fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Χ.Α     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός 5659/2009
11154/2008

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

 

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή, Νικόλαο Τσιρώνη, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Αναστασία Γεωργούση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22 Μαΐου 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1. _______  _______   του _______  , κατοίκου Πειραιά Ν. Αττικής, και 2. _______   _______  του _______  , κατοίκου Νεαπόλεως Ν. Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν στο   ακροατήριο μετά, της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ιωάννας Μαρώση.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1. _______  _______  , κατοίκου Π. Κοκκινιάς, 2. _______  _______  , κατοίκου Π. Κοκκινιάς και 3. Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «_______  », εδρεύουσας στο Π. Φάληρο Ν. Αττικής, νομίμως εκπροσωπούμενης, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο η μεν 1η και 2ος μετά, η δε 3η δια, του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Νικολάου Τσιμπουκάκη.

Οι ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 25-8-2008 και με αριθμό έκθ. κατάθεσης 11154/7-11-2008 αγωγή τους, η οποία προσδιορίστηκε για την αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη από 25-8-2008 αγωγή, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι στις 20/10/2006 και περί ώρα 21:05, στην συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό επταλόφου, στην Αθήνα, έγινε αυτοκινητικό ατύχημα (σύγκρουση), με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές και βλάβες στη με αριθμό κυκλοφορίας _______  δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο πρώτος ενάγων και ανήκει στην κυριότητα και κατοχή του και στην οποία επέβαινε η δεύτερη ενάγουσα. Ότι το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) της πρώτης εναγομένης, οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας _______   ΙΧΕ αυτοκινήτου, που ανήκει στην κυριότητα και κατοχή του δεύτερου εναγομένου και το οποίο κατά τον χρόνο τού ατυχήματος ήταν ασφαλισμένο για την προς τρίτους αστική του ευθύνη στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητούν, Α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο ο καθένας, να καταβάλουν, στον μεν πρώτο το συνολικό ποσό των 24.525,64 €, ως αποζημίωση για τη θετική ζημία που του προκάλεσε το ατύχημα και ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση του ηθικής βλάβης που υπέστη από την παραπάνω αδικοπραξία, στη δε δεύτερη ενάγουσα, το συνολικό ποσό των 17.160 €, ως αποζημίωση για τη θετική ζημία που της προκάλεσε το ατύχημα και ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση του ηθικής βλάβης που υπέστη από       την   παραπάνω αδικοπραξία, Β) να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι υποχρεούνται  να καταβάλουν, στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 50.000 €, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση του ηθικής βλάβης που υπέστη από την παραπάνω αδικοπραξία, στη δε δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 35.000 €, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση του ηθικής βλάβης που υπέστη από την παραπάνω αδικοπραξία, νομιμότοκα τα ως άνω ποσά, από την 11/4/2007, ημερομηνία επίδοσης της από 4/4/2007 όμοιας κατά περιεχόμενο αγωγής τους, μέχρι την εξόφληση των ποσών αυτών. Ζητούν, επίσης να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς το καταψηφιστικό της σκέλος και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο, η αγωγή, για το καταψηφιστικό σκέλος της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα τεοσοστά υπέρ τρίτων (βλ. τα με αριθμούς 024216 και 069026 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα ένσημα υπέρ ΤΠΔΠ και του ΤΝ) παραδεκτός εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ. 1 εδαφ. α’, 16 περ. 12, 22, 25, 37 και 74 του ΚπολΔ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681Α του ΚπολΔ και είναι νόμιμη, θεμελιούμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 330 εδαφ. β’, 345, 346, 481 επ., 922, 926, 929 και 932 του ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του ΓΠΝ/1911, 6, 10 του Ν. 489/1976,^907, 908 παρ.ΐδ’ και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση της πρώτης εναγόμενης, ως διαδίκου και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος των εναγόντων, που νομότυπα εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τις φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αριθμ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚπολΔ) και τα υπόλοιπα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 20-10-2006 και περί ώρα 21:05, το με αριθμό κυκλοφορίας _______  ΙΧΕ αυτοκίνητο, οδηγούμενο από την πρώτη εναγόμενη, _______  _______  , ιδιοκτησίας του δευτέρου εναγομένου, _______  _______  , το οποίο κατά τον χρόνο του ατυχήματος ετύγχανε ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημιές του κυρίου, οδηγού και κατόχου του, στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «_______  », κινούνταν με κανονική για την περιοχή ταχύτητα, επί της οδού Επταλόφου, με κατεύθυνση από την οδό Μπελογιάννη προς την Λεωφόρο Θηβών. Πρόθεση της ως άνω οδηγού, ήταν να πραγματοποιήσει στροφή δεξιά σε σχέση με την πορεία της για να εισέλθει στην Λεωφόρο Θηβών. Την ίδια χρονική στιγμή ο πρώτος ενάγων, οδηγώντας τη με αριθμό κυκλοφορίας _______   δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, έβαινε με κανονική για την περιοχή ταχύτητα στην διπλής κατευθύνσεως Λεωφόρο Θηβών, με κατεύθυνση από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, προς τον Πειραιά. Όταν η πρώτη εναγομένη, οδηγός του με αριθμό κυκλοφορίας _______  ΙΧΕ αυτοκινήτου, πλησίαζε στην διασταύρωση των ως άνω οδών, καίτοι στην πορεία της υπήρχε πινακίδα με την ένδειξη ΣΤΟΠ, η οποία, την υποχρέωνε να μειώσει την ταχύτητα της πριν από αυτή και να ακινητοποιήσει το όχημα της, αυτή χωρίς να διακόψει την πορεία της, από επιπολαιότητά της, δηλαδή από έλλειψη προσοχής την οποία όφειλε να καταβάλει υπό τις παρούσες συνθήκες, ως μέση συνετός οδηγός, εισήλθε στην ως άνω διασταύρωση, έχοντας πρόθεση να πραγματοποιήσει από την οδό Επταλόφου, όπου εκινείτο, ανοικτή στροφή δεξιά σε σχέση με την πορεία της και να εισέλθει στην Λεωφόρο Θηβών, καταλαμβάνοντας έτσι τμήμα της ως άνω οδού, στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε κινούνταν με την δίκυκλη μοτοσικλέτα του, ο πρώτος ενάγων με την επιβαίνουσα- σε αυτή– δεύτερη ενάγουσα.

Αποτέλεσμα της άκαιρης και χωρίς προηγούμενο έλεγχο εισόδου της στην προαναφερόμενη διασταύρωση υπήρξε να παρεμβληθεί στην πορεία της με αριθμό κυκλοφορίας _______   δίκυκλης μοτοσικλέτας, που οδηγούσε, τηρώντας τους κανόνες του ΚΟΚ, επί της Λεωφόρου Θηβών με κατεύθυνση προς Πειραιά, ο πρώτος ενάγων και ως εκ τούτου να προσκρούσει με σφοδρότητα η οδηγούμενη από τον τελευταίο μοτοσικλέτα, με το εμπρόσθιο τμήμα της, επί της οπίσθιας αριστερής πλευράς του οδηγούμενου από την πρώτη εναγομένη αυτοκινήτου, η οποία κατόπιν ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα ως άνω αυτοκίνητα. Υπό τα πλήρως ως άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, τα οποία ιδιαιτέρως ενισχύονται και από το από 20/10/2006 πρόχειρο σχεδιάγραμμα της αρμόδιας τροχαίας, αποδείχθηκε ότι αποκλειστικά υπαίτια της επίδικης σύγκρουσης τυγχάνει η οδηγός του με αριθμό κυκλοφορίας _______  ΙΧΕ αυτοκινήτου, _______  _______  , η οποία είχε προστηθεί στην οδήγηση του, από τον δεύτερο εναγόμενο και η οποία όπως προαναφέρθηκε παραβίασε την απαγορευτική πινακίδα STOP και τις από αυτή επιβαλλόμενες σε αυτόν υποχρεώσεις, όπως επίσης αγνόησε την προτεραιότητα των κινουμένων επί της Λεωφόρου Θηβών οχημάτων. Επομένως, εφόσον στοιχεία που να θεμελιώνουν οποιαδήποτε συνυπαιτιότητα του πρώτου ενάγοντος δεν αποδείχθηκαν, πρέπει η σχετική νόμιμη ένσταση του άρθρου 300 ΑΚ των εναγομένων, η οποία προβλήθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου τους δικηγόρου στο Ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδριάσεως, να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι η μοτοσικλέτα του πρώτου ενάγοντος, υπέστη, συνεπεία του ατυχήματος, εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συγκεκριμένα υπέστη ζημιές σε ολόκληρη την αριστερή πλευρά της, το εμπρόσθιο τμήμα της και το σκελετό της. Για την επισκευή της, η οποία ήταν κατασκευής εργοστασίου HONDA, 400 κυβικά και ετέθη σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στις 24/3/1999, θα απαιτείτο ποσό ανώτερο των 3.000 €, ήτοι ποσό μεγαλύτερο της αξίας, της κατά το χρόνο του ατυχήματος, η οποία ανέρχονταν στο ποσό των 2.000 € και συνεπώς, η επισκευή της ήταν ασύμφορη, αλλά και αμφίβολη η μετά την επισκευή της επαναφορά της στην κανονική και ασφαλή λειτουργική της ικανότητα, την οποία είχε πριν από το ατύχημα, καθόσον έχει διαταραχθεί η γεωμετρία της, η ισορροπία και η ευστάθεια της. Για το λόγο αυτό ο ως άνω ενάγων δεν την επισκεύασε. Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ως ολοσχερώς καταστραμμένη. Κατά συνέπεια, η ζημία του πρώτου ενάγοντος από την παραπάνω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 2.000 €, απορριπτόμενου του σχετικού αγωγικού κονδυλίου, κατά το υπερβάλλον, ως ουσιαστικά αβασίμου. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, αποδείχθηκε ότι αποτέλεσμα του οδικού αυτού ατυχήματος, ήταν, πέρα από την παραπάνω ολοσχερή καταστροφή της μοτοσικλέτας, να τραυματισθεί ο πρώτος ενάγων, οδηγός της επίδικης δίκυκλης μοτοσικλέτας και να υποστεί κάκωση δεξιού γόνατος, εκδορές στην πρόσθια επιφάνεια του τελευταίου με συνοδό οίδημα καθώς επίσης και κάκωση κεφαλής, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τον πρώτο ενάγοντα, από 31/10/2006 και 3/11/2006 πιστοποιητικά εξέτασης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «_______  ». Επίσης, τραυματίστηκε και η επιβαίνουσα στην δίκυκλη μοτοσικλέτα δεύτερη ενάγουσα, η οποία υπέστη κάκωση κεφαλής, κάκωση αριστερού ποδός και οσφυϊκής χώρας. Συνεπεία του τραυματισμού του ο πρώτος ενάγων υπέστη τις ακόλουθες ζημιές : 1) για λήψη βελτιωμένης τροφής που έλαβε λόγω της φύσης του τραυματισμού του και της συνακόλουθης οργανικής ταλαιπωρίας για συνολικά 30 ημέρες, δαπάνησε ημερησίως 5 € και συνολικά 150 € (ήτοι 30 ημ. X 5 €), περισσότερο από όσα θα δαπανούσε για συνήθη τροφή εάν δεν τραυματίζονταν, απορριπτόμενου του σχετικού αγωγικού κονδυλίου κατά το υπερβάλλον ως ουσιαστικά αβασίμου. Κατά το επίδικο ατύχημα καταστράφηκαν τα ρούχα και υποδήματα που φορούσε ο πρώτος ενάγων και συγκεκριμένα ένα τζιν παντελόνι, αξίας 130€, μια μπλούζα, αξίας 60 €, ένα τζάκετ τύπου τζιν, αξίας 130 € και παπούτσια αθλητικά, αξίας 150 €. Επομένως, ο ως άνω ενάγων ζημιώθηκε κατά το συνολικό ποσό των 470 €, απορριπτόμενου του οικείου αγωγικού κονδυλίου, κατά το υπερβάλλον, ως ουσιαστικά αβασίμου. Κατά το επίδικο ατύχημα καταστράφηκαν επίσης τα ρούχα και τα υποδήματα της δεύτερης ενάγουσας, ειδικότερα καταστράφηκε ένα τζιν παντελόνι, αξίας 120 €, μια-μπλούζα, αξίας 40 €, ένα τζάκετ δερμάτινο, αξίας 200 € και μπότες δερμάτινες, αξίας 120 €. Επομένως, η ως άνω ενάγουσα ζημιώθηκε κατά το συνολικό ποσό των 480 €, απορριπτόμενου του οικείου αγωγικού κονδυλίου, κατά το υπερβάλλον, ως ουσιαστικά αβασίμου. Εξάλλου, ο πρώτος ενάγων για την αγορά μηροκνημικού νάρθηκα κατέβαλε, πλέον του ποσού που έλαβε για την αιτία αυτή, από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ) το ποσό των 75 €, ενώ για την αγορά αναλγητικών χαπιών κατέβαλε το ποσό των 99,3 8 € (βλ. τις υπ’ αριθμ. 45/21-10-2006 και 23/1-11-2006 αποδείξεις λιανικής των φαρμακοποιών _______  _______  και _______  _______  αντίστοιχα). Συνεπώς, η συνολική ζημιά του πρώτου ενάγοντος ανέρχεται στο ποσό των 2.794,38 € (2.000 + 150 + 470 + 75 + 99,38), ενώ της δευτέρας ενάγουσας στο ποσό των 480 €. Εκτός, όμως από την αποζημίωση, πρέπει να επιδικασθεί στους ενάγοντες χρηματική ικανοποίηση για τη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από το επίδικο ατύχημα, η οποία πρέπει να καθορισθεί για μεν τον πρώτο ενάγοντα, στο ποσό των 3.000 €, για δε τη δεύτερη ενάγουσα στο ποσό των 2.000 €, τα οποία το Δικαστήριο κρίνει εύλογα και δίκαια σταθμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το επίδικο ατύχημα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, το πταίσμα της οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, τη βαρύτητα του τραυματισμού του πρώτου ενάγοντος και της επιβαίνουσας δεύτερης ενάγουσας, τη κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων. Πρέπει, συνεπώς η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο ο καθένας, να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα, το συνολικό ποσό των 5.794,38 € (3.000 + 2.794,38), στη δε δεύτερη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 2.480 € (2.000 + 480), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της από 4/4/2007 όμοιας κατά περιεχόμενο αγωγής τους, ήτοι την 1 1/4/2007 (βλ. τις υπ’ αριθμ. 178, 179 και 180/11-4-2007 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη), μέχρι την εξόφληση των ως άνω ποσών. Πρέπει, ακόμη να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς τον πρώτο ενάγοντα για το ήμισυ του ποσού που θα επιδικαστεί, για δε την δεύτερη ενάγουσα για το σύνολο του ποσού που θα της επιδικασθεί, διότι το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στους ενάγοντες. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν κατά ένα μέρος λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 του ΚπολΔ) και να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων σε βάρος των εναγομένων, όπως καθορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τους εναγόμενους, σε ολόκληρο ο καθένας, να καταβάλουν α) στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και τριάντα οκτώ λεπτών (5.794,38 €), β) στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (2.480 €), με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της 11ης/4/2007, μέχρι την εξόφληση των ως άνω ποσών.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς τον πρώτο ενάγοντα, για το ήμισυ του επιδικασθέντος σε αυτόν ποσού, ως προς την δεύτερη ενάγουσα, για το σύνολο του επιδικασθέντος σε αυτή ποσού.

Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (250 €).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 27-11-2009, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ