fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαλαματή Πετκανά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2012, για να δικάσει την από 26-7-2012 αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης 1001/26-7-2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 13763/26-7-2012, με αντικείμενο την προσωρινή επιμέλεια ανηλίκων τέκνων, την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκων τέκνων και τη μετοίκηση και την από 27-7- 2012 αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης 136286/31-7-2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14013/31-7-2012, με αντικείμενο την επικοινωνία γονέα με τα ανήλικα τέκνα, μεταξύ :

Α) ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ________ ________  ή ________ του ________ , κατοίκου Αθηνών, οδός ________ , για τον εαυτό της και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων της, ________ και ________ ________ , που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αννας Γαρμπή (AM ΔΣΑ 17139).

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : ________ ________  του ________ και της ________ , κατοίκου Αθηνών, οδός ________  και προσωρινά διαμένοντος από 1-7-2012 στην Αθήνα, οδός ________ , που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση (AM ΔΣΑ 28196).

Β) ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ________ ________  του ________ και της ________ , κατοίκου Αθηνών, οδός ________  και προσωρινά διαμένοντος από 1-7-2012 στην Αθήνα, οδός ________ , που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση (AM ΔΣΑ 28196).

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : ________ ________  ή ________ του ________ , κατοίκου Αθηνών, οδός ________ , για τον εαυτό της και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων της, ________ και ________ ________ , που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Άννας Γαρμπή (AM ΔΣΑ 17139).

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους, του αναπτύχθηκαν προφορικά και περιέχονται και στο σημείωμα που κατέθεσαν

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση η με γενικό αριθμό κατάθεσης 133001/26-7- 2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 13763/26-7-2012, με αντικείμενο την προσωρινή επιμέλεια ανηλίκων τέκνων, την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκων τέκνων και τη μετοίκηση και η με γενικό αριθμό κατάθεσης 136286/31-7-2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14013/31-7-2012. με αντικείμενο την επικοινωνία γονέα με τα ανήλικα τέκνα, οι οποίες, πρέπει να συνεκδικασθούν (άρθρα 246 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ). γιατί είναι συναφείς μεταξύ τους, διευκολύνεται έτσι και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων

Με την πρώτη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο και αφού εξιστορεί ότι με τον καθού η αίτηση τέλεσε νόμιμο γάμο, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, την Πολυξένη, γεννημένη την 24-12-2001 και το ________ , γεννημένο την 26-6-2005, με τα οποία διαμένει στη συζυγική εστία, από την οποία αποχώρησε ο καθού την 1-7- 2012, αδιαφορώντας πλήρως για τη διατροφή των τέκνων, καταβάλλοντας μόνον τα ποσά που αναλυτικά αναφέρει τον Ιούλιο 2012, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων τους, να υποχρεωθεί ο καθού να της καταβάλλει με την ιδιότητά της ως ασκούσας προσωρινώς την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, ως προσωρινή διατροφή, το ποσό των 350 ευρώ για την ________ και 300 ευρώ για το ________ , το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, από ην 1-7-2012 δηλαδή από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους, άλλως από την επίδοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης αγωγής, καθώς τα ανήλικα τέκνα αδυνατούν να διατρέφουν τον εαυτό τους, δεν έχουν εισοδήματα και πόρους, έχουν τις αναλυτικώς αναφερόμενες για καθένα μηνιαίες δαπάνες, αναφέροντας αναλυτικά και τις οικονομικές δυνάμεις και περιουσία των διαδίκων, να απειληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και να  καταδικαστεί ο καθού στη δικαστική της δαπάνη. Συγχρόνως, η αιτούσα, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας γης δικηγόρου που καταχωρήθηκε επί της αιτήσεως, ελλείψει τηρήσεως πρακτικών, η οποία δήλωση επαναλαμβάνεται με το έγγραφο σημείωμα, παραιτείται από το αίτημα ρύθμισης της οικογενειακής στέγης και μετοίκησης του καθού η αίτηση, καθώς ο καθού αποχώρησε από αυτήν την 1-7-2012 και της παρέδωσε τα κλειδιά της οικίας την 1-3-2012, ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1485. 1486, 1493. 1496, 1498, 1510, 1511. 1512, 1514. 1516, 1518. 345 ΑΚ και 728 παρ. 1 στοιχ. α. 729, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το αίτημα που στηρίζεται στο άρθρο 947 ΚΠολΔ (προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή) θα ήταν νόμιμο μόνον ως προς το αίτημα της μετοίκησης του καθού η αίτηση, καθόσον στις διατάξεις δικαστικής απόφασης που αφορούν γονική μέριμνα – επιμέλεια και διατροφή δεν χωρεί έμμεση εκτέλεση, κατ’ άρθρο 947 ΚΠολΔ, ήδη δε η αιτούσα παραιτήθηκε από το αίτημα της μετοίκησης του καθού. Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο καθού. με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας του δικηγόρου που καταχωρήθηκε επί της αιτήσεως ελλείψει τηρήσεως πρακτικών, συνομολόγησε να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, ________ και ________ , στην αιτούσα μητέρα αυτών και επιπλέον προέβαλλε την ένσταση συνεισφοράς της αιτούσας στη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, η οποία είναι νόμιμη και θα εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Με την δεύτερη αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και εκθέτοντας ότι μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής του με την καθής, τα δύο ανήλικα τέκνα τους, διαμένουν με αυτήν στη συζυγική εστία, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα τους ________ και ________ , με τον τρόπο που αναφέρει στην αίτηση να απειληθεί προσωπική κράτηση ενός μηνός και πρόστιμο 300 ευρώ κατά της καθής για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλισπκών μέτρων (άρθρα 682. 683. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη σης διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735. 947. 950 παρ. 2. 176 ΚΠολΔ. Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, ________ ________ – ________  (της απούσας της πρώτης αίτησης) και ________ ________  (του αιτούντος της δεύτερης αίτησης), που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι καθώς από όλη την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο την 20-11-1999, από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα ακόμα τέκνα, την Πολυξένη, γεννημένη την 24-12-2001 και το ________ , γεννημένο την 26-6-2005. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους οι διάδικοι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα στη Λαμπρινή Αττικής, μίσθωση που συνήφθη με το από 28-5-1999 ιδιωτικό συμφωνητικό, με μισθωτή τον καθού η αίτηση – αιτούντα. Πιθανολογείται όπ από 1-7-2012, οι σχέσεις του ζεύγους διαταράχθηκαν σοβαρά και ο καθού η αίτηση αποχώρησε από τη συζυγική εστία και έχει παραδώσει στην αιτούσα τα κλειδιά αυτής, έκτοιε δε οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση. Οι διάδικοι γονείς συμφωνούν να αναλάβει η μητέρα την επιμέλεια του προσώπου των δύο ανηλίκων τέκνων, ενώ πιθανολογείται όπ αντικειμενικά αυτή έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο λεπούργημα αυτό και το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι δύο ανήλικοι βρίσκονται ψυχικά και συναισθηματικά πιο κοντά στη μητέρα τους και ενόψει του ότι η αιτούσα απασχολείται όλα τα χρόνια σωστά με την ανατροφή, φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια του προσώπου των δύο ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, καθώς αυτή έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει περιβάλλον κατάλληλο για την ομαλή ανάπτυξη και ανατροφή τους. Από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι η ανήλικη _______ είναι μαθήτρια της ΣΤ’ τάξης του 34ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών και ο ανήλικος Νικόλαος είναι μαθητής στην Β’ τάξη του παραπάνω σχολείου, παρακολουθούν μαθήματα αγγλικής γλώσσας στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών της εταιρίας _______ Α.Ε.» και για το σχολικό έτος 2012-2013 απαιτούνται μηνιαία δίδακτρα 70 ευρώ για την ________ και 45 ευρώ για το ________  (βλ. προσχομιζόμενες αποδείξεις του παραπάνω φροντιστηρίου ξένων γλωσσών). Επιπλέον, η αιτούσα κατέβαλε ποσό 36 και 128.40 ευρώ για την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις των βιβλιοπωλείων. Επίσης, παρακολουθεί η ________ μαθήματα χορού και ο ________ μαθήματα ποδοσφαίρου στο σχολείο, για τα οποία απαιτείται ποσό 20 ευρώ μηνιαίως. Η ________ παρακολουθούσε μαθήματα χορού σε εξωτερική σχολή χορού και ο ________ μαθήματα «τάεκ βον ντο», τα οποία όμως πλέον δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν, κατά την κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας. Τα ανήλικα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχουν άλλες δραστηριότητες. Αυτά ζούνε στο μισθωμένο διαμέρισμα μαζί με τη μητέρα τους, του οποίου το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα από 8-12-2011 έως 6-4-2012 ανήλθε σε 156 ευρώ, από 6-4-2012 έως 8-6-2012 ανήλθε σε 146 ευρώ και από 9-8-2012 έως 8-12-2012 ανήλθε σε 236 ευρώ, μείον ποσού 87,15 ευρώ για το τέλος ΕΕΤΗΛΕ, ο δε λογαριασμός ύδατος για το χρονικό διάστημα από 9-2-212 έως 10-5-2012 ανήλθε σε 49 ευρώ, από 11- 5-2012 έως 3-8-2012 ανήλθε σε 49 ευρώ και από 4-8-2012 έως 14-11-2012 ανήλθε σε 42 ευρώ και οι δαπάνες κοινοχρήστων ανήλθαν για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012 στο ποσό των 203,51 ευρώ. Επιπλέον, δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας των παιδιών, οι δαπάνες στέγασης καλύπτονται από τη μητέρα τους, ενώ οι δαπάνες για ένδυση, υπόδηση, διατροφή, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή τους, είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους. Επιπλέον, οι ανήλικοι στερούνται οποιοσδήποτε περιουσίας ή εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας τους και των σχολικών τους υποχρεώσεων αδυνατούν να εργασθούν. Επομένως, μη δυνάμενοι να αντιμετωπίσουν με δικές τους δυνάμεις τις ανάγκες διατροφής τους, έχουν αξίωση διατροφής έναντι των γονέων τους, έκαστος των οποίων ενέχεται αναλόγως των δυνάμεών του. Ο πατέρας των ανηλίκων υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στις Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών, με το βαθμό του αρχιλοχία και είχε ετήσια εισοδήματα ύψους 17.748,33 ευρώ δηλαδή 1.479,02 ευρώ μηνιαίως και έκτακτα ετήσια εισοδήματα ύψους 1.044,21 ευρώ (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012· και την από 31-12-2011 Βεβαίωση ετήσιων αποδοχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ). Σύμφωνα με τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας του Γ ΕΣ που αφορούν τον αιτούντα, από το μηνιαίο μισθό κρατείται ποσό 156,72 ευρώ που αφορά δόση δανείου και ποσό 125,48 ευρώ και ήδη ποσό 127,88 ευρώ που αφορά κράτηση για την αναγνώριση εξαμήνων, προκειμένου ο απών να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη, με αποτέλεσμα το ποσό που εισέπραξε ο απών το Δεκέμβριο 2012 να ανέρχεται σε 716.45 ευρώ. Επιπλέον, ο απών βαρύνεται με την καταβολή δόσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από καταναλωτικό δάνειο ύψους 17.000 ευρώ που είχε λάβει το έτος 2C09, οι δόσεις του οποίου παρακρατούνται από το φορέα μισθοδοσίας του. Επιπλέον, ο απών με το από 30-7-2012 μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας, μίσθωσε από 1-9-2012 διαμέρισμα στην οδό ________  στην Αθήνα και βαρύνεται με μηνιαίο μίσθωμα 280 ευρώ. Ακόμη, ο απών είναι κύριος ισογείου διαμερίσματος στην οδό ________, στην Αθήνα, το οποίο είχε παραχωρήσει να μένει ο παππούς του, που απεβίωσε και το οποίο είναι κενό. Όπως όμως κατέθεσε η μάρτυρας του αιτούντος, το διαμέρισμα δεν προσφέρεται για κατοικία του αιτούντος, καθώς είναι παλιό και θέλει ανακαίνιση, αφού ζούσε ο παππούς του αιτούντος, ενώ δεν είναι εύκολο να μισθωθεί καθώς ο καυστήρας και το λεβητοστάσιο για τη θέρμανση της οικοδομής βρίσκονται μετά από αυτό και επομένως κάποιος πρέπει να διέλθει από αυτό για να πάει στο λεβητοστάσιο. Επιπλέον, η ίδια μάρτυρας, που μένει στην ίδια οικοδομή τόνισε ότι δεν είναι κατάλληλο για να μείνει ο απών με τα ανήλικα τέκνα του. Η μητέρα των ανηλίκων υπηρετεί και αυτή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο βαθμό του αρχιλοχία και είχε ετήσια εισοδήματα ύψους 17.895,15 ευρώ, δηλαδή 1.491,26 ευρώ μηνιαίως (βλ. εκκαθαρισπκό ΔΟΥ οικονομικού έτους 2012 και την από 31-12-2011 Βεβαίωση ετήσιων αποδοχών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας/ΓΕΣ). Δεν προκύπτει ότι οι διάδικοι διαθέτουν άλλη περιουσία ή εισοδήματα. Με βάση όλα τα προηγούμενα, το Δικαστήριο κρίνει ότι για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων απαιτείται, με βάση τις ανάγκες για συντήρηση, διατροφή, εκπαίδευση και ψυχαγωγία τους, ενόψει και της οικονομικής και προσωπικής κατάστασης των γονέων τους, οι οποίοι έχουν κοινή υποχρέωση διατροφής τους, το ποσό των 780 ευρώ. Λαμβανομένων  υπόψιν της οικονομικής κατάστασης των γονέων των ανηλίκων και του γεγονότος ότι και οι δύο γονείς βαρύνονται με τις λειτουργικές δαπάνες των σπιτιών που διαμένουν, επιπλέον δε η μητέρα και με την ανατροφή, διατροφή και φροντίδα των τέκνων, ο πατέρας – καθού η αίτηση πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή των ανηλίκων τέκνων με το ποσό των 470 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ για την ________ και 220 ευρώ για το ________ , ποσό που είναι σε θέση να καταβάλλει, ενώ τα υπόλοιπα αντίστοιχα ποσά για τα παιδιά (310 ευρώ, δηλαδή 170 ευρώ για την ________ και 140 ευρώ για το ________ ), πρέπει να παρέχει η μητέρα τους, με τις εξυπηρετήσεις και παροχές σε είδος, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συνδέονται με τη συνοίκησή της με τα ανήλικα και είναι αποτιμητές σε χρήμα, δεκτής γενομένης εν μέρει της έντασης συνεισφοράς του καθού και επομένως η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν. Το παραπάνω ποσό των 470 ευρώ πρέπει να προκαταβάλλει ο καθού το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης αγωγής, ενώ πλήρως πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση, συνιστάμενη στην άμεση ανάγκη ρυθμίσεως της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αλλά και στην επιτακτική ανάγκη των δικαιούχων της διατροφής τέκνων τους, που επιβάλλει να διαταχθούν τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, ασφαλιστικά μέτρα. Επιπλέον, αυτονόητο εξάλλου τυγχάνει το δικαίωμα του αιτούντος πατέρα για προσωπική του επικοινωνία με τα ανήλικα, η οποία επιβάλλεται από λόγους ορθής ψυχοσωματικής αναπτύξεώς τους και πρέπει, κατά παραδοχή του αντίστοιχου υποβληθέντος αιτήματός του και δεκτής γενομένης εν μέρει της αιτήσεώς του, να καθοριστεί η επικοινωνία του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του (άρθρο 1520 παρ.3 ΑΚ) ως ακολούθως : 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 18.30 έως 20.30, 2) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.30 της Παρασκευής έως ώρα 20.00 της Κυριακής, 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από 23/12 ώρα 10.00 έως 30/12 ώρα 10.00 ή από 30/12 ώρα 10.00 έως 5/1 ώρα 10.00, εκ περιτροπής κάθε έτος με την αιτούσα, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από Σάββατο του Λαζάρου ώρα 10.00 έως Μεγάλο Σάββατο ώρα 10.00 ή από Μεγάλο Σάββατο ώρα 10.00 έως Σάββατο μετά το Πάσχα ώρα 10.00, εκ περιτροπής κάθε έτος με την αιτούσα, όταν δε κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα η αιτούσα έχει τα τέκνα μαζί της, ο αϊτών πατέρας δεν θα επικοινωνεί μαζί τους κατά τα οριζόμενα με αριθμούς 1,2 και 5) τους θερινούς μήνες, κατά το μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο από ώρα 10.00 της πρώτης ημέρας του μήνα έως ώρα 20.00 της αντίστοιχης τελευταίας ημέρας του μήνα, όταν δε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών η αιτούσα έχει τα τέκνα μαζί της. ο αϊτών πατέρας δεν 9α επικοινωνεί μαζί τους κατά τα οριζόμενα με αριθμούς 1.2, ενώ τόπος παραλαβής και παράδοσης των ϊέκνων ορίζεται ο τόπος κατοικίας της αιτούσας μητέρας, και μπορεί να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ανήλικα εκεί ο απών πατέρας και οι δύο γονείς του. Επιπλέον, πρέπει να απειληθεί εναντίον της καθής χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση 1 μηνός. σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με την απόφαση σχετικά με την επικοινωνία του αιτούντος πατέρα με τα ανήλικα τέκνα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αιτήσεις, αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας των δύο ανηλίκων τέκνων των διαδίκων. ________ και ________ , στην αιτούσα μητέρα τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθού η αίτηση, να προκαταβάλλει στην αιτούσα μητέρα, το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους. ________ και ________ και για λογαριασμό τους, το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα (470) ευρώ (250 ευρώ για την ________ και 220 ευρώ για το ________ ), για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης αγωγής.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ την επικοινωνία του αιτούντος πατέρα με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων ως ακολούθως : 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 18.30 έως 20.30, 2) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.30 της Παρασκευής έως ώρα 20.00 της Κυριακής, 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από 23/12 ώρα 10.00 έως 30/12 ώρα 10.00 ή από 30/12 ώρα 10.00 έως 5/1 ώρα 10.00. εκ περιτροπής κάθε έτος με την αιτούσα, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από Σάββατό του Λαζάρου ώρα 10.00 έως Μεγάλο Σάββατο ώρα 10.00 ή από Μεγάλο Σάββατο ώρα 10.00 έως Σάββατο μετά το Πάσχα ώρα 10.00, εκ περιτροπής κάθε έτος με την αιτούσα, όταν δε κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα η αιτούσα έχει τα τέκνα μαζί της. ο αιτών πατέρας δεν θα επικοινωνεί μαζί τους κατά τα οριζόμενα με αριθμούς 1,2 και 5) τους θερινούς μήνες, κατά το μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο από ώρα 10.00 της πρώτης ημέρας του μήνα έως ώρα 20.00 της αντίστοιχης τελευταίας ημέρας του μήνα,  όταν δε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών η αιτούσα έχει τα τέκνα μαζί της, ο αϊτών πατέρας δεν θα επικοινωνεί μαζί τους κατά τα οριζόμενα με αριθμούς 1,2, ενώ τόπος παραλαβής και παράδοσης των τέκνων ορίζεται ο τόπος κατοικίας της αιτούσας μητέρας, και μπορεί να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ανήλικα εκεί ο αιτών πατέρας και οι δύο γονείς του.

ΑΠΕΙΛΕΙ εναντίον της καθής χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση 1 μηνός. σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με την απόφαση σχετικά με την επικοινωνία του αιτούντος πατέρα με τα ανήλικα τέκνα.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, την 9 Ιανουάριου 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ