fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Δ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 3830/2008
34/2006
3507/2007      

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Αυτοκινήτων)

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή, Νικόλαο Τσιρώνη, Πρωτόδικη, τον οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Ευθυμία Φακιόλα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 23η Νοεμβρίου 2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α’

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : ________   ________   του ______, κατοίκου Αμφιάλης, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1) ________   ________    του ________   , κατοίκου Νίκαιας, 2) ________    ________    του ________   , κατοίκου Νίκαιας, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Νικολάου Γκώνια.

Ο ενάγων ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 3 Ιανουάριου 2006 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 34/4-1-2006, προσδιορίστηκε για την 2α Ιουνίου 2006 και μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Β’

ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΕΣ                                                  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ: 1) ________   ________    του ________   , κατοίκου Νίκαιας, 2) ________    ________    του ________   , κατοίκου Νίκαιας, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Νικολάου Γκώνια.

ΚΑΘΟΥ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «________   », που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρο του Αναστασίας Αποστόλου.

Οι προσεπικαλούντες αναγκαστικός παρεμβαίνοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 16 Απριλίου 2007 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκλησή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 3507/18-4-2007, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου συζητήθηκαν : α) η από 3­1-2006 αγωγή του ________   ________   κατά 1) του ________   ________    και 2) του ________    ________   , περί καταψηφίσεως αποζημιώσεως από αυτοκινητικό ατύχημα, και β) η από 16/4/2007 ανακοίνωση δίκης μετά προσεπικλήσεως σε παρέμβαση του ________   ________    και του ________    ________   , κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, για αξιώσεις ες αιτίας του ιδίου ατυχήματος. Η ως άνω αγωγή και προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση, υπάγονται στην ίδια διαδικασία του άρθρου 681 Λ’ του ΚΠολΔ και προδήλως είναι συναφείς αφού αφορούν το ίδιο αυτοκινητικό ατύχημα. Πρέπει, λοιπόν, να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκασή τους γιατί κατά την κρίση του δικαστηρίου διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της (246 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη από 3/1/2006 αγωγή του, ο ενάγων, ισχυρίζεται ότι στις 9/3/2001 και περί ώρα 11:00 π.μ, στην οδό Κονδύλη, στην Νίκαια, έγινε αυτοκινητικό ατύχημα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές κακώσεις στον ενάγοντα. Ότι το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) του πρώτου εναγομένου, οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας ________   αυτοκινήτου, που ανήκει στην κυριότητα του δευτέρου εναγομένου. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο ο καθένας να του καταβάλουν συνολικό το ποσό των 15.074 €, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση του ποσού, ως αποζημίωση για τη θετική ζημία που του προκάλεσε το ατύχημα και ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ως άνω αδικοπραξία. Ζητεί, επίσης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να διαταχθεί η προσωπική κράτηση των εναγομένων (λόγω του αδικήματος), ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης μετά την τελεσιδικία της και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο, η αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. τα με αριθμό 075207 και 188910 αγωγόσημα, με τα επικολληθέντα ένσημα υπέρ ΤΠΔΠ και του ΤΝ) παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ. 1 εδαφ. α’ , 16 περ. 12, 37 και 74 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681Α‘ του ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, θεμελιούμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 330 εδαφ. β’, 345, 346, 481 επ., 922, 926, 932 του ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του ΓΠΝ/1911, 10 του Ν. 489/1976, 907, 908 παρ. Ιδ’ 1047 και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Από την διάταξη του άρθρου 88 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο εναγόμενος δικαιούται να προσεπικαλέσει για να παρέμβει αναγκαστικά εκείνον, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση ήττας του να τον αποζημιώσει. Περαιτέρω, με το άρθρο 16 Ν. 489/1976, συστήθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «________   » (Ε.Κ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εμπορίου, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από διατάξεις του παραπάνω νόμου. Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου είναι, κατά το άρθρο 17 του ιδίου νόμου, η καταβολή ασφαλιστικής αποζημιώσεως για αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στις οριζόμενες περιπτώσεις. Από τις διατάξεις αυτές και το σκοπό του Επικουρικού Κεφαλαίου, ως φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως εκείνων που υπέστησαν ζημία από την κυκλοφορία αυτοκίνητων, οι οποίοι δεν μπορούν να προστατευθούν από το σύστημα της υποχρεωτικής ασφαλίσεως, είτε γιατί δεν υφίσταται ασφαλιστική σύμβαση, είτε γιατί η τυχόν υφισταμένη δεν μπορεί να καταστεί ενεργός, προκύπτει ότι, μεταξύ του ζημιώσαντος και του «_________ » δεν ιδρύεται καμία έννομη σχέση που να δικαιολογεί την προσεπίκληση η την ευθεία εναγωγή του τελευταίου, ως δικονομικού εγγυητή από τον πρώτο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εναγόμενοι – προσεπικαλούντες με το δικόγραφο της προσεπικλήσεώς τους, ισχυρίζονται, ότι λόγω του ότι το ζημιογόνο αυτοκίνητο τυγχάνει ανασφάλιστο, υποχρεούται εξ αυτού του λόγου το καθ’ ου η προσεπίκληση νομικό πρόσωπο, να αποζημιώσει τον ενάγοντα. Για το λόγο αυτό ζητούν να υποχρεωθεί το τελευταίο να παρέμβει στην ανοιγείσα δίκη. Όμως με το περιεχόμενο αυτό και το αντίστοιχο αίτημα, η προσεπίκληση κατά του ως άνω νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα όσα διελήφθησαν πιο πάνω, τυγχάνει μη νόμιμη και απορριπτέα. Η δικαστική δαπάνη, του καθ’ ου η προσεπίκληση, νομικού προσώπου, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των προσεπικαλούντων, λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 του ΚΠολΔ).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του ενάγοντος και την χωρίς όρκο κατάθεση του ενάγοντος και του δευτέρου εναγομένου, που νομότυπα εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τις φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αριθμ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) και τα υπόλοιπα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 9/3/2001 και περί ώρα 11:00 π.μ, ο ενάγων στάθμευσε το όχημα στο οποίο επέβαινε, επί της οδού Κονδύλη στη Νίκαια, έξω από το SUPER MARKET «________   ». Στη συνέχεια κατέβηκε από το πεζοδρόμιο, προκειμένου να διασχίσει κάθετα την οδό Κονδύλη, στο ύψος του αριθμού 38. Πριν προλάβει όμως να εκτελέσει τον πρώτο του διασκελισμό, το ζημιογόνο όχημα που τη στιγμή εκείνη διέρχονταν από την ως άνω οδό, λόγω άστοχου ελιγμού του οδηγού του και πρώτου εναγομένου, διήλθε πάνω από το άκρο του αριστερού του ποδιού, με αποτέλεσμα να προκληθεί στον ενάγοντα σοβαρή κάκωση. Με βάση τα ως άνω, αποκλειστικά υπαίτιος του ζημιογόνου αποτελέσματος τυγχάνει ο πρώτος εναγόμενος οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ________   αυτοκινήτου, ο οποίος δεν οδηγούσε με σύνεση και έχοντας διαρκώς τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση και δεν κατέβαλε την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή, δηλαδή εκείνη που όφειλε ως μέσος συνετός οδηγός και μπορούσε να καταβάλει όπως είχε υποχρέωση από το νόμο. Τυχόν ευθύνη σε βάρος του ενάγοντος δεν προέκυψε, ως προς την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, πρέπει, επομένως να απορριφθεί, ως κατ’ ουσία αβάσιμη η προβληθείσα περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην επέλευση του ενδίκου ατυχήματος, νόμιμη ένσταση (άρθρο 300 ΑΚ), που προβλήθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου των εναγομένων, στο ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης. Συνεπεία του τραυματισμού του ο ενάγων δαπάνησε για λήψη βελτιωμένης τροφής που έλαβε λόγω της φύσης του τραυματισμού του και της συνακόλουθης οργανικής ταλαιπωρίας για είκοσι επτά ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, πενήντα εννιά ΕΥΡΩ (59 €), περισσότερο από όσα θα δαπανούσε για συνήθη τροφή εάν δεν τραυματιζόταν. Επίσης, για δύο μετακινήσεις από την οικία του στην Αμφιάλη μέχρι το Θριάσιο Νοσοκομείο και την επιστροφή του σε αυτή, κατά τις 9/3/2001 και 21/3/2001, δαπάνησε το συνολικό ποσό των δεκαπέντε ΕΥΡΩ (15 €) για την μίσθωση ΤΑΞΙ. Εκτός όμως από την αποζημίωση, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση για τη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, που υπέστη από το ένδικο ατύχημα, το ποσό των τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000 €) το οποίο το Δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο σταθμίζοντας τις συνθήκες του ατυχήματος, το πταίσμα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το είδος και την έκταση των ζημιών καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων. Πρέπει συνεπώς η από ένδικη αγωγή, να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία, να απορριφθούν οι περί καταχρηστικής ασκήσεως και περί παραγραφής προβληθείσες νόμιμα, ενστάσεις των εναγομένων, ως κατ’ ουσία αβάσιμες και να υποχρεωθούν οι τελευταίοι, σε ολόκληρο ο καθένας, να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 3.074 € (ήτοι 59 + 15 +3.000), με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση του ποσού. Πρέπει ακόμη να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς το ήμισυ του ποσού που θα επιδικασθεί, διότι το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Όσον αφορά το αίτημα για προσωπική κράτηση των εναγομένων πρέπει να απορριφθεί, καθόσον δεν συντρέχει περίπτωση αυτού του μέσου εκτελέσεως, αφού μάλιστα δεν αποδείχθηκε κάποιος λόγος που να δικαιολογεί την παραδοχή του. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν κατά ένα μέρος λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 ΚΠολΔ) και να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος σε βάρος των εναγομένων, όπως καθορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 -Συνεκδικάζει, την ένδικη αγωγή με την από 16/4/2007 ανακοίνωση δίκης μετά προσεπικλήσεως σε αναγκαστική παρέμβαση του ________   ________    και του ________    ________   , κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.

-Δικάζοντας επί της ως άνω προσεπικλήσεως, αντιμωλία των διαδίκων.

-Απορρίπτει την προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση.

-Επιβάλλει σε βάρος των προσεπικαλούντων, τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου η προσεπίκληση, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ ( 150 €).

-Δικάζοντας επί της ως άνω ένδικης αγωγής, αντιμωλία των διαδίκων.

-Απορρίπτει, ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

-Δέχεται εν μέρει την ένδικη αγωγή.

-Υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλουν στον ενάγοντα, σε ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.074 €), με το νόμιμο τόκο από τη επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση του ποσού .

-Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς το ήμισυ του ως άνω ποσού.

-Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων, μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ΕΥΡΩ (200 €).

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 23 Ιουλίου 2008 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ