fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Αριθμός απόφασης: 1075/2004
3395/2003

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία άρθρου 681 Β’ Κ.Πολ.Δ.)

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Θεόκλητο Καρακατσανη, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Φωτεινάτου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25-2-2004 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: ________  ________  συζ. ________  ________  , κατοίκου Νίκαιας, ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ________  ________   του ________  και ________  ________   του ________  , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Του εναγόμενου: ________  ________   του ________  , κατοίκου Νίκαιας, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευδοξίας Κολυδάκη.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 14-4-2003 αγωγή της που κατατέθηκε με αριθμό 3395/16-4-2003, προσδιορίστηκε αρχικά για την 15-10-2003 και κατόπιν νομίμου αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, όπως παραδεκτά διευκρινίστηκε ως προς το αίτημά της με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας που καταχωρήθηκε στα πρακτικά (άρθρ. 295, 297 Κ.Πολ.Δ.) και εκτιμάται από το Δικαστήριο, ζητείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλλει στην ενάγουσα, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, για λογαριασμό και ως διατροφή καθενός εκ των ανηλίκων τέκνων τους ________  και ________  , το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως, επί δυο (2) έτη από την επίδοση της αγωγής, το ως άνω δε ποσό με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι καθ’ ύλη και τόπον αρμόδιο (άρθρα 16 παρ. 10, 22 Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 661 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 Κ.Πολ.Δ (άρθρο 681 Β εδάφ. α Κ,Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 341, 345, 346 Α.Κ. και 176, 907, 910 αριθ. 4 Κ,Πολ.Δ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι καταβλήθηκε και το ανάλογο στο καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα υπ’ αριθ. 073529, 052377, σειρά A αγωγόσημα, με τα επικολλημένα ένσημα υπέρ Τ.Ν. και Τ.Π.Δ.Π.) και προκαταβλήθηκαν τα έξοδα και τέλη που ορίστηκαν, κατ’ άρθρο 173 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ, όπως ρητά συνομολογείται.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου που έχουν τον ίδιο αριθμό με την παρούσα απόφαση, από όλα τα έγγραφα, που λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε ως δικαστικά τεκμήρια, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια και από τις άμεσες ή έμμεσες (άρθρο 261 Κ.Πολ.Δ.) ομολογίες των διαδίκων, όπου ειδικά και περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, εκτιμώμενες ελεύθερα στην προκειμένη ειδική διαδικασία των διαφορών του άρθρου 681 Β’ Κ.Πολ.Δ, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 25-7-1992 στη Νίκαια. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν δυο τέκνα, την ________  και την ________  , ηλικίας δέκα και επτά ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωσή τους όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά και τελικά διασπάστηκε τον Ιούλιο του έτους 1999, οπότε ο εναγόμενος αποχώρησε από τη συζυγική οικία. Από τότε οι διάδικοι ζουν χωριστά, τα δε ανήλικα τέκνα τους διαμένουν με την ενάγουσα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα άνω ανήλικα τέκνα των διαδίκων, τα οποία φοιτούν στην τέταρτη και την πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου αντίστοιχα και παρακολουθούν μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών (βλ. το από 25-2-2004 ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ________  που βρίσκεται στη Νίκαια), αντιμετωπίζουν μηνιαίος και σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, έξοδα τροφής, ρουχισμού, καθαριότητας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, ενώ στερούνται εισοδημάτων και περιουσίας και λόγω της ηλικίας τους αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους, δικαιούμενα ως εκ τούτου διατροφής από τους γονείς τους ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ο εναγόμενος είναι αυτοκινητιστής και συγκεκριμένα συνιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως (ταξί), μάρκας TOYOTA CARINA Ε, μοντέλου 1998. Από την απασχόλησή του αυτή, την οποία ασκεί καθημερινά μέχρι και δώδεκα ώρες, αποκομίζει εισόδημα 2.000,00 περίπου ευρώ μηνιαίως. Τούτο προκύπτει από την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης της ενάγουσας (πατέρα της) η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αφού προέρχεται από αυτοκινητιστή και γνώστη της συγκεκριμένης επαγγελματικής απασχόλησης του εναγομένου και δεν αναιρείται από το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε δηλώσεις του τελευταίου και αξιολογείται ως ήσσονος σημασίας. Άλλα εισοδήματα του εναγομένου, περιουσιακά του στοιχεία ή διατροφικές υποχρεώσεις του προς τρίτα πρόσωπα δεν αποδείχθηκαν. Όμως αποδείχθηκε ότι είναι υποχρεωμένος να δαπανά μηνιαίως: α) για αναλογία συμμετοχής του στην προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 489/1976 υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του άνω αυτοκινήτου 47,67 ευρώ (βλ. σχετ. το υπ’ αριθ. 10728/2000 ανανεωτήριο και απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων της ασφαλιστικής εταιρίας «________  »), β) για αναλογία συμμετοχής του στα συνολικού ύψους 88,00 ευρώ ετήσια τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έτους 2004 7,33 ευρώ (βλ. σχετ. την προσαγόμενη άδεια κυκλοφορίας του που αναφέρει 14 φορολογήσιμου ίππους), γ) για Φ.Π.Α. αυτοκινητιστή 19,56 ευρώ (βλ. σχετ. το με αριθ. 16385/3-6-2003 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας), δ) για ασφάλισή του στο Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών 214,28 ευρώ (βλ. σχετ. το με αριθ. πρωτ. 681/1998 έγγραφο του Τ.Σ.Α.), ε) για αναλογία εισφοράς του στην εταιρία «________  » 67,49 ευρώ (βλ. ενδεικτ. τα από υπ’ αριθ. 14689 και 14690/20-10-2000 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της άνω εταιρίας), στ) για ενοίκιο της οικίας στην οποία διαμένει, η οποία βρίσκεται στην οδό Λαοδικείας αριθ. 4 στη Νίκαια, 190,00 ευρώ (βλ. σχετ. το από 28-1-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της εν λόγω οικίας) και ζ) για αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου ύψους 3.000,00 ευρώ που έλαβε την 24-6-2003 από την τράπεζα «________  » 100,87 ευρώ (βλ. το με ίδια ημερομηνία έγγραφο της άνω τράπεζας μη συνημμένο πίνακα μηνιαίων δόσεων, η τελευταία εκ των οποίων είναι καταβλητέα στις 20-6-2006). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα μετά τη διάστασή της με τον εναγόμενο έχει αναλάβει την ανατροφή και εν γένει επίβλεψη και συντήρηση των ανηλίκων τέκνων της και διαμένει μαζί τους στη Νίκαια, σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της μητέρας του εναγομένου, αποφεύγοντας έτσι τις δαπάνες ενοικίου. Εργάζεται ως δασκάλα σε δημόσιο σχολείο, με μηνιαίες καθαρές αποδοχές που ανέρχονται σε 1.376,05 ευρώ, όπως άλλωστε η ίδια συνομολογεί (βλ. σελ. 2 προτάσεών της). Άλλα εισοδήματά της, περιουσιακά της στοιχεία ή διατροφικές υποχρεώσεις της προς τρίτα πρόσωπα δεν αποδείχθηκαν. Με βάση τις πιο πάνω οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις ανάγκες των ανηλίκων τέκνων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, η ανάλογη διατροφή που δικαιούται το καθένα απ’ αυτά ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 250,00 ευρώ για την ανήλικη ________  και στο ποσό των 200,00 ευρώ για την ανήλικη ________  , ποσά τα οποία ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη συντήρηση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία τους. Τα παραπάνω ποσά πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει εξ ολοκλήρου ο εναγόμενος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά της μητέρας ενάγουσας στη διατροφή των ανηλίκων που υπολογίζεται με βάση τα εισοδήματά της και τις παροχές σε είδος προς τα ανήλικα που απορρέουναπό τη συνοίκηση τους και είναι αποτιμητές σε χρήμα (παροχή στέγης και προσφορά προσωπικής εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους), ζήτημα που εξετάζεται από το Δικαστήριο μόνο κατ’ ένσταση που προτείνεται στο ακροατήριο και καταχωρείται στα πρακτικά (άρθρ. 115 παρ. 3, 256 περ. δ’, 666 παρ. 1, 670 Κ.Πολ.Δ, β.λ. σχετ. Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές οικογενειακού δικαίου, τόμ. Β’, παρ. 62.7,σ. 141). Συνεπώς η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος ως βάσιμη και κατ’ ουσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απόφαση αυτή πρέπει να κηρυχτεί προσωρινά εκτελεστή κατά την περί διατροφής καταψηφιστική της διάταξη (άρθρο 910 αριθ. 4 Κ.Πολ.Δ.). Τέλος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενάγουσας, ο εναγόμενος ο οποίος ηττάται κατά το μεγαλύτερο μέρος, πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών της εξόδων (άρθρ. 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ήδη προκαταβληθέντα απ’ αυτόν έξοδα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή κατά ένα μέρος.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της ________  και ________  , μηνιαία διατροφή σε χρήμα ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την πρώτη και διακοσίων (200,00) ευρώ για τη δεύτερη, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, επί δυο (2) έτη από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400,00) ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ήδη προκαταβληθέντα απ’ αυτόν έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στον Πειραιά στις 15-3-2004, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

  

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ