fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Αριθμός  Απόφασης: 239/2009
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Στρατσιάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Παναγιώτα Παπαδοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Νοεμβρίου 2008 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας : ________  συζ. ________ ________ το γένος ________ ________ , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός. ________, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Παρασκευή Κουπλίδου κατά

Του καθου : Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο εκπροσώπησε η δικαστική αντιπρόσωπος του  ΝΣΚ  Ιουλία  Κοτσώνη.                            .

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-4-2007 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 52511/2007 και προσδιορίστηκε να δικαστεί κατά τη δικάσιμο της 30-5-2008, οπότε η συζήτηση ματαιώθηκε και επανήλθε προς συζήτηση με την από 6-10-2008 κλήση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 1151 /2008 και προσδιορίστηκε να δικαστεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα εκθέτει ότι σε εκτέλεση του από 25-7-1992 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 861/τδ/17-8-1992) περί “εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητος ‘ ‘Πανόραμα’ ‘Δήμου Αχαρνών, δυνάμει του οποίου απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για λόγους ρυμοτομίας, εκτάσεις του Δήμου Αχαρνών, εκδόθηκε η με άριθμό 18956/3291/31-12-2002 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 1 Πράξη Εφαρμογής για την ως άνω Πολεοδομική Ενότητα. Ότι μεταξύ των απαλλοτριούμενων περιλαμβάνεται και η με αριθμό 400510 ιδιοκτησία του κτηματολογικού πίνακα που συνοδεύει τις ως άνω πράξεις, της οποίας η αιτούσα τυγχάνει ιδιοκτήτρια, ενώ υπόχρεος προς αποζημίωσή τυγχάνει ο Δήμος Αχαρνών, ο οποίος ήδη με την με αριθμό 1048/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισε τις τιμές μονάδος αποζημίωσης . Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά ζητεί να αναγνωρισθεί δικαιούχος της αποζημιώσεως πού καθορίστηκε με την ως άνω με αριθμό 1048/2003 απόφαση και να καταδικαστεί το καθού Ελληνικό Δημόσιο στην δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως κατά τόπον και καθύλην αρμοδίου (άρθρ. 26 παρ.2 Ν.2882/2001) κατά τη διαδικασία των άρθρων 26 Ν.2882/2001 και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 13,14,15, 17,18,19,24 και 29 ν.2882/2001, 99,114 παρ.1 και 2, και 178 του Κώδικα Δικηγόρων. Περαιτέρω όμως, από την μελέτη του φακέλου προέκυψε οτι ελλείπουν έγγραφα τα οποία είναι αναγκαία για την διάγνωση τους ουσίας της υποθέσεως, διότι ανάγονται στην προδικασία και η έλλειψή τους καθιστά αδύνατη την έκδοση αποφάσεως. Συγκεκριμένα αφενός δεν αποδεικνύεται κοινοποίηση της αίτησης στον υπόχρεο προς αποζημίωση Δήμο Αχαρνών, κατ’άρθρο 26παρ. 2 του ν.2882/2001 και αφετέρου δεν προσκομίζονται τα πιστοποιητικά βαρών, κατασχέσεων και μη διεκδίκησης του απαλλοτριούμενου ακινήτου από το οικείο Υποθηκοφυλακείο , προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη ή όχι βαρών, υποθηκών ή προσημειώσεων στο επίδικο, αφού σε περίπτωση υπάρξεως τρίτων που διατηρούν εμπράγματα δικαιώματα στο επίδικο, πρέπει να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτηση, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 26 παρ. 6 2882/2001.Πρέπει συνεπώς, να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης ατού ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 254 ΚΠολΔ, το οποίο έχει εφαρμογή και στη προκειμένη δίκη (Εφ. Αθ. 10091/1999 ΕλλΔνη 42,178), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 εδ.β του ν. 2882/2001, προκειμένου η αιτούσα να ενεργήσει της ως άνω κοινοποίηση και να προσκομισθούν επιμελεία της, τα προαναφερόμενα έγγραφα.

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει αντιμωλία διαδίκων.

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο προκειμένου κατά τη νέα συζήτηση, η αιτούσα να ενεργήσει της ως άνω κοινοποίηση προς τον Δήμο Αχαρνών και να προσκομισθούν επιμελεία της, τα προαναφερόμενα έγγραφα

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 4-3-2009, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή τωνπληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ