fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 4314/2009
Αριθμ. καταθ. κλήσης 9816/2008
Αριθμ. καταθ. αγωγής 10263/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Λουίζα Τσουμέτη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τον Γραμματέα Ιωάννη Πατσιμά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 29 Απριλίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της καλούσας-ενάγουσας : ________  ________  , πρώην συζύγου ________  ________  , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Σμύρνης, αριθμ. 63, ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________  και ________  , η οποία παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Μαρώση.

Του καθού η κλήση-εναγομένου : ________  ________   του ________  , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός ________  , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Αλεξόπουλο.

Η καλούσα-ενάγουσα με την από 3-10-2008 κλήση της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 9816/2008, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 28-1-2009, κατά την οποία αναβλήθηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο της 29-4-2009 και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 25, ζητεί να γίνει δεκτή η από 19-11-2007 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 10263/2007 αγωγή της, η συζήτηση της οποίας, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 19-3-2008 ματαιώθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την από 3-10-2008 (αριθμ. καταθ. 9816/2008) κλήση της ενάγουσας, νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση η από 19-11-2007 (αριθμ. καταθ. 10263/2007) αγωγή της, μετά τη ματαίωση της συζήτησης αυτής, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 19-3-2008.

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ζητεί, ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ________  και ________  , που έχει αποκτήσει από τον, ήδη, λυθέντα γάμο της με τον εναγόμενο, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του καταψηφιστικού της αιτήματος, που έλαβε χώρα με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του (άρθρα 294 εδ. α’, 295 παρ. 1, 297 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει σ’ αυτήν, υπό την παραπάνω ιδιότητά της, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, για λογαριασμό των, ως άνω, ανηλίκων, τα οποία αδυνατούν να αυτοδιατραφούν, ως τακτική σε χρήμα διατροφή αυτών, το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως για το καθένα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να συμψηφιστεί η, πέραν των προκαταβλητέων εξόδων, δικαστική δαπάνη στο σύνολό της μεταξύ των διαδίκων. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστηρίου (άρθρα 17 αρ. 1 και ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 (βλ. άρθρο 681Β παρ. 1 ΚΠολΔ), εφαρμοζομένων στην περίπτωση β’ του άρθρου 681 Β παρ. 1 και των άρθρων 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. άρθρο 681 Γ παρ. 1 εδ. a του ιδίου Κώδικα) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1516 παρ. 2, 341, 345 ΑΚ, 106, 907, 908 παρ. 1 περ. β’ και 910 αρ. 4 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος του δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. υπ’ αριθμ. 042765 και 132286 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’ αυτών κινητά επισήματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά), ενώ, όπως συνομολογείται, ο εναγόμενος έχει καταβάλει τα ορισθέντα ως προκαταβλητέα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Από την ομολογία του εναγομένου στο ακροατήριο, δια δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, αποδεικνύεται πλήρως η ιστορική βάση της αγωγής, όπως αυτή περιορίστηκε (άρθρο 352 παρ. 1 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αγωγή και ως ουσία βάσιμη, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, ________  και ________   και για λογαριασμό των τελευταίων, ως τακτική σε χρήμα διατροφή αυτών, το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως για το καθένα εξ αυτών, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (άρθρο 910 αριθμ. 4 ΚΠολΔ) και να συμψηφιστεί η, πέραν των προκαταβλητέων εξόδων, δικαστική δαπάνη στο σύνολό της μεταξύ των διαδίκων, κατά το κοινό αίτημα αυτών (άρθρα 106 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ως ασκούσα την επιμέλεια των  ανηλίκων τέκνων τους, ________  και ________   και για λογαριασμό των τελευταίων, ως τακτική σε χρήμα διατροφή αυτών, το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ μηνιαίως για το καθένα εξ αυτών, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Συμψηφίζει στο σύνολό της την, πέραν των προκαταβληθέντων εξόδων, δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 31 Αυγούστου 2009.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ