fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 Αριθμός απόφασης 2784/2010

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Δωροθέα Μπούγα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Σωτήρη Τριπολιτσιώτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 30 Απριλίου 2010, για να δικάσει μεταξύ:

Της καλούσας – ενάγουσας ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «_______  ΟΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αθηνάς Πάχου.

Του καθού η κλήση – εναγόμενου _______  _______  του _______  , κατοίκου Γλυφάδας, οδός _______  , ο οποίος ήταν απών.

Η καλούσα – ενάγουσα με την από 2-7-2009 κλήση της που απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (αριθ.κατ.6960/2-7-2009) δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επαναφέρει προς συζήτηση την από 2-7-2007 αγωγή της που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αριθμ.εκθ. καταθ. 5264/2-7-2007), δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 3-4-2008 και μετά αναβολή η 27-1-2009 οπότε και ματαιώθηκε και ζητεί για όσους λόγους επικαλείται σε αυτήν να γίνει δεκτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, η οποία έγινε, όπως αναφέρεται στα πρακτικά, ερήμην του εναγόμενου, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμό 327/4-7-2007 και 10337β/7-7-2009 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Πειραιά Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη και Δημητρίου Ραπατζίκου αντίστοιχα, που προσκομίζονται από την ενάγουσα, προκύπτει ότι επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα τόσο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο όσο και της υπό κρίση κλήσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο εναγόμενος όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της παρούσας σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 270 παρ.1 ΚπολΔ).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 79 του Ν.5960/1933 περί επιταγής, 914, 297 και 298 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο εκδότης επιταγής σε διαταγή που γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια υπέρ του κομιστού αυτής (επιταγής) και γι’αυτό το λόγο δεν πληρώθηκε η επιταγή μέσα στη νόμιμη προθεσμία εμφάνισης της στην πληρώτρια Τράπεζα, ζημιώνει με τον τρόπο αυτό, παρά το νόμο, ήτοι εναντίον των διατάξεων του ως άνω άρθρου 79 του Ν. 5960/ 1933 κατά τις οποίες η πράξη αυτή του εκδότη αποτελεί ποινικό αδίκημα, το δικαιούχο (κομιστή) της επιταγής και υποχρεώνεται σε αποζημίωση του. Και τούτο διότι η διάταξη αυτή του άρθρου 79 Ν.5960/33 που παραβιάστηκε με την έκδοση και τη μη πληρωμή της ακάλυπτης επιταγής, θεσπίστηκε όχι μόνο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά συνάμα και του ατομικού, δηλαδή του δικαιούχου (κομιστή) της επιταγής. Έτσι αν ο εκδότης εξέδωσε την επιταγή δίχως να διαθέτει τα απαραίτητα προς τούτο κεφάλαια ο κομιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή του ποσού που αναγράφεται στην επιταγή ή ακόμα και άλλη ζημία που είναι δυνατό να αποδείξει με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας των ανωτέρω άρθρων και να σωρεύσει επίσης και αίτημα προσωπικής κρατήσεως είτε εξαιτίας της εμπορικής ιδιότητας του εναγομένου, αν ασκεί κατά κύριο επάγγελμα την εμπορία, είτε εξαιτίας του αδικήματος, της παραβιάσεως δηλαδή του άρθρου 79 Ν.5960/33. (βλ. Εφ.ΑΘ.6999/1990 ΕλλΔνη 31-1519, Εφ.Πειρ.459/1 991 ΕλλΔνη 33-1503, Διαταγές Πληρωμής Βασ. Μπρακατσούλα σελ. 406 επ.). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 71 εδ. β’, 914, 297, 298 ΑΚ και 79 Ν 5960/1933 προκύπτει ότι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο, ποινικά υπεύθυνος και συνεπώς, υπόχρεος στην αποκατάσταση της σχετικής ζημίας του κομιστή της είναι, εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο, και το φυσικό πρόσωπο το οποίο ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωμής.

Με την κρινόμενη αγωγή εκτίθεται ότι ο εναγόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «________ ΟΕ» εξέδωσε με την ανωτέρω ιδιότητά του σε διαταγή του _______  _______  την με αριθμό _______   επιταγή της τράπεζας _______  ΑΕ πληρωτέα την 25-1­2007 ποσού 10.000 ευρώ, η οποία μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση και παραδόθηκε στην μονοπρόσωπη εταιρία «_______  Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» που την μεταβίβασε ομοίως με οπισθογράφηση στη ενάγουσα εταιρία, η οποία την μεταβίβασε ως αξία λόγω ενεχύρου στην τράπεζα «_______  » και την οποία (επιταγή) ανέλαβε εκ νέου η ενάγουσα αφού πρώτα εξόφλησε αυτήν στην τράπεζα «_______  » και η οποία δεν πληρώθηκε όταν εμφανίστηκε από την ενάγουσα εμπρόθεσμα προς πληρωμή την 31-1-2007 ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων στο λογαριασμό της εκδότριας. Ότι ο εναγόμενος γνώριζε κατά το χρόνο εκδόσεως της επίδικης επιταγής ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας και έτσι ζημιώθηκε η ενάγουσα το ποσό της επιταγής. Για το λόγο αυτό ζητά να της καταβάλλει ο εναγόμενος με προσωρινά εκτελεστή απόφαση το ποσό των 10.000 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής, να απαγγελθεί κατ’ αυτού προσωπική κράτηση ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 7, 9, 14 παρ.ΐα’ και 22 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν καθώς και σε αυτές των άρθρων 1047 και 176 ΚΠολΔικ. και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσία, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζητήσεως της προσκομίστηκαν τόσο το δικαστικό ένσημο που αναλογεί στο αντικείμενο της με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. τα με αριθμούς 168130 και 308121 σειράς Α αγωγόσημα) όσο και η νόμιμη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής.

Από τα έγγραφα που η ενάγουσα προσκομίζει και επικαλείται μεταξύ των οποίων και η με αριθμό 3972/2010 ένορκη βεβαίωση της συμβ/φου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου και όσα ανέπτυξε προφορικά και γραπτά η πληρεξούσια δικηγόρος αυτής, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο εναγόμενος με την ιδιότητα του νομίμου εκπροθέσμου της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «_______  ΟΕ» εξέδωσε στην Αθήνα την με αριθμό _______   επιταγή της Τράπεζας _______  ΑΕ πληρωτέα την 25-1-2007 ποσού 10.000 ευρώ, σε χρέωση του με αριθμό ______ λογαριασμού της ως άνω εταιρίας, πληρωτέα σε διαταγή του _______  _______. Ο τελευταίος μεταβίβασε με οπισθογράφηση και παρέδωσε την ανωτέρω επιταγή στην μονοπρόσωπη εταιρία με την επωνυμία «_______   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», η οποία με τη σειρά της τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην ενάγουσα εταιρία, που στη συνέχεια την μεταβίβασε και παρέδωσε ως αξία λόγω ενεχύρου στην τράπεζα «_______  ». Στη συνέχεια η ενάγουσα εξόφλησε το ποσό της ανωτέρω επιταγής στην ως άνω τράπεζα και ανέλαβε εκ νέου το σώμα αυτής. Πλην όμως όταν η ενάγουσα εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα την επιταγή προς πληρωμή στις 31-1-2007, αυτή δεν πληρώθηκε διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια, όπως τούτο βεβαιώνεται στη σχετική σημείωση επί του σώματος της επιταγής από την πληρώτρια τράπεζα. Επομένως, η ενάγουσα, ως νόμιμη κομίστρια της επίμαχης επιταγής είναι δικαιούχος αποζημιώσεως από την αδικοπραξία (βλ. ΑΠ Ολ 18/2004 Δ 35,1245, ΑΠ Ολ 30/2003 ΝοΒ 52,957), γιατί ο εναγόμενος, όταν υπέγραψε την επιταγή, γνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας προς πληρωμή της επιταγής.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ νομιμότοκα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Επίσης πρέπει να κηρυχθεί η παρούσα εν μέρει προσωρινά εκτελεστή, γιατί το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προς τούτο και η επιβράδυνση της εκτέλεσης θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα και να απαγγελθεί κατά του εναγόμενου προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα λόγω της αδικοπραξίας που τέλεσε. Τέλος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (άρθρα 191 παρ.2 176 ΚΠολΔ) και να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 501 και 505 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του καθού η κλήση – εναγόμενου. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ .

Δέχεται την κλήση και την αγωγή

Υποχρεώνει τον καθού η κλήση -εναγόμενο να καταβάλλει στην καλούσα – ενάγουσα για την αιτία που αναφέρεται στην αγωγή και στο ιστορικό της παρούσας το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ νομιμότοκα από την κοινοποίηση της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την εξόφληση

Κηρύσσει την παρούσα εν μέρει προσωρινά εκτελεστή, για το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

Απαγγέλει κατά του καθού η κλήση – εναγόμενου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα.

Επιβάλλει σε βάρος του καθού η κλήση – εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα της καλούσας – ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 2010.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ