fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης: 5119/2006
Αριθμός Κατάθεσης Αγωγής:
5996/2005
TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
[ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευγενία Τσιώρα, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από την Προϊσταμένη του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Αργυρούλα Σιτέ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά, στις 20 Σεπτεμβρίου 2006, για να δικάσει την από 28/7/2005 και με αριθμό καταθέσεως 5996/2005 αγωγή, με αντικείμενο διατροφή ανήλικων τέκνων, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ________  ________   πρώην συζ. ________  ________  , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της ________  και ________  , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ________  ________   του ________  , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευδοξίας Κολιδάκη.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου, ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ________  και ________  , ζητά, περιορίζοντας παραδεκτά το αίτημά της με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, καταχωριζομένης στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά (άρθρα 223 και 295 παρ.1 εδ. β’ ΚΠολΔ), να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, σύζυγος αυτής και πατέρας των ανηλίκων τέκνων τους, να καταβάλει σε αυτήν, ως τακτική εις χρήμα διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους, κατά μήνα προκαταβαλλομένη, το ποσό των 300 ευρώ, για κάθε ανήλικο τέκνο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσεως μέχρι την
εξόφλησή της, διότι αυτά αδυνατούν να διατρέφουν τον εαυτό τους από εισοδήματα της περιουσίας τους ή από το προϊόν εργασίας τους κατάλληλης για την κατάσταση της υγείας τους και την ηλικία τους και τις λοιπές βιοτικές τους συνθήκες, ενόψει και των αναγκών της εκπαίδευσής τους, ενώ ο εναγόμενος δύναται, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αγωγή να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες. Επίσης, ζητά να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα το Δικαστήριο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής (άρθρα 16 παρ. 10, 22 και 33 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών που αφορούν τη διατροφή και επιμέλεια τέκνου (άρθρα 681 Β’ ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1-3 και 672­676 ΚΠολΔ). Έχει δε καταβληθεί το. ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά που αντιστοιχούν υπέρ Τ.Ν. (βλ. τα με αριθμ. 115856, 246331 και 246333 αγωγόσημα υπέρ του Τ.Ν. και ο εναγόμενος, όπως αποδεικνύεται (βλ. από 20/9/2006 πρακτικό συμβιβασμού), έχει προκαταβάλει τα ορισθέντα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Ο εναγόμενος, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προφορική συζήτηση της ένδικης αγωγής, μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, με την καταχωριζομένη στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δήλωσή του, αποδέχθηκε την ένδικη αγωγή, όπως αυτή περιορίσθηκε κατά τα προαναφερόμενα. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή και να εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την αποδοχή αυτή (άρθρο 298 ΚΠολΔ) (βλ. ΑΠ 823/2000 ΕλλΔικ 2000.1597, ΕΘ 2507/1995 ΕλλΔικ 38.887, ΕΑ 10340/95 ΕλλΔικ 37 (1996) 1100), ΕΑ 10340/95 ΕλλΔικ 37 (1996) 1100), να υποχρεωθεί δε ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους, ________  και ________  , που γεννήθηκαν στις 30/10/1993 και 5/11/1996 αντίστοιχα, ως τακτική εις χρήμα διατροφή τους προκαταβαλλομένη το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, το συνολικό ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως, ήτοι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως για κάθε ανήλικο τέκνο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσεως μέχρι την εξόφλησή της. Η απόφαση πρέπει, επίσης, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη (άρθρο 910 παρ. 4 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να συμψηφισθεί στο σύνολό της η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της μεταξύ τους συγγενικής σχέσης, πλην του ποσού των προκαταβληθέντων δικαστικών εξόδων, καθώς ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει κάθε μήνα στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους, ________  και ________  , για τακτική σε χρήμα διατροφή των ανήλικων τέκνων τους, το συνολικό ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 ευρώ) μηνιαίως, ήτοι το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ) μηνιαίως για κάθε ανήλικο τέκνο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσεως μέχρι την εξόφλησή της.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό της τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, πλην του ποσού των προκαταβληθέντων δικαστικών εξόδων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στον Πειραιά, στις 27/10/2006, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ