fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
-ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ   154/2015

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος   έχοντας υπόψη του την από 22-01-2015 αίτηση της κ. __________ __________ του __________ , κατοίκου Πειραιά – Αττικής, οδός __________ , με ΑΦΜ __________ , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη, με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Του κ. __________ __________ του __________ , κατοίκου Πειραιά – Αττικής, οδός __________ , με ΑΦΜ __________ , με την οποία ζητά να εκδοθεί Διαταγή Απόδοσης Χρήσεως Μισθίου- Πληρωμής Μισθωμάτων με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή της.


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί Διαταγή Απόδοσης Χρήσεως Μισθίου-Πληρωμής Μισθωμάτων με βάση τα έγγραφα που αναφέρει, ήτοι:

1/ Το από 1-03-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μισθώσεως (το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης 1007/17-03-2008 στην Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά)  που συνήφθη την 1-03-2008 στον Πειραιά μεταξύ εκείνης ως εκμισθώτριας και του καθ’ ου ως μισθωτή, με το οποίο εκμίσθωσε στον καθ’ ου ένα κατάστημα επί της οδού __________  στον Πειραιά – Αττικής, εμβαδού 16 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της. Ο καθ’ ου παρέλαβε ανεπιφύλακτα το μίσθιο κατά την υπογραφή του εν λόγω μισθωτηρίου αφού το εξέτασε και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προόριζε.

Δυνάμει του ανωτέρω μισθωτηρίου, συμφωνήθηκε ότι το μίσθιο   θα το χρησιμοποιεί ο καθ’ ου αποκλειστικά ως κατάστημα ηλεκτρικών – εργαστήριο, με συμβατική διάρκεια της μίσθωσης πέντε ετών ήτοι αρχής γενομένης την 1-03-2008 και λήγουσα την 1-03-2012. Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης έχει λήξει, έχει γίνει σιωπηρή ανανέωσή της και κατά συνέπεια εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα,  έχουσα καταστεί πλέον αορίστου χρόνου .

Περαιτέρω με το αυτό ως άνω συμφωνητικό συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της εν λόγω μισθώσεως ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 184,13 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 6,63 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία της αιτούσας, η δε καταβολή του αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη της αιτούσας. Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι κάθε δύο (2) έτη της μισθώσεως, το μηναίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 10% επί του μηνιαίου μισθώματος, όπως αυτό θα είχε διαμορφωθεί κατά το προηγούμενο της αναπροσαρμογής χρονικό διάστημα.

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, ο καθ’ ου κατέβαλε στην αιτούσα κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού το ποσό των 190,76 ευρώ, με την ρητή συμφωνία ότι το εν λόγω ποσό θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος, και ότι θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμη κατά την λήξη της μίσθωσης αποχώρησή του από το μίσθιο, την παράδοση του μισθίου και των κλειδιών του καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών.

Ρητώς συμφωνήθηκε κατά τον όρο 14 του εν λόγω ιδιωτικού συμφωνητικού ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολής του μισθώματος, ως και κάθε άλλης σχετικής με τη μίσθωση δαπάνης ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού ή του Νόμου, παρέχει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να καταγγείλει αμέσως και μονομερώς την μίσθωση και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία της από την αθέτηση της σύμβασης ενώ ρητώς ορίσθηκε ότι σε αυτήν την περίπτωση καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εκμισθώτριας το ποσό της εγγύησης.

Όμως, καθ’  όλη τη διάρκεια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, ο καθ’ ου υπήρξε ασυνεπής στις έναντι της αιτούσας αναληφθείσες υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα, από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι έκανε προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου, δεν έχει εξοφλήσει τα οφειλόμενα μισθώματα, που ανέρχονται σήμερα στο συνολικό ποσό των (9 μήνες Χ 229 ευρώ) 2.061 ευρώ, επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο ύψους 54 ευρώ και κατά συνέπεια τα συνολικά οφειλόμενα μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των (2.061 ευρώ + 54 ευρώ) 2.115 ευρώ, των μισθωτικών μηνών Απριλίου 2014, Μαΐου 2014, Ιουνίου 2014, Ιουλίου 2014, Αυγούστου 2014, Σεπτεμβρίου 2014, Οκτωβρίου 2014, Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015, τα οποία όφειλε ο καθ’ ου να καταβάλει στην αιτούσα ως και την 3η Απρίλιου 2014, 3η Μαΐου 2014, την 3η Ιουνίου 2014, την 3η Ιουλίου 2014, την 3η Αυγούστου, την 3η Σεπτεμβρίου 2014, την 3η Οκτωβρίου 2014, την 3η Δεκεμβρίου 2014 και την 3η Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα και παρά την έγγραφη προς αυτόν όχληση και την πάροδο δέκα πέντε (15) και πλέον ημερών από της επιδόσεώς της δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα και δικαιούται ως εκ τούτου να ζητήσει την έκδοση Διαταγή Απόδοσης Μισθίου-Πληρωμής Μισθωμάτων.

2/ Την υπ’ αρ. 007012Γ’/25-11-2014 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου, από την οποία προκύπτει η επίδοση της παραπάνω από 25-11-2014 έγγραφης όχλησης της αιτούσας προς τον καθ’ ου την 25-11-2015, για την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων έως και τον μήνα Οκτώβριο έτους 2014. Όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 007012Γ’/25-11-2014 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου, η αιτούσα κάλεσε τον καθ’ ου να της καταβάλει προσηκόντως τα οφειλόμενα μισθώματα δηλώνοντας του ότι [σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του εν λόγω εξωδίκου της για εξόφληση των ως άνω οφειλομένων μισθωμάτων έως και τον μήνα Οκτώβριο έτους 2014, συνολικού ποσού 1.645 ευρώ] καταγγέλλει την ανωτέρω μίσθωση, κάνοντας χρήση παντός νομίμου εν γένει δικαιώματός της  για την απόδοση του μισθίου.

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ 1 και 3 του N.2238/1994 πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το  οποίο  προκύπτει  αν  έχουν  δηλωθεί  τα  μισθώματα, δεν προσκομίζεται, διότι τα οφειλόμενα μισθώματα αφορούν το οικονομικό έτος 2014, για το οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμα δήλωση στην Εφορία.

Η αίτηση είναι νόμιμη κατ’ άρθρα 623-662Η Κ.Πολ.Δ., 66 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ,. 574 και 595 του Α.Κ. και αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο και νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο και τα λοιπά ως άνω έγγραφα που προσκομίζονται νόμιμα.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) με τα ποσοστά υπέρ Τ.Ν. και Τ.Π.Δ.Π. (υπαριθμ.  672378313328 παράβολα) καθώς και το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Π. του πληρεξούσιου της Δικηγόρου (υπ΄ αριθμ.  Α006580).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθ’ ου η αίτηση, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει από αυτόν δικαιώματα:

1) να αποδώσει στην αιτούσα τη χρήση του μισθίου ακινήτου, ήτοι ενός καταστήματος εμβαδού 16 τετραγωνικών μέτρων, που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, που βρίσκεται επί της οδού __________  στον Πειραιά – Αττικής.

2) να καταβάλει στην αιτούσα τα οφειλόμενα μισθώματα μηνών Απριλίου 2014, Μαΐου 2014, Ιουνίου 2014, Ιουλίου 2014, Αυγούστου 2014, Σεπτεμβρίου 2014, Οκτωβρίου 2014, Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.115 ευρώ, με το νόμιμο τόκο για κάθε ένα εξ αυτών αντιστοίχως από την 3η Απρίλιου 2014, 3η Μαΐου 2014, την 3η Ιουνίου 2014, την 3η Ιουλίου 2014, την 3η Αυγούστου, την 3η Σεπτεμβρίου 2014, την 3η Οκτωβρίου 2014, την 3η Δεκεμβρίου 2014 και την 3η Ιανουαρίου 2015  αντίστοιχα που έκαστο εξ αυτών κατέστη απαιτητό.

3) να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των 230 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα της παρούσης.

Γίνεται υπόμνηση στον καθ’ ου, ότι σύμφωνα με το άρθρο 662Δ παρ. 3 Κ.Πολ.Δ., ως αυτό τροποποιηθέν με το άρθρο 15 παρ. 4 Ν.4055/2012 ισχύει, η παρούσα διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου αποτελεί τίτλο εκτελεστό, της εκτέλεσης δυναμένης να πραγματοποιηθεί.

Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση αντιγράφου ες απογράφου της παρούσης και ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως της προς αυτόν.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά  στις 11-2-2015

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ