fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 5220/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τη Χρυσάνθη Μάντη, Πάρεδρο Πρωτοδικών (λόγω κωλύματος των τακτικών Δικαστών), την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση :

Της απούσας : _______ _______  του _______ , κατοίκου Πειραιώς, οδός _______ , ως ασκούσας τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων της _______ _______ του _______ και _______ _______ του Κωνσταντίνου, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελευθέριου Φυλλαδάκη.
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-5-2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 4826/1-6-2012, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 9-11-2012 και κατόπιν αναβολής για την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε δε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της απούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της απούσας στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, διορθώθηκε παραδεκτώς, κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ, το επώνυμο της απούσας από το εσφαλμένος αναγραφόμενο στο δικόγραφο της αίτησης «_______ » στο ορθό «_______ », αφού καμία αμφιβολία δε δημιουργείται από τη διόρθωση αυτή ως προς την ταυτότητα της απούσας (βλ. ΑΠ 250/2000 ΤΝΠ Nomos).

Με την υπό κρίση αίτησή της, η απούσα, η οποία ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων της _______ και _______ _______ , ζητεί, υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, να της παρασχεθεί η άδεια όπως προβεί, στο όνομα και για λογαριασμό των ανωτέρω ανήλικων τέκνων, στην εκποίηση, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, των αναφερόμενων στην αίτηση ιδανικών μεριδίων τους επί των λεπτομερώς περιγραφόμενων σε αυτήν κινητών πραγμάτων, που απέκτησαν από την κληρονομιά του πατέρα τους _______ _______ , για το λόγο ότι η πράξη αυτή επιβάλλεται από άφευκτη ανάγκη και προφανή ωφέλεια αυτών. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 739, 740 § 1 και 797 ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη διαδικασία της —

εκούσιας δικαιοδοσίας, δεδομένου όχι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 § 2 ΚΠολΔ προδικασία με τη νόμιμη και εμπρόθεσμη επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς (βλ. την υπ’ αριθμ. 4089Γ/12-6-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημητρίου Ραπατζίκου, από την οποία προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 4913Γ’/19-11-2012 έκθεση επίδοσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, από την οποία προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του από 9-11-2012 πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, από το οποίο συνάγεται ότι η υπό κρίση αίτηση αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε ομοίως νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 §§ 1 και 2, 1511, 1526, 1624 αρ. 1, 1710, 1711, 1813, 1820 και 1846 ΑΚ και συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα, με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : ο _______ _______  του _______ και της _______ , σύζυγος της απούσας, απεβίωσε στη Νίκαια στις 20-5-2009 (βλ. το από 2-2-2010 ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 56/Τόμος Γ/20-5-2009 ληξιαρχικής πράξης θανάτου της Ληξιάρχου : Νίκαιας), χωρίς να αφήσει διαθήκη (βλ. τα υπ’ αριθμ. 6488/1-10-2013 και 55510/30-9-2013 πιστοποιητικά των γραμματέων των Πρωτοδικείων Πειραιώς και Αθηνών αντίστοιχα περί μη δημοσίευσης διαθήκης). Ο αποβιώσας, κατά τον χρόνο του θανάτου του, κατέλειπε ως πλησιέστερους συγγενείς του την αιτούσα σύζυγό του _______ _______  του _______  και της _______ , τα ενήλικα τέκνα του _______  _______ του _______ και της _______ και _______ _______ του _______ και της _______ και τα ανήλικα τέκνα του _______ _______ του _______ και της _______ και _______ _______ του _______ και της _______ , που γεννήθηκαν στις 5-7-2001 και 21­3-2003 αντίστοιχα (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8330/26-5-2009 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δημάρχου Αγίου Ιωάννη  Ρέντη, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6890/3-5-2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ίδιου ως άνω Δημάρχου). Οι προαναφερθέντες δεν αποποιήθηκαν την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά (βλ. τα σχετικά υπ’ αριθμ. 1082/1-10-2013 και 19317/30- 9-2013 πιστοποιητικά των γραμματέων των Πρωτοδικείων Πειραιώς και Αθηνών αντίστοιχα, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 7190/1-10-2013 και 19318/30-9-2013 πιστοποιητικά των γραμματέων των Πρωτοδικείων Πειραιώς και Αθηνών αντίστοιχα περί μη αμφισβήτησης του εν λόγω κληρονομικού τους δικαιώματος) και έτσι έγιναν οριστικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι στο σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος, και ειδικότερα, η σύζυγός του κατά ποσοστό 1/4, άλλως 4/16 εξ αδιαιρέτου και τα τέκνα του κατά ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου έκαστο. Ο αποβιώσας, κατά τον χρόνο του θανάτου του, είχε στην κυριότητά του, μεταξύ άλλων, τα εξής κινητά πράγματα : 1) τη με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μάρκας HONDA MOTOR, XL 600V, βενζινοκίνητη, χρώματος καφέ, ιδιωτικής χρήσης, 2) τη με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μάρκας THAI HONDA, JC 33, βενζινοκίνητη, χρώματος μπλε, ιδιωτικής χρήσης, 3) τη με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μάρκας YAMAHA XT, 660R, βενζινοκίνητη, χρώματος μαύρου, ιδιωτικής χρήσης και 4) το με αριθμό κυκλοφορίας _______ , δίτροχο μοτοποδήλατο, μάρκας PEUGEOT, SI FIGHT, χρώματος μωβ με αριθμό πλαισίου _______  και αριθμό κινητήρα _______  (βλ. τα ακριβή φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των ανωτέρω δίκυκλων και του μοτοποδηλάτου). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα ανωτέρω κινητά δε χρησιμοποιούνται ούτε από την αιτούσα, ούτε από τα τέκνα της, πολλώ δε μάλλον από τα ανήλικα τέκνα της, ούτε τους αποφέρουν κανένα εισόδημα. Λόγω δε της αχρησίας και της μη συντήρησής τους, αλλά και της παλαιότητάς τους, είναι αξίας τα μεν πρώτο, δεύτερο και τέταρτο ποσού 300,00 έκαστο, το δε τρίτο ποσού 1500,00 ευρώ, ενώ όσο παραμένουν ακινητοποιημένα μειώνεται ακόμη περισσότερο η αξία τους και ταυτόχρονα οι κληρονόμοι βαρύνονται με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και των ασφαλίστρων τους. Εξάλλου, τα ανήλικα τέκνα της απούσας δεν έχουν ίδια εισοδήματα, αντιθέτως έχουν αυξανόμενες ανάγκες διατροφής και εκπαίδευσης. Η ίδια η αιτούσα, άλλωστε, λαμβάνει μόνο τη σύνταξη χηρείας του ως άνω αποβιώσαντος συζύγου της, ενώ μαζί της συνοικούν και τα έτερα δύο ενήλικα τέκνα της, τα οποία επίσης δεν έχουν ίδια εισοδήματα. Συνεπώς, ενόψει των περιστάσεων αυτών, κρίνεται ότι είναι αναγκαία η εκποίηση των ιδανικών μεριδίων των ανήλικων τέκνων επί των ως άνω περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου τα αναλογούντα σε κάθε τέκνο ποσά που θα εισπραχθούν να χρησιμοποιηθούν για αντιμετώπιση των δαπανών διατροφής και εκπαίδευσής τους. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Παρέχει την άδεια στην αιτούσα, ως ασκούσα τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων της _______ _______ του _______ και της _______ και _______ _______ του _______ και της _______ και υπό την ιδιότητά της αυτή, να εκποιήσει, στο όνομα και για λογαριασμό αυτών, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, τα ιδανικά μερίδια συγκυριότητάς τους, ποσοστού 3/16 εξ αδιαιρέτου, άλλως 18,75%, εκάστου τέκνου, επί των εξής κινητών πραγμάτων : 1) της με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλης μοτοσυκλέτας, μάρκας HONDA MOTOR, XL 600V, βενζινοκίνητης, χρώματος καφέ, ιδιωτικής χρήσης, αντί ελάχιστου συνολικού τιμήματος 300,00 ευρώ, 2) της με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλης μοτοσυκλέτας, μάρκας THAI HONDA, JC 33, βενζινοκίνητης, χρώματος μπλε, ιδιωτικής χρήσης, αντί ελάχιστου συνολικού τιμήματος 300,00 ευρώ, 3) της με αριθμό κυκλοφορίας _______ δίκυκλης μοτοσυκλέτας, μάρκας YAMAHA XT, 660R, βενζινοκίνητης, χρώματος μαύρου, ιδιωτικής χρήσης, αντί ελάχιστου συνολικού τιμήματος 1.500,00 ευρώ και 4) του με αριθμό κυκλοφορίας _______ , δίτροχου μοτοποδηλάτου, μάρκας PEUGEOT, SI FIGHT, χρώματος μωβ με αριθμό πλαισίου _______  και αριθμό κινητήρα _______ , αντί ελάχιστου συνολικού τιμήματος 300,00 ευρώ προκειμένου το τίμημα που θα επιτευχθεί από την εκποίηση των ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστών συγκυριότητας των ανήλικων να διατεθεί αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών διατροφής και εκπαίδευσης αυτών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 14 Οκτωβρίου 2013.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ