fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ι.Ξ

Αριθμός 301/2012
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πέτρο Σαλίχο, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Ψυχογυιού και Φεβρωνία Τσερκέζογλου – Εισηγήτρια, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Δερμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Απριλίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΕΚΚΑΛΟΥΝΩΝ : 1) _______  _______   του _______  , κατοίκου Πειραιά και 2) _______   _______  του _______  , κατοίκου Νεαπόλεως, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ : 1) _______  _______  , 2) _______  _______  , αμφοτέρων κατοίκων Παλαιάς Κοκκινιάς και 3) Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «_______  », που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Νικόλαο Τσιμπουκάκη, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Οι εκκαλούντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 25-8-2008 και με αριθ. εκθ. καταθ. 11154/ 2008 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. 5659/ 2009 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που δέχτηκε εν μέρει την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με την από 7-6-2011 και με αριθ. εκθ. καταθ. 609/2011 έφεση, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν με δηλώσεις ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ανέπτυξαν τις απόψεις τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση από 7-6-2011 (αριθμ. εκθ. κατάθ. 609/2011) έφεση των εναγόντων και ήδη εκκαλούντων, κατά της υπ’ αριθμ. 5659/2009 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητο (άρθρο 681 A ΚΠολΔ) και δέχθηκε κατά ένα μέρος την από 25-8-2008 αγωγή, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, εφόσον από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση πης εκκαλουμένης (άρθρα 495 παρ. 1 και 2, 498, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρα 591 παρ. 1 και 681 Α του ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, ως το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Με την από 25-8-2008 (αριθ. εκθ. καταθ. 11154/2008) αγωγή ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) ιστορείται ότι η πρώτη εναγομένη _______  _______  , οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας _______  ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγομένου _______  _______  , το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητά της και κάτω από τις ιστορούμενες συνθήκες την ολοσχερή καταστροφή της υπ αριθμ. κυκλοφορίας _______  δίκυκλης μοτοσικλέτας, ιδιοκτησίας του πρώτου ενάγοντος, καθώς και τον τραυματισμό των δύο εναγόντων. Με βάση το ιστορικό αυτό οι ενάγοντες ζήτησαν, μετά την μετατροπή μέρους του αγωγικού αιτήματος τους από καταψηφιστικά σε αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους καταχωρηθείσα στα πρακτικά συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, 1) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας, να καταβάλουν, Α) στον πρώτο ενάγοντα: α) το ποσό των 1.150 ευρώ ως αποζημίωση για την καταστροφή των προσωπικών του αντικειμένων, β) το ποσό των 3.000 ευρώ ως αποζημίωση για την ολοσχερή καταστροφή της μοτοσικλέτας, ιδιοκτησίας του, γ) το ποσό των 75 ευρώ για αγορά νάρθηκα, καθώς και των ποσό των 75,64 ευρώ για αγορά φαρμάκων, δ) το ποσό των 225 ευρώ για βελτιωμένη διατροφή, ε) το ποσό των 20.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, Β) στη δεύτερη ενάγουσα: α) το ποσό των 1.935 ευρώ ως αποζημίωση για την καταστροφή των προσωπικών της αντικειμένων, β) το ποσό των 225 ευρώ ως βελτιωμένη διατροφή και γ) το ποσό των 15.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, 2) να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 50.000 ευρώ και στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 35.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφασή του, δέχθηκε την αγωγή εν μέρει ως βάσιμη κατ’ ουσίαν. Κατά της ως άνω οριστικής απόφασης παραπονούνται οι ενάγοντες με την υπό κρίση έφεσή τους για τους περιεχόμενους σ’ αυτήν λόγους που ανάγονται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων ως προς το ύψος των κονδυλίων που επιδικάσθηκαν σ’ αυτούς, ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή τους.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος _______  _______  , που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδρίασης του ίδιου Δικαστηρίου, από την επισκόπηση των φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 3, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, μεταξύ των οποίων και εκείνα της ποινικής δικογραφίας, που εκτιμώνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 20-10-2006 και περί ώρα 21.05 ο πρώτος ενάγων, οδηγώντας την υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας _______  δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, μάρκας HONDA κυβισμού 400cc, με συνεπιβάτη τη δεύτερη ενάγουσα, κινούταν επί της λεωφόρου Θηβών με κατεύθυνση από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας προς τον Πειραιά και έφθασε στην διασταύρωση της οδού αυτής με την οδό Επταλόφου. Η λεωφόρος Θηβών είναι διπλής κατεύθυνσης, η οδός Επταλόφου είναι μονόδρομος, η κατάσταση της οδού ήταν ξηρά, ήταν νύχτα με επαρκή φωτισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών ήταν κανονική, η ορατότητα δεν περιοριζόταν και ο καιρός ήταν αίθριος. Την ίδια ώρα η πρώτη εναγόμενη _______  _______  , οδηγώντας το υπ αριθμ. κυκλοφορίας _______  ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δευτέρου εναγόμενου _______  Κουτερη, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για τις υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που θα προκαλούσε σε τρίτους κατά τη λειτουργία του στη τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, κινούταν επί της οδού Επταλόφου με κατεύθυνση από τον οδό Μπελογιάννη προς την λεωφόρο Θηβών και έφθασε στην διασταύρωση της οδού Επταλόφου με την λεωφόρο Θηβών, όπου έμπροσθέν της υπήρχε πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Τότε η πρώτη εναγομένη δεν ακινητοποίησε το όχημά της, προκειμένου να ελέγξει την διασταύρωση της οδού ώστε να εισέλθει με ασφάλεια στη λεωφορο Θηβών αλλά συνέχισε την πορεία της, χωρίς να βεβαιωθεί οτι το οδόστρωμα είναι ελεύθερο, με αποτέλεσμα να εισέλθει στην πορεία της κανονικά κινούμενης και έχουσας προτεραιότητα επί της λεωφόρου Θηβών μοτοσυκλέτας των εναγόντων, να συγκρουσθεί το εμπρόσθιο μέρος της μοτοσικλέτας με το πίσω αριστερό πλαϊνό μέρος του αυτοκινήτου της πρώτης εναγομένης και να προκληθεί η ολοσχερής καταστροφή της μοτοσικλέτας καθώς και ο τραυματισμός των δύο εναγόντων που επέβαιναν σ’ αυτήν. Υπό τα πλήρως ως άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, αποκλειστική υπαίτιος για την ένδικη σύγκρουση είναι η _______  _______  , η οποία από μη ενσυνείδητη αμέλειά της και συγκεκριμένα από έλλειψη της προσήκουσας επιμέλειας και προσοχής, την οποία όφειλε κατά τους νομικούς κανόνες, τις επικρατούσες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και την κοινή πείρα και λογική να καταβάλλει, ως μέση συνετή και ευσυνείδητη οδηγός αυτοκινήτου (άρθρ. 330 ΑΚ) και η οποία θα οδηγούσε σε πρόβλεψη του ζημιογόνου αποτελέσματος, αν και ήταν υποχρεωμένη: α) να έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, ώστε να δύναται σε κάθε στιγμή να εκτελεί στους απαραίτητους χειρισμούς (άρθρ. 19 παρ. 1 ΚΟΚ), β) να διακόψει την πορεία του προ της πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) και να περιμένει να εισέλθει στην διασταύρωση μόλις ελευθερωθεί το οδόστρωμα (άρθρ. 4 ΚΟΚ), εν τούτοις δεν συμμορφώθηκε με τις ως άνω υποχρεώσεις του, αλλά κινούμενη ανελέγκτως επί της διασταυρώσεως, επέπεσε στη μοτοσικλέτα των εναγόντων. Εκ των ως άνω εσφαλμένων πράξεων και παραλείψεών της, οι οποίες τελούν σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα και συνιστούν σαφή παράβαση των άνω διατάξεων του ΚΟΚ, η άνω οδηγός κατά στοιχειοθέτηση της αμέλειάς της, δεν προείδε το ζημιογόνο αποτέλεσμα και δεν απέτρεψε την ένδικη σύγκρουση, τις υλικές ζημιές της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό των εναγόντων. Η εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε τα ίδια και δεν προσβάλλεται ως προς την αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού με λόγο έφεσης. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι από την πτώση του στο οδόστρωμα ο πρώτος ενάγων _______  _______   υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος, έφερε εκδορές πρόσθιας επιφάνειας δεξιού γόνατος με οίδημα και ευαισθησία έσω μηνίσκου, ετέθη επίδεση, συνεστήθη αποφυγή φόρτισης για δύο εβδομάδες και αναρρωτική άδεια 12 ημερών (βλ. υπ’ αρ,θ. πριοτ. 53172/3-11-2006 πιστοποιητικό εξέτασης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «_______  »), ενω η δεύτερη ενάγουσα υπέστη κάκωση αριστερού άκρου ποδός και οσφυϊκής χώρας με κάταγμα κεφαλής πέμπτου μετατάρσιου και συνεστήθη ανάπαυση 10 ημερών (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 53173/3-11-2006 πιστοποιητικό εξέτασης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «_______  »), Ο πρώτος ενάγων από τις 13-11-2006 υπεβλήθη σε πρόγραμμα 23 συνεδριών φυσικοθεραπείας του δεξιού γόνατος (βλ. από 22-12-2006 βεβαίωση του φυσιοθεραπευτή _______  _______  ), ενώ η δεύτερη ενάγουσα δυνάμει του από 24-4-2006 παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας του ΙΚΑ της συνεστήθη 10 διαθερμίες, 10 laser και 10 κινησιοθεραπείες μαζί με μαλάξεις. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι για την αποκατάσταση της υγείας του ο πρώτος ενάγων αγόρασε νάρθηκα μηροκνημικό καταβάλλοντας το ποσό των 300 ευρώ, όπως εμφαίνεται, από την υπ αριθμ. 1396/1-11-2006 απόδειξη λιανικής πώλησης της εταιρίας «_______  », από το ποσό δε αυτό το ΙΚΑ του κατέβαλε 225 ευρώ κα, επομένως επιβαρύνθηκε για την αιτία αυτή το ποσό των 75 ευρώ, που ήδη έχει επιδικασθεί και δεν προσβάλλεται με λόγο έφεσης. Επίσης, ο πρώτος ενάγων έχει καταβάλει για την αγορά φαρμάκων το ποσό των 99,38 ευρώ, που ομοίως δεν προσβάλλεται με λόγο έφεσης. Ακόμη απεδείχθη ότι, ο πρώτος ενάγων έλαβε βελτιωμένη διατροφή λόγω του τραυματισμού του για 30 ημέρες X 5 ευρώ ημερησίως = 150 ευρώ, ποσό που επίσης δεν προσβάλλεται με λόγο έφεσης. Εξάλλου, απεδείχθη ότι, κατά την πτώση στο οδόστρωμα καταστράφηκαν τα ενδύματα του πρώτου ενάγοντας, ήτο, ένα τζιν παντελόνι αξίας 130 ευρώ, μία μπλούζα αξίας 60 ευρώ,  ένα τζάκετ τζιν αξίας 130 ευρώ και παπούτσια αθλητικά αξίας 150 ευρώ και η συνολική αξία των κατεστραμμένων αντικειμένων ανήλθε στο ποσό των 470 ευρώ, ενώ ομοίως καταστράφηκαν τα ενδύματα της δεύτερης ενάγουσας ήτοι ένα τζιν παντελόνι αξίας 120 ευρώ, μία μπλούζα αξίας 40 ευρώ, ένα τζάκετ αξίας 200 ευρώ και μπότες αξίας 120 ευρώ και η συνολική αξία των κατεστραμμένων αντικειμένων ανήλθε στο ποσό των 480 ευρώ. Αντίθετα, δεν απεδείχθη η καταστροφή γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, ρολογιών, χρυσής χειροπέδας και κράνους καθόσον ο εξετασθείς μάρτυς των εναγόντων ουδέν καταθέτει για καταστροφή αυτών των αντικειμένων, και επίσης δεν απεδείχθη καταστροφή γυναικείας τσάντας με το περιεχόμενό της που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας δεν καταστρέφεται από μία πτώση στο οδόστρωμα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφασή του επιδίκασε τα ίδια ως άνω κονδύλια ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις απορριπτομένου ως αβασίμου του τέταρτου λόγου έφεσης. Περαιτέρω, η σωματική βλάβη την οποία υπέστη η δεύτερη ενάγουσα είναι ελαφρά με σύντομη αποκατάσταση και δεν δικαιολογεί την λήψη βελτιωμένης διατροφής. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που την εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε το αίτημα επιδίκασης βελτιωμένης διατροφής στην δεύτερη ενάγουσα, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις απορριπτομένου ως αβασίμου του τρίτου λόγου έφεσης. Επίσης, απεδείχθη ότι η δίκυκλη μοτοσικλέτα του πρώτου ενάγοντος μάρκας HONDA 400cc με έτος πρώτης κυκλοφορίας το έτος 1999, υπέστη σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές στο εμπρόσθιο, οπίσθιο, κάτω μέρος και στην αριστερή πλευρά της (βλ. σχετ. έκθεση αυτοψίας), που καθιστούν οικονομικώς ασύμφορη την επισκευή, γιατί η προς τούτο δαπάνη, συνυπολογιζομένης και μειώσεως της εμπορικής αξίας της υπερβαίνει την πριν από το συμβάν αξία της. Συνεπώς μοτοσικλέτα του πρώτου ενάγοντος έχει υποστεί καθολική καταστροφή υπό οικονομική έννοια και η αποζημίωση που πρέπει να επιδικασθεί σ’ αυτόν, ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφασή του επιδίκασε για την αιτία αυτή το ίδιο ποσό ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, απορριπτομένου ως αβασίμου του δεύτερου λόγου έφεσης. Τέλος, ενόψει των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η επίδικη σύγκρουση, της αποκλειστικής υπαιτιότητας της πρώτης εναγομένης στην επέλευση του ατυχήματος, του είδους, της φύσεως και της εκτάσεως του τραυματισμού που προκάλεσε στους ενάγοντες, το Δικαστήριο κρίνε, ότι οι ενάγοντες υπέστησαν ηθική βλάβη λόγω της ψυχικής ταλαιπωρίας και της στεναχώριας που δοκίμασαν συνεπεία του τραυματισμού τους, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να επιδικασθεί σ’ αυτούς ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 3.000 ευρώ στον πρώτο ενάγοντα και το ποσό των 2.000 ευρώ στην δεύτερη ενάγουσα, τα οποία κρίνονται εύλογα κατ’ άρθρο 932 του ΑΚ. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφασή του επιδίκασε για την αιτία αυτή το ίδιο ποσό ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, απορριπτομένου ως αβασίμου του πρώτου λόγου έφεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος έφεσης προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση εφεση ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας σε βάρος των εκκαλούντων λόγο της ήττας τους (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

Δέχεται τυπικά την έφεση και απορρίπτει αυτή κατ’ ουσίαν.

Επιβάλλει σε βάρος των εκκαλούντων τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 24 Μαΐου 2012 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου στις 12 Ιουνίου 2012, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ