκλειστικά την επιμέλειά τους, κάθε μήνα το ποσό των 1.140 ευρώ ως διατροφή της ανήλικης ________  και το ποσό των 680 ευρώ ως διατροφή της ανήλικης ________  , εντός των πρώτων τριών ημερών κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 17 περ. 1 και 42 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β και 681Γ ΚΠολΔ, είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 1390, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498 ΑΚ, 173§4, 174, 176, 907, 908§1 β’ και 910 αρ. 4 ΚΠολΔ, πλην του χρονικού διαστήματος μετά την 30-10-2011 καθ’ ο μέρος αφορά στη διατροφή της κόρης των διαδίκων ________  . Τούτο, διότι, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή το ανήλικο τέκνο των διαδίκων γεννήθηκε στις 30-10-1993 και ως εκ τούτου ενηλικιώθηκε στις 30-10-2011, η δε ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει μηνιαία διατροφή της κόρης τους ________  για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, ήτοι από 05-01-2011 μέχρι 05­01-2013, δεδομένου ότι η αγωγή επιδόθηκε στις 04-01-2011 (βλ. τη με αριθμό 2560 Β704-01-2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Ελένης Μαραζάκη). Επομένως ζητεί να της επιδικαστεί διατροφή για λογαριασμό του τέκνου και για το χρονικό διάστημα από 31-10­2011 έως 05-01-2013, κατά το οποίο το τέκνο θα έχει ήδη ενηλικιωθεί. Με βάση τα ανωτέρω, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, για το εν λόγω χρονικό διάστημα (31-10-2011 έως 05-01-2013), η αγωγή για την επιδίκαση διατροφής για λογαριασμό της κόρης τους ________  πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας, δεδομένου ότι νομιμοποιούμενο ενεργητικά να ζητήσει διατροφή τυγχάνει το ενήλικο τέκνο των διαδίκων και όχι η ενάγουσα μητέρα του. Κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθ’ όσον : α) έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικούς ενσήμου, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 12788442 διπλότυπο είσπραξης της Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά και β) έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα της δίκης από τον εναγόμενο, όπως προκύπτει από τη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας στο ακροατήριο, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης.

Ο εναγόμενος προέβαλε παραδεκτώς, με προφορική δήλωση του  πληρεξούσιου δικηγόρου του στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όπως εξειδικεύει στις προτάσεις του, ένσταση συνεισφοράς της ενάγουσας στη διατροφή των ανηλίκων, η οποία τυγχάνει νόμιμη (άρθρα 1489§ 1, 1490, 1493 εδ. a ΑΚ) και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ενάγουσας στο ακροατήριο, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 25-07-1992 στη Νίκαια, ο οποίος έχει ήδη λυθεί δυνάμει της με αριθμό 1796/2005 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με συναινετικό διαζύγιο. Από τα γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, την Άννα, η οποία γεννήθηκε στις 30-10-1993 και ενηλικιώθηκε στις 30-10-2011 και την ________  , η οποία γεννήθηκε στις 05-11-1996, την επιμέλεια των οποίων ασκεί η ενάγουσα μητέρα τους δυνάμει του από 21-06-2004 ιδιωτικού συμφωνητικού των διαδίκων, το οποίο επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση διαζυγίου. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα ως άνω τέκνα δεν έχουν περιουσία και εισοδήματα, λόγω δε της ηλικίας τους δεν είναι σε θέση ακόμη να εργαστούν. Εξακολουθούν επομένως να δικαιούνται διατροφή και από τους δύο γονείς τους, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός, για το χρονικό διάστημα που κρίθηκε νόμιμο στην αγωγή. Δυνάμει της με αριθμό 1075/2004 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα και για λογαριασμό των τέκνων τους, ως μηνιαία διατροφή το ποσό των 250 ευρώ για την ________  και το ποσό των 200 ευρώ για την ________  για χρονικό διάστημα δύο ετών. Ακολούθως, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 5119/2006 και 4314/2009 αποφάσεων του ιδίου Δικαστηρίου, ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα και για λογαριασμό των τέκνων τους, ως μηνιαία διατροφή το ποσό των 300 ευρώ για την κάθε μία για χρονικό διάστημα δύο ετών με, την κάθε απόφαση, ενώ με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του κατά τη συζήτηση της παρούσας υπόθεσης, που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης, συνομολόγησε ότι δύναται να παρέχει διατροφή ποσού 200 ευρώ μηνιαίως και για τα δύο τέκνα του. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος είναι οδηγός φορτηγού σε εταιρία ανακύκλωσης με καθαρό μηνιαίο μισθό περίπου 1.500 ευρώ, συνυπολογιζομένων των δώρων εορτών και επιδομάτων. Ζει μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης με τη νέα του σύζυγο ________  ________  , την οποία νυμφεύτηκε στις 12-09-2009, σε μισθωμένο διαμέρισμα με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ και επομένως βαρύνεται με την καταβολή του ήμισυ του μισθώματος και την αναλογία του στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της κατοικίας τους. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι διατηρεί τραπεζικές καταθέσεις ύψους 100.000 ευρώ από την πώληση ενός ταξί, πλην όμως αυτό δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Αντιθέτως, ο εναγόμενος επικαλείται και προσκομίζει το από 16-06-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης διαφοράς μεταξύ των διαδίκων, η γνησιότητα του οποίου δεν αμφισβητήθηκε από την ενάγουσα, σύμφωνα με το οποίο το επίδικο ταξί έχει καταστραφεί ολοσχερώς σε τροχαίο ατύχημα, η δε αξία του ύψους 24.320 ευρώ θα εισπραχθεί από την ενάγουσα προς ικανοποίηση απαιτήσεών της. Ακολούθως, δεν προσκομίζεται κάποιο στοιχείο περί είσπραξης του ανωτέρω ποσού από την ενάγουσα, πλην όμως το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εναγόμενος δεν διατηρεί υψηλές τραπεζικές καταθέσεις. Εξάλλου, έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο από την Τράπεζα ________  , το υπόλοιπο του οποίου σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 3.300 ευρώ περίπου και για την αποπληρωμή του οποίου καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 65 ευρώ περίπου. Ωστόσο, το ανωτέρω ποσό για την αποπληρωμή του δανείου δεν προαφαιρείται από τα εισοδήματά του αλλά λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον βιοτική του ανάγκη (ΑΠ 471/2005 ΕλλΔνη 2005.1425). Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δεν βαρύνεται με τη διατροφή τρίτων προσώπων, πλην της διατροφής των τέκνων του, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας ενώ οι δαπάνες διαβίωσής του είναι οι συνήθεις δαπάνες για ένα άτομο της ηλικίας του. Η ενάγουσα εργάζεται ως δασκάλα στο 27° Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας με μηναίο μισθό 1.300 ευρώ. Διαμένει με τα τέκνα της σε οικία που της παραχώρησε, άνευ ανταλλάγματος, η μητέρα του εναγομένου και επομένως βαρύνεται μόνο με την αναλογία της στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της κατοικίας της. Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δεν βαρύνεται με τη διατροφή τρίτων προσώπων, πλην της διατροφής της ανήλικης κόρης της ________   και της ενήλικης κόρης της ________  , η οποία πλέον είναι φοιτήτρια και λόγω των σπουδών της αδυνατεί να εργαστεί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας ενώ οι δαπάνες διαβίωσής της είναι οι συνήθεις δαπάνες για ένα άτομο της ηλικίας της. Η κόρη των διαδίκων ________  το επίδικο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 05-01-2011 έως τις 30-11-2011, φοιτούσε στην Γ’ Λυκείου σε δημόσιο σχολείο και παρακολουθούσε φροντιστηριακά μαθήματα στο φροντιστήριο «________  », προκειμένου να προετοιμαστεί πληρέστερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με μηνιαίο κόστος 420 ευρώ. Κατά το ίδιο διάστημα ζούσε με τη μητέρα της και την αδερφή της στο σπίτι που τους έχει παραχωρήσει άνευ ανταλλάγματος η γιαγιά της από την πατρική γραμμή και επομένως δεν βαρυνόταν με δαπάνη μισθώματος παρά μόνο με την αναλογία της στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της κατοικίας τους. Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εισοδημάτων ούτε περιουσίας και είχε τις συνήθεις ανάγκες για τροφή, ένδυση, υπόδηση, εκπαίδευση, περίθαλψη και ψυχαγωγία που έχουν τα παιδιά της ηλικίας της. Εξάλλου, η κόρη των διαδίκων ________  φοιτά πλέον στη Β’ Λυκείου σε δημόσιο σχολείο, δεν παρακολουθεί φροντιστηριακά μαθήματα ούτε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα. Ζει με τη μητέρα της στο σπίτι που τους έχει παραχωρήσει άνευ ανταλλάγματος η γιαγιά της από την πατρική γραμμή και επομένως δεν βαρύνεται με δαπάνη μισθώματος παρά μόνο με την αναλογία της στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της κατοικίας τους. Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εισοδημάτων ούτε περιουσίας και έχει τις συνήθεις ανάγκες για τροφή, ένδυση, υπόδηση, εκπαίδευση, περίθαλψη και ψυχαγωγία που έχουν τα παιδιά της ηλικίας της. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή για τα παραπάνω ανήλικα τέκνα πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 1.000 ευρώ για την ________  και στο ποσό των 600 ευρώ για την ________  , τα οποία είναι ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη συντήρηση, τη διατροφή, την περίθαλψη και την εκπαίδευσή τους. Από τα παραπάνω ποσά που απαιτούνται για τη διατροφή των ανηλίκων ο εναγόμενος είναι σε θέση, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του, να καταβάλλει το ήμισυ αυτών, ενώ κατά τα υπόλοιπα ποσά που απαιτούνται για τη μηνιαία διατροφή των ανηλίκων συνεισφέρει η ίδια η ενάγουσα με τις οικονομικές δυνάμεις της και τις εν γένει προσωπικές υπηρεσίες που παρέχει για τη φροντίδα των τέκνων που αποτιμώνται χρηματικώς, γενομένης εν μέρει δεκτής της ένστασης συνεισφοράς του εναγομένου. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα ως διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μηνός, για τη μεν ________  το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από τις 05-01-2011 έως τις 30-10-2011, για τη δε ________  το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από τις 05-01-2011 και για δύο χρόνια, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής και μέχρι εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ενώ, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας κατά το μέρος της ήττας του (άρθρα 178§ 1 και 191 §2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ,

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα : α) ως διατροφή της κόρης τους ________  το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ μηνιαίως, εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα από 05- 01-2011 έως 30-10-2011 και β) ως διατροφή της κόρης τους ________   το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως, εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα από 05-01-2011 και για δύο χρόνια, αμφότερα δε τα ποσά με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής και μέχρι εξοφλήσεως.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, πλέον των προκαταβλητέων, τα οποία καθορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 12 Νοεμβρίου 2012.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ