fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 4557/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Χρυσαφίνα Ζυγούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση κατά το άρθρο 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Μαρτίου 2013, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την από 15/6/2012 ανακοπή με γενικό αριθμό κατάθεσης 10869$_/19-6-2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 10976/19-6-2012, με αντικείμενο αντιρρήσεις-, κατά εκτελεστικής διαδικασίας, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΑ: _______  _______   του _______  , κατοίκου Βούλας Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση, που κατέθεσε σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : _______  _______  του _______  , κατοίκου Αλίμου Αττικής, η οποία ενεργεί ατομικά, αλλά και ως ασκούσα την προσωρινή επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων της _______   και _______  _______   του _______  και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χαρίκλειας Μαρούλη, που κατέθεσε σημείωμα.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί και όσα αναφέρονται στο σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή του ο ανακόπτων ζητεί για τους λόγους, που αναφέρει σ’ αυτή, την ακύρωση της, άλλως μεταρρύθμιση της από 8/6/2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτω από το αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5167/2012 απόφασης του Δικαστηρίου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η ένδικη ανακοπή αρμόδια εισάγεται να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό, το οποίο είναι αρμόδιο ( άρθρο 933παρ.2 και 584 του ΚΠολΔ, ως δικαστήριο του τόπου της έδρας του ανακόπτοντα, καθώς δεν προέκυψε ότι επακολούθησε μετά την ανακοπτομένη επιταγή προς πληρωμή άλλη πράξη εκτέλεσης, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686επ., 700παρ.1 και 702 παρ.2 του ΚΠολΔ) με τη συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 933 του ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, καθώς δεν προκύπτει το αντίθετο από το φάκελο της δικογραφίας ή τους ισχυρισμούς των διαδίκων και, επομένως, πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως προς τη (νομική και ουσιαστική) βασιμότητα των λόγων της.

  1. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 933 παρ. 4 του ΚΠολΔ, οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης (που προβάλλονται στο πλαίσιο δίκης ανακοπής κατά της εκτέλεσης), πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Από τη διάταξη αυτή, που αποσκοπεί με το απαράδεκτο, το οποίο καθιερώνει, στην αποφυγή παρέλκυσης της διαδικασίας εκτέλεσης και στον περιορισμό των περί την εκτέλεση δικών, ώστε να μην αποδυναμώνονται οι εκτελεστοί τίτλοι με την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, και στη μη παρεμπόδιση του δικαιώματος ανταπόδειξης του καθ’ ού η ανακοπή, προκύπτει ότι άμεση απόδειξη δεν σημαίνει απλώς προαπόδειξη, αλλά απόδειξη των αποσβεστικών της επικαλούμενης απαίτησης ισχυρισμών, μόνο με έγγραφο ή δικαστική ομολογία κατά την έννοια του άρθρου 933 παρ. 4 του ΚΠολΔ ( βλ. ΑΠ 1051/2010 σεΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).
  2. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 340, 341 και 345 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι όταν πρόκειται για χρηματική οφειλή, ο δανειστής σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη, δικαιούται να απαιτήσει τον τόκο υπερημερίας, που ορίζεται από το νόμο ή με δικαιοπραξία. Ο οφειλέτης ληξιπρόθεσμης παροχής γίνεται υπερήμερος αν προηγήθηκε δικαστική ή εξώδικη όχληση του δανειστή. Οχληση είναι η πρόσκληση του δανειστή προς τον οφειλέτη να εκτελέσει την παροχή και πρέπει να προκύπτει απ’ αυτή με βεβαιότητα ότι ζητείται η εκτέλεση της παροχής. Η επίδοση αίτησης για επιδίκαση προσωρινής διατροφής αποτελεί όχληση και έκτοτε οφείλονται τόκοι υπερημερίας (βλ. ΕφΔωδ 399/2009 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»),

Στην προκειμένη περίπτωση, από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων στο ακροατήριο ( _______  _______  του _______  για τον ανακόπτοντα και _______  _______  του _______  για την καθ’ ής η ανακοπή) και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο (2) ανήλικα, σήμερα, τέκνα, τον _______  και τη _______  . Ήδη η μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση έχει διασπαστεί, εκκρεμεί δε η λύση του γάμου της, καθώς έχει εκδοθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακού Δικαίου) η σχετική απόφαση με αριθμό 1318/2013, πλην όμως δεν έχει καταστεί ακόμη αμετάκλητη. Στις 10/5/2010 οι διάδικοι υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο διευθέτησαν μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους την επιμέλεια και τη διατροφή της καθ’ ής η ανακοπή και των ανηλίκων τέκνων τους. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων η καθ’ ής η ανακοπή, ρυθμίστηκε η επικοινωνία του ανακόπτοντα με αυτά και συμφωνήθηκε να καταβάλει αυτός στην καθ’ ής ως μηνιαία διατροφή και για δύο (2) έτη, ήτοι από 1/6/2010 έως 31/5/2012, το ποσό των 1.000,00 ευρώ για την ίδια και το ποσό των 2.000,00 ευρώ για κάθε ένα από τα ανήλικα τέκνα τους. Επίσης, με το ίδιο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό ο ανακόπτων ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει, πέρα, από τα ως άνω ποσά, μεταξύ άλλων, και τα δίδακτρα των ανηλίκων στα ιδιωτικά σχολεία στα οποία φοιτούσαν. Στη συνέχεια, λόγω διαφωνίας, οι διάδικοι ήγειραν αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας στο Δικαστήριο και συγκεκριμένα, η μεν καθ’ ής η ανακοπή άσκησε τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 135570/22-7-2011 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14641/22-7-2011 αίτησή της κατά του αιτούντα, με την οποία ζητούσε να ληφθούν ως ασφαλιστικά μέτρα η ανάθεση σ’ αυτή ( καθ’ ής ) της προσωρινής επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους και η επιδίκαση προσωρινής διατροφή τόσο για την ίδια όσο και για τα ανήλικα τέκνα τους, ο δε ανακόπτων άσκησε κατά της καθ’ ής η αίτηση τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 120319/4-7-2011 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12926/4-7-2011 αίτησή του, με την οποία ζητούσε να ανατεθεί σ’ αυτόν η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, άλλως να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με αυτά. Οι δύο αιτήσεις συνεκδικάστηκαν στις 23/1/2012 και εκδόθηκε επ’ αυτών η υπ’ αριθμ. 5157/2012 απόφαση του Δικαστηρίου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), που δημοσιεύτηκε στις 31/5/2012. Με την ως άνω απόφαση έγιναν εν μέρει δεκτές αμφότερες οι αιτήσεις, ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην καθ’ ής η ανακοπή, ρυθμίστηκε η επικοινωνία του ανακόπτοντα με αυτά, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω απόφαση, και υποχρεώθηκε αυτός να καταβάλει στην καθ’ ής η ανακοπή ως προσωρινή μηνιαία διατροφή το ποσό των 1.000,000 ευρώ για την ίδια και το ποσό των 2.000,000 ευρώ για κάθε ένα από τα ανήλικα, εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών κάθε μήνα και με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης και την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης. Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης στις 12/6/2012 η καθ’ ής η ανακοπή επέδωσε νόμιμα στον ανακόπτοντα αντίγραφο της παραπάνω απόφασης με την από 8/6/2012 επιταγή προς πληρωμή με την οποία τον επέτασσε να της καταβάλει επί λέξει : «…Α. 1. για επιδικασθέν σε εμένα κεφάλαιο, για οφειλομένη προσωρινή διατροφή μου, για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 (επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της κριθείσας διά της κοινοποιουμένης απόφασης αίτησής μου) έως και σήμερα, 8/6/2012, ποσό ένδεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ και ειδικότερα: το επιδικασθέν σ’ εμένα ποσό ως προσωρινή διατροφή σε χρήμα για τον εαυτό μου ατομικά, ανέρχεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ μηνιαίως. Για το ως άνω χρονικό διάστημα το συνολικό επιδικασθέν κεφάλαιο για εμένα ατομικά, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ένδεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (11.290,35), αναλυόμενο ως εξής: 290,35 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της κριθείσας διά της κοινοποιουμένης απόφασης αίτησής μου) έως και την 31/7/2011 και 1.000,00 ευρώ για κάθε επόμενο μήνα και δη από το μήνα Αύγουστο του έτους 2011 έως και το μήνα Ιούνιο του έτους 2012 [ 290,35 ευρώ + {11 μήνες X 1.000,00 ευρώ )]. Επειδή όμως ο αντίδικος, την 6/7/2011, μου κατέβαλε την αναλογία της διατροφής μου για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της αίτησης) έως και 31/7/2011, συνεπώς οφείλει να μου καταβάλει ως υπόλοιπο διατροφής σε χρήμα για το χρονικό διάστημα από 1/8/2011 έως και 8/6/2012 και συνολικά το ποσό των ένδεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ. 2. ποσό τετρακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (409,88) για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου αυτού μέχρι σήμερα. Β. 1. για υπόλοιπο του επιδικασθέντος κεφαλαίου, ποσό δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (12.150,00) ευρώ, που οφείλει να καταβάλλει σ’ εμένα με την ιδιότητά μου ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου μας _______  , για οφειλομένη προσωρινή διατροφή του, για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της αίτησης) έως και σήμερα, 8/6/2012. Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής: το επιδικασθέν σ’ εμένα, με την ιδιότητά μου ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου μας τέκνου _______  ποσό ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ μηνιαίως.

Για το ως άνω χρονικό διάστημα, το επιδικασθέν σ’ εμένα, με την ως άνω ιδιότητά μου, κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (22.580,68), το οποίο προκύπτει ως εξής: 580,68 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας της επίδοσης της κριθείσας διά της κοινοποιούμενης απόφασης αίτησης μου) και έως και την 31/7/2011 και 2.000,00 ευρώ για κάθε επόμενο μήνα και δη από το μήνα Αύγουστο του έτους 2011 έως και το μήνα Ιούνιο του έτους 2012 [ 580,68 + (11 μήνες X 2.000,00 ευρώ)]. Ο αντίδικος, όμως, μου κατέβαλε με την ως άνω ιδιότητά μου, το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών ( 10.430,62 ευρώ), αναλυόμενες οι καταβολές ως εξής: την 6/7/2011 το ποσό των 580,68 ευρώ, ήτοι την αναλογία της διατροφής του ανηλίκου γιου μας, για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της αίτησης) έως και 31/7/2011, την 19/8/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 8/9/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 6/10/2011 το ποσό των 1.000,00 ευρώ, την 8/11/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 6/12/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 5/1/2011 το ποσό των 1.000,00 ευρώ, την 8/2/2011 το ποσό των 1.000,00 ευρώ, την 23/4/2012 το ποσό των 400,00 ευρώ, την 26/4/2012 το ποσό των 500,00 ευρώ, την 27/4/2012, το ποσό των 550,00 ευρώ, την 11/5/2012, το ποσό των 400,00 ευρώ. Συνεπώς, ο αντίδικος οφείλει να μου καταβάλει με την ως άνω ιδιότητά μου, ως υπόλοιπο σε χρήμα διατροφής σε χρήμα για το ανήλικο τέκνο μας, Στυλιανό, για το χρονικό διάστημα από 1/8/2011 έως και 8/6/2012, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (12.150,00) ευρώ [ 22.580,68 ευρώ συνολικά επιδικασθέν- 10.430,62 ευρώ που μου έχει ήδη καταβάλλει= 12.150,00 ευρώ], το οποίο περαιτέρω αναλύεται ως εξής: ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Αύγουστο 2011, ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Σεπτέμβριο 2011, ποσό 1.000.00 ευρώ για το μήνα Οκτώβριο 2011, ποσό 750 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο 2011, ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2011, ποσό 1.000,00 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 20112, ποσό 1.000,00 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 2012, ποσό 2.000,00 ευρώ για το μήνα Μάρτιο 2012, ποσό 550 ευρώ για το μήνα Απρίλιο 2012, ποσό 1.600,00 ευρώ για το μήνα Μάϊο 2012 και ποσό 2.000,00 ευρώ για το μήνα Ιούνιο 2012. 2. ποσό τριακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών ( 350,66 ευρώ) για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου αυτού μέχρι σήμερα. Γ. 1. για υπόλοιπο του επιδικασθέντος κεφαλαίου, ποσό δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (12.150,00) ευρώ, που οφείλει να καταβάλλει σ’ εμένα με την ιδιότητά μου ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου μας _______  , για οφειλομένη προσωρινή διατροφή του, για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της αίτησης) έως και σήμερα, 8/6/2012. Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής: το επιδικασθέν σ’ εμένα, με την ιδιότητά μου ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου μας τέκνου _______   ποσό ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ μηνιαίως. Για το ως άνω χρονικό διάστημα, το επιδικασθέν σ’ εμένα, με την ως άνω ιδιότητά μου, κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (22.580,68), το οποίο προκύπτει ως εξής: 580,68 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011( επομένη της ημεροχρονολογίας της επίδοσης της κριθείσας διά της κοινοποιούμενης απόφασης αίτησης μου) και έως και την 31/7/2011 και 2.000,00 ευρώ για κάθε επόμενο μήνα και δη από το μήνα Αύγουστο του έτους 2011 έως και το μήνα Ιούνιο του έτους 2012 [ 580,68 + (11 μήνες X 2.000,00 ευρώ )]. Ο αντίδικος, όμως, μου κατέβαλε με την ως άνω ιδιότητά μου, το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών ( 10.430,62 ευρώ), αναλυόμενες οι καταβολές ως εξής: την 6/7/2011 το ποσό των 580,68 ευρώ, ήτοι την αναλογία της διατροφής της ανήλικης θυγατέρας μας, για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 ( επομένη της ημεροχρονολογίας επίδοσης της αίτησης) έως και 31/7/2011, την 19/8/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 8/9/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 6/10/2011 το ποσό των 1.000 ευρώ, την 8/11/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 6/12/2011 το ποσό των 1.250,00 ευρώ, την 5/1/2011 το ποσό των 1.000,00 ευρώ, την 8/2/2011 το ποσό των 1.000,00 ευρώ, την 23/4/2012 το ποσό των 400,00 ευρώ, την 26/4/2012 το ποσό των 500,00 ευρώ, την 27/4/2012, το ποσό των 550,00 ευρώ, την 11/5/2012, το ποσό των 400,00 ευρώ. Συνεπώς, ο αντίδικος οφείλει να μου καταβάλει με την ως άνω ιδιότητά μου, ως υπόλοιπο σε χρήμα διατροφής σε χρήμα για το ανήλικο τέκνο μας, _______   για το χρονικό διάστημα από 1/8/2011 έως και 8/6/2012, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (12.150,00) ευρώ [ 22.580,68 ευρώ συνολικά επιδικασθέν – 10.430,62 ευρώ που μου έχει ήδη καταβάλλει= 12.150,00 ευρώ] , το οποίο περαιτέρω αναλύεται ως εξής: ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Αύγουστο 2011, ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Σεπτέμβριο 2011, ποσό 1.000 ευρώ για το μήνα Οκτώβριο 2011, ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο 2011, ποσό 750,00 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2011, ποσό 1.000,00 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 20112, ποσό 1.000,00 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 2012, ποσό 2.000,00 ευρώ για το μήνα Μάρτιο 2012, ποσό 550 ευρώ για το μήνα Απρίλιο 2012, ποσό 1.600,00 ευρώ για το μήνα Μάιο 2012 και ποσό 2.000,00 ευρώ για το μήνα Ιούνιο 2012. 2. ποσό τριακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών ( 350,66 ευρώ) για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου αυτού μέχρι σήμερα.». Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του κατά το σκέλος του, που βάλλει ως προς τα επιτασσόμενα κονδύλια για προσωρινή διατροφή των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2011 έως και 8/6/2012 ο ανακόπτων ισχυρίζεται οτι η ως άνω επιταγή προς πληρωμή είναι εν όλω άκυρη κατά το ποσό, που αυτός επιτάσσεται να καταβάλει ως προσωρινή διατροφή της _______  , λόγω πλήρους εξόφλησης της οικείας απαίτησής της, και εν μέρει άκυρη κατά το ποσό των 10.155,13 ευρώ, που αυτός επιτάσσεται να καταβάλει ως προσωρινή διατροφή του _______  , λόγω μερικής εξόφλησης της οικείας απαίτησης αυτού με τις αναφερόμενες στην ανακοπή καταβολές των διδάκτρων τους, ύστερα από συμφωνία του με την καθ’ ής η ανακοπή, που έγινε το μήνα Αύγουστο του έτους 2011, προσκομίζει δε προς πιθανολόγηση του ισχυρισμού αυτού αποδείξεις είσπραξης διδάκτρων από τα «_______  ΑΕΜΕ». Ο ισχυρισμός αυτός του ανακόπτοντα περί (μερικής για το _______  και ολικής για τη _______  ) εξόφλησης της επίδικης απαίτησης των ανηλίκων τέκνων του είναι απορριπτέος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1 μείζονα σκέψη, που προεκτέθηκε, ως απαράδεκτος, διότι η καταβολή των επικαλούμενων από αυτόν ποσών δεν πιθανολογείται από έγγραφα ή ομολογία της καθ’ ής ανακοπή, η οποία, μάλιστα, αρνείται την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας, δεδομένου οτι στην προκειμένη δίκη περί την εκτέλεση οι αποσβεστικοί της απαίτησης ισχυρισμοί πρέπει να πιθανολογούνται αμέσως, μη επιτρεπομένης της, για την απόδειξη τέτοιου ισχυρισμού, εξέτασης μαρτύρων, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ίδια ως άνω μείζονα σκέψη. Από τις αποδείξεις είσπραξης διδάκτρων από το προαναφερόμενο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δεν πιθανολογείται αμέσως ο ως άνω ισχυρισμό του ανακόπτοντα, διότι αυτές δεν προέρχονται από την επισπεύδουσα καθ’ ής η ανακοπή και αποτελούν απλό έγγραφο μαρτυρίας και όχι έγγραφο διάθεσης ( βλ. ΜΠρΡόδου 1968/2009 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»), Ούτε αρκεί για την «παραχρήμα» πιθανολόγηση του ισχυρισμού αυτού η αρχική από 10/5/2011 συμφωνία των διαδίκων, διότι από την υποβολή των αντίθετων αιτήσεών τους πιθανολογείται η βούλησή τους να αποστούν από αυτή. Περαιτέρω, κατά το σκέλος του πρώτου λόγου ανακοπής, που βάλλει ως προς το τα επιτασσόμενα κονδύλια για προσωρινή διατροφή της καθ’ ής η ανακοπή και των ανηλίκων τέκνων τους κατά για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 έως και 31/7/2011, ο ανακόπτων ισχυρίζεται οτι οι ως άνω απαιτήσεις έχουν εξοφληθεί από αυτόν με την κατάθεση του ποσού των 2.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί η καθ’ ής η ανακοπή στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με το διακριτικό τίτλο «_______  ΑΕ». Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η καταβολή αυτή έγινε σε χρόνο προ της έναρξης των επίδικων απαιτήσεων, που ενεργοποιήθηκαν με την όχληση του ανακόπτοντα στις 23/7/2011, ημέρα κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η αίτηση της καθ’ ής για ανάθεση σ’ αυτήν της προσωρινής επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους και επιδίκαση προσωρινής διατροφής. Κατά συνέπεια, αφού η ως άνω καταβολή δεν αφορούσε το επίδικο χρονικό διάστημα, αλλά χρόνο πριν την έναρξη των επίδικων αξιώσεων, δεν μπορούσε ν’ αφαιρεθεί από την καθ’ ής η ανακοπή στην επιταγή προς πληρωμή, που κοινοποίησε σ’ αυτόν (βλ. ΜΠρΑΘ 4946/2007 ΑρχΝομ 2008.47). Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί στο σημείο αυτό οτι ακόμη και εάν ήθελε θεωρηθεί ο ισχυρισμός αυτός του ανακόπτοντα ως ισχυρισμός συμψηφισμού, είναι απορριπτέος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 451 του ΑΚ και 982 του ΚΠολΔ, ως μη νόμιμος, διότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός κατ’ απαιτήσεων διατροφής ( βλ. και ΜΠρΑΘ 4946/2007 οπ.π. με τις σ’ αυτή αναφερόμενες παραπομπές σε νομολογία ανωτέρω δικαστηρίων και θεωρία). Τέλος, ο ισχυρισμός του ανακόπτοντα περί μη προστασίας του από τον κίνδυνο διπλής καταβολής του ίδιου ποσού σε περίπτωση απόρριψης της υπό κρίση ανακοπής του προβάλλεται αλυσιτελώς, διότι ο ισχυρισμός του περί εξόφλησης των επίδικων απαιτήσεων απορρίφθηκε με την παρούσα ςος; απαράδεκτος και όχι ως ουσία αβάσιμος, διατηρεί δε αυτός τό5. δικαίωμα να ασκήσει τακτική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση οτι δεν υφίσταται υποχρέωσή του καταβολής των παραπάνω ποσών και σε περίπτωση, που η αγωγή του αυτή γίνει τελεσίδικα δεκτή, να ζητήσει την επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Με το δεύτερο λόγο της υπό κρίση ανακοπής ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της προσβαλλομένης επιταγής προς εκτέλεση ως προς το κονδύλιο των νόμιμων τόκων, που ζητούνται επί της προσωρινής διατροφής, που επιδικάσθηκε στην καθ’ ής η ανακοπή, τόσο ατομικά όσο και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, για το λόγο ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν ισχύει ως όχληση και, άρα, δεν οφείλονται τόκοι. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι ο ίδιος ο ανακόπτων συνομολογεί στην ανακοπή, αναφέροντας επί λέξει το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 5167/2012 απόφασης του Δικαστηρίου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), οτι με αυτή επιδικάσθηκε στην ανακοπή διατροφή για την ίδια και για τα ανήλικα τέκνα τους, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησής της και την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης. Κατά συνέπεια, νόμιμα επιτάσσεται να καταβάλει τόκους στην καθ’ ής η ανακοπή για κάθε μηνιαία δόση, που δεν της κατέβαλε εμπρόθεσμα, έστω και εάν η ως άνω κρίση του Δικαστηρίου ήταν λανθασμένη, πράγμα που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, καθώς αφενός μεν η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει ως όχληση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2 μείζονα σκέψη, που προεκτέθηκε, αφετέρου δε η καθ’ ής η ανακοπή υπέβαλε αίτημα τοκοδοσίας με την αίτησή της.

Με τον τρίτο και τελευταίο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι για την σύνταξη της προσβαλλομένης με αυτή επιταγής προς εκτέλεση συμπεριλήφθηκε σε αυτή ποσό 300,00 ευρώ για σύνταξή της, ήτοι ποσό που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια των 25,00 ευρώ, που θέτει η διάταξη του άρθρου 127παρ.1 εδαφ.α’ του νδ 3026/1954 και για το λόγο αυτό πρέπει ν’ ακυρωθεί αυτή, όπως το αίτημα της ανακοπής, εκτιμάται ορθά από το Δικαστήριο δεδομένου ότι με αυτή ο ανακόπτων δεν ζητά ακύρωση, αλλά και μεταρρύθμιση της επιταγής, κατά το επιπλέον ποσό των 275,00 ευρώ. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, σύμφωνα με την προαναφερομένη διάταξη, πλην όμως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι το ως άνω ποσό κρίνεται από το Δικαστήριο εύλογο λαμβάνοντας υπόψη την αξία της υπόθεσης, του χρόνου απασχόλησής της δικηγόρου, που τη συνέταξε, και την δυσκολίας της σύνταξής της επίδικης επιταγής, που απαιτούσε αναλυτική αναφορά οφειλών και καταβολών από τον ανακόπτοντα, ώστε να μην μένει αμφιβολία για το ποσό, που αυτός επιτάσσεται να καταβάλει στην καθ’ ής η ανακοπή.

Ενόψει των παραπάνω, πρέπει να ν’ απορριφθεί η υπό κρίση ανακοπή, αφού δεν πιθανολογήθηκε η βασιμότητά έστω και ενός από τους λόγους της. Εξάλλου, μετά την απόρριψη της ανακοπής παρέλκει η έρευνα της ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας του ισχυρισμού της καθ’ ής η ανακοπή περί καταχρηστικής άσκησής της από τον ανακόπτοντα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα θα συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, κατ’ άρθρο 179 του ΚΠολΔ, λόγω της σχέσης των διαδίκων ως συζύγων, διότι ο γάμος τους δεν έχει, όπως προειπώθηκε, λυθεί μέχρι σήμερα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά και της συγγενικής σχέσης του ανακόπτοντα με τα ανήλικα τέκνα του, καθώς ναι μεν αυτά εκπροσωπούνται νόμιμα από καθ’ ής η αίτηση στην παρούσα δίκη για το σκέλος που αφορά ακύρωση της ανακοπτομένης επιταγής προς πληρωμή της προσωρινής διατροφής, που τους επιδικάστηκε, πλην όμως είναι οι πραγματικοί διάδικοι στη δίκη (άρθρα 63 και 64 του ΚΠολΔ, βλ. και ΕφΔωδ 11/1002 σε ηλεκτρονική νομική επιθεώρηση «ΝΟΜΟΣ»),

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.   –

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια, έκτακτη, συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου 2013, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ